Moliyaviy menejmentning matematik asoslariYüklə 85,51 Kb.
tarix11.12.2023
ölçüsü85,51 Kb.
#146893
Moliyaviy menejmentning matematik asoslari

MOLIYAVIY MENEJMENTNING MATEMATIK ASOSLARI”


Reja:
1. Pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymatining iqtisodiy mohiyati va moliyaviy operatsiyalarda vaqt omilini hisobga olishning ahamiyati
2. Oddiy foizlarda pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymatini aniqlash
3. Murakkab foizlarni qoʻllash orqali pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymatini aniqlash

Tayanch soʻs va iboralar: pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymati, diskont omili, pulning joriy qiymati, pulning kelgusi qiymati, oddiy foizlar, murakkab foizlar, matematik diskontlash, tijorat diskontlash.


1. Pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymatining iqtisodiy mohiyati va moliyaviy operatsiyalarda vaqt omilini hisobga olishning ahamiyati
Bugungi kunda moliyaviy menejment ham fan sifatida, ham amaliy jarayon sifatida matematik amallarsiz samarali amal qila olmaydi. Ya’ni, “moliyaviy menejmentning zamonaviy yondashuvida ko‘plab matematik va statistik instrumentlar va texnikalardan foydalaniladi. Buyurtmaning optimal hajmi, diskont omili, pulning vaqt bo‘yicha qiymati, pulning joriy qiymati, kapital bahosi, kapital tarkibi nazariyasi, dividend nazariyasi, nisbiy ko‘rsatkichlar tahlili va aylanma mablag‘lar tahlili kabilar bevosita matematik va statistik instrumentlar asosida belgilab olinadi.”Pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymati (time-value of money) konsepsiyasi korporativ moliyaning fundamental asoslaridan biri hisoblanadi. Mazkur konsepsiyaga muvofiq biz turli vaqtlarda egalik qiladigan pul mablagʻlari bir xil boʻlmagan qimmatga egalik qiladi. Ustiga-ustak biznesda va kundalik hayotimizda pulga egalik qilish vaqti pul mablagʻlarining miqdoriga nisbatan katta amamiyatga ega. Masalan, milliy pul birligining bugungi qimmati bir qancha vaqt oʻtgandagiga nisbatan qadrliroq. Ya’ni u ayni paytda joriy iste’molni qanoatlantirishga sarflanishi yoki kelajakda qoʻshimcha daromad olish uchun investitsiya sifatida qoʻyilishi mumkin.
Bu borada xorijiy olimlar ta’kidlaganidek “Bugungi bir dollar kelgusida olinadigan bir dollardan qadrliroq bo‘ladi, chunki agar siz unga hozir ega bo‘lsangiz, uni investitsiya qilsangiz foiz to‘lovi bilan birga kelgusida bir dollardan ortiq bo‘ladi. Hozirgi qiymatdan kelgusi qiymatni aniqlashni kampaunding deyiladi1”.
Ma’lum vaqtdan soʻng zarur miqdordagi pul mablagʻlariga egalik qilish uchun korxona ma’muriyati mavjud pul mablagʻini hozirning oʻzida yoʻnaltirish lozim boʻladi. Bunda qaror qabul qilishda kelgusidagi pul oqimlari pul mablagʻlarining joriy vaqtdagi qiymati (present value - PV)dan kelib chiqqan holda baholashni amalga oshirish lozim. Pul mablagʻlarining joriy qiymati va kelgusi qiymatini baholash uchun moliyachilar pul oqimlarini diskontlash boʻyicha maxsus metodikadan foydalanadilar.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy operatsiyalar oʻtkazish jarayonida vaqt omili muhim rol oʻynaydi. Shundan kelib chiqqan holda biznesning oltin qoidasi hisoblangan quyidagi fikr shakllangan:
Bugun olingan pul mablagʻi summasi yertaga olinadigan pul mablagʻi summasi ekvivalentidan yuqori.
Korporativ moliyaviy munosabatlarda vaqt omilini hisobga olish foiz hisoblash texnikasi asosidagi diskontlash va oʻsib borish metodlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bu metodlarning mohiyati hozirgi yoki kelgusidagi talab qilingan turli davrlarga taalluqli pul mablagʻlari miqdorini aniqlashni oʻzida aks ettiradi. Mazkur jarayonda oʻsib boruvchi qiymat me’yori sifatida foiz stavkasi (interest rate)dan foydalaniladi.
Tor ma’noda foiz stavkasi qarz mablagʻlaridan foydalanganlik uchun toʻlanadigan summani oʻzida aks ettiradi. Lekin korporativ moliyaviy munosabatlarda bu tushuncha kengroq talqin qilinadi. Ya’ni foiz stavkasi quyidagilarda namoyon boʻladi:
- amalga oshirilayotgan operatsiyalar boʻyicha olinadigan foydaning qoʻyilgan mablagʻ miqdoriga nisbati sifatida hisoblanadigan va foizlarda yoki birlik ulushlarda aks etadigan daromadlilik darajasini belgilovchi vosita sifatida;
- kapitalning muqobil qiymati sifatida.
Oʻsib borish tushunchasi foiz hisoblash natijasida dastlabki summaning ortib borishi jarayonini anglatadi.
Oʻsib borish metodining iqtisodiy mazmuni operatsiyalarni amalga oshirish natijasida dastlabki summaga qoʻshimcha ravishda olinadigan yoki olinishi mumkin boʻlgan summa miqdorini aniqlashni anglatadi. Boshqacha aytganda oʻsib borish metodi ma’lum bir n vaqtlar uchun belgilangan r foiz stavkasidan kelib chiqqan holda joriy qiymat (PV)ning kelgusidagi qiymatini aniqlash imkonini beradi. Bunda foydalaniladigan r stavka ba’zida oʻsish stavkasi deb ataladi.
Diskontlash tushunchasi pul mablagʻlarini joylashtirish jarayonida kelgusida ma’lum bir belgilangan summani olish (egalik qilish) uchun joylashtirish talab etiladigan pul mablagʻi miqdorini aniqlashni oʻzida aks ettiradi.
Iqtisodiy ma’noda diskontlash orqali topiladigan PV miqdori ayni paytda belgilab olingan FV kelgusi qiymat orqali aniqlab olinadi.
Ta’kidlash kerakki, diskontlash mohiyatiga koʻra mablagʻlar miqdori oʻsib borishini oʻzida aks ettiradi. Bu jarayonda foydalaniladigan foiz stavkasi r diskont normasi deb ataladi.
Qayd etib oʻtish kerakki, moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish shartlariga bogʻliq ravishda mablagʻlar oʻsib borishini aniqlash kabi diskontlash ham oddiy, murakkab yoki uzluksiz (muntazam) foizlar qoʻllanilishi orqali amalga oshiriladi.

2. Oddiy foizlarda pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymatini aniqlash


Qoidaga koʻra oddiy foizlardan qisqa muddatli, bir yil yoki undan kam muddatlarda oʻtkaziladigan moliyaviy operatsiyalarda qoʻllaniladi. Bunday holatda har bir bir davr uchun foiz hisoblashda baza sifatida shartnomadagi dastlabki summa olinadi.
Oddiy foizlar boʻyicha oʻsish hisoblanishi
Umumiy holda yillik oddiy foiz stavkalari boʻyicha mablagʻlar kelgusi qiymati quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi:
, (2.1)
bu yerda FV – kelgusi qiymat;
PV – joriy qiymat;
n – davr (yillar soni)
r – foiz stavkasi.
Amaliyotda qisqa muddatli operatsiyalar davomiyligi odatda bir yildan kam boʻladi. Bunday holatda operatsiya amalga oshiriladigan muddat quyidagi shaklda aks ettiriladi:
(2.2)
bu yerda t – operatsiya oʻtkaziladigan kunlar soni;
V – vaqt bazasi (yil kunlari soni 360, 365 yoki 366).
Operatsiya muddati aniqlashtirilgan holda kelgusi qiymatni quyidagi formula bilan aniqlash mumkin:
(2.3)
Odatda operatsiya muddatini aniqlash jarayonida uning boshlanish va tugash kunlari bir kun hisoblanadi.
Tahlil oʻtkazish jarayonida vaqt bazasi (V) sifatida qulaylik uchun shartli ravishda moliya yili 360 kun (12 oy 30 kundan)dan iborat deb olinadi. Bunday baza boʻyicha hisoblanadigan foizlar odatiy yoki tijorat foizlari deb yuritiladi. Aniq foizlarda esa vaqt bazasi olinayotganda haqiqatdagi yil kunlari soni 365 yoki 366 kun olinadi.
Misol koʻrib chiqamiz.
10 000 birlik qiymatga teng mahsulot 30 kunga toʻlov kafolati olingan holda xaridorga tijorat krediti tarzida berildi. Kredit boʻyicha yillik foiz stavkasi 30%. Shartnoma boʻyicha muddat yakunlangach xaridordan qancha mablagʻ olinadi?
a) Odatiy foizdan foydalangan holda hisoblaymiz:
FV = 10 000x(1+0,30x(30/360)) = 10250 birlik;
b) aniq foizlardan foydalangan holda hisoblaymiz:
FV = 10 000x(1+0,30x(30/365)) = 10 246,57 birlik.
Oʻz navbatida operatsiya davomiyligi muddati t oy boʻyicha olinganda shartli ravishda 30 kun yoki oy boʻyicha haqiqatdagi kunlar soni olinadi.
Shunday qilib, t va V parametrlariga bogʻliq holda operatsiya muddati quyidagi variantlarda hisoblanishi mumkin:
365/365 – operatsiya amalga oshiriladigan kunlarning aniq soni va yil boʻyicha haqiqatdagi kunlar soni;
365/360 – operatsiya amalga oshiriladigan kunlarning aniq soni va moliya yili (12 oy 30 kundan iborat deb olinadi);
360/360 – operatsiya amalga oshiriladigan kunlarning taxminiy soni (bir oy 30 kunga teng deb qabul qilinadi) va moliya yili (12 oy 30 kundan iborat deb olinadi).
Odatiy foizlar (360/360) tahliliy hisob-kitoblarda foydalanish uchun juda qulay. Bu jihat ularning koʻplab rivojlangan davlatlar, xususan AQSh va Yevropa mamlakatlari amaliyotida qoʻllanilishi bilan izohlanadi.
Oʻzbekiston amaliyotida asosan operatsiya oʻtkaziladigan kunlar aniq soni va moliya yili (365/360) amaliyotda qoʻllaniladi. Rossiya Federatsiyasi amaliyotida esa aniq foizlar (365/365) qoʻllaniladi.
Aniq foizlarni formula boʻyicha hisoblash operatsiyalar oʻtkaziladigan kunlarning haqiqatdagi sonini aniqlashni talab etadi. Bunda foizlar boʻyicha ma’lumotlar aks etgan maxsus jadvallardan yoki kompyuter dasturlaridan, masalan Microsoft Excel dasturidan foydalanish tavsiya etiladi.
10 000 birlik pul mablagʻining yillik 10%, 15% va 20%lik stavka boʻyicha kelgusi qiymati quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).
1-jadval
10 000 birlik pul mablagʻining yillik oddiy 10%, 15% va 20%lik stavka boʻyicha kelgusi qiymati

Kunlar

0

60

120

180

240

300

360

420

Kelgusi qiymat (r=10%)

10000

10164,38

10328,77

10493,15

10657,53

10821,92

10986,30

11150,68

Kelgusi qiymat (r=15%)

10000

10246,58

10493,15

10739,73

10986,30

11232,88

11479,45

11726,03

Kelgusi qiymat (r=20%)

10000

10328,77

10657,53

10986,30

11315,07

11643,84

11972,60

12301,37

Aynan yuqorida keltirilgan jadval ma’lumotlari asosida 10 000 birlik pul mablagʻining yillik oddiy 10%, 15% va 20%lik stavka boʻyicha oʻsish grafigini keltiramiz (1-rasm).1-rasm. Oddiy foizlar boʻyicha oʻsib borish grafigi
Oddiy foizlar boʻyicha diskontlash
Oddiy foiz stavkalariga bogʻliq ravishda qisqa muddatli moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish jarayonida diskontlashning ikkita metodi – matematik va tijorat diskontlashlar qoʻllaniladi. Birinchi holatda joriy qiymatni aniqlash me’yori sifatida oʻsib borish jarayonida qoʻllaniladigan r stavkadan foydalaniladi. Tijorat diskontlashida esa joriy qiymatni aniqlash me’yori sifatida hisob stavkasi (keyingi oʻrinlarda d simvolidan foydalaniladi) qoʻllaniladi.
Matematik diskontlash
Matematik diskontlash pul mablagʻlar oʻsib borishini aniqlashga teskari tartibda FV, r, n koʻrsatkichlari oldindan aniq boʻlgan holda PV miqdorini aniqlash tartibini anglatadi. Bunda qabul qilingan belgilashlarni hisobga olgan holda r stavka boʻyicha diskontlash formulasi quyidagi koʻrinishda boʻladi:
(2.4)
FV va PV oʻrtasidagi, ya’ni kelgusi qiymat va joriy qiymat oʻrtasidagi farq diskont deb ataladi. Bunda foydalaniladigan joriy qiymatni aniqlash me’yori r dekursiv foiz stavkasi deb yuritiladi.
Misol koʻrib chiqamiz.
Nominal qiymati 100 birlikka teng boʻlgan, 90 kundan keyin qoplanadigan, talab qilinadigan daromadlilik me’yori 12% boʻlgan kuponsiz obligatsiyani sotib olish uchun investordan qancha mablagʻ toʻlash talab etiladi?
Odatiy foizlardan foydalanilsa:
PV = 100/(1+0,12x90/360) = 97,087 birlik
Aniq foizlardan foydalanilsa:
PV = 100/(1+0,12x90/365) = 97,12 birlik.
Tijorat diskontlash
Diskontlashning bu metodi xorijiy amaliyotda asosan veksellarni banklarda hisobga olishda, shuningdek ayrim holatlarda qisqa muddatli bank kreditlari berishda qoʻllaniladi. Uning mazmunini operatsiya boʻyicha hisoblanadigan foizlar summasining muddat oxirida qaytarib olinadigan summa tarkibida aks etishida koʻrishimiz mumkin. Bu jarayonda d hisob stavkasi qoʻllaniladi. Hisob stavkasi boʻyicha diskontlash formulasi quyidagi koʻrinishga ega:
(2.5)
Hisob stavkasi boʻyicha diskontlash jarayonida ham vaqt bazasi sifatida 360/360, 365/360 yoki 360/365 foiz aniqlash shakllaridan foydalaniladi. Bunda foydalaniladigan d joriy qiymatni aniqla
sh keltirish me’yori antisipativ foiz stavkasi deb yuritiladi.
Misol koʻrib chiqamiz.
100 000 birlik qiymatga teng oddiy veksel 90 kundan keyin toʻlash sharti bilan bankda hisobga olindi. Bank hisob stavkasi 15%. Veksel egasi oladigan summani aniqlang.
PV = 100 000 x (1 – 0,15 x 90/360) = 96 250 birlik.
Mos ravishda bank tomonidan 100 000 – 96 250 = 3750 birlik bank foydasi sifatida hisobga olinadi.

Mazkur amaliyotdan koʻrinib turibdiki, d stavkaning belgilanishi natijasida bank diskont koʻrinishida daromad oladi, veksel egasi esa bankdan veksel nominalidan past summani oladi.


Diskontlashning ikkala koʻrib chiqilgan usullarining qoʻllanishi bir-biriga nisbatan turli natijalarni keltiradi. Bu holat d=r da ham shunday. Grafikdan koʻrinib turibdiki, d hisob stavkasi r odatiy stavkaga qaraganda diskontlanayotgan summani bir muncha tezroq kamaytirish imkonini beradi (2-jadval).
2-jadval
Oddiy foizlar boʻyicha matematik va tijorat diskontlashning oʻzaro farqlanishi

Kunlar

0

60

120

180

240

300

360

Joriy qiymat (r=10%)

10000

9838,27

9681,70

9530,03

9383,03

9240,51

9102,24

Joriy qiymat (d=10%)

10000

9835,62

9671,23

9506,85

9342,47

9178,08

9013,70

Yuqoridagi jadval ma’lumotlari asosida oddiy foizlar boʻyicha matematik va tijorat diskontlashning oʻzaro farqlanishini grafikda aks ettiramiz (2-rasm).

2-rasm. Oddiy foizlar boʻyicha diskontlash (d=r=10%)
d hisob stavkasi ba’zida oʻsib boruvchi qiymatni aniqlashda oddiy foiz sifatida ham qoʻllaniladi. Bunda oʻsib boruvchi qiymatni aniqlash natijasida shartnomaning, masalan veksel umumiy summasining kelgusi qiymati paydo boʻladi. Mazkur holatda kelgusi qiymatni aniqlash formulasi quyidagi koʻrinishga ega:
(2.6)
Misol koʻrib chiqamiz.
Mol yetkazib beruvchi 100 000 birlik qiymatga teng mahsulot pulini veksel boʻyicha toʻliq bankdan oldi. Agar bank hisob stavkasi 15% boʻlsa, toʻlov muddati hisoblangan 90 kundan keyin mazkur veksel boʻyicha qancha mablagʻ oladi?
Maladan koʻrinib turibdiki, oʻsib boruvchi qiymat d hisob stavkasidan kelib chiqqan holda hisoblanishi kerak.
FV = 100 000 / [(1 – (90 x 0,15) / 360] = 103 896,10 birlik.
Foiz stavkasi va operatsiya muddatini aniqlash
r foiz stavkasi va d hisob stavkasi miqdori kelgusi qiymat (4.1) yoki joriy qiymat (4.5)dan kelib chiqqan holda aniqlanishi mumkin. Natijada quyidagi formulalarga ega boʻlamiz:
(2.7)

(2.8)
Misol koʻrib chiqamiz.
Qoplash muddati 90 kun boʻlgan nominal qiymati 100 birlik qiymatga teng qisqa muddatli majburiyat 98,22 birlik baho boʻyicha sotib olingan. Investor uchun operatsiya boʻyicha daromadlilikni aniqlang.
Odatiy foizlar boʻyicha
yoki 7,2%;
Aniq foiz boʻyicha
yoki 7,22%.
Mos ravishda operatsiya muddati quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi:
(2.9)

(2.10)
Yuqorida keltirilgan misol boʻyicha daromadlilik darajasi 7,22% va nominali boʻyicha qoplash amalga oshiriladigan holatda operatsiya muddatini aniqlang.
t
r foiz stavkasi va d hisob stavkasining ekvivalentligi
фFoiz stavkalarining ekvivalentligi prinsipi moliyaviy va investitsion tahlilda keng qoʻllaniladi. Ulardan bitimlar shartlarini taqqoslashda, operatsiyalar samaradorligini aniqlashda bir stavkani boshqasiga almashtirish orqali va boshqa holatlarda foydalaniladi.
Umumiy holda ikkala turli xil foiz stavkalari bir xil sharoitlarda qoʻllanilganda moliyaviy natijalari boʻyicha oʻzaro ekvivalentli hisoblanadi.
Ekvivalentlik formulasi qiymat oʻsishining mos koʻrsatkichlari oʻzaro tengligiga asoslanadi:
(2.11)
Bir yildan kam boʻlgan davomiylikka ega boʻlgan operatsiyalar uchun ekvivalentlik nisbatini aniqlash 11-formuladan kelib chiqqan holda quyidagicha aniqlanadi:
A) stavkalar boʻyicha vaqt bazasi (V) bir xil va teng (360 yoki 365 kun):
(2.12)
d (2.13)
B) r foiz stavkasi boʻyicha vaqt bazasi 365 kun va d hisob stavkasi boʻyicha esa 360 kun boʻlgan holatda quyidagicha aniqlanadi:
(2.14)
d (2.15)

3. Murakkab foizlarni qoʻllash orqali pul mablagʻlarining vaqt boʻyicha qiymatini aniqlash


Korporativ moliyaviy munosabatlarda va moliyaviy hisob-kitoblarda murakkab foizlar muhim rol oʻynaydi. Bu haqda quyida atroflicha toʻxtalib oʻtamiz.
Murakkab foizlar bir yildan ortiq muddat davom etadigan moliyaviy operatsiyalar boʻyicha hisob-kitoblarda keng qoʻllaniladi. Shu bilan birgalikda ulardan qisqa muddatli moliyaviy operatsiyalarda ham foydalanish mumkin. Murakkab foizlar obyektiv sabablar tufayli qisqa muddatli moliyaviy operatsiyalarda bitim shartlariga kiritilishi mumkin. Obyektiv sabablar sifatida esa yuqori inflyatsiya darajasi, yuqori riskli holatlarni keltirish mumkin. Bunda operatsiya muddati boʻyicha foiz hisoblash uchun baza sifatida qoʻshimcha ravishda muddatlar boʻyicha foizlar hisobiga jamgʻariladigan summani oʻz ichiga olgan holda shartnomada belgilangan summa olinadi.
Murakkab foizlar boʻyicha oʻsib boruvchi qiymatni aniqlash
Murakkab foizlar boʻyicha oʻsib boruvchi qiymatni aniqlash texnologiyasini quyidagi misollarda koʻrib chiqamiz.
100 birlikka teng summa bankka 3 yil muddatga depozitga qoʻyilgan. Depozit stavkasi yillik 8%. Depozit boʻyicha foiz bir yilda bir marta hisoblanadi. Muddat yakunidagi depozit miqdorini aniqlang.
Mazkur operatsiya shartlari boʻyicha quyidagi koʻrsatkichlar ma’lum:
Bankka qoʻyilgan dastlabki mablagʻ summasi PV = 100 birlik, yillik foiz stavka r = 8% va muddat n = 3 yil.
Birinchi yil oxiriga kelgusi qiymat FV ni aniqlaymiz:
FV1 =PV + PV x r = PV (1 + r) = 100 x (1 + 0,08) = 108.
Mos ravishda, ikkinchi yil uchun FV miqdorini aniqlaymiz (n=2):
FV2 = FV1 + FV1 x r = PV (1 + r) + PV (1 + r) x r = PV (1 + r)2 = 100 x (1 + 0,08)2 = 116,64 birlik.
Oxirgi yil uchun (n = 3)
FV3 = FV2 + FV2 x r= PV (1 + r)3 = 100 x (1 + 0,08)3 = 125,97 birlik.
Mazkur misol uchun murakkab foizlar boʻyicha oʻsib boruvchi kelgusi qiymatni aniqlash sxemasi quyidagi rasmda keltirilgan (3-rasm):

3-rasm. Murakkab foizlar boʻyicha oʻsib boruvchi qiymatni aniqlash sxemasi
Rasmdan koʻrinib turibdiki, murakkab foizlar boʻyicha oʻsib boruvchi qiymatni aniqlash olinadigan daromadlarni reinvestitsiyalashga asoslanadi. Olinadigan daromadlarni reinvestitsiyalash jarayoni kapitalizatsiyalash deb yuritiladi.
Kelgusi qiymatni aniqlash uchun umumiy munosabat quyidagi koʻrinishga ega:
FVn = PV x (1 + r)n (2.16)
Qayd etib oʻtish lozimki, FV miqdori r va n koʻrsatkichlarining belgilanishiga bevosita bogʻliq. Masalan, 1 birlik mablagʻ yillik 15%lik stavka boʻyicha 100 yildan soʻng 1 174 313,45 birlikni tashkil etadi!
Quyidagi jadvalda 1 birlik mablagʻning turli xil murakkab foiz stavkalari boʻyicha oʻsib borishini aks ettiruvchi ma’lumotlar aks ettirilgan (3-jadval).
3-jadval
1 birlik mablagʻning turli xil murakkab foiz stavkalari boʻyicha
oʻsib boruvchi kelgusi qiymatlari

Yillar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kelgusi qiymat (r=10%)

1,00

1,10

1,21

1,33

1,46

1,61

1,77

1,95

2,14

2,36

2,59

2,85

Kelgusi qiymat (r=15%)

1,00

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

3,52

4,05

4,65

Kelgusi qiymat (r=20%)

1,00

1,20

1,44

1,73

2,07

2,49

2,99

3,58

4,30

5,16

6,19

7,43

Yuqorida keltirilgan jadval ma’lumotlarini grafikda aks ettiramiz (4-rasm).

4-rasm. 1 birlik mablagʻning turli xil murakkab foiz stavkalari boʻyicha oʻsib boruvchi kelgusi qiymatlari grafigi

Amaliyotda moliyaviy bitimlar shartlariga bogʻliq ravishda foizlar bir yilda bir necha marta, masalan har oy, har chorakda ham hisoblanishi mumkin. Bunday holatda kelgusi qiymatni hisoblash quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi:


(2.17)
Bu yerda m – bir yil davomida foiz hisoblashlar soni.
Boʻlishi mumkin boʻlgan holat sifatida oldingi misol boʻyicha foizlar har chorakda, ya’ni bir yilda 4 marta hisoblansa muddat oxiridagi FV ni aniqlaymiz:
FV3,4 = 100 x (1 + 0,08/4)12 = 126,82 birlik.
Yuqoridagi fomula (2.17)dan va olinadigan natijadan ham koʻrinib turibdiki, foiz hisoblanadigan davrlar soni oshishi ortib borishi bilan FVn,m ham oʻsib boradi.
Ba’zida foiz hisoblashning turlicha davrlarini koʻrib chiqish orqali moliyaviy operatsiyalar shartlarini oʻzaro taqqoslash zarurati ham paydo boʻladi. Bunday holatda mos foiz stavkalarini ularning ekvivalentiga solishtirish amalga oshiriladi. Bu quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi:
EPR =(1 + r/m)m – 1 (2.18)
Bu jarayonda olinadigan koʻrsatkich samarali foiz stavkasi (effective percentage rate – EPR), yoki taqqoslash stavkasi deb ataladi. Mazkur koʻrsatkich iqtisodiy adabiyotda APR (annual percentage rate) tushunchasi bilan ham qoʻllaniladi.
Misol koʻrib chiqamiz.
10 000 birlik mablagʻ depozitga 4 yil muddatga murakkab foiz boʻyicha yillik 10% lik stavka bilan joylashtirildi. Foiz har chorakda hisoblanishi belgilangan. Ikkinchi variantda esa 10 000 birlik mablagʻ investitsiyaga 4 yillik muddatga 10 foizlik stavka bilan joylashtirilgan. Bu operatsiya boʻyicha foizlar yilda bir marta hisoblanadi. Operatsiyalardan qaysi biri samarali ekanligini aniqlang.
Har ikkala operatsiya boʻyicha samarali stavkani aniqlaymiz:
1) har chorak boʻyicha – EPR = (1+0,1/4)4 – 1 = 0,103813 birlik.
2) har yil boʻyicha – EPR = (1+0,1)1 – 1 = 0,10 birlik.
Shunday qilib, 10 000 birlik mablagʻni joylashtirish shartlariga koʻra 4 yil muddatga har chorakda foiz hisoblanadigan yillik 10%lik stavka 10,3813% ga teng boʻlgan holda ekvivalentli foiz stavkasi boʻladi. Bundan, birinchi operatsiya investor uchun yuqoriroq samara keltirishini koʻrishimiz mumkin.
Oʻz navbatida EPR miqdori ma’lum boʻlsa, r nominal foiz stavkasi quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi:
(2.19)
Murakkab foizlar boʻyicha diskontlash
Murakkab foizlar boʻyicha joriy qiymatni aniqlash formulasi 2.16-formuladan keltirib chiqariladi. Ya’ni matematik almashtirishdan foydalangan holda quyidagi formulani shakllantiramiz:
(2.20)
Misol koʻrib chiqamiz.
3 yil boʻyicha toʻlanadigan depozit miqdori 100 birlikni tashkil etdi. Agarda depozit boʻyicha yillik stavka 8% boʻlsa, omonatning dastlabki summasini aniqlang.
Quyidagi rasmda koʻrilayotgan misol uchun murakkab foizlar boʻyicha diskontlash jarayoni sxemasi keltirilgan (10-rasm):

5-rasm. Murakkab foizlar boʻyicha diskontlash sxemasi
Masalaning tahliliy yechimi quyidagi koʻrinishga ega boʻladi:
PV =100/(1 +0,08)3 = 79,38 birlik.

Murakkab foizlar boʻyicha diskontlash jarayonini ham Micrososft Excel dasturidan foydalangan holda aks hisoblash mumkin. Masalan, 1 birlik summani turli xil murakkab foizlarda diskontlash natijalari quyidagi jadvalda keltiramiz (4-jadval).


4-jadval
1 birlik summani turli xil murakkab foizlarda
diskontlash natijalari

Yillar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Joriy qiymat (d=10%)

1,00

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

0,39

0,35

Joriy qiymat (d=15%)

1,00

0,87

0,76

0,66

0,57

0,50

0,43

0,38

0,33

0,28

0,25

0,21

Joriy qiymat (d=20%)

1,00

0,83

0,69

0,58

0,48

0,40

0,33

0,28

0,23

0,19

0,16

0,13

Jadval ma’lumotlaridan koʻrinib turibdiki, foiz stavkasi qancha yuqori boʻlsa joriy qiymat miqdori ham shunchalik past boʻladi. Bu holat yuqoridagi jadval ma’lumotlari asosida shakllantirilgan grafikda yaqqol oʻz aksini topgan (11-rasm).6-rasm. 1 birlik summani turli xil murakkab foizlarda diskontlash natijalari
PV miqdor ham operatsiyalar davomiyligi va foiz stavkalarga bevosita bogʻliq. Ya’ni r va n koʻrsatkichlar qanchalik yuqori boʻlsa, joriy qiymat shunchalik past boʻladi.
Agar foiz hisoblash bir yilda m marta amalga oshiriladigan boʻlsa bunda PV miqdor 20-formuladan kelib chiqqan holda quyidagicha aniqlanadi:
(2.21)
Foiz stavkasi va operatsiya davomiyligini hisoblash
4.16 va 4.20-formulalardan kelib chiqqan holda r va n koʻrsatkichlarini aniqlash mumkin. FV, PV va n koʻrsatkichlari ma’lum boʻlgan holatlarda r foiz stavka quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi:
(2.22)
Masalan, bankka 4 yil oldin joylashtirilgan 10 000 birlikdagi summa bugunga kelib 14 641 birlikni tashkil etgan. Operatsiya boʻyicha foiz stavkasi (daromadlilik)ni aniqlang.
r = (14 641/10 000)1/4 – 1 = 0,10 (10%).
Operatsiya davomiyligi n logarifmlash orqali quyidagicha aniqlanadi:
(2.23)
Masalan, bankka yillik 10%lik stavka bilan 10 000 birlikdagi summa joylashtirilgan boʻlib, bugunga kelib 14 641 birlikni tashkil etgan joylashtirilgan. Operatsiya muddatini aniqlang.
r = log(14 641/10 000) / log (1+0,1)= 4 yil.
Moliyaviy operatsiyalarda uzluksiz foizlardan qisqa oraliq vaqtlar uchun koʻp marotaba foizlar hisoblanadigan holatlarda foydalaniladi. Bunda har kun, har soat, har minut va hattoki har bir sekund uchun yillik foiz stavkasi asosida foizlar hisoblash amaliyotini misol sifatida keltirish mumkin.
Bir xil davr oralig’ida bir xil miqdorda bo‘ladigan pul oqim(annuitet)larining kelgusi va joriy qiymatini hisoblashquyidagcha amlaga oshiriladi.
Prenumerando annuitetlarning kelgusi qiymatini aniqlash.

Prenumerando annuitetlarning joriy qiymatini aniqlash.


Postnumerando annuitetlarning kelgusi qiymatini aniqlash.


Postnumerando annuitetlarning joriy qiymatini aniqlash.


1 Brigham, Houston/Fundamentals of Financial Management/Concise 8-th edition/2015-141 p.

Yüklə 85,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə