O’z-o’zini boshqarish, o’z-o’zini tiklash, o’z-o’zidan ko`payishYüklə 47,86 Kb.
səhifə1/9
tarix03.01.2023
ölçüsü47,86 Kb.
#98124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
biologiya 1-100


 1. Hayotni xarakterlovchi fundamental belgilar bo’lib nimalar hisoblanadi?

 1. o’z-o’zini boshqarish, o’z-o’zini tiklash, o’z-o’zidan ko`payish*

 2. modda va energiya almashinuvi

 3. ta’sirlanuvchanlik, gomeostaz, reproduksiya

 4. irsiyat va o’zgaruvchanlik

 5. diskretlik, birlik, individual rivojlanish 1. Tiriklikning struktura birligini aniqlang.

 1. populatsiya

 2. organism

 3. organ

 4. hujayra*

 5. molekula
 1. Arealni ma`lum bir qismida uzoq vaqt davomida yashab kelayotgan bir-biri bilan erkin chatishadigan bir turga mansub individlar yig’indisi tiriklikning qanday darajasini tashkil qiladi?

 1. organ

 2. organizm

 3. tur

 4. populyatsion-tur*

 5. biotsenotik
 1. Hujayra kim tomonidan va qachon ochgan?

  1. Levenguk A. 1665

  2. Shleyden M. 1839

  3. Shvan T. 1839

  4. Guk R. 1665*

  5. PurkineYa. 1830
 1. Hujayra nazariyasi kim tomonidan va qachon kashf etilgan?

A.Ya. Purkine 1609
B. R. Broun 1831
C. R.Guk 1665
D. M.Shleyden 1838
E. T.Shvan, M.Shleyden , 1839* 1. Hujayra nazariyasi ifodasi–

 1. hamma o’simlik va hayvon organizmi hujayradan tashkil topgan*

 2. hujayralar hujayradan kelib chiqqan

 3. hamma tirik organizmlar hujayralardan tashkil topgan

 4. hamma o’simliklar hujayralardan tashkil topgan

 5. viruslar hujayralardan tashkil topgan
 1. Tirik bo’lmagan organik moddalar bilan tirik organizmlarni ,,bog’lab turuvchi ko’prik’’ sifatida qaysi organizm hisoblanadi?

A.viruslar *
B.ko’k-yashilsuvo’tlari
C.bakteriyalar
D. yashilevglena
E. mikoplazmalar 1. Prokariot hujayralarda qaysi organoidlar bo’lmaydi?

A.mitoxondriyalar,sentriolalar, plastidalar, EPT *
B. mitoxondriyalar, ribosomalar, plastidalar ,EPT
C. sentriolalar, golji, ribosomalar, lizosomalar
D.plastidalar, hujayramarkazi, ribosomalar, EPT
E. mitoxondriyalar, EPT, Ribosomalar, sentrosomalar 1. Qanday organizmlar prokariotlarga kiradi?

A.mikoplazmalar, bakteriyalar, ko’k-yashilsuvo’tlari*
B.viruslar, bakteriyalar, ko’k-yashilsuvo’tlari
C. bakteriyalar, faglar, ko’k-yashilsuvo’tlari,
D.mikoplazmalar, bakteriyalar, yashilsuvo’tlari
E.bakteriyalar, ko’k-yashilsuvo’tlari 1. Maxsus ahamiyatga ega bo’lgan organoidlarga nimalar kiradi?

A.miofibrillar, kipriklar, mikrovorsinkalar, xivchinlar, neyrofibrillar,tonofibrillar*
B.miofibrillar, ribosomalar, mitoxondriyalar, tonofibrillar,
C.miofibrillar, kipriklar, golji, neyrofibrillar
D.ribosomalar, mitoxondriya, golji, neyrofibrillar
E. mikrovorsinkalar, endoplazmatikto’r, xivchinlar, neyrofibrillar, miofibrillar 1. Qaysi organoidlar membrana strukturasiga ega?

A.endoplazmatik to’r, golji, mitoxondriya, lizosoma, plastidalar*
B.EPT, ribosomalar, lizosomalar, golji kompleksi, mitoxondriyalar
C. golji, plastidalar, hujayramarkazi, mikronaychalar, mitoxondriyalar
D. mitoxondriyalar, mikronaychalar, endoplazmatik to’r, Goljiapparati, lizosomalar,
E.lizosomalar, plastidalar, ribosomalar, goljiapparati, mitoxondriyalar 1. Golji kompleksi bajaradigan vazifa?

A. moddalarni to’plash, suvsizlantirish, shakl berish va lizosomalarni hosil qilish*
B. lizosomalarni hosil qilish
C. Polisaxarid va lipidlarni sintezlash
D. Rivojlanayotgan ovotsitlarda sariqlik moddasini hosil qilish
E. oqsilni sintezlash 1. Yangi sentriolalarning hosil bo’lish jarayoni quyidagi javoblarning qaysi birida to’g’ri ko’rsatilgan?

A.eskilarning bo’linishi yo’li bilan
B.qayta hosil bo’lish yo’li bilan
C. boshlang’ich sentriolalarning kurtaklanib, kurtakchaning ona organoiddan ajralish yo’li bilan *
D. ona organoidning tortilishi bilan
E. barchasi to’g’ri 1. Hujayraning qaysi organoidida yog’lar sintezlanadi?

A.silliq EPT*
B.mitoxondriya
C. lizosoma
D. ribosoma
E. plastinkasimon kompleks 1. EPT qanday vazifani bajaradi?

A. yog’ sintezi
B. uglevod sintezi
C. oqsil sintezi,suvsizlantirish, zichlash
D.transport, oqsil, uglevod, yog’ sintezi*
E. suvsizlantirish, konsentratsiyalash 1. Golji komleksi qanday komponentlardan tuzilgan?

A.kristalar, granula, miofibrillar
B. naycha, granula ,bazaltanacha
C. granula, krista
D. naychalar sistemasi, bazaltanacha
E. parallel plastinkalar, pufakcha va pufaklar* 1. Ribosomalar tarkibiga nimalar kiradi?

A.magniy, oqsilvar -RNK*
B.oqsil, yog’ va uglevodlar
C.oqsilva DNK, r-RNK
D.polimeraza, ATF, oqsil, r-RNK
E.oqsil, r-RNKvai-RNK 1. Xromosomaning elementar qismi nima?

A.oqsil va DNK
B.mineral tuzlar va DNK
C.yog’lar va uglevodlar, DNK
D.oqsil va yog’lar
E. uglevod, yog’ va mineral tuzlar, DNK 1. Xromatinni tarkibiga qanday oqsillar kiradi?

A.oddiy va murakkab oqsillar
B.gistonli va gistonli bo’lmagan oqsillar*
C. birlamchi strukturaga ega bo’lgan oqsillar
D.birlamchi va ikkilamchi strukturaga ega bo’lgan oqsillar
E.faqat to’rtlamchi strukturaga ega bo’lgan oqsillar 1. Xromosomaning geteroxromatin qismi nima?

A.bo’yovchi moddalarni yaxshi qabul qiladigan spirallashgan qismlar*
B.kuchsiz bo’yaladigan despirallashgan qismlar
C. xromasomaning o’rta qismi
D. xromasoma yelkanlarining uchi
E. birlamchi oqsillar joylashgan qismida 1. Sentromeralar joylashishiga qarab qanday xromasomalar farqlanadi?

A.metasentrik,submetasentrik,akrosentrik*
B.autosomalar,jinsiy xomasomalar
C.geteroxromasomalar,telosentrik xromasomalar
D.metasentrik,submetasentrik,politen
E.politen,metasentrik,akrosentrik 1. I-RNKning funksiyasi qaysi?

A.aminokislotalarni sintez joyiga tashiydi
B. DNK molekulsidagi axborotni ko’chirib oladi*
C. oqsil molekulasi haqidagi ma`lumotni sitoplazmaga olib keladi
D. oqsil sintezida amiokislotalarni aktivlaydi
E.oqsil strukturasi xaqidagi malumotni yadroga olib keladi 1. Mitoz anafazisida sodir bo’ladigan jarayonlarni aniqlang.

A. xromasomalarning teng taqsimlanishi*
B. xromasomalar sonini ortishi
C.ribosomalarni qutblarga tarqalishi
D. axromatin ipchalar shakllanishi o’z nihoyasiga yetadi
E.DNK molekulasi sonini ortishi 1. Interfaza qanday jaerayonlarni o’z ichiga oldi?

A. ATF va oqsil sintezi
B. ATF va uglevod sintezi
C. ATF, RNK va oqsil sintezi
D. nuklein kislotalar,ATF va oqsil sintezi*
E. yog’, ATF va uglevod sintezi 1. Sintetik davrda qanday jarayonlar kuzatiladi?

A. xromosomalar qarama-qarshi tomonga tarqaladi
B.DNK miqdori ikki marta oshadi*
C. konyugatsiya ro’y beradi
D.bivalent xosil bo’ladi
E. xujayra markazi xosil bo’ladi 1. Mitoz siklida qaysi davrlar amalga oshadi?

A.presintetik,sintetik,postsintetik,mitoz*
B.interfaza,mitoz,interkinez
C.interfaza,mitoz,endomitoz
D.premitotik,mitotik,postmitotik,mitoz
E. profaza,metofaza,anofaza,telofaza 1. Jinsiy ko’payish ahamiyati nimadan iborat?

A. populyatsiyaning genetik o’zgaruvchanligi ortadi*
B. mutatsiya chastotasi ortadi
C. jinssiz ko’payishdan farqli ravishta nasl miqdori ko’p bo’ladi
D. yosh individlarda o’lish darajasi pasayadi
E. hayot areali ortadi 1. Qaysi turdagi bo’linish usuli evolyutsiyaning oxirgi bosqichida paydo bo’lgan?

A.jinsiy*
B.vegetativ
C.partenogenez
D.poliembrioniya
E.jinssiz 1. Jinsiy ko’payish shakllari?

A konyugatsiya, kopulatsiya, gametalar yordamida*
B. spora bilan, gameta yordamida, konyugatsiya
C. konyugatsiya, kopulatsiya, gameta yordamida, bo’linish
D. kopulatsiya, spora bilan, gametalar yordamida
E. gametalar yordamida, kopulatsiya 1. Urug` hujayra yadrosi va tuxum hujayra sitoplazmasi qo’shilib rivojlanishiga nima deyiladi?

A. androgenez*
B. ovogenez
C. ginogenez
D. partanogenez
E. filogenez 1. Tuxum hujayra yadrosi bilan urug’ hujayra sitoplazmasi qo’shilib rivojlanishiga nima deyiladi?

A. filogenez
B. androgenez
C. ontogenez
D. ginogenez*
E. partanogenez 1. Kopulyatsiya xillari.

A.shizogoniya , geterogoniya, oogoniya
B. izogamiya , geterogamiya, oogamiya
C. oogamiya,anizogamiya, izogamiya
D. oogamiya,poligamiya , izogamiya*
E. izogamiya, geterogamiya, poligamiya 1. Agar urug’lanmagan tuxum hujayradan organizm rivojlansa, unga nima deyiladi?

A.ginogenez
B. androgenez

Yüklə 47,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə