Orasidagi tuqqan onasini ajrata olsa, yarim yoshdan boshlab esa begonalar ichidagiYüklə 75,92 Kb.
tarix11.12.2023
ölçüsü75,92 Kb.
#146957
Документ Microso..ft Word


5335
orasidagi tuqqan onasini ajrata olsa, yarim yoshdan boshlab esa begonalar ichidagi
qarindoshlarini ham farqlay boshlaydi. M.YU.Kistayakovskaya ma’lumotiga ko‘ra,
6 oylikda u muomala qilayotgan notanish shaxsga bir oz tiqiladi, keyin yo qo’limsiraydi yoki undan yuzini o‘giradi, xatto, qo‘rqib yig’lab yuboradi. Bolada o‘zini parvarish qilayotgan yaqin kishilariga bog’lanib qolishi sodir bo‘ladi. Ana shu sababli onasini yoki enagasini ko‘rsa qiyqirib qarshilaydi, unga talpinadi, qo‘l-oyog’ini ixtiyorsiz tipirchilatadi. U yarim yoshga to‘lganda atrofdagi yaqin kishilari, qarindosh-urug’lariga, xatto qo‘ni qo‘shnilarga ham bog’lanib (o‘rganib) ko‘nikib qoladi. Ta’minan 8-9 oyligidan kattalar bilan dastlabki o‘yin faoliyatini boshlaydi.
O‘yin faoliyatidagi tabassum, jonlanish, shodlik, tuyg’ulari avval faqat kattalar ishtirokida namayon bo‘ladi, vaqt o‘tishi bilan o’yinning o‘zi bolaga quvonch bag’ishlaydi. Go‘dak bir yoshga yaqinlashgan sari kattalarning xatti harakatlarini izchil ko’zatishdan tashqari unda asta-sekin ularning ko‘mak berish ishtiyoqi tug’iladi. Natijada bola individual faoliyat turidan hamkorlikdagi faoliyatga ham o‘ta boshlaydi. Ma’lum, hamkorlikdagi faoliyat muloqot ko‘lamini kengaytirishga yordam beradi.
Maktabgacha tarbiya davri shaxsning xaqiqiy tarkib topishi davri bo‘lganligi uchun ham shunday muhim bir davrdir. Hayotning birinchi yili mobaynida bolaning tevarak atrofdagi muhitga munosabati jiddiy ravishda o‘zgaradi.
Bola kattalar bilan aloqada bo‘lishi natijasida uning o‘rgatishga qarab o‘z ixtiyorlarini qondiradigan narsa bilan mustaqil harakat qila boshlaydi. Dastlab u
kattalar bilan birgalikda, so‘ngra ularning rahbarligida harakat qiladi, undan keyin
ovqat yeyish bilan bog’liq bo‘lgan harakatlarni va o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatishga
oid ishlarni mustaqil bajara oladi.
Hayotning 2 yilida kattalar bilan munosabatlarda o‘zgarish ro‘y beradi.
Maktabgacha tarbiya yoshida bola katta odamni o‘z xulqi-atvori uchun o‘rnak deb
hisoblaydi.Maktabgacha tarbiya yoshida bola faoliyatining xilma-xil turlari o‘yin,
mehnat rejimini bajarish bilan bog’liq bo‘lgan faoliyat rivojlana boradi va 2 yoshdan boshlab bolalar o‘ynaydigan bo‘lishadi.
2-yoshda bola rasm sola boshlaydi va jon dil bilan rasm soladi. Rasm solish
jarayonida uning idrok etishi aniqlashda u buyumning rangi va shaklini yaxshiroq
ajrata boshlaydi, ko’zatuvchanligi rivojlanadi. Bola tasavvurlayotgan narsani
o‘xshatish maqsadida rasmda aks ettirish zarur bo‘lgan narsalarning belgilarini
ataylab ajratib ko‘rsatadi.
Bola rasm solar ekan, rasmni so‘zlar bilan to‘ldirib, faollik bilan harakat qiladi, u o‘z tassavvurlari asosida keyinchalik katta yosh odamlarning so‘ziga binoan rasmlar yaratmog’i mumkin unda ayrim narsalarning obrazlari vujudga keladi. Rasm solish bilan loy va plastilinlardan shakllar yasaydi, natijada, bola analizatorlarining rivojlantirishda hamda moslashgan va differensiyallashgan
harakatning tarkib topiishidan tashqari uning narsa shaklini, hajmini, bir o‘lchovda bo‘lishi va uni idrok etish takomillasha boradi.
Yirik psixologlar A.Vallon, J.Piaje, L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontev, B.G.Ananev, D.B.Elkonin va boshqalarning fikricha, go’daklik davrida bolaning predmetli faoliyati negizida rolli o’yin uchun eng zarur sharoitlar asta-sekin vujudga kela boshlaydi. Mazkur olimlar va ularning shogirdlari to’plagan ma’lumotlarga asoslanib rolli o’yinni vujudga keltiruvchi muhim omillar qatoriga
quyidagilarni kiritish mumkin:
1)go’daklik davridagi predmet bilan uni harakatlantirish orasidagi bog’liqlik
o’z ahamiyatini yo’qota boradi, natijada predmet bilan harakat alohida hukm surish
imkoniyati tug’iladi va bola ularni alohida umumlashgan tarzda aks ettira boshlaydi;
2)bola haqiqiy o’yinchoqlar o’rniga ularning asl mohiyatini to’la aks ettirolmaydigan yasama va beo’xshov nusxalaridan keng foydalanadi;
3)bolaning o’z xatti-harakatlari kattalarning ishlaridan farqlanishiga intilishi, unda o’ziga xos shaxsiy harakat ko’nikmasining paydo bo’lishi;
4)bolada o’z xatti-harakatini kattalar faoliyati bilan qiyoslash, harakatlarining mohiyatini muvofiqlashtirish va aynan to’zilishi jihatidan bir-biriga yaqinlashtirish istagining tug’ilishi;
5)bola kattalarning hayoti va faoliyatida uchrab turadigan, odatdagi turmush muammolarini o’zida aks ettiruvchi, ma’naviy va maishiy ko’rinishga ega bo’lgan hayot jabhasini o’z xatti-harakatida izchil ravishda tiklashga (ularning rolini bajarishga) urinishadi o’yin faoliyatini takomillashtiradigan sharoitlarni tadqiq
qilgan N.M.Aksarinaning ta’kidlashicha, o’yin o’zidan-o’zi vujudga kelmaydi,
buning uchun kamida uchta sharoit mavjud bo’lishi kerak;
a)bolaning ongida uni qurshab turgan voqelik to’g’risidagi xilma-xil taasurotlar tarkib topishi;
b) har xil ko’rinishdagi o’yinchoqlar va tarbiyaviy ta’sir vositalarining muxayyoligi;
v) bolaning kattalar bilan tez-tez muomala va muloqotga kirishuvi. Bunda
kattalarning bolaga bevosita ta’sir ko’rsatish uslubi hal qiluvchi rol
o’ynaydi.
SHunday qilib, psixolog adabiyotlar tahliliga tayanib maktabgacha yoshdagi
bolalarning o’ziga xos xususiyatlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:
1)bola odamlarning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o’zaro
muomalasiga qiziqadi;
2)bolalar rolli o’yinda atrofdagi voqelikning eng tashqi ifodali, jo’shqin xis-tuyg’uli jihatlarini aks ettiradilar;
3) rolli o’yinda bola kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o’z istagini amaliyotga tadbiq qiladi;
4)kattalar hayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvuri timsollari tariqasida namoyon bo’lsa ham, umuman uning chinakkam shaxsiy hayotida o’chmas iz
qoldiradi.
Psixologiya qabul qilinganidek, rolli o’yin faoliyati syujet va mazmundan tashkil topadi.Odatda syujet deganda, o’yin faoliyatida bolalar aks ettiradigan voqelikning
doirasi tushuniladi. O’yin syujeti turli davrga, sinfiy xususiyatga, oilaviy turmush
tarziga, geografik va ishlab chiqarish sharoitlariga bog’liq holda yaratiladi. Bola
munosabatga kirishadigan voqelik doirasi qanchalik tor, cheklangan bo’lsa,
o’yinnnig syujeti shunchalik xira va bir xil ekanligini aks ettiradi.
O’yinlarning syujeti xilma-xilligiga qaramay, ularni maxsus guruhlarga biriktirish imkoniyati mavjuddir. Masalan, yirik psixolog ye.A.Arkin o’yinlarning quyidagi tasnifini tavsiya qiladi:
1)ishlab chiqarishga (texnikaga); sanoat, qishloq xo’jaligi, qurilish, kasb-hunarga oid o’yinlar;
2)maishiy va ijtimoiy siyosatga ro’zg’or: maktabgacha ta’lim muassasasiga, maktabga, kundalik turmushga oid o’yinlar;
3)harbiy: urush-urush o’yinlari;
4)drammalashtirilgan: kino, spektakl va boshqalarga oid o’yinlar.
Biz shu tasnif haqida L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, D.B.Elkonin singari psixologlarning tanqidiy mulohazalariga to’la qo’shilamiz, chunki harbiy va drammalashtirilagan o’yinlarni ham ijtimoiy-siyosiy guruhga kiritish mumkin. Bizningcha, D.B.Elkoninning tasnifi ma’quldir. U maktabgacha yoshdagi bolalarga xos rolli o’yinlarning syujetiga ko’ra uchta guruhga ajratishni tavsiya qiladi:
1)maishiy mavzu syujetiga oid o’yinlar;
2) ishlab chiqarish syujetiga maaluqli o’yinlar;
3)ijtimoiy-siyosiy syujetli o’yinlar.
Muallif ayrim o’yin turlari maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha bo’g’inlariga mosligini, syujetlar maishiydan ishlab chiqarishga qarab va undan ijtimoiy-siyosiy voqealarni aks ettirishga qarab rivojlanishini alohida uqtiradi. Uning fikricha, o’yin syujetidagi bunday izchillik bolaning bilim saviyasi, turmush tajribasi kengayishi, uning katta yoshdagi odamlar turmushiga chuqurroq kirib borishi bilan bog’liqdir. Darxaqiqat, o’yin syujetining o’sishi turmushning tobora yangi qirralarini aks ettirish bilan cheklanib qolmay, muayyan syujetning o’ziga xos boshqa ko’rinishlari bilan boyishi sababli ham amalga oshadi.
Ma’lumki, 1-3 yosh bolalar hali tashqi muhitni juda oz o‘zlashtirganlar. Ular
hali hattoki narsalarning rangini, hajmini va boshqa jihatlarini yaxshi ajrata
olmaydilar. SHuning uchun ularga ko‘g’irchoq bilan birga har xil rangli qiyqim,laxtak matolar ham berish kerak. Ayniksa, qiz bolalar o‘z ko’g’irchoqlarini har xil rangli matolarga o‘rab, ro‘mol qilib o‘ratib mashq qiladilar. O‘g’il bolalarga esa, har xil rangli, bir-birining ichiga sig’adigan quticha o‘yinchoklarni berish foydalidir.
Bola 1-yoshdan 3-yoshgacha narsalar, bilan harakatlar qilishni egallaydi o‘yin bolaning harakatlarini rivojlantirish va takomillashtirishga yordam qiladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning (4 yoshdan boshlab) yetakchi faoliyatlarga bo‘lib o‘ynaladigan, ijodiy o‘yindir. O‘yin jarayonida bola muayyan
rolllarni bajarishni o‘z zimmasiga olishadi hamda o‘yin sharoitida odamlar faoliyati va munosabatini esga keltirishadi. 3-4 yashar bolalarda birgalikda o‘ynaladigan o‘yinlar hali bo‘lmaydi. Dastlab buyum, o‘yinchoq rolini go‘yo esga solganday bo‘ladi, so’ngra bola o‘yinda ixtiyoriy suratda o‘z zimmasiga ma’lum rolni oladi.
Maktabgacha tarbiya yoshida bolaning kattalar tomonidan uyushtirilib, muayyan
maqsadga qaratilgan ijodiy faoliyati uning taraqqiyotga qancha ta’sir ko‘rsatadi.
3-4 yashar bola narsalar o‘rtasidagi bog’lanishni farqlab oladi va o‘z faoliyatini
planlashtiradi, bu faoliyat asta-sekin ijodiy faoliyatga aylanadi
Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati bu o‘yindir. Maktabgacha yoshidagi bolalarning o‘yin faoliyati masalasi asrlar davomida juda ko‘p olimlarning diqqatini o‘ziga jalb qilib kelmokda. Maktabgacha yoshidagi bolalar o‘zlarining o‘yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg’a qarab borayotgan sermazmun hayotimizning hamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar.
Maktabgacha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosobatda bo‘lishga intiladi. Bu o‘rinda shu
narsa harakterliki bola bilishga tashnaligidan atrofdagi o‘zining haddi sig’adigan
narsalari bilangina emas, balki kattalarga mansub bo‘lgan o‘zining kuchi ham
yetmaydigan, xaddi sig’maydigan narsalar bilan ham amaliy munosobatda bo‘lishga intiladi.
SHuni ham aytib o‘tish kerakki, fan-texnika mislsiz rivojlangan bizning hozirgi
zamonamizdagi yaratilayotgan, xayratda qoldiradigan narsalar bolalarga go‘yo bir
mo‘jizadek ko‘rinadi. Natijada ular ham o‘zlarining turli o‘yinlari jarayonida
o‘xshatma qilib har xil hayoliy narsalarni o’ylab chiqaradilar (uchar ot, mashina
odam, gapiradigan daraxt kabi). Bundan tashqari, bolalarning turli hayoliy narsalarni o‘ylab chiqarishlari yana shuni bildiradiki, ular o‘zlarining har turli o‘yin faoliyatlarida faqat atroflaridagi bor narsalarni emas, balki ayni chog’da ehtiyojlari talab qilayotgan narsalarni ham aks ettiradilar.
Bolalarning o‘yin faoliyatlarida har xil hayoliy va afsonaviy obrazlarni yaratishlaridan shunday xulosa chiqarish mumkin: odamning (shu jumladan
bolalarning ham) tashqi muhitdagi narsa va xodisalarni aks ettirish jarayonlari passiv jarayon emas, balki faol hamda ijodiy, yaratuvchan, o‘zgartiruvchan jarayondir. Bolalar o‘yin faoliyatlarining yana bir ajoyib hususiyati shundan iboratki, o‘yin jarayonida bolaning qiladigan xatti-harakatlari va bajaradigan rollari
ko‘pincha umumiylik harakteriga ega bo‘ladi. Bunda bola o‘zining turli-
tuman o‘yinlarida faqat o‘ziga tanish bo‘lgan yolg’iz bir shofyorning, shifokorning, militsionerning, tarbiyachining, uchuvchining xatti-harakatlarigina emas, balki umuman shofyorlarning, vrachlarning, tarbiyachilarning hamda uchuvchilarning xatti-harakatlarini aks ettiradi. Albatta, turmush tajribalari va faoliyatlari doirasi juda cheklangan kichik yoshdagi bolalar (ba’zan kichik guruh bolalari ham) o‘zlarining o‘yinlarida konkret odamlarni va ularning harakatlarini aks ettiradilar. (Masalan, onasini, dadasini, akasini, tarbiyachisini va shu kabi). O‘rta, katta maktabgacha yoshidagi bolalarning o‘yinlarida esa bunday obrazlar umumiylik harakteriga ega bo‘la boshlaydi.
Maktabgacha yoshidagi bolalarning o‘yinlari atrofdagi narsa va xodisalarni
bilish quroli bo‘lishi bilan birga yuksak ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Boshqacharoq qilib aytganda, o‘yin qudratli tarbiya qurolidir. Bolalarning o‘yinlari
orqali ularda ijtimoiy foydali, ya’ni yuksak insoniy hislatlarni tarbiyalash mumkin.
Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar odatda o‘zlari yolg’iz o‘ynaydilar. Predmetli va konstruktorlik o‘yinlar orqali bu yoshdagi bolalar o‘zlarining idrok, xotira, tasavvur, tafakkur hamda harakat layoqatlarini rivojlantiradilar. Syujetli, rolli
o‘yinlarda bolalar asosan o‘zlari har kuni ko‘rayotgan va ko’zatayotgan kattalarning xatti –harakatlarini aks ettiradilar.
4-5 yoshli bolalarning o‘yini asta–sekinlik bilan jamoaviy harakterni ola boshlaydi. Bolalarning individual hususiyatlarini, xususan ularning jamoaviy o‘yinlari orqali ko’zatish qulaydir. Bu o‘yinlarda bolalar kattalarning faqat predmetlarga munosabatini emas, balki ko‘proq o‘zaro munosabatlarini aks ettiradilar. SHuningdek, jamoaviy o‘yinda bolalar bir guruh odamlarning murakkab hayotiy faoliyatlarini aks ettiradilar.
Katta maktabgacha yoshida syujetli-rolli o‘yinlar rivojlanadi, lekin endi bu o‘yinlar o‘z mazusining boyligi va xilma-xilligi bilan farqlanadi. Bu o‘yinlar jarayonida bolalarda liderlik yuzaga kela boshlaydi, shuningdek tashkilotchilik
ko‘nikma va malakalari rivojlanadi.
Maktabgacha yoshdagi bolalar shug’ullanadigan ijodiy faoliyatlar orasida tasviriy san’atning ham ahamiyati juda katta. Bolaning tasavvur etish harakteriga qarab uning atrof hayotni qanday idrok etishi, xotira, tasavvurva tafakkur xususiyatlariga baho berish mumkin. Katta maktabgacha yoshidagi bolalar chizgan rasmlar ularning ichki kechinmalari, ruhiy xolatlari, orzu, umid va ehtiyojlarini ham aks ettiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar rasm chizishga ham nihoyatda qiziqadilar. Rasm chizish bolalar uchun o‘yin faoliyatining o‘ziga xos bir shakli bo‘lib hisoblanadi. Bola avvalo ko‘rayotgan narsalarini, keyinchalik esa o‘zi
biladigan, xotirasidagi va o‘zi o‘ylab topgan narsalarni chizadi.
Maktabgacha yoshidagi bolalarning o‘yin faoliyatlari xaqida gapirar ekanmiz,
albatta ularning o‘yinchoqlari masalasiga ham to‘xtab o‘tish kerak. Bolalarga
o‘yinchoqlarni berishda ularning yosh hususiyatlarini, taraqqiyot darajalarini va ayni paytda ularni ko‘proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish kerak.
O‘yin faoliyati bolalarni insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol
shakli bo‘lgan ta’lim faoliyatiga tayyorlaydi. Odam birdaniga ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishga kirisha olmaydi. Ijtimoiy tajribalarni faol egallash uchun odam
avvalo yetarli darajada nutqni egallagan bo‘lishi, ma’lum malakalar, uquvlar va
yelementar tushunchalarga ega bo‘lishi kerak bo‘ladi. Bularga bola o‘yin faoliyati
orqali erishadi.
Maktabgacha yoshidagi bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur,
tafakkur, nutq, hayol, hissiyot va irodaning rivojlanishi jadal kechadi. Bola ranglarni hali bir-biridan yaxshi farq qila olmaydi. Unga ranglarning farqini bilishga yordam qiladigan o‘yinchoqlar berish lozim. Bu yoshdagi bolalar turli narsalarni idrok qilishda ko‘zga yaxshi tashlanib turuvchi belgilariga (rangi va shakliga) asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qilmaydilar.Diqqat har kanday faoliyatimizning doimiy yo’ldoshidir. SHuning uchun diqqatning inson hayotidagi ahamiyati ham benihoya kattadir. Maktabgacha yoshidagi bolalar diqqati asosan ixtiyorsiz bo‘ladi. Maktabgacha yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning o‘sib borishi uchun o‘yin juda katta ahamiyatga ega.
Ijodiy o’yinlar va ularga rahbarlik.
Ijodiy o’yinlar boshqa tur o’yinlardan quyidagi xususiyatlari bilan ajralib
turadi:
1.O’yin mazmunining o’ziga xosligi.
2.Rollarning mavjudligi.
3.Hayoliy vaziyatning mavjudligi.
O’yin mazmunining o’ziga xosligi uning eng muhim xususiyatlaridan biridir.
Pedagog va psixologlarning tadqiqotlari shuni ko’rsatadiki, kattalarning ijtimoiy
hayoti o’zining rang-barang ko’rinishlari bilan ijodiy o’yinlarning mazmuni
bo’lib xizmat qilar ekan.Ular bolalar kattalar ijtimoiy hayotining namunasini oladigan faoliyat turi o’yin ekanligini asoslab berdilar.Ijodiy o’yinlar ijodiylari va mazmunining rang-barangligi, ularni tavsiflash zaruratini keltirib chiqaradi. Ijodiy o’yin faoliyati tizimida asosiy komponent sifatida o’z ichiga personajni, hayotiy vaziyatni, harakat va personajlar munosabatini oladi. Ijodiy o’yinlarda hayoliy vaziyatning mavjud bo’lishi bolaning tafakkurini o’stirib ijodiy va rollar o’yin mazmunini takomillashtiradi.
Ijodiy ijodiy o’yinlarning o’ziga xos sabablari mavjuddir. Buning eng asosiy
sababi –bolalarning kattalar bilan birgalikda ijtimoiy hayot kechirishga intilishidir. Bu sabablar bolaning yoshiga karab, o’yin mazmuniga karab o’zgarib boradi. Kichik yoshdagi bolalarda asosiy sabab buyumlar bilan bajariladigan qiziqarli harakatlar bo’lsa, bola katta bo’lgan sari o’yindagi kattalar harakatlarini va munosabatlarini qayta aks ettirish asosiy sabab bo’lib xizmat qiladi. SHunga ko’ra, o’yinlarni ijodiyi, mazmuniga ko’ra 3 guruhga bo’lish mumkin.
1.Maishiy o’yinlar (oila,maktabgacha ta’lim muassasasi va boshqa voqielikni aks ettiradigan).
2.Mehnat mavzuidagi o’yinlar (oila va kattalar mehnatida ishtirok etish, o’z-o’ziga hizmat vaboshq.).
3.Ijtimoiy mavzudagi o’yinlar.Bolalar rollarni tanlab o’ynaydilar. Ijodiy o’yinlarda xatti-harakatlarni, qoidalarni egallash asosida, rolda mujassamlashtirilgan axloqiy qoidalar ham o’zlashtiriladi. O’yinda kishilar turmushiga, ishlariga, jamiyatdagi xulq-atvor me’yor va qoidalariga ijobiy munosabat shakllantiriladi. Xuddi shu jarayonda o’yin muomala madaniyatini shakllantirish vositasi sifatida ham yuzaga keladi. Aqliy tarbiyaning asosiy vositalaridan biri bu ijodiy o’yin hisoblanib, unda bola atrof-muhitdagi voqea va hodisalarni aks ettirib, hayolan ularni qayta tiklaydi. O’yinning hayoliy vaziyati bolaning aqliy faoliyatining rivojlanishiga doimo
ta’sir ko’rsatadi.
D.B.Elkonin ijodiy o’yinni birgalikda o’ynaladigan o’yinda tasvirlanayotgan
voqealarga, harakatlarga, buyumlarga nisbatano’z nuqtai nazarini boshqalar
nuqtai nazari bilan jamlash masalasi shakllanishi natijasida yalpi tafakkur bosqichiga o’tishga imkon beruvchi bilishga oid jarayon yuz berishini ta’kidlab
o’tgan.O’yinning san’atga yaqinligi ijodiy o’yinlardan estetik tarbiyada foydalanish imkonini yaratadi. Bola o’yinidagi ijodkorlik bilan bog’lik bo’lgan tuyg’ular estetik tuyg’ularga yaqin turadi. O’yinda bolaning katta harakat tajribasi
shakllanadi. Turli harakatlarni rivojlantirish va takomillashtirish uchun qulay
sharoit yaratiladi, bola rolga kiradi, o’z roliga oid hatti-harakatlarni amalga oshirish uchun tasvirlayotgan rollarning o’ziga xos xususiyatlarini ongli ravishda
ifodalaydi.
Ikki yoshdagi bolalar hayotida ijodiy o’yinchoqlar bilan juda oddiy o’yinlar o’tkaziladi. Bolalar bu o’yinchoqlarni qo’lda ushlab yuradilar, siqib ko’radilar, yerga tashlab ko’radilar, o’yinchoqlarni g’ildiratadilar, o’yinchoqda nima tasvirlanganligiga e’tibor bermaydilar. Bu yoshda kundalik hayotda tevarak –atrofdagi katta kishilar va bolalar harakatini ko’zatib borishni, bu harakatlarni o’z
o’yinlarida aks ettirishni o’rgatish lozim: qo’g’irchoqni ovqatlantirish, uyquga yotqizish va boshq.
Bu yoshda buyumli o’yin bir necha bosqichda amalga oshiriladi:
1)bosqichda bolalar o’yinchoqlar bilan kattalar harakatlariga taqlid qiladilar.
2)bosqichda o’zlashtirgan harakatlarni mustaqil bajara boshlaydilar, so’ngra bu
harakatlarni boshqa buyumlarga ko’chiradilar.
3bosqichda tasviriy o’yin vujudga keladi, uning mazmunini shartli qurollar
bilan bajariladigan harakatlar tashkil qiladi.Bola kundalik hayotda ko’zatgan buyumlar bilan bajariladigan harakatlarga taqlid qiladi (gazeta o’qiydi, yer chopadi, kir yuvadi), bularning hammasi ijodiy –rolli o’yin uchun sharoit
yaratadi.Uch yoshga qadam qo’ygan bolalar bilan suhbatlar, ko’zatishlar o’tkazish,
hikoya va ertaklar o’qib berish, maslahat berish va o’yinlarga qiziqtirish kerak.
O’yinda bolalarni katta ish-harakatining faqat tashqi tomonigagina taqlid qildirmay, balki ularni odamlarga, mehnatga bo’lgan munosabatlariga ham taqlid qildirish, bolalarda ahillik bilan uynay olish, rollarni taqsimlay bilish, ko’zlangan maksadga erisha olish, tortinchoq va uyatchan bolalarga loyiq rollarni taklif qilib, ularning o’yingaqo’shilishigayordam berish kerak. Bolalarda hayol tasavvurlarini o’stirish ularda mustaqil biron yangi o’yinni ijod etish, bu o’yinga kerakli narsalarni tanlash, binolar qurish, ba’zi o’yinchoqlarni o’z qo’li bilan yasash, badiiy mashg’ulotlarda orttirgan malakalarini o’yinda qo’llash, qo’shiqlar aytish, she’r o’qish, chizgan rasmlardan va yasagan narsalardan foydalanish istagini uyg’otadi.
Jamoa o’yinining paydo bo’lishi uning mavzui va mazmunini ham, to’zilishini
ham tez rivojlantirish va o’zlashtirish imkonini yaratadi. Bolalar o’yinlari mavzuining o’zgarishida maishiy o’yinlardan mehnat, ishlab chiqarish ijodiyiga ega bo’lgan o’yinlarga, so’ng turli ijtimoiy hayot voqea va hodisalari aks ettiriladigan o’yinlarga o’tiladi o’yinning mazmuni ham rivojlanadi.
Katta yoshli bolalar hayotida harakatlar qatorida xilma –xil ijtimoiy munosabatlar, xatti-harakatlar ham aks eta boshlaydi. O’yinlar mavzui doirasining kengayishi, ular mazmunining teranlashuvi, o’yin shakli va to’zilishining o’zgarishiga olib keladi.
Syujetli va rollarga bo’lib o’ynaladigan o’yinlar maktabgacha yoshdagi
bolalarni yeng asosiy o‘yin formasidir.
1.Maktabgacha yoshdagi bolalar ko’proq «bog’cha-bog’cha», «poezd-poezd» kabi qiziqarli bo’lgan o‘yinlar o’ynaydi. Lekin turli yoshdagi bolalarning o‘yinlari bir
xil bo’lsa ham syujeti har xil bo’ladi.
Masalan:kichik gurux bolalari«bog’cha-bog’cha» o‘yinini uynar ekan ular peshinga ovqat pishiradilar, nonni kesadilar, idishni yuvadilar. Ammo kesilgan non qo’g’irchoqlarga berilmaydi, pishirilgan ovqat tarelkaga so’zilmaydi.
2.Maktabgacha yoshdagibolalarga sensor tarbiya berishda didaktik o‘yinlarni roli katta. Didaktik o‘yinlar maktabgacha ta’lim muassasasida maxsus dastur asosida olib boriladigan mashg’ulotlarni muvaffaqiyatli o’tkazishga, katta
guruh bolalarini maktabdagi o’qish faoliyatiga tayyorlashga katta yordam
beradi.
3.Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yinlari ichida harakatli yoki qoidali o‘yinlar ham muhimdir. CHunki harakli o‘yinlar bolalarni jismoniy jihatdan chiniqtiradi, dadil, qo’rqmas, yepchil bo’lishga undaydi.Bolalarga tashabbuskorlik, jamoaizm, burch xislarini o’stiradi. Bunga «Kim birinchi», «koptok», «oq quyoncha o’tiribdi», «etib ol» o‘yinlari kiradi.Harakatli o‘yinlar asosan sayr va jismoniy tarbiya mashg’ulotlarida o’tkaziladi.
4.Drammalashtirilgan o‘yinlarni ham bolalar sevib o’ynaydilar. Bu o‘yinlar turli xil yertak va xikoyalar saxnaga qo’yiladi, rollarni esa bevosita bolalarni o’zlari ijro yetadilar. Masalan: «Qizil shapkacha», «Tormoq», «SHolg’om» drammali o‘yinlar
bolalarni nutqi hayol va kobiliyatlarini tarkibtoptiradi.
5.Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yinlari orasida qurish-yasash o‘yinlari hammaga ma’lum bir maksadga qaratilgan bo’ladi.
O‘yin faoliyati bolalarni individual ravishda o’rganish imkonini beradi. Ayrim bolalar jamoa bo’lib uynashni yoqtiradilar bu psixologik bolani umumiy taraqqiyotiga ta’sir yetadi. SHuning uchun tarbiyachilar jamoa o‘yinlarga tortishlari kerak.
Ijodiy va syujetli o‘yinlarda bolalarning barcha psixik proseslari bilan birlikda
individual (shaxsiy) hislatlari ham shaklllanadi. Mana shu nuqtai nazardan o‘yin
maktabgacha ta’lim muassasasidagi ta’lim –tarbiya ishlari orasida
eng asosiy, markaziy o‘rinda turadi. Demak, maktabgacha ta’lim muassasadagi ta’lim –tarbiya ishlarini muvaffaqiyati ko‘p jihatdan bolalarning o‘yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil qila bilishga bog’liqdir.
3-4 yoshli bolalarda syujetli-rolli o’yinlarni shakllantirish vositalari.O’yin bola uchun haqiqiy hayotdir. Agar tarbiyachi bolalar o’yinini oqilona tashkil eta olsagina u ijobiy natijalarga erishishi mumkin. A. P. Usova shunday degan edi: «Bolalar hayoti va faoliyatini to’g’ri tashkil etish —ularni to’g’ri tarbiyalash demakdir. Bolalarni tarbiyalashning o’yin shakli shuning uchun ham samarali natija beradiki, o’yinda bola yashashni o’rganmaydi, balki o’z hayoti bilan yashaydi».
O’yin tanlay bilish ham muhim ahamiyatga ega. Nonushta bilan mashg’ulot o’rtasida bolalar o’yiniga 8

10 daqiqa vaqt beriladi. Bunda bolalar
ko’pincha
avval boshlagan o’yinlarini
O’yin
bola
uchun haqiqiy hayotdir. Agar tarbiyachi
bolalar
o’yinini
oqilona
tashkil
eta
olsagina
u
ijobiy
natijalarga
erishishi
mumkin.
A.
P.
Usova
shunday
degan
edi:
«Bolalar
hayoti
va
faoliyatini
to’g’ri
tashkil
etish

ularni to’g’ri tarbiyalash demakdir. Bolalarni tarbiyalashning o’yin shakli
shuning uchun ham samarali natija beradiki, o’yinda bola yashashni o’rganmaydi,
balki o’z hayoti bilan yashaydi».
O’yin tanlay bilish ham muhim ahamiyatga ega. Nonushta bil
an mashg’ulot
o’rtasida bolalar o’yiniga 8

10 daqiqa vaqt beriladi. Bunda bolalar ko’pincha avval
boshlagan o’yinlarini davom ettiradilar. Sayrda bolalarning o’ynashlari uchun 1
soat

1 soatu 20 daqiqa vaqt ajratiladi. Kunduzgi uyqu va kechki nonushtadan ke
yin
ham bolalar o’yiniga vaqt beriladi. Bunda bolalar ko’proq syujetli
-
rolli o’yinlarni,
qurilish materiallari, qo’g’irchoqlar bilan, stol usti o’yinchoqlari o’ynashlari
mumkin. SHu bilan birga ermak o’yinlardan ham foydalaniladi.
Ammo o’yin bilan ta’lim o
’rtasidagi bog’liqlik bola ulg’aygan sari o’zgarib
boradi. Kichik guruhda o’yin ta’lim berishning asosiy shakli hisoblansa, katta
guruhga borganda esa mashg’ulotlarda ta’limning roli ortadi. Tayyorlov guruhiga
borganda bolalarning o’zlarida maktabdagi o’qi
shga ishtiyoq o’yg’onib qoladi.
23
Ammo bolalar uchun o’yinning qadri yo’qolmaydi, balki mazmuni o’zgaradi.
endi bolalarni ko’proq fikriy faollikni talab etuvchi o’yinlar, sport tarzidagi
(musobaqa jihatlari bor) o’yinlar qiziqtira
boshlaydi.
Pedagogika fani o’yinni bola shaxsini tarbiyalashning asosiy vositasi deb
hisoblaydi. O’yin orqali bolalar kattalarning mehnat tajribasini, bilim, malaka va
ko’nikmalari, harakat usullarini, ahloq normalari va qoidalarini, mulohaza va
muhokamala
rini egallab oladilar.
O’yinda bolaning o’z tengdoshlari va kattalar bilan bo’ladigan munosabat
usullari shakllanadi, his va didlari tarbiyalanadi.
Bolalarning o’yinda birlashishlari bir necha bosqichga bo’linadi. Birinchi
bosqich bolalarning «yonma
-
yon» o
’yinining shakllanib borishidir. Bu ilk yoshli va
kichik guruh bolalariga xosdir. Bunday o’yinda bolalar o’rtog’ining o’yiniga
qiziqish bilan qaraydilar, birga o’ynab, «yonma
-
yon» o’tirganlaridan xursand
bo’ladilar. Bu yoshdagi bolalarning o’yini kattalar
rahbarligida ularning hulqiga
ta’sir etish orqali tashkil etiladi.
Ikkinchi bosqichda bolalar o’yin orqali mexanik ravishda birlasha
boshlaydilar. Bunday birlashishlar qisqa muddatli bo’ladi. Bu davrga kelib
bolalardan kimning qaysi o’yinga qiziqishi aniq
bo’la boshlaydi, bir xil bolalar
didaktik o’yinga qiziqsalar, ikkinchilari harakatli o’yinni yoqtiradilar, uchinchilariga
ijodiy o’yinlar ma’qulroq bo’ladi va h.k. Tarbiyachining vazifasi bolalarni u yoki bu
o’yin bilan uzoqroq o’ynashga o’rgatishdir.
Uchi
nchi bosqichda o’ynovchi bolalar guruhi bir
-
biriga do’stona munosabat
va o’zaro yoqtirish orqali birlashadilar. Birga o’ynoBchilar soni ko’p bo’lmasa
-
da,
bolalar qiziqib o’ynaydilar. Bu davrga kelib bir
-
birlariga baho berish umumiy talabi
yuzaga keladi. Bu
bosqichda tarbiyachi bolalarning o’yinda birlashishlarining
ahloqiy asosini yuzaga keltirishi, ularda o’zaro yordam, o’rtoqlik, do’stlik
munosabatlarini shakllantirishi
lozim.
Bolalarning o’yinlari qiziqarli, mazmunli bo’lishi uchun o’yinning hamma
turlar
idan o’rinli foydalanilsa, bolalarga ta’lim berish va ularni tarbiyalashda ijobiy
natijalarga erishiladi.
24
O’yin mavzui bolalar olgan taassurotning kuchli, bolalarning qiziqishlari
bilan belgilanadi. Uyinda bolalar aks ettiradigan
ijtimoiy
-
siyosiy voqealar
bolalarning bilim doirasi va hayotiy tajribasining kengayib borishiga bog’liq
bo’ladi.
Syujetli
-
rolli o’yinlarning mazmuni va mavzusi o’zgarishi bilan bir qatorda
uning tuzilishi va o’yin shakllari o’zgaradi, bolalarning mustaqill
igi va
tashabbuskorligi ham o’sib boradi. Avvaliga bolalar o’z
-
o’zicha alohida
-
alohida
o’ynaydilar. Sekin
-
asta rolli o’yinlarning paydo bo’lishi, o’yinda kishilar o’rtasidagi
munosabatni aks ettirish birgalikda bajariladigan o’yinni keltirib chiqaradi.
Avv
aliga katta bo’lmagan guruhchalar 2

3 kishidan bo’lib o’ynashadi, katta va
tayyorlov guruhlariga kelib kattaroq jamoaga
birlashadilar.
O’yinda har xil rollar orqali o’zaro munosabatda bo’lish bolalarda o’rtoqlik
munosabatlarini shakllantirishga yordam bera
di. O’rtoqlik munosabatining
dastlabki xususiyati bolalarda maslahatlashib, kelishib olishda namoyon bo’ladi.
Kelishib olish avvalo o’yin mavzusini belgilab olishdan boshlanadi. Keyin rollarni
taqsimlashda o’yinchoqlar tayyorlashda va boshqa sohalarda keli
shib olinadi.
O‘yin o‘z mohiyati jihatidan katta kishilarning hatti

harakatlari va xulq
-
atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo‘lishi tufayli bolalarda ma’naviy
sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob

axloq qoidalarini bilib olishlari
uchun ken
g imkoniyatlar beradi. Maktabgacha yoshdagi bola o‘yin jarayonida
tabiblik yoki muallimlik rolini bajarayotgan bo‘lsa, shu kasbga tegishli barcha
sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o‘yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan
rollariga xos sifatlar
shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo‘ladi. Bolalar
uchun o‘yin mazmunining hech bir chegarasi yo’q.
Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini
hamma
tomonlarini
o‘z
o‘yinlarida
aks
ettira oladilar. O‘yinning ahamiyati bola shaxsining
o‘sib
kamo
lotga etishiga ta’sir ko‘rsatishdan iboratdir.
O‘yin har
bir
yosh
bosqichda
bolaning tevarak atrofdagi dunyoni
va
kishilar o‘rtasidagi munosabatlarni
bilib
olishni
ifodalaydi. Bolaning
moddiy
dunyoga,
kishilarga o‘z
-
o‘ziga
25
munosabati o‘zgarayotgan o‘yinda namoyon bo‘ladi. Bolalarning
ehtiyojlari,
istak, qiziqish (xavas) lari bevosita o‘yinda ifodalanadi. O‘yin bolalarning
hayolparastligi tufaydi narsalar
va
kishilar dunyosini ular
uchun ma’qul
tomonga
“o‘zgartirish” imkoniya
tini beradigan
faoliyatdir.
Bolaning aqliy o’sishi haqida fikr yuritilganda, shuni ham aytib o’tish kerakki
narsalarni yangi nom bilan atashda yoki yangicha nomlash holatidan kelib chiqib,
sub’ekt o’yin paytida faol harakat kilishga urinadi. CHunki u moddi
y narsalarga
asoslangan harakat rejasidan tasavvur qilinayotgan fikr yuritilayotgan jismlar
moxiyatini aks ettiruvchi harakat rejasiga o’tadi. Bola jismlarning moddiy shaklidan
birdaniga hayoliy ko’rinishga o’tishida unga tayanch nuqtasi bo’lishi kerak,
vo
holanki shunday tayanch nuqtasi vazifasini o’tovchi narsalarning aksariyatidan
o’yinda bevosita, ob’ekt sifatida foydalaniladi. O‘yin faoliyatida mazkur jismlar
qandaydir alomatlarni aks ettiruvchi sifatida emas, balki ana shu tayanch narsalar
to’g’risida
fikrlash uchun hizmat qiladi, shuningdek, tayanch nuqtasi harakatning
yaqqol narsa bilan bohliq jihatini aks ettiradi. YUqorida aytilganidek, narsa bilan
o’yin harakatlarining takomillashuvi harakat shakli xususiyati, bosqichi kabilarni
qisqartirish va umu
mlashtirish hisobida amalra oshiriladi. O‘yin harakatlarining
kisqarishi va umumlashuvi ularning aqliy ko’rinishidagi mantiqan izchil yig’iq
shaklga o’tishning asosini tashkil qiladi.
Maktabgacha
yoshdagi
bolalar o‘yin faoliyati
bilan birga
ta’limiy
mashg’
ulotlarda ham ishtirok
etadilar.
Maktabgacha tarbiya
yoshi davridagi
ta’limiy mashg’ulotning asosiy
mazmuni
bolani atrof hayotdagi narsa
va
hodisalarning asosiy xususiyatlari
bilan
tanishtirish,
og’zaki
nutqni
lug’at
boyligi, tovushlarni to‘g’ri talaffo’z
qilish,
grammatik tomondan to‘g’ri
so‘zlashlikka o‘rgatish, bog’lanishli nutqni shakllantirishdan iborat, yelementar
mavhum
tushunchalarga
ega
bo‘lish, jismoniy tarbiya, tasviriy san’at qirqib
yopishtirish,
rasm,
loy
yoki
plastilindan
turli
buyumlar yas
ash, qurilishi
materiallar
bilan
ishlash, mo’zika
va boshqa
mazmundagi mashg’ulotlar bolani
aqliy jihatdan
maktab
ta’limini egallashga tayyorlash imkonini
beradi.

27
2.2


maktabgacha tarbiya
bolalarga ta’lim

tarbiya berishda syujetli
-
rolli o’yinlarni amalga oshirish va unga
rahbarlik
Bolalarga ta’lim
-
tarbiya berish maqsadida kattalarning o’yinni tanlay
bilishi, unga to’g’ri rahbarlik qilish "MTM ta’lim va tarbiya dasturi"da
belgilangan vazifa
larni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta’ minlaydi.
O’yin bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash vositasidir. Psixologlar o’yinni
maktabgacha yosh davrida
yetakchi
faoliyat
deb hisoblaydilar. O’yin tufayli
bolaning yuqori rivojlanish bosqichiga o’tishin
i ta’minlovchi sifatlar
shakllanadi, uni ruhiyatida sezilarli o’zgarishlar yuz
beradi.
O’yinda bola shaxsining hamma tomoni bir
-
biriga o’zaro ta’sir
yetgan
holda
shakllanadi. O’ynayotgan bolani ko’zatayotib uning qiziqishlarini, tevarak
-
atrof
to’g’risidagi tasavvurini, kattalarga va o’rtoqlariga bo’lgan munosabatini bilib
olish
mumkin.
SHaxsdagi biron sifatni tarbiyalash uchun uning boshqa tomonlarini ham
rivojlantirish kerak. Masalan, bolaning o’yiniga qiziqishini, tashkilotchilik
qobiliyatini
rivojlantirish uchun mazmun jihatidan boy o’yinlar yaratilishi kerak.
Bolalarning ijodiy o’yinlari ni rivojlantirish uchun
esa
o’z navbatida yaxshi tashkil
yetilgan bolalar jamoasi zarur
bo’ladi.
O’yin bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalash
sistemasida
, Maktabgacha
ta’lim muassasasining ta’lim­tarbiya ishida, ahloqiy, mehnat va yestetik
tomonlama tarbiyalashda katta o’rin
tutadi.
O’yinda bola organizmiga xos bo’lgan talab va yehtiyojlar qoniqtiriladi,
hayotiy faollik ortadi, bardamlik, tetiklik, kuvno
qlik tarbiyalanadi. SHuning
uchun ham bolalarni jismoniy tarbiyalash sistemasida o’yin munosib o’rin
egallaydi.
O’yin bolalarga yestetik tarbiya berish vositasi sifatida ham keng
qo’llaniladi. Bolalar tevarak
-
atrofdagi hayotni, voqealikni obrazlar, rollar
orqali ham aks ettiradilar. O’yinda bolalarning avval olgan
tassurotlari orqali
obraz yaratishlari
-
hayol juda ham katta
ahamiyatga
ega.
Bolalar juda ko’p
o’yinlarda avval o’rgangan ashula, she’r, raqs, topishmoqlardan keng
28
foydalanadilar. Bundan
tarbiyachi bolalarda yestetik did, zavqni tarbiyalashda
foydalanadi.
O’yin vaqtini tanlay bilish ham muhim ahamiyatga
ega.
Nonushta bilan
mashg’ulot o’rtasida bolalar o’yiniga 8
-
10 daqiqa vaqt beriladi. Bunda bolalar
ko’pincha avval boshlagan o’yinla
rini davom
ettiradilar.
Sayrda bolalarning
o’ynashlari uchun 1 soat
-
1 soat 20 minut vaqt ajratiladi. Kunduzgi uyqu va
kechki nonushtadan keyin ham bolalar o’yinga vaqt beriladi. Bunda bolalar
ko’proq syujetli­ rolli o’yinlarni, qurilish materiallari
, qo’g’irchoqlar bilan, stol
usti o’yinchoqlari o’ynashlari mumkin. SHu bilan birga e rmak o’yinlardan ham
foydalaniladi.
Syujetli
-
rolli o’yin
-
maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy o’yin
turlaridir. Syujetli
-
rolli o’yin o’z xususiyatiga ko’ra aks
yett
iruvchi faoliyatdir.
Tevarak­atorfdagi kattalar va tengdoshlarining hayoti va faoliyati bu o’yin
mazmuniga manba bo’lib hizmat
qiladi.
Bolalarning tevarak
-
atorfdagi hayotdan, tengdoshlari, kattalar faoliyatidan
olgan taassurotlari ijodiy o’yinda qayta ishl
anadi, to’ldiriladi, sifat jihatidan
o’zgartiriladi. Bolalarning bunday o’yinlari tevarak
-
atrofdagi borliqni bilishning
amaliy
shaklidir.
Bolalar o’yinining o’ziga xos tomoni unda tasvirlovchi vaziyatlarning
mavjudligidir. Tasvirlovchi vaziyat bolalarga
o’yin jarayonida yuklangan rol va
o’yin syujetidan tashkil topadi va har xii buyumlardan foydalanishni ham o’z
ichiga
oladi.
O’yinning
syujeti
-
bir
-
biriga
hayotiy
aloqador
bo’lgan
qator
voqea
-
hodisalar yig’
indisidir.
Rol syujetli
-
rolli o’yinning
asosiy zanjiri hisoblanadi. O’yin bolada
qanoatlanish, xursandchilik hissini paydo qiladi, shuning uchun bolani qiziqtirib,
unda yaxshi kayfiyat uyg’otadi, bola organizmidagi hayotiy faoliyatni yaxshilaydi.
Bola o’ynayolganda har hil harakatlar qiladi:
yuguradi,
sakraydi, ingichka
taxta ustidan o’tadi,
yengashdi,
yuqoriga tirmashib chiqadi va hakozo.
Bu harakatlarning hammasini bola bemalol, o’z xoxishi bilan bajaradi, natijada
29
bolaning muskullari pishiydi, u harakatni
yengilroq,
chaqqonroq bajaradigan
bo’lib
qoladi.
Bolaning aqliy tomondan rivojlanishi uchun ham o’yin katta ahamiyatga
ega.
O’yin natijasida bolaning bilimi kengayib boradi. Rolli o’yinlar bolaning
ko’zatuvchanligini, qiziquvchanligini, bilish doirasini rivojlantiradi, boyitadi.
O’yind
a bola o’z oldiga maqsad qo’yadi, bu boladan
aql, idrok ishlatishni
talab qiladi, topag’onlikka o’rgatadi. O’yin jarayonida juda ko’p gaplashishga,
tortishishga, baxslashishga, aytib berishga
to’g’ri
keladi. Bolalar o’zi
yasayotgan narsalarini yaxshiroq y
asash, qurish
uchun juda ko’p o’ylab,
fikrlashishlariga to’g’ri
keladi. Bular hammasi bola tafakkuri va hayolining
rivojlanishida muhim ahamiyatga
egadir.
Bola o’z o’yinida
borliqni aks
yettirib,
olgan rolining mazmuni bilan bog’liq bo’lgan u
yoki bu h issiyotni
boshdan
kechiradi.
Masalan, Dilnoza ona
-
bola o’yinida ona rolini o’ynayotib, bolalarini
ovqatlantiradi, kiyintiradi, ular bilan yaxshi munosabatda bo’lib yerkalaydi, ular
bilan gaplashadi, kitoblar o’qib beradi. Bu o’yin bolada
muloyililik, g’amxo’rlik,
e’tiborlilik kabi yaxshi hislarni
uyg’otadi.
Rolli
-
syujetli o’yinlarning o’ziga xos xususiyati. Rolli o’yinlarning
boshqa o’yinlarga nisbatan o’ziga xos xususiyatga egaligi ularda syujet, rol va
hayol qilingan vaziyatning mavjud b
o’lishidir.
Bolalar biror narsa yoki voqea to’g’risida yetarlicha tasavvurga
ega
bo’lgandagina syujet, fikr, yuzaga keladi. Masalan bolalar "paroxod"
o’yinini
o’ynamoqchi bo’lishdi. Bunga o’yinning qanday borishi to’g’risida syujet
kerak. Syujet
bolalarning bilimiga bog’liq bo’ladi. Bolalarda avval g’oya
paydo bo’ladi, keyin mazmun rivojlanadi. Ba’zan bolalar o’yinning qanday
borishini oldindan belgilab oladilar. Masalan, Afrikaga “bormoqchi" bo’lsalar,
sayyohat vaqtida qilinadigan ishlarni oldind
an belgilab
oladilar.
Bundan ko’rinib turi bdiki, rolli o’yin jamoatchilik xususiyatiga
ega,
chunki
bolalar bir
-
birlari bilan o’zaro munosabatda
bo’ladilar.
Rolli o’yinda har bir bola o’ziga olgan rolni bajaradi masalan, ona,
30
shafyor, tarbiyachi, enaga, ar
tist va h.
Bolalar maktabgacha ta’lim muassasasida asosan syujetli va rollarga bo‘linib
o‘ynaladigan o‘yinlarni o‘ynaydilar. Rollarga bo‘linib o’ynaladigan o‘yinlarda
bolalar tevarak atrof
-
muhitdagi narsalarni aks ettiradilar. Ular o‘zlarining turli
o‘yinl
arida kattalarning oilaviy hayot sharoitlariga doir hodisalarni, mehnat
faoliyatlarini, yirik tarixiy hodisalarini, kishilar orasidagi muloqot munosabatlari,
urf
-
odatlar, bayramlarni aks ettiradi.
Ko‘pincha bolalar aks ettirayotgan tashqi muhit hodisalar
i ular o‘yin
faoliyatining syujetini tashkil etadi. Bolalar aks ettirayotgan muhit qanchalik keng
va xilma
-
xil bo‘lsa, bolalar o‘yinining syujeti ham shunchalik keng va xilma
-
xil
bo‘ladi. Ana shuning uchun o‘z
-
o‘zidan ma’lumki, kichik maktabgacha yoshd
agi
bolalar o‘yinlarining syujeti nihoyatda tor bo‘ladi. Bolalar o‘sib ulg’aygan
sari
ular
o‘yinining syujeti tobora boyib, xilma
-
xillashib boradi. O‘yin
mazmuni
sifati
syujetlar xilma
-
xilligi bolalarning umumiy psixik taraqqiyot
darajasiga
bog’liqdir.
Bolaning
umumpsixolog
taraqqiyoti
faqat
o‘yin
jarayonidagi
(A.Leontev) amalga
oshishini
inobatga
olib
ularning
o‘yinlarining
mazmunan
boyitishiga
katta
e’tibor qaratishimiz lozim.
Maktabgacha yoshidagi bolalarning
syujetli va rollarga
bo‘linib,
o‘ynaladigan o‘yinlari deyarli hamma vaqt jamoa holda amalga oshiriladi. Syujetli
va rollarga bo‘linib o‘ynaladigan o‘yinlar bolalarning ko‘pgina psixik jarayonlari va
shaxsiy psixologik sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi. O‘yin sharoitining
o‘ziyo
q bolalar diqqatini atrofdagi narsa va hodisalarga faol yo’naltirishini talab
qiladi. Bu esa, o‘yin faoliyati davomida bolalarni nihoyatda faollashtiradi, ya’ni ular
ko’zatuvchan, tez esda olib qoladigan, har bir narsani atroflicha va chuqur tahlil
qiladig
an
bo‘ladilar.
Syujetli va rollarga bo‘linib, o‘ynaladigan o‘yinlar o‘yin jarayonida
bolalarning bir birlari bilan faol munosabatda bo‘lishlariga imkon yaratadi. Bu
bolalar nutqining tez rivojlanishiga olib keladi. Ma’lumki, syujetli va rollarga
bo‘linib o
‘ynaladigan o‘yinlarning o‘z qonun
-
qoidalari mavjud. Bu qonun
-
qoidalarga rioya qilishda bolalar o‘z iroda kuchlarini ishga soladilar. Binobarin,
31
o‘yin faoliyati davomida bolalarning irodaviy sifatlari ham rivojlanadi. Turli
yoshdagi bolalarining o‘yin
faoliyatlari ularning barcha aks ettirish, ya’ni psixik
jarayonlarini, aqliy imkoniyatlarini, shaxsiy psixologik sifatlarini, harakter
hislatlarini tarkib toptirib, rivojlantiradi. SHu narsa harakterliki, maktabgacha
yoshidagi bolalarning turli
-
tuman o‘y
in faoliyatlari sekin
-
astalik bilan ularni
o‘qish faoliyatiga tayyorlaydi.
32
XULOSA VA TAVSİYALAR
Maktabgacha yoshidagi bolalarning o’yinlari atrofdagi narsa va xodisalarni
bilish quroli bo’lishi bilan birga yuksak ijtimoiy ahamiyatga
ham ega. Boshqacharoq
qilib aytganda, o’yin qudratli tarbiya qurolidir. Bolalarning o’yinlari orqali ularda
ijtimoiy foydali, shaxsni yuksak insoniy hislatlarni tarbiyalash mumkin.
Maktabgacha yoshidagi bolalarning o’yin faoliyatlari xaqida gapirar ekanmiz
,
albatta ularning o’yinchoqlari masalasiga ham to’xtab o’tish kerak. Bolalarga
o’yinchoqlarni berishda ularning yosh xususiyatlarini,
taraqqiyot
darajalarini va ayni paytda ularni ko’proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish
kerak.
O’yin faoliyati bolalar
ni insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol
shakli bo’lgan ta’lim faoliyatiga tayyorlaydi. Odam birdaniga ijtimoiy tajribani
o’zlashtirishga kirisha olmaydi. Ijtimoiy tajribalarni faol egallash uchun odam
avvalo yetarli darajada nutqni egallaga
n bo’lishi, ma’lum malakalar, o’quvlar va
elementar tushunchalarga ega bo’lishi kerak bo’ladi. Bularga bola o’yin faoliyati
orqali erishadi. Maktabgacha yoshidagi bolalarda har sohaga doir savollarning
tug’ilishi ular tafakkurining faollashayotganligidan d
arak beradi. Bola o’z savoliga
javob topa olmasa yoki kattalar uning savoliga ahamiyat bermasalar, undagi
qiziquvchanlik susaya boshlaydi, nima yomonligini qanday harakat to’g’ri
-
yu,
kanday harakat noto’g’riligini aniqlashga intiladilar. Bu ishda bolalarga
hamisha
yordam berish kerak, ularning bunday harakatlarini qo’llab
-
quvvatlash lozim.
Maktabgacha ta’lim muassasasida asosan syujetli va rollarga bo’linib
o’ynaladigan o’yinlarni o’ynaydilar. Rollarga bo’linib o’ynaladigan o’yinlarda
bolalar tevarak atro
f
-
muhitdagi narsalarni aks ettiradilar. Ular o’zlarining turli
o’yinlarida kattalarning oilaviy hayot sharoitlariga doir hodisalarni, mehnat
faoliyatlarini, yirik tarixiy hodisalarini, kishilar orasidagi muloqot munosabatlari,
urf
-
odatlar, bayramlarni ak
s ettiradi.
Maktabgacha yoshidagi bolalarning
syujetli va rollarga
bo’linib,
o’ynaladigan o’yinlari deyarli hamma vaqt jamoa holda amalga oshiriladi.
Syujetli va rollarga bo’linib o’ynaladigan o’yinlar bolalarning ko’pgina psixik
33
jarayonlari va shaxsiy psi
xologik sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi. O’yin
sharoitining o’ziyoq bolalar diqqatini atrofdagi narsa va hodisalarga faol yunaltiri
-
shini talab qiladi. Bu esa, o’yin faoliyati davomida bolalarni nihoyatda faollashtiradi,
ya’ni ular ko’zatuvchan
, tez esda olib qoladigan, har bir narsani atroflicha va chuqur
tahlil qiladigan bo’ladilar.
Syujetli va rollarga bo’linib, o’ynaladigan o’yinlar o’yin jarayonida
bolalarning bir
-
birlari bilan faol munosabatda bo’lishlariga imkon yaratadi.
Bu
bolalar
nutqining tez rivojlanishiga olib keladi. Ma’lumki, syujetli va
rollarga
34
bo’linib o’ynaladigan o’yinlarning o’z qonun
-
qoidalari mavjud. Bu qonun
-
qoidalarga rioya qilishda bolalar o’z iroda kuchlarini ishga soladilar. Binobarin,
o’yin
faoliyati davomida bolalarning irodaviy sifatlari ham rivojlanadi.
Turli yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarining o’yin faoliyatlarini aks
ettirish, ya’ni psixik jarayonlarini, aqliy imkoniyatlarini, shaxsiy psixologik
sifatlarini, harakter xislatlarini
tarkib toptirib, rivojlantiradi. SHu narsa harakterliki,
maktabgacha yoshidagi bolalarning turli
-
tuman o’yin faoliyatlari sekin
-
astalik
bilan ularni o’qish faoliyatiga tayyorlaydi.
Tavsiyalar
1.
Maktabgacha yoshdagi bolalarda o’yinlarni shakllantirishda
barcha o’yin
turlarini amaliyotda bajarib borish lozimligini tavsiya
etamiz.
2.
Maktabgacha ta’lim muassasasida o’ynaladigan o’yinlar bola uchun ermak,
quvonch manbaigina emas, uning diqqati, xotirasi, ijodiy tafakkuri va tasavvurini
o`stirishga xizmat qiladi
gan o’yinlar o’ynalishi maqsadga
muvofiqdir.
3.
Maktabgacha ta’lim muassasida turli xil mazmundagi qiziqarli o’yin to’garaklar
tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.
4.
Maktabgacha ta’lim muassasi tarbiyachilari tashabbusi bilan maktabgacha ta’lim
muassasalariaro t
urli xil o’yin tadbirlarni
uyushtirish.
5.
maktabgacha tarbiya
bolalarda ertak qahramonlari yordamida bolalarda
vatanparvarlik, mehnatsevarlik hamda insoniylik xislatlarini tarbiyalab
borish.
6.
maktabgacha tarbiya
bolalarda syujetli
-
rolli o’yinlarni shakllantirishda teatrlarga,
turli joylarga sayoxatlar
uyushtirish

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati


1.
Karimov I.A. YUksak ma’naviyat
-
engilmas kuch.
-
T.: O‘zbekiston,
2008.
-
61
b
2.
Karimov I.A. “Barkamo
l avlod orzusi” Toshkent, 1996
yil.
3.
Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” Toshkent, 1998
yil.
4.
Ta’lim to’g’risidagi qonun. Toshkent, 1997
yil
5.
“Barkamol avlod yili” Davlat dasturi T.: O’zbekiston 2010
y
6.
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Toshkent,
1997
yil.
7.
O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’limga qo’yilgan Davlat
talablari.
Toshkent
8.
Mirjalilova S.M, Rasulova T, “Bolajon” tayanch dasturi. Toshkent
2010y
9.
O.Xasanboeva va boshqalar “Oilada barkamol avlod tarbiyasi” T: “Fan
va texnologiya” nashriyo
ti. 2010
yil
10.
SH.A.Sodiqova
“Maktabgacha
pedagogika”
darslik
T.:
“Fan
va
texnologiya”, 2012
y
11.
Negaeva V.G. “Maktabgacha yoshdagi bolalarni mehnatga tayyorlash”,
Toshkent 1985
yil.
12.
Loginova V.I. “Maktabgacha tarbiya pedagogikasi”, Toshkent,
O’qituvchi 1991
y
il.
13.
Xalizova N.B, Kurogkina N.A, Pantyuxina G.V, “Bolalar bog’chasida
loy va plastilindan o’yinchoqlar yasash” Toshkent, O’qituvchi 1991
yil.
14.
Yusupova P. “Maktabgacha tarbiya pedagogikasi” Toshkent,O’qituvchi
1993 yil.
15.
Yusupova P. “Maktabgacha tarbiya
pedagogikasi” Toshkent,O’qituvchi
1995
yil.
16.
Murodov R. “Ta’lim
-
tarbiya va egizak” Toshkent 1993
yil.
17.
Nishonova S. “Komil inson tarbiyasi”, Toshkent istiqlol. 1993
yil.
18.
Inomova M “Oilada bolalarning ma’naviy
-
ahloqiy tarbiyasi”, Toshkent
1998 yil.
36
19.
Xasanboeva O, “Maktabgacha tarbiya pedagogikasi”, Toshkent 2006
yil.
20.
G’aybullaeva M, G’aybullaeva D, “Bir yoshdan uch yoshgacha
bo’lgan bolalar tarbiyasi”, Toshkent 2006
yil.
21.
Raximova R, “Tarbiyachiga ming bir maslahat”, Toshkent 2007
yil.
22.
Shodmonova Sh, “Maktabgacha pedagogika” Toshkent 2008
yil.
23.
Ziyomuhammadov B, “Pedagogik mahorat asoslari”, Toshkent
2009 yil.
24.
Barotov Sh.R. Kichik yoshdagi o’quvchilar faoliyatini
baholash.
-
T.:
«O’qituvchi», 1992.
25.
Karimova V.M. O’zbek yoshlarida oila
tugrisidagi ijtimoiy
tasavvurlar shakllanishi. (Psix. fan. dokt. diss.).

Farg’ona,
1994.
24.
Kodirov B.R. Iste’dodli bolalar va ularni tanlash metodikasi.
-
T.,
1992.
25.
N.M. Qurbonov Milliy tarbiya T.: Ma’naviyat,
2007y
26.
To’raqulov E. Raximov S. Abu Rayhon
Beruniy: ruhiyat va ta’lim
-
tarbiya haqida.
-
T.: «O’qituvchi»,
1992.
27.
«O’zbekistonning iste’dodli bolalari» Respublika ilmiy
-
amaliy
anjumani ma’ruzalar. qiskacha bayoni.(Mas’ul muharrir
B.R.Kodirov).

Termiz,
1992
28.
Goziev E. Psixologiya fani va kadrlar tayyor
lash muammosi. GG
«Xalq
ta’limi»
jurnali, 1996, No2.
44
-
52
-
b.
29.
Goziev E. Tafakkur psixologiyasi.
-
T.: «O’ituvchi»,
1990.
30.
Goziev E., Tursunov L., Ikromov J. XXI asr va shaxs kamoloti. «Xalq
ta’limi» jurnali, 1996,
No5.
Elektron ta’lim resurslari
31.
www.
tdpu.
uz
32.
www.
pedagog.
uz
33.
www.
Ziyonet.
uz
34.
www.
edu.
u
Yüklə 75,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə