Mühazirə Embriologiya "bioloji inkişafın"Yüklə 127,92 Kb.
səhifə1/3
tarix26.03.2018
ölçüsü127,92 Kb.
növüMühazirə
  1   2   3

Mühazirə 3.

Embriologiya “bioloji inkişafın” bir hissəsi kimi.

Progenez, insanın cinsi hüceyrələri.

İnsanın prenatal ontogenezinin əsas mərhələləri.

Mayalanma. Ziqota.

Potentlik. İnduksiya.

Morulyasiya, insanda morula.

Blastulyasiya, insanda blastula.

Qastrulyasiya.

Rüşeymin implantasiyası.

Ox orqanları.

Rüşeym vərəqələrinin və ox orqanlarının sonrakı differensasiyası.

2-4 həftəlik insan rüşeymi.

Bətndaxili İnkişaf. Morfogenez - Organizm və onun hissələrinin formalaşmasıdır. Çoxhüceyrəli organizmin mayalanmış yumurta hüceyrədən (ziqota) inkişafı təkcə hüceyrələrin sayının çoxalması (proliferasiya) və rüşeymin kütləsinin artmasi (böyümə) sayəsində baş vermir. Eyni zamanda yaranmış hüceyrələrin aqibəti, yəni hüceyrə mümkün inkişaf yollarından birini seçməsi müəyyən olunur. Bu proses “determinasiya” adlanır. Determinasiya olunmuş hüceyrələr ixtisaslaşir (differensasiya), yəni müəyyən struktur əldə edir və konkret funksiya yerinə yetirmək üçün imkan qazanır. Eyni zamanda morfoqenez baş verir – hüceyrələr koordinasiya olunmuş şəkildə orqanları formalaşdırır və bədənin quruluş arxitekturasını təşkil edir. Rüşeymin (orqanizmin) və onun hissələrinin (orqanların) formalaşması aşağıdakı proseslərin nəticəsində baş verir: hüceyrələrin istiqamətləşmiş miqrasiyası (həmçinin, hüceyrə hissələrinin istiqamətləşmiş böyüməsi, məs. sinir hüceyrələrin çıxıntılarının), hüceyrələrin ölümü. Beləliklə, proliferasiya, böyümə, determinasiya, differensasiya, morfoqenez, hüceyrələrin miqrasiyası və ölumu çoxhüceyrəli orqanizmin inkişafı zamanı əhəmiyyətli (morfoqenetik) prosseslərdir.

İnkişafin səbəbləri. Organizmin bütün hüceyrələri (müxtəlif hüceyrə tipləri) bir hüceyrədən (ziqotdan) inkişaf edir. Formal olaraq organizmin bütün hüceyrələrinə mayalanmış yumurta hüceyrənin klonu demək olar. Klon bir klonyaradıçı hüceyrədən inkişaf edən oxşar hüceyrələrin məcmununa deyilir. Lakin inkişaf edən orqanizm üçün bu belə deyil: genlərin fərqli differensial aktivliyi nəticəsində yaranan çoxsaylı müxtəlif hüceyrə tipləri mövcuddur. Bəs onda ilkin oxşarlığın müxtəlifliyinin səbəbi nədir? Cavab birdir - ziqotanın nüvə genomunun endogen proqramının müxtəlifliyi. Genetik proqramlaşdırma hüceyrələrin müxtəlifliyinin mənbəyidir. Bu iddia trivial (mənasız) olub, lakin təkhüceyrəli rüşeymə aiddir. Çoxhüceyrəli rüşeym üçün bu iddia qeyri-aydın olub, xüsusilə müxtəlif qarsılıqlı vəziyyətdə olan hüceyrələrə şamil olunur (rüşeymin səthində ya dərinliyində, sol və ya sağ hissəsində, yuxarı və ya aşağı hissəsində). Çoxhüceyrəli rüşeymdə konkret hüceyrə üçün onun genlərinin differensial aktivləşməsini müəyyən edən xarici faktorların olması vacibdir. Bu imkanın nəzərdən keçirilməsi “morfogenetik sahə”, “sol-sağ”, “homeoboks”, “homeozis genlər” terminlərində pozision informasiya hipotezini müəyyən edir. Başqa sözlə, müxtəlif hüceyrələrdə olan fərqlilik çoxhüceyrəli rüşeymdə hüceyrəarası qarşılıqlı təsirə keçir (induksiya, induksion qarşılıqlı təsir, induksiya faktorları). Deməli, genlərin differensial aktivliyi konkret hüceyrələrin pozisiyasını müəyyən edir və müxtəlif tipli hüceyrə arası təsirin kğməkliyi ilə həyata keçir.

DETERMINASIYA. Embriogenezdə hüceyrələr arasında fəqr əmələ gəlməsi müxtəlif hüceyrə tiplərinin yaranmasına səbəb olur. Konkret tip hüceyrələr isə toxumaları yaradır. Fərqli toxumaların hüceyrələrin isə üzvləri formalaşdırır. Bətndaxili inkişaf zamanı konseptusun, embrionun, dölün totipotent və polipotent hüceyrələrinin, həmçinin orqanizmin postnatal ontogenezdə inkişaf yolunun müəyyən edilməsi “kompetent hüceyrə sistemi inkişafın mümkün yollarından birini seçməsi” ilə nəticələnən proses - determinasiya ilə baş verir. Müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edən potensial imkan prospektiv potensiya adlanır.

DIFFERENSIASIYA determinasiyanın zahiri ifadəsidir. Müəyyən hüceyrə tiplərinin ixtisaslaşması zamanı (differon) müxtəlif fenotipli hüceyrələr formalaşır. Differensiasiyanın nəticəsi konkret morfologiyalı müəyyən funksiya yerinə yetirən ixtisaslaşmış hüceyrə yaranır (terminal differensiasiya). Differensiasiya etdikcə hüceyrənin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı üçün potensial imkanı tədricən məhdudlaşır. Differensiasiya geridönməzdir və yalnız bir istiqamətdə - az differensiasiya olunmuşdan çox differensiasiya etmiş struktura doğru gedir. Differensiasiya ərzində müəyyən determinasiya üçün hüceyrə genomunda ekspressiya olunur: spesifik RNT transkripsiya olunur, hüceyrə ixtisaslaşmasını səciyyələndirən morfoloji və funksional əlamətləri müəyyən edən xüsusi spesifik zülallar sintez olunur. Beləliklə, eyni genom yığımına malik hüceyrələr arasındalı fərqi genlərin differensial aktivliyi müəyyən edir.

Şək. 3.1


Yumurta hüceyrə. Yumurtalıqlarda yumurta hüceyrələrinin əksəriyyəti meyoz I profazasının diplotena mərhələsində olurlar. Yetişmiş follikul partladıqda (ovulyasiya) II ovosit yumurtalıqdan qarın boşluğuna daxil olur (şək.3.1). O şəffaf qişa (zona pellucida) və şualı tac (corona radiata) ilə əhatə olunur. Şəffaf qişa ilə plazmolemma arasında birinci qütb cisimciyi yerləşir. Yumurta hüceyrəsinin yerdəyişməsi .Ovulyasiyadan öncə uşaqlıq borusunun SƏH tonusunun artması uşaqlıq borusunun qıf hissəsini yumurtalığın səthinə yaxınlaşdırır. Uşaqlıq borusunun ampulyar nahiyəsi fimbrillərin epitel hüceyrələrin kipriklərinin vurğusu yumurta hüceyrəsinin qarın boşluğundan ampulyar hissəyə tərəf yerdəyişməsinə səbəb olan maye axını yaradır.Kartagener sindsomu və hərəkətsiz kiprik sindromu zamanı qadınlar fertildirlər. Şəffaf (parlaq) qişa. Yumurta hüceyrə inkişaf etdikcə onda zona pellucida əmələ gətirən qlikoproteinlərin sintezi və sekresiyası baş verir. Yetişmiş şəffəf qişanin tərkibinə sıx nazik sapabənzər qlikoproteinlər daxildir (əsasən ZP zülalları); onlardan biri (ZP3) – spermatozoidin əsas reseptorudur. ZP3 molekulundan O-oliqosaxaridin ayrılması yaxud onun inaktivasiyası spermatozoidin yumurta hüceyrə ilə birləşməsinə mane olur. ZP2 spermatozoidin ikinci reseptoru olub, qametlərin əlavə birləşməsini təmin edir. Spermatozoidin ZP qlikoproteinləri ilə birləşməsi akrosom reaksiyası üçün siqnaldır. Şəffaf qişa 2 qata ayrılır: neytral qlikozaminoqlikanlarla zəngin daxili qat və turş qlikozaminoqlikanlardan ibarət xarici qat. Həmçinin bu qatın tərkibinə sulfatlaşmış qlikozaminoqlikanlar– hialuron və sial turşusu, qlikoproteinlər də daxildir. Yetkin şəffaf qişanın əsas kütləsini- müvafiq molekulyar çəkili ZP qlikoproteinləri: ZP1 (90-110 kD), ZP2 (64-76 kD), ZP3 (57-73 kD) təşkil edir. ZP3 polipeptid (44 kD), N-oliqosaxarid və o-oliqosaxarid zəncirindən ibarətdir. ZP sintezi ovulyasiyadan dərhal sonra dayanır. Şəffaf qişada təxminən 1012 molekul ZP3 ZP2 ilə birgə 2-3 mkm uzunluqlu və 7 nm qalınlıqlı saplar formalaşdırır. Bu saplar tərkibində ZP2-ZP3 kompleksi hər 15 nm bir təkrarlanan struktur formalaşdırır. Sapların ZP1 vasitəsi ilə qeyri müntəzəm birləşməsi şəffaf qişanın karkasını 3 ölçülü tor şəbəkəni formalaşdırır. Karkasın ilgəklərində zona pellucida karbohidrat komponentləri yerləşib. ZP3 spermatozoidin reseptorudur. O-oliqosaxaridin ZP3 molekulundan ayrılması yaxud inaktivasiyası spermatozoidin yumurtahüceyrə ilə birləşməsinə imkan vermir. ZP2 spermatozoidin 2 reseptorudur.

Şək. 3.2


Spermatozoid İnsan eyakulyatında 3x108 spermatozoid olur. Qadin cinsiyyət yollarında onlar mayalanma qabiliyyətlərini maksimum 2 sutkaya qədər saxlaya bilirlər. Onlardan təxminən 200-i kişi və qadın cinsi hüceyrələrinin qarşılaşdıgı yerə, yəni uşaqlıq borusunun qif hissəsinə çata bilir (şək.3.2). Akrosom spermatogenez zamanı Holci kompleksinin törəməsi kimi meydana çıxır və lizosomların analoqu hesab edilir. Akrosom (şək. 3.2, 3.3) spermatozoidin baş hissəsində, nüvənin önündə birbaşa plazmatik membranın altında yerləşir. Akrosom ön tərəfdən (xarici membran) spermatozoidin plazmolemmasi ilə, arxa tərəfdən (daxili membran) isə nüvə zarı ilə təmas edir. Spermatozoidin baş hissəsində nüvə və akrosom vardır. Boyun hissədə sentriol yerləşir. Ara hissə mitoxndrial spiral formalaşdıran mitoxondrilərlə doludur. Ara şöbənin ox hissəsində və praktik olaraq bütün quyruq boyu aksonema yerləşir. Quyruqda (aksonemadan xaricdə) xarici sıx fibrillər və fibrilyar kisə lokallaşır (şək.3.3).

Şək.3.3


Istiqamətləşmiş miqrasiya Spermatozoidlə yumurta hüceyrənin qarşılaşma fenomenində mühüm rol oynayan xemotaksis spermatozoidin ovulyasiya olmuş yumurta hüceyrəsinin ifraz etdiyi kimyəvi maddələr qradiyenti istiqamətində hərəkət etməsidir. Xemoattraktantlar - uşaqlıq borusuna partlamış follikul mayesinin tərkibində düşür, həmçinin yumurta hüceyrə və şualı tacın (corona radiata) follikulyar hüceyrələri tərəfindən sekresiya olunurlar. hOR17-4 qoxu reseptorları spermatozoidin quyruq hissəsində yerləşməklə xemotaksisə cavabdehdirlər. G-zülal birləşmiş hOR17-4 reseptorları quyruğun sitoplazmasında sitoplazmada Ca2+ miqdarının artmasına səbəb olan hüceyrədaxili kaskada başalanğıc verən adenilatsiklazanı aktivləşdirir. Ca2+ konsentrasiyasının artması spermatozoid quyruğunun hərəkətini tənzim edir. Qoxu maddəsi bourgeonal zanbaq cicəyinin qoxusuna bənzəyir, hOR17-4 reseptoru ilə spesifik birləşir və spermatozoidlər uçun güclu xemoattraktantdır. Bourgeonal kimyəvi formulunun əsasında spermatozoidlərin təbii xemoattraktantlarının tədqiqi aparılır. Proqesteron zəif xemoattraktant hesab olunur, lakin onun spermatozoidin cismində Ca2+ konsentrasiyasının tədricən artırması hüceyrənin hərəki aktivliyini artırır. Kapasitasiya. Yumurta hüceyrə ilə görüşənədək spermatozoid bir necə saat ərzində qadın cinsiyyət yollarında yerləşir. Bu zaman spermatozoidə qadın orqanizmi tərəfindən miqrasiya və mayalama xüsusiyyətlərini saxlamaq üçün müəyyən faktorlar (pH, selik, proqesteron, xemoattraktantlar və s.) təsir edir. Hərəkətli yaşama qabiliyyətli spermatozoidlər qadın cinsiyyət yollarında son yetişkənlik mərhələsini keçməyənədək yumurta hüceyrəni mayalandırmaq qabiliyyətini əldə etmir. Spermatozoidin mayalama qabiliyyətini əldə edilməsi prosesi kapasitasya adlanır. Ancaq kapasitasiya baş verdikdən sonra spermatozoidlərin parlaq qişa ilə əlaqə yaratmaq, akrosom reaksiyasını yerinə yetirmək, yumurta hüceyrəsinə daxil olub, onu mayalandırmaq imkanı olur. Uğurlu kapasitasiya baş verməsi uçun spermatozoidlər təxminən 7 saat ərzində qadın cinsiyyət yollarında olmalıdırlar. Kapasitasiya mexanizmi. Kapasitasiya - spermatozoidin membranını şəffaf qişa ilə birləşdirmək, akrosom reaksiyası və mayalanma üçün hazırlığı təmin edən murəkkəb molekulyar mexanizmə malikdir. Kapasitasiya zamani spermatozoidin zarının və sitozol zulalların tirozin qalıqlarının fosforlaşması artır, nəticədə onların hərəki aktivliyi və akrosomal reaksiyaya hazırlıqları artır. Spermatozoidlərin yalnız bir qismi (populyasiya) eyni zamanda kapasitasiya prosesinə daxil olur və bu proses 1-4 saat ərzində davam edir. Ona görə də yumurta hüceyrəsi ilə görüşmə zamanı birinci populyasiya spermatozoidlərini novbəti populyasuya əvəz edir. Beləliklə, mayalanma üçün hər an spermatozoid hazır olur (şək.3.4). Proqesteron və follikulyar maye tirozin qalığının fasforlaşmasını stimulə edən iki əsas hadisəni initiasiya edir. Bunlardan biri spermatozoid plazmatik membranında xolesterin (və digər sterinlərin) miqdarının azalması və oksigenin aktiv formasının yaranması. Superoksid anion O2- tirozin qalığının tsAMF-asılı fosforlaşmasını tənzimləyir. Membranın tərkibindən xolesterin miqdarının çıxarılması onun axarlığının və keçiriciliyinin artmasına səbəb olur, bu da membran zülallarında tirozin qalıqlarının fosforlaşmasını xeyli asanlaşdırır. Molekulyar hadisələrin ardıcıllığını bu şəkildə təsvir etmək olar: progesteron (follikulyar maye) – superoksid anionun O2- yaranması və xolesterinin membranı tərk etməsi – adenilatsiklazanın aktivləşməsi – tsAMF miqdarının artması – A proteinkinazanın aktivləşməsi (PKA)– tirozin qalıqlarının fosforlaşması – kapasitasiya. Vaxtından əvvəl kapasitasiyanın qarşısını alma mexanizmi. I və II semenoqelinlər toxum mayesinin əsas zulallarının ¾ hissəsini təşkil edərək, toxum kisəciyində ifraz olunurlar, özündə spermatozoidləri, fermentləri, fruktozanı, vitaminləri, metalları və s. birləşdirən özlü matriksi əmələ gətirirlər. Zülallar prostat spesifik antigen (PSA) vasitəsi ilə parçalanaraq fraqmentlər əmələ gətirir, nəticədə bir tərəfdən spermanın durulaşması və spermatozoidlərin hərəkətliliyi artır, digər tərəfdən isə ¾-ü oksigenin aktiv forması ilə birləşməsi yolu ilə yetişməmiş spermatozoidlərin kapasitasiyasının qarşısı alınır. S-, A- və F- qlikodelinlər kapasitasiyanı ləngidən qlikoproteinlər ailəsinin ¾ hissəsini təşkil edir. Qlikodelin-S toxum mayesinin tərkibinə daxil olmaqla, spermatozoidlərin eyakulyasiyaya qədər kapasitasiyanı dayandırır. Bu zulal spermatozoidin baş hissəsi ilə spesifik əlaqə yaradaraq membrandan xolesterin itkisini azaldır. Qlikodelin-A endometrium və uşaqlıq boruları hüceyrələri tərəfindən hasil olunur, spermatozoidin yumurta hüceyrənin parlaq qişası ilə əlaqə yaratmasına manə olur, həmçinin qadın cinsi yollarında spermatozoidləri immun sistemin aqressiv təsirindən qoruyur. Qlikodelin-F follikulyar mayesinin tərkibinə daxil olub, spermatozoidin parlaq qişa ilə bəndlənməsini ləngidir və proqesteronla induksiya olunmuş akrosomal reaksiyanı dayandırır. Məcbur edilmiş kapasitasiya in vitro mayalanmanın uğurlu olmasının əsas şərtlərindən biridir. Hazırda kapasitasiyanı stimulə edən kommersiya mühitləri təklif olunur.

Mayalanma. Kişi və qadın qametlərinin qovuşmasından təkhüceyrəli rüşeymin-ziqotanın əmələ gəlməsidir (şək. 3.4). Mayalanma zamanı kişi və qadın haploid qametləri qarşılıqlı təsirdə olub, onların nüvələri (pronukleusları) qovuşur, xromosomlar birləşir, diploid hüceyrə yeni orqanizm - ziqota yaranır. Mayalanmanın başlanğıcı spermatozoid və yumurtahüceyrənin membranlarının qovuşma momenti, sonu isə kişi və qadın pronukleus materiallarının birləşdiyi andır. Spermatozoid və yumurtahüceyrə membranlarının qarışmasına qədər baş verən bütün hadisələr mayalanmaya hazırlıq olur. Mayalanma qabiliyyəti. Uğurlu mayalanma ücün yumurta hüceyrə spermatozoidlə ovulyasiyadan sonra bir sutka ərzində görüşməlidir. Ancaq praktiki təcrübələrdən bu zaman beş sutkaya qədər dəyərləndirilir. Bu zaman ərzində yumurta hüceyrənin aktivliyi zəifdir və mayalanma baş tutmadıqda o məhv olur. Mayalanmanı hazırlayan hadisələr. Mayalanma baş verməsi üçün spermatozoid ardıcıl olaraq 3 səddi (baryeri) keçməlidir: bir neçə qat follikulyar hüceyrələrdən ibarət şüalı tac, şəffaf qişa və mayalanmanın başlanmasını göstəricisi olan, spermatozoid plazma membranı ilə birləşən ovositin plazma membranı. Boş yerləşmiş follikulyar hüceyrələrdən ibarət şüalı tacı spermatozoid asanlıqla keçir və şəffaf qişaya çatır. Şəffaf qişa spermatozoidin yolunda vacib səddir. Spermatozoid şəffaf qişa ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda ardıcıl proseslər baş verir: spermatozoid öz reseptoru ilə birləşir, akrosom reaksiyası, akrosomal fermentlərin iştirakı ilə zona pellucida komponentlərinin parçalanması, yumurta hüceyrənin plazma membranında spermatozoidin keçməsi üçün kanalın əmələ gəlməsi. Spermatozoidin şəffaf qişa ilə təsiri 2 etapda gedir: İlk öncə şəffaf qişaya zəif birləşən spermatozoid bu etapda qeyri -stabil olub, asanlıqla ayrıla bilər. Ikinci etapda isə spermatozoidlər öz reseptorları ilə daha möhkəm birləşirlər. Bu spesifik təsir olub, akrosom reaksiyası zamanı azad olan akrozinin hesabına təmin olunur.

Şək. 3.4


Akrosom reaksiyası – spermatozoidin şəffaf qişa səddinin keçməsi və şəffaf qişanın lokal pozulması üçün akrosomun tərkib komponentinin ekzositozudur. Akrosom reaksiyası başlanması şəffaf qişanın ZP3 qlikoproteinlərinin oliqosaxaridləri ilə spermatozoidin baş hissəsinin membranında lektinə bənzər reseptorlarla b1,4-qalaktoziltransferaza I (GalTI) ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Akrosom reaksiyası zamanı akrosomun xarici membranı və hüceyrə membranı qarışır, spermatozoidin başından ayrılan kiçik qovuqcuqlar formalaşdırır (şək. 3.4). Bu zaman akrosomdan hialuronidaza, proteaza (həmçinin, akrozin), qlikozidaza, lipaza, neyraminidaza və fosfataza azad olur. Fermentlər spermatozoidin səddi keçməsi üçün şəffaf qişa molekullarını parçalayır. G-kaskadın aktivləşməsi. Şəffaf qişada bir neçə ZP3 oliqosaxarid qalıqlarının GalT I ilə təsiri reseptorların aqreqasiyasını stimulə edir və G-zülalını aktivləşdirməsi nəticəsində spermatozoidin baş hissəsi daxilinə kütləvi olaraq Ca2+ və Na+ ionları H+ ionu əvəzinə nəql olunur. Hüceyrə daxili Ca2+ konsentrasiyasının artması Ca2+ asılı fosfolipazanı aktivləşdirir, nəticədə ikincili vasitəçilərin – tsiklik nukleotidlərin səviyyəsi dəyişir. Bunun ardıyca proton ATFaza aktivləşir, hüceyrə daxilində pH artır. Sitozolda Ca2+ konsentrasiyasının artması və pH yüksəlməsi spermatozoidin başında akrosom reaksiyasını başlayır. Akrosom reaksiyası başlayan kimi ZP2 əlavə olaraq spermatozidi birləşdirir. Ekzositoz. Akrosom tərkibinin sekresiyası Ca2+ tənzimlənən ekzositoza tabedir. Sitozolda Ca2+ artmış konsentrasiyasına cavab olaraq SNARE zülal kompleksi akrosomun xarici membranı və plazmolemmanın qarışmasını təmin edir. SNARE zülallarının qarışması və dissosiasiyası QTF -birləşmiş Rab3A və ATF hidroliz edən NSF fermentini tənzim edir (şək. 3.4). Qametlərin qovuşması. Akrosom reaksiyasının nəticəsində şəffaf qişada spermatozoidin keçməsi üçün dar kanal əmələ gəlir. Spermatozoid və yumurtahüceyrə membranları bir-birinə təmas edir və qarışır. Tez bir zamanda qarışmış membranlar dağılır, plazma membranı olmayan spermatozoid yumurta hüceyrənin sitoplazması ilə əhatə olur. Yumurta hüceyrənin aktivləşməsi. Mayalanma yumurtahüceyrəni aktivləşdirir, sitoplazmada Ca2+konsentrasiyası artması meyozun II bölünməsinə siqnal olur. Mayalanmış II ovosit ikinci bölünmənin metafazasından sonra meyozu tamamlayır və haploid yetkin yumurtahüceyrə və ikinci qütb cisimcik əmələ gəlir. Sonuncu birinci qütb cisimciyinin yanında şəffaf qişa ilə plazmolemma arasında yerləşir. Ovarial teratoma –ikinci qütb cisimciyin ziqotadan kənarlaşmaması (bəzən onun xromosomlarının sinkariona daxil olması ola bilir) nəticəsində yumurtalıqda baş verən patoloji haldır. Pronukleusların birləşməsi spermatozoidin ymurtahüceyrəyə keçməsindən ilk 12 saat ərzində qovuşmuş qametlərin nüvələrinin (pronukleusların) yenidən qurulması baş verir. Nüvələr şişkinləşir, nüvəciklər görünür. Pronukleuslar yumurta hüceyrənin mərkəzinə miqrasiya edir və bir-birinə yaxınlaşır. Onların nüvə qişaları itir, ana və ata xromosomlarında yerdəyişmə -sinkarion baş verir. Bu sinqamiya adlanır və əsil mayalanma hesab olunur. Beləliklə, sinqamiya zamanı haploid qametlərin nüvə genomu birləşir: (22 autosom +1 cinsi xromosom)∙2= 44 autosom +2 cinsi xromosom və diploid ziqot (yeni orqanizm, hələlik 1 hüceyrəli) əmələ gəlir. Spermatozoid mitoxondrial DNT və xırdalanmanın siqnal zülallarını (molekulyar çəkisi 14 və 18 kD) da özü ilə gətirir. Nəhayət, mayalanma zamanı meyoz tamamlanır, yeni orqanizmin genetik cinsi determinasiya olunur. Genetik cinsiyyəti Y-xromosom təyin edir. Spermatozoidlərin təxminən yarısı Y-xromosom, digər yarısı isə X-xromosoma malikdir. Deməli, ziqotun yarısı genetik kişi cinsi (XY), ikinci yarısı isə genetik qadın (XX) cinsidir. Mitoxondrial genom. Öz-özünü replikasiya edən mitoxondri, hissəvi funksiyasının təminatı olan polipeptidləri kodlaşdıran DNT (mitoxondrial DNT) malikdir. Ziqotanın mitoxondrisi ikili mənşəyə malikdir: bir hissəsi ovositdə olan (mitoxondrial genomun ana hissəsi), digər hissəsi spermatozoidlə gətirilən (ata mitoxondrial genomu). Mitoxondri ilə keçən (ata və ya ana) xəstəliklər (məs: Leberin görmə sinirinin anadangəlmə nevropatiyası, MERRF- və MELAS- sindromları, dilatasion mitoxondrial kardiomiopatiya, bəzi skelet əzələ miopatiyaları). Mayalanmadan sonra olan hadisələr. Əsil mayalanma və dərhal ondan sonra ziqota və onu əhatə edən strukturlarda bir sıra proseslər baş verir (ziqotanın həcminin kiçilməsi, perivitellin sahənin formalaşması, kortikal reaksiya, şəffaf qişanın modifikasiyası). Bu proseslər polispermiyanın qarşısını alır və konseptus üçün homeostatik mühit yaradır. Kortikal reaksiya. Yumurta hüceyrənin periferiyasında 200-600 nm diametrli tərkibində müxtəlif hidrolazalar, fermentlər olan kortikal dənələr yerləşir. Spermatozoid yumurtahüceyrəyə daxil olan kimi kortikal reaksiya - kortikal dənələrin tərkib komponentlərinin perivitellin sahəyə xarici başlayır. Kortikal reaksiya üçün siqnal sitozolda Ca2+ konsentrasiyasının artmasıdır. Kortikal dənələrin fermentlərinin təsirindən ZP2 proteolizi (ZP2f) və spermatozoidin ZP3 reseptorunun modifikasiyası (ZP3f) baş verir. Modifikasiya olmuş ZP3f akrosom reaksiyasına başlamaq imkanını itirir və polispermiya blokada olur. SNARE zülalları (sintaksin, SNAP-25), tənzimləyici zülallar (Rab 3A) kortikal dənələrin Ca2+ asılı ekzositozuna nəzarət edir. Ekstrakorporal mayalanma. Uşaqlıq borusu patologiyası, oliqospermiya və s. halların nəticəsi olaraq akuşer-ginekoloji təcrübədə rast gəlinən uşağın olmaması problemi ekstrakorporal mayalanma ilə həll ola bilir. Metodun mahiyyəti yaşama qabiliyyətli yumurtahüceyrənin əldə edilib, in vitro mayalandırılması, konseptusun uşaqlığa daxil edilib, hamiləliyin baş verməsidir. Əgər təbii şəraitdə ovulyasiya zamanı yumurtalıqdan bir yumurtahüceyrə xaric olursa, uğurlu ekstrakorporal mayalanmada eyni anda çoxsaylı yumurtahüceyrənin əldə edilməsi vacibdir. Bunun üçün qadında ovulyasiya hormonal preparatlarla medikamentoz stimulyasiya edilir. Endoskopik müayinə yaxud transvaginal texnikanın köməkliyi ilə cərrahi əməliyyat zamanı yumurta hüceyrə əldə edilir. Əldə olunan yumurta hüceyrə xüsusi tərkibli qidalı mühitdə in vitro kultivasiya olunur, mühitə spermatozoidlər daxil edilərək mayalanma təmin edilir. Mikroskopik olaraq xırdalanmaya nəzarət edilir, 4 normal inkişaf edən konseptus uşaqlıq boynundan onunboşluğuna daxil edilir. Əməliyyat 20-25% hallarda uğurla başa çatır.

Şək. 3.5.Ziqota. Qametlərin plazmatik membranının qovuşması və nüvə genomlarının birləşməsi hüceyrə daxili ion tərkibində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmaqla bərabər ziqotanın həcminin kiçilməsi, plazmolemmasının depolyarizasiyası, kortikal reaksiyanın baş verməsi ilə nəticələnir. Həcmin kiçilməsinin bilavasitə aqibəti perivitellin sahənin yaranmasıdır. Perivitellin sahədə hər iki qütb cisimciyi yerləşir və digər spermatozoidlərin ziqotaya daxil olmasının qarşısını alan xarakter ion tərkibə (konseptus üçün homeostatik mühit) malikdir. Eyni zamanda plazmatik membranın depolyarizasiyası spermatozoidlərin ziqotaya keçməsinə mane olur (şək. 3.5 A). Mayalanma qişası. Kortikal reaksiya nəticəsində şəffaf qişada əsaslı dəyişikliklər - onun stabilləşməsi (mayalanma qişası) baş verir. Stabilləşən mayalanma qişası uşaqlıq borusu boyu irəliləyən konseptusu mühafizə edir. Mayalanma qişası olmadan ziqotanın xırdalanması mümkün deyil. Xırdalanma - diploid hüceyrənin mayalanmadan sonrakı inkişaf zamanı ümumi həcmini artırmamaqla mitotik bölünməsidir. Xırdalanma vaxtı hüceyrələrin (blastomerlər) miqdarı tez bir zamanda 2-dən mayalanmanın 3 günündə 16 qədər çatır. Bu zaman konseptus morula stadiyasına çatır, uşaqlıq borularından uşaqlıq boşluğuna düşür (şək. 3.5B). Xırdalanmanın siqnal zülalı. Ziqotada spermatozoidlə gələn eyni Ag-determinanta malik 2 zülal (molekulyar çəkisi 14kD və 18kD) müəyyən edilib. Bu Ag -nin AT digər proseslərə təsir etməyərək, ziqotanın ilk xırdalanmasını blokada edir. Xırdalanma adi hüceyrə tsiklindən G1 və G2 fazasının olmaması, DNT sintezi gedən qısa müddətli S faza ilə fərqlənir. Xırdalanma bölünmələri arasında interval təqribən 12-24 saat davam edir. Hüceyrələr böyümür, ölçüləri kiçilir, konseptusun diametri 100mkm-dən artıq olmur. Blastosist stadiyasında xırdalanma sonlanır və hücveyrə normal tsiklini (G1, G2, S) bərpa edir. Xırdalanma və inkişafın digər stadiyalarında qüsurlu hüceyrələr apoptoz yolu ilə aradan götürülür. Inkişafın bütün stadiyalarında BAX zülallarının konstitutiv ekspressiyası müşahidə olunur. BCL-2 ailəsinə məxsus proapoptoz və antiapoptoz zülalların ekspressiyası tezliyi eyni olsa da, ən çox 2 hüceyrəli stadiyada proapoptoz zülalların ekspressiyası üstünlük təşkil edir. Normal hüceyrələrdən fərqli olaraq, konseptusun defektli hüceyrələri 4-blastomerli stadiyada BAK ekspressiya edirlər. Xırdalanmanın xüsusiyyəti sitoplazmada yumurta sarısı əlavələrinin miqdarı və payalanması ilə müəyyənləşir. Insanda –plasentalı məməlilərdə dölün bətndaxilində qidalanması cift vasitəsilə olduğundan yumurta sarısı ehtiyatına çox ehtiyac olmur. Ona görə də yumurta sarısı əlavəsi sitoplazmada bərabər (izolesital yumurta hüceyrə) paylanır. Bu cür yumurta hüceyrədən əmələ gələn ziqota holoblastik xırdalanmaya, yəni tam olaraq 2 blastomerə bölünməyə məruz qalır. Sonrakı xırdalanma asinxron və nisbətən qeyri-bərabər olur. Xırdalanma zamanı blastosist mərhələsinə qədər ziqota şəffaf qişa ilə əhatə olunur (şək. 3.5 D). Mayalanmadan implantasiyaya qədər konseptus. Menstrual tsiklin 14 günündə ovulyasiya baş verir, 1 sutka ərzində mayalanma baş verir. Mayalanma anından 3 sutka ərzində konseptus uşaqlıq boruları ilə hərəkət edir, 4 sutkada uşaqlıq boşluğuna düşür, 5,5-6 sutkada isə endometriuma implantasiya olunur. Uşaqlıq borusu boyunca yerdəyişmə olduqca xırdalanma davam edir, uşaqlıq boşluğunda isə implantasiyaya hazır blastosist mərhələsində olur. Ovulyasiyadan 12-24 saat sonra mayalanma baş verdiyi halda, sonrakı mərhələdə kişi və qadın pronukleuslarının müəyyən olunur,daha sonra xırdalanmanın başlanması, 30 saatda iki hüceyrəli stadiya, 12-16 blastomerdən ibarət morula - 3 sutkada, 4 sutkada uşaqlıq boşluğuna istiqamətlənən morula müəyyən edilir, 4,5-5 sutkada erkən blastosist dövrü keçirir, 5,5-6 sutkada isə blastosistin implantasiyası başlayır (şək. 3.5). Inkişafın erkən mərhələlərində kompaktizasiya və morula. Kompaktizasiya nəticəsində blastomerlər arasında hüceyrə arası sahənin ölçüsü kiçilir, onlar bir-birinə yaxınlaşır, morula formalaşır. Morulada daxili (yarıqvari kontaktla birləşən hüceyrələr) və xarici (sıx əlaqə ilə birləşən hüceyrələr) hissə ayırd edilir. Morulanın daxili hissəsindən embrioblast, xarici hissəsindən isə trofoblast formalaşır. Daxili hüceyrə kütləsi və trofoblast –blastosistin əsas strukturlarıdır (şək. 3.5C). Birinci xırdalanma mayalanmadan 30 saat sonra başlayır. Birinci bölünmənin səthi istiqamət verici qütb cisimciklərindən keçir. Yumurta sarısı əlavəsinin bərabər paylanmasından animal və vegetativ qütbləri seçmək çətinlik törədir. Lakin qütb cisimcikləri nahiyəsi adətən animal qütb hesab olunur. Əmələ gələn 2 blastomer ölçülərinə görə fərqli olur. Birici bölünmə nəticəsində rüşeymin simmetrikliyi pozulur və fərqli inkişaf potensiallı 2 blastomer yaranır: blastomerin biri blastosistin “embrional” hissəsinə (polyar qütblü trofoblast və daxili hüceyrə kütləsinin dərin hissəsi), digər blastomer isə blastosistin “qeyri-embrional” hissəsinə (divaryanı mural trofoblast və daxili hüceyrə kütləsinin səthi qatı) başlanğıc verir. Ikinci xırdalanma birinci bölünmə bitən kimi hər bir blastomerdə ikinci mitotik iylər əmələ gələrək, ikinci bölünmənin səthi birinciyə perpendikulyar olaraq, konseptus 4 blastomerli mərhələyə keçir. Insanda xırdalanma asinxron olduğu üçün 2 blastomer staduyasından 4 blastomer stadiyasına keçəndə qısa müddət ərzində 3 blastomerli konseptusu da müəyyən etmək olar. 4 blastomer stadiyasında RNT-nin bütün əsas tipləri sintez olunur. Üçüncülü xırdalanma stadiyasında asinxronluq daha qabarıq olub, müxtəlif saylı blastomerlər əmələ gəlsə də, şərti olaraq 8 bıastomerli stadiyaya aid edilir . Bu vaxta qədər blastomerlər boş kövşək yerləşir. 16 blastomerli embrion əmələ gəlməsi ilə müşayət olunan 4-cü bölünmədən əvvəl embrion kompaktizasiyaya məruz qalır (şək.3.5). Konseptus sıxlaşır (kompaktizasiya), blatomerlərin toxunma səthi artır, hüceyrə arası sahənin həcmi azalır. Hələ 8 hüceyrəli stadiyada (morula mərhələsində) kompaktizasiya zamanı blastomerlərin bir-birinə yaxınlaşması onların arasında əmələ gələn ixtisaslaşmış hüceyrə arası əlaqələrin formalaşması üçün mühüm şərtdir. Kontaktlar formalaşana qədər blastomerlərin plazmatik membranında adheziya zülalı – E-kadherin (uvomorulin) aşkarlanır. Konseptusun erkən mərhələlərində E-kadherin hüceyrə membranında bərabər paylanır. Sonralar isə hüceyrə arası əlaqələr olan nahiyələrdə klaster şəkilli toplanıb yığılırlar. Kompaktizasiya zamanı E-kadherin hüceyrənin polyarizasiyasına kömək edir. İnkişafın 32 hüceyrəli stadiyasında blastosel boşluğu formalaşan zaman xarici blastomerlərin apikal-lateral nahiyələrində maksimal səviyyəyə çatmış sıx əlaqələr formalaşır. Daha sonra qastrulyasiya zamanı E-kadherin N-kadherinlə əvəz olunur.

Şək. 3.6


Морула. Blastomerlərin sayı artdıqca konseptus uşaqlıq borusu boyunca yerin dəyişir və artıq 3 sutkada morula stadiyasına çatır (şək.3.5). Morula – şəffaf qişa daxilində qalan hüceyrələr toplusu olub, bir neçə dəfə xırdalanma nəticəsində yaranır. Morulanın mərkəzində yerləşən hüceyrələr arasında informasion qarşılıqlı təsiri təmin edən yarıqvari əlaqə əmələ gətirirlər. Məhz bu hüceyrələrdən embrion özü əmələ gəlir. Morulanın periferiyasında yerləşən hüceyrələr isə onun daxili mühitini sərhədləyib sədd formalaşdıran sıx əlaqələrlə birləşir. Morulanın daxili hüceyrə kütləsi üçün embrional kötük hüceyrələrinözünü bərpası və onların plüropotentliyini saxlamasını təmin edən Nanog LİF/STAT3 asılı olmayan transkripsiya faktoru ekspressiya edir. Inkişafın gedişi boyu blastosistin daxili hüceyrə kütləsi hüceyrələri plüripotentlik geni nanog ekspressiya edir. Lakin inkişaf getdikcə onun ekspressiyası azalır, yalnız ilkin cinsi hüceyrələrdə qalır. Morulada daxili hüceyrə kütləsinin təcrid olunub ayrılmasında Oct4 tanskripsiya faktoru isştirak edir. Bu zaman trofoblast hüceyrələrinin differensiasiyasına cavabdeh genlərin ekspressiyası dayanır. Oct4 və Nanog embrional kötük hüceyrələrin plüripotentliyini təmin edərək, Oct4 həmçinin, daxili hüceyrə kütləsində də ekspressiya olunur. Digər tərəfdən morulanın gecikmiş mərhələlərində xarici qatın polyarizə olunmuş blastomerləri cdx2 (caudal-related homeobox gene) ekspressiya edir. Bu transkripsiya faktorunun yüksək ekspressiyası trofoblastın formalaşmasını induksiya edir. Müvafiq transkripsiya faktorunu kodlaşdıran Cdx1Cdx2 genləri Drosophila-da Caudal homeoboksundakı genlərə homoloqdur. Cdx1 bədənin oxları müəyyən edildikdə, yəni inkişafın erkən stadiyalarında ekspressiya olunduğu halda, daha gecikmiş stadiyalarda yalnız bağırsaq borusunun mayasını təşkil edən embrional entoderma hüceyrələri üçün xarakterikdir. Yetkin insanda Cdx1 bağırsaq kriptlərində kötük epitel hüceyrələrində ekspressiya olunur. Blastosist mayalanmadan sonra 4 sutkada blatosel boşluğunun (maye ilə dolu) meydana çıxması ilə yaranır (şək.3.6E). Blastoselin həcmi artır, konseptus qovuq formasını alır. Şəffaf qişa nazilir və itir. Şəffaf qişanın əriməsi baş verməsə, blastosist endometriumun səthinə bəndlənə bilməz. Blastosist trofoblast və daxili hüceyrə kütləsindən (embrioblast) təşkil olunub. Trofoblast –rüşeym kompleksinin örtüyünü (şək. 3.6) təşkil edir, morulanın periferiyada yerləşən bir-biri ilə sıx əlaqələrlə birləşən hüceyrələrdən əmələ gəlir. Iri uzanmış trofoblast hüceyrələrinin sıx qapayıcı əlaqələrlə birləşməsi blastoseldə maye tərkibinin stabilliyini təmin edir. Trofoblast hüceyrələri blastoselə mayeni “vurur”. Daxili hüceyrə kütləsi (embrioblast) blastoselə doğru qabaran (şək. 3.6 E) kiçik hüceyrələrin kompakt kütləsidir. Trofoblast hüceyrələri nisbətən sürətlə bölünən hüceyrələrdən əmələ gəlirsə, lakin daxili hüceyrə kütləsi daha aşağı sürətlə bölünür. Daxili hüceyrə kütləsi morulanın mərkəzi hissəsindəki hüceyrələrdən yaranır və bir-biri ilə yarıqvari əlaqələrlə birləşir. Daxili hüceyrə kütləsindən rüşeymin özü və onunla əlaqəsi olan qişalar inkişaf edir. Daxili hüceyrə kütləsinin hissəvi yaxud tam bölünməsi əkizlərin inkişafına səbəb olur.

Şək. 3.7
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə