Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayışYüklə 52,78 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü52,78 Kb.
#41797


1

Proqnozlaşdırma nə deməkdir?                                                    

A) sonradan görmə, anlayış     

B)öncədəngörmə, anlayış                     C) 

düşüncə, uzaqgörmə                        D) 

düşüncə, anlayış                              E) 

öncədəngörmə, uzaqgörmə

2

Ən geniş yayılmış proqnozlaşdırma metodlarından biri S.Armstronqun apardığı 

proqnozlaşdırmaları seçin:         1.Subyektiv-

obyektiv proqnozlaşdırma  2.Normativ 

proqnozlaşdırma            3.Sadə-mürəkkəb 

proqnozlaşdırma    4.Axtarış 

proqnozlaşdırma            5.Xətti-qeyri-xətti 

proqnozlaşdırma     A)1, 3    B)1, 3, 5     

C)2, 6   D)2, 4, 6    E)4 ,5 ,6

3

Beyin hücumu metodu neçənci ildə kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?            A) 

1941-ci il A.Osbor                               B) 

1943-cü il S.Armstroqon                    C) 

1941-ci il A.Helmer                              D) 

1943-cü il B.Hoqvurd                              E) 

1945-ci il L.Hann

4

Müasir dövrdə siyasi qərarların həyata keçirilməsi üçün neçə məktəb formalaşıb?   

A)1  B)2  C)3   D)4   E)5
5

Normativ proqnozlaşdırma :                A)- 

məqsəd və səbəblərin qarşılıqlı əlaqələrini 

müəyyən edən üsuldur                            B)- 

proqnozlaşdırmada məqsəd və səbəblərin 

qarşılıqlı əlaqəsi tələb olunmur                                                   

C)- hadisələrin dinamikasının gələcəkdə 

necə olacağını müəyyən edən üsuldur       

D)- məqsəd və səbəblərin qarşılıqlı 

əlaqələrin xətti reqressiya adlanan klassik 

formaya çevrilməsi üsuludur       E)- 

düşüncə və riyazi təhlilə əsaslanan 

proqnozlaşdırmadır

6

İngilis dilində və dünyanın siyasi elmləri leksikonunda siyasət sözü hansı müstəqil 

terminlərlə ifadə olunur?          1.police   

2.polity    3.politics     4.politicies  5.policy   

A)1, 2, 4   B)2, 4, 5    C)1, 3, 5   D)2, 3, 5   

E)2, 5

7

Avropada siyasi təhlilin əsası neçənci əsrdə qoyulmuşdur?  A) XVI   B)XVII      C) 

XVIII   D) XIX     E) XX

8

Aktivist:                                             A)- təhlilçinin mövqeyidir                           B)- 

davranışların cəmidir                           C)- 

münaqişəli vəziyyətin davranış formasıdır                                                 

D)- analitikin status mövqeyini bildirir      

E)- siyasi qərarların dağılmasına yönəldilən 

düşünülmüş lahiyələndirmədir

9

Gərəkli informasiya toplamaq üçün lazım olan sənədləri neçə kateqoriyaya bölmək 

olar?  A)2  B)5  C)3  D)6   E)4
10

Kristofor Lemanın daxili dövlət təminatını 

ayırdığı 10 kateqoriyadan biri deyil:    

A)icarəyə köməklik etmək                  B) 

maddi baza    C)texniki yardım       

D)marketinq    E)təhsil və ixtisaslaşma

11

Tədqiqat proqramı bunlardan birini həll etmir:  A)Tədqiqatın adını və obyektini 

müəyyən edir     B)Tədqiqatın yerini və 

zamanını müəyyən edir    C)Fenomenin 

konseptuallığını izah edir   D)Tədqiqatın 

fərziyyəsini formalaşdırır   E)Tədqiqatın 

fərziyyəsinin operativ təhlilini verir

12

Tədqiqat proqramının formalaşmasını hansı ardıcıllıqla tərtib etmək lazımdır?   

A)fərziyyə, proqram, ölçü, işçi proqram  

B)proqram, fərziyyə, ölçü, işçi proqram  

C)proqram, fərziyyə, işçi proqram, ölçü  

D)ölçü, işçi proqram, proqram, fərziyyə  

E)fərziyyə, proqram, işçi proqram, ölçü

13

Düzgün  olmayan variantı seçin:                   A)Siyasi alternativ - qərar qəbulu zamanı 

rasional yanaşmanın zəifliyini üzə çıxaran 

nəzəri modeldir                    B)Siyasi 

problem - aktual dəyər, altual tələbat kimi 

kollektiv siyasi fəaliyyət nəticəsində hayata 

keçirilən prosesdir   C)Siyasi keçid - qərar 

lahiyəsi ilə qəbul olunan qərarın arasındakı 

müddətin xarakteristikasıdır                          

D)Siyasi məhdudiyyət - siyasi problemin 

həlli ilə əlaqədar qayda və yolların seçim 

şəraitidir                                           

E)Siyasi nəticə - siyasi fəaliyyətin görünən 

nəticəsidir  

14

İvent-analiz(təhlil) ABŞda ilk dəfə neçənci illərdə aparılmışdır?  A)1940  B)1950  

C)1970  D)1960   E)1980
15

Dövlətin hərbi münaqişəyə qatılmasını 

riyazi dəqiqliklə proqnozlaşdıran analitik 

model hazırlayan alimin adı?       A)Lyuis 

Riçordson   B)Brayn Hoqvud   C)Harri 

Blyunmer    D)Lyuis Hann   E)Enn Şnayder

16

Məqsədlərin dəyişmə tipinə aid deyil:     A)Təşkilatdaxili proseslərin standartlaşması   

B)Nəzərdə tutulan xidmət və nəticələrin 

bərabərləşdirilməsi  C)Məqsədli qrupun 

dəyişkənliyi   D)Mərkəzdən kənarlaşma  

E)Məqsədli qrupun eyniliyi

17

Düzgün variantı seçin:                   A)Cari qiymətləndirmə - proqramın dəyişkənliyi 

üzrə onun yeni fazaya keçməsinə dair 

təkliflərin verilməsidir   B)Real vaxtda 

qiymətləndirmə - proqram başa çatdıqdan 

sonra onun qiymətlənməsidir                        

C)Yekun qiymətləndirmə - proqramın 

bütün fəaliyyəti dövründə onun inkişafı və 

nəticələrinə nəzarəti özündə əks etdirir   

D)Retrospektiv qiymətləndirmə- siyasi 

qərarın gözlənilən, proqnozlaşdırılan 

nəticəsinin qiymətləndirilməsidir   

E)Sevindirici qiymətləndirmə - proqramın 

başa çatmasından uzun illər keçdikdən 

sonra nəzərdə tutulmayan nəticələrin baş 

verməsi ilə əlaqədar aparılan 

qiymətləndirmədir  

18

Siyasi qiymətləndirmə zamanı əsasən neçə üsuldan istifadə olunur?            A)2  B)4  

C)6  D)7   E)9  

19

Sorğu metoduna aid deyil:   A)anket  B)telefon  C)analitik  D)müsahibə  E)keys 

tədqiqatı
20

Qiymətləndirmə prosesinin neçə mərhələsi 

mövcuddur?                      A)6  B)5  C)4  

D)8   E)2

21

Aşağıdakılardan hansılar siyasi proqnozlaşdırmanın metodlarıdır?  

1.çoxməqsədli metod  2.ekspert metodu   

3.komissiya metodu  4.manipulyasiya 

metodu  5.delfi metodu    A)1, 3, 5    B)1, 4  

C)2, 3, 5    D)3, 4, 5   E)2, 4

22

Siyasi təhlildə müqayisəli qiymətləndirmə metodunun neçə forması mövcuddur?                             

A)5  B)7  C)6  D)8   E)2

23

Tələbin subsidləşməsinin üsulları: A)natura formasında olan subsidlər, fərdi qaydada 

vergidən azadetmə  B)fərdi qaydada 

vergiyə cəlbetmə, natura formasında olan 

subsidlər   C)natura formasında olan 

subsidlər, inhisarlaşdırma  

D)inhisarlaşdırma, fərdi qaydada vergiyə 

cəlbetmə   E)fərdi qaydada vergidən 

azadetmə, məcburi sığorta

24

Hansı termin proqramın işləmə metodunun sənədləşdirilməsini nəzərdə tutur?   

A)təsiretmə qiyməti  B)məhsuldarlıq 

qiyməti  C)istehsalat monitorinqi  

D)çeviklik qiyməti   E)müşayiətedici 

qiymət

25

Siyasi qərarların neçə əsas alternativ mənbəyi var?  A)6  B)5  C)2  D)8   E)4

26

Siyasi təhlildə statistik göstəriciləri seçin:  1.ölçmənin səviyyəsi   2.keyfiyyətin 

miqdarı   3.dəyişkənliyin miqdarı   4.təhlilin 

müddəti      A)1, 2     B)2, 3      C)3, 4   D)1, 

3   E)2, 4
27

..... gerçəkliyin nəzəri və təcrübi 

mənimsənilməsi fəndləri və 

əməliyyatlarının məcmusudur:  A)proqnoz  

B)metod   C)qərar   D)subsidləşmə  

E)metodika

28

Sorğu obyekti olaraq seçmənin ən asas hansı üsulları mövcuddur?      A)dəqiq, 

ehtimal  B)qeyri-müəyyən, obyektiv    

C)real, dəqiq   D)obyektiv, ehtimal   

E)dəqiq, ehtimal

29

Modelləşmə hansı formada istifadə oluna bilər?   A)geniş, təqribi   B)geniş, ümumi  

C)ümumi, məhdud   D)standart, məhdud  

E)geniş, məhdud

30

Çoxsaylı subyektiv proqnozlaşdırma üsullarını sistemləşdirərkən hansı əsas 

qiymətləndirmə mənbəyinə diqqət 

yetirilməlidir?  A)uzun, qısa  B)daimi, 

aralıq  C)səy, rəy  D)tarixi, ictimai   

E)qlobal, şərti

31

D.Veymer və A.Vayninq bütün malları və xidmətlərin məlumat bərabərsizliyini neçə 

kateqoriyaya ayırırlar?  A)2  B)3  C)4  D)5   

E)6

32

Kollegial idarəetmə orqanı olan hakimiyyətə, separatçı qüvvələrin təsiri 

altında olan, özünü müstəqil elan edən 

respublikayla davranış strategiyasını 

müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün hansı 

alternativlər təklif olunur?   1.siyasi 

müttəfiq   2.müharibə   3.muzdlu silahlı 

qüvvə   4.sülh    5.iqtisadiyyat    A) 1,2,3   

B)2,3,4   C)3,4,5  D)1,2,5   E)3,4

33

Manipulyasiya neçə kateqoriyaya ayrılır?  A)7   B)9    C)6   D)3    E)8


34

Siyasi təhlilin növləri hansılardır?   

A)perspektiv, deskreptiv  B)politik, siyasi  

C)geniş, məhdud  D)pozitiv, neqativ   

E)standart, məhdud

35

Q.Brnver və P.Leon qiymətləndirmənin neçə tipini təklif edirlər?                    A)4  

B)7  C)3  D)2   E)6

36

Siyasi qərarların qəbulunda hansı yanaşma prinsipləri mövcuddur?  1.geniş    2.ümumi   

3.rasional   4.dəqiq  5.davranış                                       

A)1,2    B)1,3  C)1,4  D)3,5   E)3,4

37

Sorğu obyektində istifadə olunan seçmə üsullarının hansılarında daha çox səhvlər 

yarana bilər?      A)fəlsəfi, qeyri-səmimi  

B)təsadüfi, təqdim olunmayan   C)yetkin, 

qlobal   D)qeyri-səmimi, təsadüfi  

E)təsadüfi. yetkin

38

Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının əməkdaşları "Reklam haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 

layihəsini neçənci ildə hazırlamışdır?     

A)1997 B)1998 C)1999 D)2000  E)2001

39

Siyasi əhəmiyyət kəsb edən məqsədlər neçə kateqoriyaya bölünə bilər?         A)2    B)4    

C)6    D)8    E)10

40

Neçənci ildə Harvard universitetində siyasi təhlillə bağlı xüsusi proqramlar təsis 

edilmişdir?  A)1737  B)1885  C)1800   

D)1927   E)1937

41

Qiymətləndirmə texnikası  bölünən qrupa aid deyil:  A) sorğu metodu     B)ekspert 

metodu  C) ölçmə metodu   D)analitik 

metod  E)zaman metodu42

Qiymətləndirmənin strategiyası, 

qiymətləndirmə prosesinin strukturunu və 

əsas komponentlərini müəyyən etməklə 

hansı aspekti özündə birləşdirmir?     

A)resursları   B)məlumatı   C)kadrları    

D)menecmenti E)dizaynı

43

Nəzəri və təcrübi fəaliyyətin təşkili və qurulmasinin prinsipləri və üsulları sistemi 

necə adlanır?    A)Psixologiya    

B)Qrammatika  C)Metodologiya  

D)Pedaqogika   E)Statistika

44

"Lobbi: sözü hansı xarici dildən götürülmüşdür?  A)fransız  B)latın   C)rus  

D)ingilis   E)alman

45

ABŞ Konqresi neçənci ildən etibarən lobbiçilik fəaliyyətini nizamlayan 

qanunvericilik aktlari qəbul etməyə 

başlamışdır?    A)1902  B)1907  C)1900  

D)1905   E)1910

46

Devid Vreqq lobbiçiliklə məşğul olanlar üçün bunlardan hansını tövsiyyə 

etməmişdir?  A)heç vaxt ayrıca təşkilat və 

ya bir qrup adından çıxış etməyin   

B)parlamentin o üzvləri ilə əlaqə yaratmağa 

çalışın ki,onların sizin təmsil etdiyiniz 

sahəyə marağı olsun     C)inadkar, praktik 

və düzgün olun   D)siyasətçilər və 

məmurlar üçün hazırladığınız materialları 

uzun edin  E)parlamentin sənədləri ilə 

müntəzəm tanış olun 
47

Lobbiçilik fəaliyyətinin cəmiyyət üçün 

korrupsiyadan daha təhlükəli olduğunu 

düşünür. Onun fikrincə rüşvət birdəfəlik 

olan qeyri-qanuni iş birliyidir. Sözü gedən 

təqdiqatçı kimdir?    A)Mişel Mayello   

B)Frank Şvalba   C)Devid Vreqq    D)Don 

Artis     E)Benjamin Bob 

48

.......... fenomenin universallığını, əhatəliyini kifayət qədər geniş izah etmək 

qabiliyyəti deməkdir?    A)fərziyyə   

B)dəyişkənlik     C)aslı dəyişkənlik     

D)legitimlik    E)alilik

49

İctimai rifahın təmin olunma formalarından aslı olmayaraq neçə mexanixmi 

mövcuddur?                     A)4  B)2 C)3  D)2   

E)6

50

Lisenziya kimə verilir?                A)mülki vətəndaşlara  B)hərbiçilərə       C)dövlət 

nümayəndələrinə    D)məcburi köçgünlərə   E)zərərçəkmişlərə

Yüklə 52,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə