Mövzu Mikroiqtisadiyyatda innovasiya prosesləri və innovasiya məhsuluYüklə 0,87 Mb.
səhifə1/4
tarix01.11.2017
ölçüsü0,87 Mb.
#8089
  1   2   3   4

Mövzu 1. Mikroiqtisadiyyatda innovasiya prosesləri və innovasiya məhsulu.

1.1. İnnovasiyanın mahiyyəti və iqtisadi inkişafda rolu.

1.2. İnnovasiya məhsulu.

1.3. Yenilik, yeni ideya, innovasiya, innovasiya diffuziyası anlayışları.

1.4. Texnoloji sistemlərin inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri.

1.5. İnnovasiya proseslərinin inkişaf mərhələləri və modelləri.


1.1.İnnovasiyanın mahiyyəti və iqtisadi inkişafda rolu.

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması və əmtəə bazarlarında rəqabətin getdikcə daha da kəskinləşməsi, firmaların rəqabətqabiliyyətli olmaq və onu qoruyub saxlamaq zəruriyyəti, onları innovasiya yönümlü inkişaf strategiyaları tətbiq etməyə sövq edir Müasir dövrdə əmtəə bazarlarında mövcud rəqabət mühitində o dövlətlər daha çox müvəffəqiyyət qazanırlar ki, onlar elmi-texniki sahədə daha üstün mövqeyə malik olurlar. Əgər bazar prinsipləri əsasında formalaşan və inkişaf edən dünya iqtisadiyyatına nəzər salsaq görərik ki, bu gün inkişaf etmiş ölkələrin hər biri müəyyən əmtəə və xidmət bazarlarında ya liderdirlər, ya da liderlər qrupuna daxildirlər. Buna isə yalnız yüksək elmi-texnoloji nailiyyətlərə malik olan ölkələr, innovasiya inkişaf strategiyalarını tətbiq etməklə nail olurlar.

Müasir dövrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, bununla bağlı qloballaşma proseslərinin güclənməsi ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına ciddi təsir göstərir. Beynəlxalq xarakterə malik qlobal amillər iqtisadiyyatın bütün sahələrinə nüfuz edir. Bu gün dünya iqtisadiyyatının inkişafının əsas istiqamətlərindən biri qloballaşma şəraitində innovasiya fəaliyyətinin mahiyyətcə yeni konteksdə formalaşmasından və inkişaf etməsindən ibarətdir. Bununla əlaqədar beynəlxalq səviyyədə sosial-iqtisadi proseslərin dəyişməsi və inkişaf tempi, innovasiya yeniliklərinin yaradılması, onların istehsal sahəsinə tətbiqi daha sürətlə baş verir. Bu əslində qloballaşmanın iqtisadi proseslərə müsbət təsirini xarakterizə edir, ölkələrin, onların aparıcı kompaniyalarının, firmalarının, müəssisə və təşkilatlarının innovasiya yeniliklərindən, mütərəqqi texnologiyalardan və yeni idarəetmə metodlarından faydalanmalarına geniş imkanlar yaradır. Dünya iqtisadiyyatının gələcək inkişafı əsasən bu amil əsasında mümkün olacaqdır.

Iqtisadi ədəbiyyatlarda innovasiyanın mahiyyətinin açıqlanmasına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bir qrup mütəxəssislər innovasiyaya hər hansı bir yenilik kimi yanaşırlar. Digər bir qrup alimlər isə innovasiyaya son nəticədə yeni bir şeyin yaranmasını təmin edən proses kimi baxırlar. Başqa bir yanaşmada innovasiyaya hər hansı bir institutsional dəyişiklik kimi baxılır.

Innovasiyanın mahiyyətinin açıqlanmasına digər yanaşmalar da mövcuddur və onların hamısı son nəticədə innovasiyanı yeniliyin yaradılması və tətbiq edilməsi kimi qiymətləndirirlər.
1.2. İnnovasiya məhsulu.

Müəssisələrin innovasiya inkişaf strategiyalarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində yüksək əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri innovasiyanın tipologiyasıdır.

İnnovasiyanın çoxlu sayda tipləri mövcuddur. Innovasiya nəzəriyyəsinin ilk yaradıcılarından hesab edilən Y.Şumpeter belə hesab edir ki, inkişaf “yeni təsərrüfat kombinasiyalarının” aşağıdakı tiplərinə uyğun olaraq baş verir:

1.Yeni nemətin və ya nemətin yeni keyfiyyətinin yaradılması.

2.Yeni istehsal üsulunun yaradılması.

3.Yeni satış bazarının mənimsənilməsi.

4.Yeni xammal və yarımfabrikat mənbələrinin əldə edilməsi.

5.Yenidən təşkil olunmanın həyata keçirilməsi (Yeni təsərrüfat firmasının yaradılması).

Bundan başqa innovasiyanın yenilik səviyyəsi, radikallıq dərəcəsi, tətbiq sahələri, istifadənin xarakteri kimi ölçüləri nəzərdə tutan çoxlu sayda tipləri mövcuddur.

Mikroqtisadiyyatdamüəssisələrin innovasiya fəaliyyətində aşağıdakı innovasiya tipləri daha məqsədəuyğun hesab edilə bilər:

- yeni məhsulun yaradılması və ya mövcud məhsulun ciddi surətdə təkmilləşdirilməsi;

- yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi;

- yeni idarəetmə sisteminin qurulması

- yeni informasiya-kommunikasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi.

Qeyd olunan istiqamətlərdə innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi müəssisənin innovasiya inkişaf strategiyalarının müxtəlifliyini əsaslandırır. Bu baxımdan müəssisədə innovasiya prosesinin planlaşdırılması və idarə edilməsi əsas məsələlərdən birinə çevrilir. Müasir əmtəə bazarlarında innovasiya, məhsulların yeniləşdirilməsi və ya təkmilləşdirilməsinin, eləcə də müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin və bazar mövqeyinin möhkəmləndirilməsinin ilkin əsasını təşkil edir, biznesin inkişafını təmin edən əsas vasitəyə, yaradıcı hücum strategyasına çevrilir.
1.3. Yeni ideya , yenilik, innovasiya, innovasiya diffuziyası, innovasiya fəaliyyəti anlayışları.

İqtisadi ədəbiyyatlarda, həmçinin, praktikada yeni ideya , yenilik, innovasiya, innovasiya diffuziyası, innovasiya fəaliyyəti anlayışlarının mahiyyətinin açıqlanmasına həm oxşar, həm də fərqli yanaşmalar mövcuddur. Bütün hallarda bu anlayışlar yeniliyin yaradılması və mənimsənilməsi ilə əlaqədardırlar.Yeni ideya innovasiya prosesinin başlanğıc mərhələsində, müxtəlif formalarda yaranır.

Yenilik yeni ideyaların, biliklərin yaradılmsı, elmi – tədqiqat və təcrübə - konstruktor işləmələrinin, digər elmi – texniki nailiyyətlərin tamamlanmış nəticəsi kimi xarakterizə olunur.

İnnovasiya - kommersializasiyası başa çatdırilmış yenilik kimiqiymətləndirilir, praktiki fəaliyyətdə yeni məhsulun, yeni texnologiyanın, yeni idarəetmə sisteminin və digər yeniliklərin tətbiqini nəzərdə tutur.

İnnovasiya diffuziyası artıq mənimsənilmiş, praktikaya tətbiq olunmuş innovasiya məhsulunun yeni bazarlara çıxarılması prosesini xarakterizə edir. Bu prosesin sürəti, forma və nəticələri kommunikasiya kanallarının gücündən, strukturundan, təsərrüfat subyektlərinin innovasiyaya tez reaksiya verməkqabiliyyətindən asılı olur.

İnnovasiya fəaliyyəti – innovasiya məhsulunun yaradılması və kommersializasiyasının həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyətdir.

Hər bir yenilik, yeni kəşf o vaxt ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunur ki, o bazarda yeni keyfiyyətdə innovasiya kimi çıxış edir.

Qeyd olunan anlayışların mahiyyətinə daha dərindən nüfuz etmək üçün innovasiya məhsulunun kommersializasiyasıni təmin edən innovasiya prosesinə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
1.4. Texnoloji sistemlərin inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri.

Müasir cəmiyyətdə innovasiyalı inkişafın təmin olunması hər şeydən əvvəl texnoloji sistemlərin dövrlər üzrə dəyişməsi hesabına baş vermişdir. Texnoloji sistemlərin dövrlər üzrə dəyişməsi altı mərhələdən ibarət inkişaf yolu keçmişdirBirinci mərhələ 1780 - 1840 – cı illəri əhatə edir. Bu zaman sənaye inqilabı baş vermiş, su enerjisi, qurunt yolların və kanalların işlənməsi, pambıq və parçanın fabrika istehsalı baş vermişdir.

İkinci mərhələ 1840 – 1890 – cı illəri əhatə edir. Bu dövrdə dəmir yolları, teleqraf, buxar enerjisi, kömür və metal emalı meydana gəlmişdir.

Üçüncü mərhələ 1890 – 1940 – cı illəri əhatə edir. Həmin dövrdə Dəmir yolları, telefon, elektrik enerjisindən istifadə, polad emalı yaranmşdır

Dördüncü mərhələ1940 – 1990 – cı illəri əhatə edir. Bu dövrdə avtomobil və sintetik materiallar, hava yolları, radio və televiziya, neft və plastmas məmulatları yaradılmışdır.

Beşinci mərhələ 1990 – 2002 – ci illəri əhatə edir. Bu dövr kompyuter inqilabı, informasiya şəbəkələri, internet, qaz,neft və mikroelektronika dövrü hesab olunur.

Altıncı mərhələ 2002 – hazırkı dövrü əhatə edir. Müasir dövr nanotexnologiyalar, informasiya – kommunikasiya texnologiyaları dövrü hesab olunur.

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, dünyanın iqtisadi inkişafında texnoloji sistemlərin mərhələlərlə, dövrlər üzrə inkişafı mühüm rol oynamışdır.1.5. İnnovasiya proseslərinin inkişaf mərhələləri və modelləri.

İnnovasiya prosesi müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini özündə birləşdirən, elmi biliklərin, ideyaların, kəşflər və ixtiraların innovasiyaya çevrilməsini təmin edən bir prosesdir.

Dünya miqyasında innovasiya proseslərinin inkişafı dövrlər üzrə bir sıra ardıcıl mərhələlərdən keçmiş, həmin mərhələlərə uyğun olaraq fərqli modellər formalaşmış və tətbiq olunmuşdur. Innovasiya proseslərinin inkişaf mərhələlərini və modellərini aşağıdakı şəkildə nəzərdən keçirək:

Strateji şəbəkələr modelidir. Strateji inteqrasiya və əlaqələrin qurulmasıdır. Geniş miqyaslı biliklər, texnologiyalar, məhsullar və xidmətlərin yaradılması və istifadə olunmasını nəzərdə tutur.

Qabaqcıl təcrübənin yapon modelidir. Bu modeldə əsas diqqət birləşmiş qrupların paralel fəaliyyətinə, xarici üfiqi və şaquli əlaqələrə yönəldilir.

İnnovasiya prosesləri texnoloji inkişafa istiqamətlənmək və bazarın tələbatının nəzərə alınması kombinasıyasını təmin etməklə daha mürəkkəb xarakter daşıyırdı.

Daha çox bazarın tələbatının ödənilməsinə yönəldilirdi. Bu cür innovasiya prosesləri “tələbin çağırışı” adını almışdı.

əsas diqqət elmi tədqiqatlara yetirilir, innovasiya prosesi yeni ideyalardan “təkan” alır, müvafiq olaraq “texnoloji təkan” adlandırılırdı.

V nəsil modeli 2000 – 2015 –ci illər

IV nəsil modeli 1985 -2000 -ci illər
III nəsil modeli 1970 -1985 -ci illər
II nəsil modeli 1960 -1970 -ci illər
I nəsil modeli 1950 -1960 -ci illər

Şəkil 5.1. Dünyada innovasiya proseslərinin inkişaf mərhələləri və modelləri.

Şəkildən göründüyü kimi innovasiya inkişaf mərhələləri və modelləri sadədən mürəkkəbə doğru gedən bir prosesdir. Bu modellərin hər hansı birindən istifadə əsasən ölkənin inkişaf səviyyəsindən və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya vəziyyətindən asılıdır. Hal-hazırda dördüncü və beşinci nəsil innovasiya modelləri əsasən inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən, üçüncü nəsil innovasiya inkişaf modeli daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən tətbiq olunur. Ümumiyyətlə isə, inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti qeyd olunan innovasiya inkişaf modellərini müvafiq dövrlər üzrə, mərhələlərlə həyata keçirmişlər və bu gün iqtisadi inkişafın ən yüksək mərhələsində fəaliyyət göstərirlər.

Mövzu 2. İnnovasiya bazarı və onun xarakteristikası

2.1. İnnovasiya bazarının formalaşması.

2.2. İnnovasiya sferasında münasibətlərin formalaşması və inkişafının

əsas konsepsiyaları.

2.3. İnnovasiya bazarının fəaliyyət xüsusiyyətləri.

2.4. İnnovasiya bazarının obyekt və subyektləri.

2.5. İnnovasiya bazarının kommunikasiya sistemi.
2.1. İnnovasiya bazarının formalaşması.

İnnovasiya bazarı - yeni məhsul, xidmət və texnologiyanın yaradılması və kommersializasiyası prosesində iştirak edən təsərrüfat subyektlərinin və onlar arasındakı münasibərlərin məcmusu kimi xarakterizə olunur. İnnovasiya bazarında nəinki hazır məhsul, eyni zamanda tamamlanmamış elmi işləmələr, intellektual məhsullar da təqdim olunurlar

Bütün səviyyələrdə innovasiya kommersiya və qeyrikommersiya mübadilə predmeti kimi çıxış edə bilir. Kommersiya mübadiləsində lisenziya, patent, ETTKİ üzrə müqavilələrdən istifadə olunur. Qeyri kommersiya mübadiləsində elmi-texniki, informasiya, reklam – texniki xarakterli biliklər, məlumatlar, ictimai xarakterli çap olunan və olunmayan materiallar, şəxsi mülkiyyətə verilməyən elmi kəşflər realizə olunur. Təcrübə mübadiləsi, birgə rədqiqatlar, sosial əlaqələr və öyrətmələr də innovasiyanın ötürülməsinin qeyrikommersiya üsulu ola bilər.

İnnovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi baxımından ictimai sistemin dəyişməsi hansı əsasdan: - yeni texnologiyaların meydana gəlməsi və ya ETTKİ – nin vacibliyini və marketinqin effektiv tətbiqini əsaslandıran tələbatın dəyişməsi hesabına baş verir məsələsini aydınlaşdırmaq lazım gəlir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai quruluşda hər hansı bir innovasiya texnoloji dəyişikliklərlə əlaqədardır. Ümumilikdə innovasiyalarla ictimai, siyasi və iqtisadi sistemlərdə baş verən böyük dəyişikliklər arasında çox ciddi əlaqələr mövcuddur. Bu səbəbdən də, cəmiyyətin inkişafında elmi – texniki tərəqqinin rolu artır, o, sosial – iqtisadi mühitdən asılı olmayaraq müstəqil olaraq formalaşır və inkişaf edir. Texnoloji sistemlərin dəyişməsi isə öz növbəsində texnoloji inqilablar nəticəsində baş verir.

Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər və tələbatların inkişafı ETTKİ – nə əsaslanmaqla texnoloji dəyişikliklərin, kəşflərin və innovasiyalarin yaranmasını zərurətə çevirir, əmtəə bazarlarında ciddi rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisələri innovasiya fəaliyyətini həyata keçirməyə sövq edir.

Eyni zamanda qeyd etmək vacibdir ki, kəşflər bir çox hallarda qaydasız, hərcməklik şəraitində formalaşır və onların əksəriyyəti ümumiyyətlə iatifadə olunmur, müəyyən hissəsi isə bir müddət istifadəsiz qalır və yalnız şərait uyğun gəldikdə istifadə olunur. Beləliklə yalnız o kəşflər dərhal istifadə olunurlar ki, onlar müəssisələr üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir, onların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində, bazar mövqeyinin möhkəmləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Beləliklə, cəmiyyətdə innovasiyanın yaradılmasına və tətbiqinə zərurətin yaranması və getdikcə daha da güclənməsi, innovasiyaya tələbatın daima artması müəssisələri innovasiya fəliyyətini həyata keçirməyə sövq edir, innovasiya müəssisələrinin yaranmasını və fəaliyyət göstərmələrini şərtləndırır, nəticədə innovasiya bazarı formalaşır


2.2. İnnovasiya sferasında münasibətlərin formalaşması və inkişafının

əsas konsepsiyaları.

  Hal hazırda iqtisad nəzəriyyəsində innovasiya sferasında münasibətlərin formalaşması və inkişafını xarakterizə edən üç əsas konsepsiya mövcuddur:

Texnoloji sistemlər konsepsiyası.

Sənaye klasterləri konsepsiyası.

İnnovasiya sistemləri konsepsiyası.

Qeyd olunan konsepsiyalar innovasiyaların yaradılması və tətbiqi üçün fərqli zəmin yaradırlar.

Texnoloji sistemlər konsepsiyasında münasibərlər vahid texnologiyadan istifadə ilə əlaqəli subyektlər arasında qurulur.

Sənaye klasterləri konsepsiyası Texnoloji sistemlər konsepsiyası ilə müəyyən oxşarlıq təşkil etsə də, burada əsasən konkret bir bazarda alıcıların, mal göndərənlərin və hətta rəqiblərin, xüsusən də sənaye şirkətləri ilə maliyyə təşkilatlarının birləşməsi, birgə fəaliyyəti nəzərdə tutulur.

İnnovasiya sistemləri konsepsiyası milli innovasiya sistemini nəzərdə tutur və konkret ərazidə innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən və bu fəaliyyətlə əlaqəli olan müəssisə və təşkilatlar arasındakı münasibətləri xarakterizə edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, innovasiyalı inkişaf yoluna keçid həmin ölkələrdə milli innovasiya sisteminin yaradılması ilə mümkün olmuşdur. Milli innovasiya sisteminin institutlarının səmərəli fəaliyyəti inkişaf etmiş ölkələrə texnoloji sıçrayış etməyə və öz iqtisadiyyatlarının ən yüksək səviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etməyə imkan yaratmışdır. Ayrı-ayrı ölkələrin Milli innovasiya sisteminin real strukturu, onun elementlərinin funksional təsnifatı və qarşılıqlı fəaliyyət sxemləri oxşardır.
2.3. İnnovasiya bazarının spesifik xüsusiyyətləri.

İnnovasiyanın bütün növləri üçün ümumi hal ondan ibarətdir ki, bütün innovasiyalar son nəticədə istifadə mərhələsinə çata və bazarda reallaşa bilərlər. Fundamental və tətbiqi tədqiqatlar, elmi işləmələr, digər ETTKİ innovasiya bazarında mübadilə obyektinə çevrilə bilərlər.

Müasir dövrdə innovasiya sferasında innovasiya fəaliyyətinin aşağıdakı müxtəlif səviyyələri və istiqamətləri formalaşır:

1.İnnovasiya I səviyyə - fundamental tədqiqatların nəticəsi, yeni elmi ideya,«nou-hau».

2. İnnovasiya II səviyyə - tətbiqi tədqiqatların nəticəsi, yeni elmi-tətbiqi ideya, «nou-hau».

3. İnnovasiya III səviyyə - təcrübə konstruktor işlərinin nəticəsi, yeni məhsulun yaradılması texnologiyası, istehsalın təşkilti-texnoloji hazırlanması.

4. İnnovasiya IV səviyyə - innovasiyanın modifikasiyası.5. İnnovasiya V səviyyə - innovasiya xidmətləri, innovasiya brendləri.

  İnnovasiya bazarı bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir:

- bu bazarın məhsullarında intellektual səviyyə yüksək olur;

- innovasiya bazarında məhsul dəfələrlə istifadə oluna bilir;

- innovasiyaya qiymət xərclər əsasında deyil, daha çox istehlak dəyəri və innovasiyaya olan tələb əsasında formalaşır;

- innovasiya bazarı qeyrimüəyyənliklərlə xarakterizə olunur. Ona bir çox spesifik amillər, xüsusəndə elmi-texniki tərəqqi amilləri daha çox təsir göstərir;

- texnoloji mübadilədə bir neçə subyekt iştirak edir. Bu zaman ölkə və beynəlxalq bazar subyektlərinin iştirakı da nəzərdə tutulur.
2.4. İnnovasiya bazarının obyektləri və subyektləri.

İnnovasiya bazarı təşkilati bazar hesab olunur. Burada mal göndərənlər və alıcılar kimi innovasiyanın yaradılması və tətbiqi ilə əlaqəli olan müəssisə və təşkilatlar çıxış edirlər.

İnnovasiya bazarının obyekti kimi intellektual fəaliyyətin nəticələri çıxış edirlər. Onlara əsasən aşağıdakıları aid etmək olar:

-tamamlanmış yeni məhsul nümunələri, avadanlıqlar, aqreqatlar, təcrübə qurğuları və s.;

- tamamlanmamış elmi tədqiqatlar, layihə - konstruktor işləri, texnoloji işləmələr və s.;

- konsaldinq, marketinq və s. sahələrdə bilik, təcrübə və məsləhətlər verilməsi.

Bu zaman innovasiyanın yaradılması və tətbiqi prosesində meydana çıxan münasibətlərin xarakteriən vacib məsələlərdən biri hesab olunur.

İnnovasiya bazarının subyektlərini innovasiya prosesinin iştirakçıları olan təsərrüfat subyektləri təşkil edirlər.İnnovasiya bazarının iştirakçılarına adətən aşaöıdakılar aid edilirlər:

Elmi-texniki nailiyyətlərin, “nou-hau”larin, yeni texnologiyaların, məhsul və xidmətlərin yaradıcıları və sahibləri;

Innovasiyaların yaradılması və yayılmasında vasitəçilik edən müstəqil firmalar, müəssisə və təşkilatlar;

Innovasiyadan istifadə edənlər;

Innovasiya bazarı ilə əlaqəli olan maliyyə - kredit, patent – lisenziya təşkilatları, konsaldinq, reklam şirkətləri, tədris – metodiki və s. dövlət və özəl strukturlar.

İnnovasiyanın effektiv yayımını təmin etmək üçün innovasiya bazarında innovasiyanın satıcısının və alıcısının mövcud olması vacibdir. Əgər innovasiyanın yaradıcıları olan novatorlar yeni imkanlar yaradırlarsa, onların gələcək yayımı imitatorlardan daha çox asılı olur.

Yeni məhsulun bazar tərəfindən tanınması və ona yüksək tələbatın təmin olunması üçün alıcı novatorun seçilməsi olduqca vacibdir. Alıcı novator ilk alıcı kimi yüksək imicə malik olmalı, yeni məhsula istehlakçılarda yüksək yüksək tələb formalaşdırmalıdır.


2.5. İnnovasiya bazarının kommunikasiya sistemi.

İnnovasiya məhsulunun yayılmasında və bazarda irəlilədilməsindəkommunikasiya amilləri olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiya mübadiləsinin yüksək səviyyəsi, geniş miqyaslı kommunikasiya tədbirləri innovasiya diffuziyasına tez bir zamanda nail olmağa geniş imkan yaradır.

Elmi – texniki seminarlarda, simpoziumlarda, sərgilərdə iştirak edilməsi yeni məhsul bazara çıxarılmazdan əvvəl istehlakçıların onunla tanış olmasını təmin edir, bunula da innovasiyaya tələb formalaşır.

İnnovasiya bazarında kommunikasiya sistemi iki istiqamətdə tədbirlər kompleksini özündə birləşdirir.

1.İnnovasiya bazarında fəaliyyət göstərən subyektlər arasında səmərəli əlaqələr sisteminin yaradılması;

2.İnnovasiyanın bazarda irəlilədilməsi üzrə tədbirlər kompleksinin hazırlanması və həyata keçirilməsi.

Birinci istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər innovasiya bazarının subyektləri arasında kommunikasiya əlaqələrinin yaradilmasını və informasiya mübadiləsi prosesini nəzərdə tutur.

İkinci istiqamət innovasiyanın bazarda irəlilədilməsi üçün stimullaşdırma tədbirlərinin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Stimullaşdıma üzrə kommunikasiya tədbirləri arasında reklam tədbirlərinə daha çox üstünlük verilir və bu baxımdan yeni məhsulun bazarda irəlilədilməsində reklamın yüksək rolu danılmazdır.

 

  Mövzu 3.İnnovzsiya bazarının formalaşması və inkişafınatəsir göstərən amillər.

3.1.İnnovasiya bazarının formalaşması amilləri.

3.2. İnnovasiya mühiti və innovasiya bazarının inkişaf amilləri.
3.1.İnnovasiya bazarının formalaşması amilləri.

İnnovasiya bazarının formalaşması bir sıra amillərin təsiri altında baş verir. Belə amillərə əsasən aşağıdakılar aid edilir:1. Biliyin dünya səviyyəsi. O, mövcud ümumi və sosial biliklərlə əldə edilən nailiyyətlər arasındakı sərhəddi xarakterizə edir, həmçinin elmi cəmiyyətə gələcək fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların aparılmasına istiqamətləndirir, eyni zamanda mühəndislər və menecerlər üçün məqsədli tətbiqi işləmələrə baza yaradır.

2. İnnovasiya resursları. İnnovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan resurslardır. Bu resursların mövcudluğu və əldə edilməsi imkanları eyni zamanda coğrafi yerləşmədən, sosial – iqtisadi və hüquqi mühitdən, innovasiya bazarının subyektləri arasındakı münasibətlərin səviyyəsindən asılı olur.

3. İnnovasiya sahibkarlığı (innovasiya potensialı). Bu tip sahibkarlar biznesmenlərin xüsusi tipidir ki, inkişaf etmiş innovasiya potensialına malik olmaqla, original elmi – tətbiqi işləmələrin müəllifləri olan novatorla innovasiyanı praktiki fəaliyyətdə tətbiq edən subyektlər arasında əlaqələndirici həlqə kimi çıxış edirlər.

4.İnnovasiya aktivliyinin sahəsi. İnnovasiya aktivliyi müəssisələrin innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək imkanlarından asılı olaraq formalaşır.Bu amil müvafiq səviyyədə, ərazidə və müəyyən fəaliyyət növlərində potensiala malik olan innovasiya müəssisələrinin cəmləşdiyi sərhədləri xarakterizə edir, “cəmiyyət – innovasiya müəssisələrinin fəaliyyət mühiti – innovasiya” çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

5. İnnovasiya mühiti.O, bütün amillərin qarçılıqlı əlaqədə normal fəaliyyət göstərməsini təmin edən “qidalandırıcı mühit” hesab olunur. Bu amil özündə innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələrə, xüsusən də novatorlara yardım göstərən sosial, iqtisadi, hüquqi, informasiya və digər institutları (müəssisə və təşkilatları) özündə birləşdirir, Onlara həmçinin, virtual korporasiyaları, biznes – inqubatorları, texnoparkları və texnopolisləri də aid etmək olar.
3.2. İnnovasiya mühiti və innovasiya bazarının inkişaf amilləri.

İnnovasiya mühiti müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi şəraiti xarakterizə edir, innovasiyanın yaradılması və istifadəsi imkanlarını müəyyənləşdirir, innovasiya aktivliyini formalaşdırır.

M.Porterə görə bazarın innovasiya aktivliyi 5 bazar gücü amili əsasında müəyyənləşdirilə bilər:

1.Bazara daxil olma maneələri.Bazara daxil olan rəqiblərin yaratdığı təhlükələrin təsir gücü bazara daxil olma maneələrindən asılı olur. Bazara daxil olma maneələri yüksək olduqda yeni rəqibin bazarda artıq fəaliyyət göstərən müəssisələrə yaratdığı təhlükələr zəif olur. Bazara daxil olma maneələrini formalaşdıran bir sıra amillər mövcuddur. Belə amillərə əhatə dairəsinin qənaətçiliyi, əmtəə markasına alışma səviyyəsi, məhsulun diffrensiallaşdırılması, xərclərin səviyyəsi, bölgü və satış kanallarına giriş imkanları, lazım olan investisiyanın həcmi, dövlət orqanlarında mövcud olan lobbilərin yaratdığı maneələr və s. aiddirlər.

2.Alıcıların bazar gücü. Bazar alıcıların bazarı olduqda orada alıcıların mövqeyi güclü, malgöndərənlərin gücü isə zəif olur. Alıcılar qrupu güclü iqtisadi potensiala malik olduqda bazarın rəqabət şəraitinə, innovasiya müəssisələrinin fəaliyyətinə təsir etmək imkanına malik olurlar.

3. Rəqiblər arasında mübarizə müasir dövrdə əsasən innovasiya fəaliyyətini ləngidir. Belə ki, rəqiblər öz maraqları barədə daha çox fikirləşirlər, nəinki, innovasiyaya olan tələbin ödənilməsi. Rəqabət innovasiyaya yönəldilən böyük investisiyaları stimullaşdırmır. Bu baxımdan innovasiya bazarının xarakterik xüsusiyyəti rəqabət deyil, kooperasiyadır.


Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə