Psixologiyaning dolzarb masalalari bo’yicha test savollariYüklə 49,2 Kb.
tarix05.04.2023
ölçüsü49,2 Kb.
#104364
Psixologiyaning dolzarb masalalari bo’yicha test savollari


Psixologiyaning dolzarb masalalari bo’yicha test savollari 

1. Ta’lim jarayoni nimalar bilan izohlanadi?


* ta’lim jarayoni o`rganish xususiyati
- o`rgatish, o`rganib olish
- uni hayotga tadbiq etish
- barcha javoblar to`g`ri 

2.Guruhlar va ularning psixologik xususiyatlari, shuningdek, guruhlardagi shaxslarning xulqi va faoliyati qonuniyatlarini…….


- Differensial psixologiya o`rganadi
- Umumiy psixologiya o`rganadi
- Maxsus psixologiya va psixofiziologiya fanlari o`rganadi
* Ijtimoiy psixologiya o`rganadi 

3. Yosh davrlar va pedagogik psixologiyaning asosiy muammosi – bu ... 

* Bolaning psixik rivojlanishidir
- Xulqning buzilishidir
- Perversiyalardir
- Bola shaxsining shakllanishidir

4. Psixologiyaning asosiy kategoriyalari to`g`ri berilgan qatorni ko`rsating 

*Ong, shaxs, muomala, faoliyat, motivatsiya
- Xotira, tafakkur, tasavvur, nutq, hayol, idrok, ong
- Temperament, xarakter, qobiliyat, nutq, ish uslubi, hayol
- Xarakter, qobiliyat, nutq, ish uslubi, hayol

5. Kichik maktab yoshi to`g`ri berilgan qatorni ko`rsating


- 5-8 yoshdan 11-14 yoshgacha
- 6-7 yoshdan 12-14 yoshgacha
- 5-8 yoshdan 11-13 yoshgacha

* 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha 

6.O`smirlik davri jinsga ko`ra qaysi yoshlarni qamrab oladi? 

*Erkaklarda: 13-16 – ayollarda: 12-15


- Erkaklarda: 18-20 – ayollarda: 13-17
- Erkaklarda: 13-15 – ayollarda: 14-15
- Erkaklarda: 13-18 – ayollarda: 12-17

7. Qobiliyat – bu ... 

* Odamlarning faoliyati orqali orttirilgan individual psixologik xusuiyati
- O`yin faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishdir va shakllantirishdir
- Ijtimoiy faollik manbaidir
- Ehtiyojlarni qondirib borish jarayonidir

8. O`quvchi intellekti – bu ...


- O`quvchining sezgirligidir
- O`quvchining ta`limdagi muvaffaqiyatidir 
* O`quvchining aqliy salohiyatidir
- O`quvchining xulqidir

9. Xalq ta`limi tizimida psixologik xizmat yo`nalishlari to`g`ri berilgan qatorni ko`rsating


- Psixodiagnostika, profilaktika, korreksiya, konsultatsiya, interpretatsiya
- Psixodiagnostika, profilaktika, korreksiya, konsultatsiya, xayol 
*Psixodiagnostika, profilaktika, korreksiya, konsultatsiya, maorif va tashviqot
- Kuzatish, suhbat, test, eksperiment, anketa, interpretatsiya;

10. Shaxslararo munosabatlar bu - 

* Odamlar o’rtasida faoliyat va guruhlardagi muloqot jarayonida kelib chiqadigan munosabatlardir;
- Rahbar va unga bo’ysunuvchilar o’rtasidagi munosabatdir;
- Tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o’rtasidagi munosabatdir;
- Faoliyat jarayonida shaxslar o’rtasidagi dialog jarayonidir;

11. O`quvchining xotirasi bu-


- Avvalgi egallangan bilimlarni esda saqlash;
- Avvalgi egallangan tajribalarni amaliy faoliyatda qo’llashdan iborat psixik jarayon;
- Odamning sezgi va idrokiga asoslangan o’z tajribalarini qayta tiklay olish qobiliyati;
*O’quvchining o’tmish tajribalarini esda olib qolish, esda saqlash va qayta tiklash va unutish bilan bogliq bo’lgan psixik jarayondir; 

12. O`qituvchining akademik qobiliyati nima?


- O`quvchilarning dars jarayonini o`zlashtirishini ta`minlash.
*O`z fanini chuqur va keng hajmda bilish va darsda predmetlararo bog`lanishlarni amalga oshirish.
- Muayyan soatga mo’ljallangan darsni o’z vaqtida to`liq va aniq o`ta olish.
- O`z pedagogik harakatlari natijasini oldindan ko`ra olish. 

13. O`qituvchining kommunikativ qobiliyati?


* O`quvchilar bilan til topisha olish, o`z suhbati va so`zlari bilan ularni qiziqtira olish va jalb eta olish.
- His- tuyg`u orqali o`quvchilarga ta`sir o`tkaza olish.
- Noan`anaviy darsni tashkil qila olish.
- Har bir mashg`ulot uchun o`quv- tarbiyaviy ishlarni samarali rejalashtirish. 

14. Perseptiv qobiliyat nima?


- Tashkiliy ishlarni uyushtirish va unga rahbarlik qilish.
- O`z fanini chuqur va keng hajmda bilish va darsda predmetlararo bog`lanishlarni amalga oshirish. 
* Qisqa daqiqalarda auditoriya holatininidrok qilish.
- Barcha o`quvchilar e`tiborini bir maqsadga yo’naltira olish qobilyati

15. Psixodiagnostika nima?


- Shaxsning ma`naviy shakllanishini ta`minlovchi shart-sharoitlar yaratib berish.
- Shaxsni uning psixologik masalalari bo`yicha uning saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar.
- Shaxs kamoloti va inellektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo`lgan psixologik burilish va nuqsonlarning oldini olish.
* Shaxsning psixologik xususiyatlari, nuqsonlari va nuqsonlarining sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o`rganish va aniqlash. 

16. O`quv jarayonini psixologik ta`minlash bu-


- O`quv faoliyati motivlarini aniqlash va ular orqali o`quv faoliyatiga extiyoj uyg`otish.
- O`quv jarayonini psixologik turkum, o`quv metodik adabiyotlar, ishlanmalar bilan ta`minlash.
- O`quv faoliyatining ijobiy ruhda kechishi uchun shart-sharoit yaratish.
* O`quv faoliyati motivlarini aniqlashga ehtiyoj uyg`otish va o`quv faoliyatining ijobiy emotsional ruhda kechishi uchun shart-sharoitlar yaratish. 

17. O`qituvchining diqqatni taqsimlash qobiliyati nima bilan belgilanadi?


- Muomala va muloqot o`rnatish qobiliyati
-Ixtiyoriy, ixtiyorsiz va Ixtiyoriy diqqatdan keyingi diqqatning kuchliligi
- Ixtiyoriy diqqatdan keyingi diqqatning kuchliligi
*Bir necha ob`ektlarga bir davrning o`zida o`z munosabatini bildirish o`quvi 

18. O`quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini o`stirishda pedagog avvalo qanday qobiliyatga ega bo`lishi lozim? 

* Muomala va muloqot o`rnatish qobiliyati
- Oson yo`l bilan murakkab bilimlarni tushuntirish qobiliyati
- Tashabbusga, ijodga ilhomlantirish qobiliyati
- Bir necha ob`ektlarga bir davrning o`zida o`z munosabatini bildira olish qobiliyati

19. O`quv-tarbiya ishlarini rejalashtirish va natijasini oldindan aytish qobiliyati – bu


- Muomala va muloqot o`rnatish qobiliyati
- Oson yo`l bilan murakkab bilimlarni tushuntirish qobiliyati
- Tashabbusga, ijodga ilhomlantirish qobiliyati
* Konstruktiv qobiliyat 

20. Shaxs uchun taraqqiyotning har bir bosqichida shunday odamlar guruhi bo`ladiki, shaxs ularning xohish-istaklari, niyatlari, qiziqishlari, harakat normalari, fikrlariga ergashishga tayyor bo`ladi, xatti-harakatlaridan andoza oladi va ularga taqlid qiladi. Psixologiyada bunday guruh ...


- Olomon deb ataladi
- Oila deb ataladi
- Negativ guruh deb ataladi
* Referent guruh deb ataladi 

21. O`quvchining kommunikativ va intellektual taraqqiyoti bo`sag`asida vujudga kelishi mumkin bo`lgan buzilish va nuqsonlarni o`z vaqtida oldini olish chora-tadbirlari ...


- Psixodiagnostika deb ataladi
* Psixoprofilaktika deb ataladi
- Psixologik konsultatsiya deb ataladi
- Psixokorreksiya deb ataladi 

22. Pedagogik jamoada guruh a`zolarining fikrlari, hissiyotlari, dunyoqarashi, ustanovkalari va o`zaro munosabatlaridan iborat bo`lgan emotsional-intellektual holat – bu ... 

* Ijtimoiy-psixologik muhit deb ataladi
- Gruppaviy qarorlar qabul qilishda o`zaro ta`sir masalasi deb ataladi
- Jamoalarda psixologik o`zaro moslik deb ataladi
- Konformizm deb ataladi

23. Psixologik muammolar bo`yicha pedagogik kengashlarda ma`ruzalar bilan chiqish, ota-onalar, tarbiyachilar va psixologlar ishtirokida psixologik seminarlar o`tkazish kabi ishlar ...


- Psixodiagnostik va psixoprofilaktik ishlardir
- Psixoprofilaktik ishlardir 
* Psixologik ma`rifat va tashviqot ishlaridir
- Psixokorreksion ishlardir

24. O`qituvchilar, ota-onalar va o`quvchilarga shaxsiy, kasbiy va hayotiy muammolarni hal etishga yordam berish, ularni o`z psixologik salomatligini muhofaza qilishiga doir maslahatlar berish ...


- Psixodiagnostik ishlar turkumiga kiradi
- Psixoprofilaktik ishlar turkumiga kiradi 
* Psixokonsultatsion ishlar turkumiga kiradi
- Psixokorreksion ishlar turkumiga kiradi

25. Ma`lum ijtimoiy faoliyat maqsadlari asosida to`plangan, muloqot ehtiyojlari qondiriladigan insonlar uyushmasi ...


- Olomon deb ataladi
*Guruh deb ataladi
- Oqim deb ataladi
- Millat deb ataladi 

26. Odamning psixik rivojlanishi xususiyatlarini ontogenezda (ya`ni organizmning vujudga kelganidan boshlab to umrining oxirigacha bo`lgan individual rivojlanish yo`lini ) o`rganuvchi psixologiya fanining tarmog`i – bu...


- Ijtimoiy psixologiya
* Yosh davrlari psixologiyasi
-Umumiy psixologiya
- Pedagogik psixologiya 

27. Qaysi yosh davrida bolalarning xulq-atvorida so`zga kirmaslik, o`jarlik, tajanglik, o`z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi salbiy alomatlar yaqqol namoyon bo`ladi?


- Bolalikning 2-davrida
* O`smirlik davrida
- O`rta yetuklik davrining 1-bosqichida
- To`g`ri javob yo`q 

28. Pedagogik psixologiyaning murakkab va kam tadqiq etilgan bo`limi – bu ...


- Ta`lim psixologiyasi
* Pedagog shaxsi psixologiyasi
- Xalq ta`limida psixologik xizmat
- Tarbiya psixologiyasi 

29. Psixologiyada tug`malik alomatlariga ega bo`lgan individual sifatlar ...


- Iste`dod deb ataladi
- Iqtidor deb ataladi 
* Layoqatlar deb ataladi
- Daholik deb ataladi

30. Qobiliyatlarni o`lchash muammosi qachon va kimlar tomonidan tadqiq etila boshlangan? 

* XIX –XX asrlarda Spirmen, Bine va Ayzenk kabi olimlar tomonidan
- XIX asr oxiridan boshlab V.Vundt va G.Ebbingauz kabi olimlar tomonidan
- XVI- XVII asrlarda Xristian Volf va boshqa nemis faylasuflari tomonidan
- XX asrdan boshlab Sobiq Ittifoq psixologlarining tashabbusi bilan

31. Insonlar psixikasining etnik xususiyatlarini, milliy xarakterni, milliy o`zlikni anglashning shakllanishi qonuniyatlarini va funksiyalarini o`rganuvchi psixologiyaning tarmog`i to`g`ri ko`rsatilgan qatorni belgilang


- Etnotsentrizm
- Etnospetsefik sindrom psixologiyasi 
* Etnopsixologiya
- Mentalitet psixologiyasi

32. Jinsiy yetilish bilan asoslanib, neytral asab tizimida psixologik o`zgarishlar bilan belgilanadigan yosh davri krizisi qachon ro`y beradi? 

* 12-15 yoshlarda
- 13-22 yoshlarda
- 14-17 yoshlarda
- 13-20 yoshlarda

33. Bir vaqtning o`zida ko`pgina o`quvchilar haqidagi ijtimoiy-psixologik ma`lumotlarni qo`lga kiritish imkonini beradigan, verbal kommunikatsiyaga asoslanadigan psixologiyaning tadqiqot metodi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni belgilang 

* Suhbat
- Eksperiment
- Test
- Anketa 

34. Bir jamiyatda yashab, odamlar bilan xaqiqiy munosabatga kirishish yo’li Bilan hosil bo’lgan guruxlar qanday guruxlar deyiladi?


* Jamoa 
-Real gurux
-Jipslashuv
- gurux 

35. Ma’lumot almashinuvi sakllari nimalar orqali amalga oshiriladi.


* Monolog, diolog, polilog.
-Diqqat, xotira, nutq.
- O’zaro munosabat, fikrlash.
-) Nutq, monolog, xotira 

36. O`qtuvchi rahbarligida bilim malaka va ko`nikmalar olishga qaratilgan sistemali maqsadni ko`zlab tashkil qilingan jarayon.


-O`qitish
*Ta’lim
-Tarbiya
-Faoliyat 

37. Odamlarni ma`lum belgilar asosida birlashtirish nima deyiladi?


* real gurux
-shartli gurux
- Refrent gurux
-qiyosiy gurux 

38. Ma`lum maqsadlar asosida jipslashgan muloqot ehtiyojlari qondiraladigan insonlar uyusmas bu....


- Jamoa 
*Guruxlar
- Millat -Xalq 

39.Faoliyatning qanday turlari bor?


*O'yin, o’qish, mexnat
-Muomala, madaniyat
- Ma`rifat, muomala
-Jismoiy aqliy 

40. Shaxslararo munosabatlar bu - 

* odamlar urtasida faoliyat va guruxlardagi mulokot jarayonida kelib chikadigan munosabatlardir;
- raxbar va unga buysinuvchilar urtasidagi munosabatdir;
- tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar urtasidagi munosabatdi;
- faoliyat jarayonida shaxslar urtasidagi dialog jarayondir;

41. Shaxs bu-


- barcha ijtimoiy munosabatlar majmuidir;
- ma`lum psixik rivojlanish darajasiga erishgan odamdir; 
*shaxslararo va ijtimoiy munosabatlarning sub`ekti bulgan, ongli faoliyat ko’rsata oladigan betakror individdir;
- jamiyatning qobiliyatli a`zosidir;

42. Xotira bu-


- avvalgi egallangan bilimlarni esda saqlash;
- avvalgi egallangan tajribalarni amaliy faoliyatda qo’llashdan iborat psixik jarayon;
- odamning sezgi va idrokga aylangan o’z tajribalarini qayta tiklay olish qobiliyati;
* o’quchining o’tmish tajribalarini esda olib qolish, esda saqlash va qayta tiklash va unutish bilan boglik bo’lgan psixik jarayondir; 

43. Iroda deganda-


- odamning tashqi muxiti va o’zini o’zgartirishga qaratilgan impulsiv xarakati tushuniladi;
- odamning tashqi olam ta`sirida kelib chiqadigan xarakatlari tushuniladi;
- motivlar ta`sirida kelib chiqqan harakatlar tushuniladi;
* odamning ongli ravishda qo’yilgan maqsadlariga erishishga qaratilgan va qarshiliklarni yengishda ifodalangan xarakatiga aytiladi; 

44. Individual psixologik xususiyatlarga qaysilar kiradi?


*harakter, temperament, qobiliyat
-Xotira, diqqat, xayol
-Idrok, iroda, xayol
-Diqqat, Tafakkur, iroda 

45. Qobiliyat bu-


- xulq-atvori bo’lib, odamning kimligini bilib olish imkoniyatini yaratadi;
- bu voqe`likni aks ettirish jarayonidan boshqa narsa emas;
- bu boshqa miya suyagini tuzilishida ko’rinadigan bosh miya tuzilishi xususiyatlaridir;
* bu odamning faoliyati orqali orttirilgan individual psixologik xususiyati 

46. Hozirgi kunda ijtimoiy psixologiya fani hal etayotgan masalalar.


- rivojlanayotgan kishi shaxsining psixologik fazilatlarini.
- mexnatni ilmiy asosida tashkil etish. 
* kadrlar tayyorlash va joy-joyiga qo’yish, nizo va oila muammolari, muomala va raxbar xodimlar o’rtasidagi munosabatlar.
- psixik jarayon va xususiyatlar.

47. Individual psixologik xususiyatlar qaysilar?


- diqqat, idrok.
* temperament, xarakter, qobiliyat.
- sezgi, xayol, idrok, diqqat, xarakter.
- qiziqish, tafakkur, sezgi. 

48. Maktab o`qituvchisining o’qishga va mehnatga bo’lgan munosabatiga bevosita ta`sir qiluvchi omillarini ko’rsating?


- ota onalarning jamoatchilik faoliyati.
- oila ichidagi munosabatlar.
- ota onalarning tarbiyaviy pedagogik faoliyati.
* barcha javoblar to’gri. 

49. Maktab amaliyotchi psixologining asosiy ish turlari nimalardan iborat?


- psixologik profilaktika.
- psixologik diagnostika
- psixologik korreksiya va rivojlantirish
* barchasi to’g’ri 

50.Inson psixikasi qanday shakllarda namoyon bo’ladi.


- psixik xislatlar, ong, iroda.
- psixik fazilatlar, xissiyot, iroda. 
* psixik jarayonlar, psixik holatlar, individual psixologik xususiyatlar.
- aqliy saloxiyat, ish uslubi.

51.Individ kamolotining eng yuqori bosqichi nima deb ataladi?


- sub`ekt
komil inson
- shaxs 

- odam 


52. Noverbal muloqot elementlarini ko‘rsating?
*Mimika, hatti-harakat, ko‘z harakati, nigoh, ovoz ohangi, nafas olishi, tana holati
-Ko‘z harakati, ovoz, kiyim, savol-javob
- Hatti- harakat, mimika, savol berish, ovoz ohangi
- ovoz ohangi, nafas olishi, tana holati 

53. O`zbekistonda psixologik xizmat nizomi qachon tasdiqlangan.


*1996 yil;
-2001 yil
-1989 yil;
- 1987 yil 

54. Psixologik xizmat haqidagi nizom.


- 3 bo’limdan iborat
- 5 bo’limdan iborat 
* 6 bo’limdan iborat
- 8 bo’limdan iborat

55.Amaliyotchi psixologning asosiy faoliyat turlari qaysi qatordagilar.


- konsultativ (maslaxat berish)
- korreksion ishlar, psixodiagnostik ishlar
- psixoprofilaktika
* hammasi to’gri 

56.Psixologik xizmatning asosiy vazifalari qaysi qatorda berilgan


- tashxis qilish, testlar olish.
- ta`lim-tarbiyani amalga oshirish. 
*tadqiqot ishlari amaliy va tashviqot ishlari
- ilmiy uslublarni tanlay bilish

57.Psixolog hayotda qanday xislatga ega bo’lishi kerak? 

* mehribon, talabchan
- samimiy, mehribon
- ishonuvchan, rostgo’y
- mexnatsevar, jonkuyar

58.Maktabga qanday psixolog kerak?


- nazariy
*amaliy
eksperimental
- xamma javob tugri 

59.Maktab psixologi ko’proq qaysi testlarni tanlashi kerak?


- guruxiy testlar
- individual testlar
- ruxiy testlar,
* hamma javob to’g’ri 

60. Differensial diagnostik so’rovnoma? DDS orqali o`quvchilarni


- aqliy intellektini
- ruxiy holatini, xususiyatini
- bilish jarayonlarini
* kasbiy yo’nalishi aniqlanadi 

61. Psixolog maktabda


- yetakchi mas`uliyatli shaxs
- direktor yordamchisi, direktor o’rinbosari
- jamoani yetakchisi
*hamma javob to’gri 

62. Qiziqishlar xaritasi metodikasi


- o`quvchilarni qobiliyatini aniqlaydi.
- bolani qiziqishini aniqlaydi. 
* o`quvchilarni kasbga moyilligini aniqlaydi
- o`quvchini shaxs xususiyatini ko’rsatib beradi.

63.Amaliyotchi psixolog bo’lishi uchun yoshi


- 25 dan oshgan bo’lishi
- 40 gacha bo’lishi
- 60 gacha bo’lishi
*yoshi cheklanmagan, tajribali bo’lishi kerak 

64. Psixologik xizmat faoliyatining asosiy 2 yo’nalishi qaysi qatorda berilgan.


- tadqiqot tajriba
- ilmiy nazariy 
* dolzarb, kelajak
- amaliy, dolzarb.

65. O’zbekistonda psixologik xizmat shtatlari nechanchi yilda amalga oshirilgan


- 1995 yilda
* 1996 yilda
- 1999 yilda
- 2001 yilda 

66. Ruhiy rivojlanish sustlashgan bolalar psixologiyasi bilan kaysi fan shugullanadi.


- psixodiagnostika
- psixofizionomiya 
* maxsus psixologiya
- psixoterapiya

67. O`zbekistonda psixologik xizmatni yo`lga qo`yilishi nechanchi yillarga borib taqaladi?


- 1990-1993 yillar
- 1994-1996 yillar 
* 1996-1999 yillar
- 2000- 2004 yillar

68. Odam o`zida kechayotgan biror o`zgarish yoki hodisani o`zi o`rganish maqsadida ma`lumotlarni to`plash va qayd etish usuli qaysi? 


* Kuzatish usuli
- Eksprement usuli
- Suhbat usuli
- So`rovnoma usuli

69. Psixologiyaning asosiy kategoriyalari to`g`ri berilgan qatorni ko`rsating.


* Ong, shaxs, muomala, faoliyat, motivatsiya
- Xotira, tafakkur, tasavvur, nutq, xayol, idrok, ong
- Temperament, xarakter, qobiliyat, nutq, ish uslubi, xayol
- Kuzatish, suhbat, test, eksperiment, anketa, interpretatsiya 

70. Psixologiya ...


- Shaxs va uning shakllanishi haqidagi fandir
- Xulq va uning buzilishi haqidagi fandir 
*Psixikaning qonuniyatlari, mexanizmlari va faktlari haqidagi fandir
- Kuzatish, suhbat, test, eksperiment, anketa, interpretatsiya, psixik jarayonlar haqidagi fandir

71.Shaxslarni bir-biriga o`zaro yaqinlashtiruvchi, boshqalar uchun jozibador bo`lish, do`stlik, yoqtirish tuyg`ularini shakllantiruvchi jarayonga -.............................. deyiladi


* Atraksiya;
- Afiliatsiya;
- Assotsitsatsiya;
- Antitsipatsiy- 

72. Farzandlarning ma`naviy tarbiyasiga bevosita salbiy ta’sir ko`rsatuvchi omilni belgilang:


* Profilaktik hisobda turgan, farzand tarbiyasiga salbiy ta`sir ko`rsatuvchi ota-onalar.
- “Ko`cha bolalari”;
- Mahalla faollarining befarqligi;
- Ommaviy axborot vositalari 

73.Bolaning ruhiy dunyosida sifat va miqdor jihatdan eng murakkab o`zgarishlar ro`y beradigan inqiroz yosh davr:


* o’smirlik davri
- 3 yosh
- 7 yosh 
- ilk bolalik davri 

74.Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarning ob`ektlarini bir-biridan farqlashdagi qiyinchilik qaysi bilish jarayoniga tegishli?


* taffakuriga
- idrokka
- sezgiga
- diqqatiga 

75.Hayotiy voqealar bilan fantaziyaning o’zaro aralashib ketish xususiyati qaysi yoshdagi o’quvchilar xayoliga xos?


* kichik maktab yoshi
- maktabgacha
- o’smir 
- o`spirin 

76. Ijtimoiy nazorat mexanizmlari nimalardan iborat?


* ma`qullamaslik, ayblash, jazolash
kuzatish
- jamiyat talablarini shaxs faoliyati bilan taqqoslash
- guruhda lider fikri bilan hisoblashish 

77. Muloqot va muomala strategiyasida shaxslararo o`zaro ta’sir, o`zaro hamkorlik, xulq-atvordagi muvofiqlikni tavsiflovchi yo`nalishni belgilang:


* Muloqotning interaktiv tomoni.
- Muloqotning refleksiv tomoni;
- Muloqotning perseptiv tomoni;
- Muloqotning kommunikativ tomoni; 

78. ...o`quvchi-yoshlar o`rtasida uchrab turadigan psixik rivojlanishdagi ayrim salbiy holatlarni to`liq o`rganish, ularni keltirib chiqaruvchi omillar va ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlarni tahlil qilish” kimning funksional vazifasiga kiradi?


* Maktab psixologining;
- Sinf rahbari, murabbiyning;
- Ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosarining;
Maktab pedagogining

79. Shaxsing kuchli, shiddatli emotsiyasi tufayli o`zini ongli boshqara olmaslik holatini toping.


* Affekt;
- Stress;
- Deprivaitsiya;
- Attraksiy- 

80.Bolalar jamoasida ruhiy muhitning yaxshi bo`lishi ko`p jihatdan nima bilan belgilanadi?


* Pedagog va pedagog jamoa tepasida turgan kishining xulq-atvor borasida tutgan yo`li bilan belgilanadi.
- Pedagog jamoa tepasida turgan kishining xulq-atvor borasida tutgan yo`li bilan belgilanadi.
- Pedagogning xulq-atvori borasida tutgan yo`li bilan belgilanadi.
- Bolalar o`zini ta`limda namoyon etishi bilan belgilanadi 

81.Pedagogik jamoada ruhiy muhitni yaxshi bo`lishini nima belgilaydi?


* Pedagoglarning refleksiv fazilatlari.
- Jamoa barcha a`zolarining xarakterining har xilligi.
- Rahbariyatning obro`ga egaligi.
- Pedagoglarni o`z-o`zi baholashining yuqoriligi 
82.Nizoning asosiy turlari qaysilar?
* Shaxsning ichki nizolari, shaxslararo, guruhlararo, shaxs va guruhlararo, ijtimoiy;
- Shaxslararo va guruhlararo va shaxsiy;
- ijtimoiy nizolar;
- tashkilotlar ichidagi manbaalar asosida- 
83.Nizo bosqichlari nechta?
* Uchta, nizoning boshlanishi, nizo chuqisi va nizo yechimi;
- Ikkita, nizoning boshlanishi va nizo yechimi;
- to`rtta, nizoning rivojlanishi, yechimi va cho`qqisi;
- Nizo bosqichlari yo`q. 
84.Kasbiy faoliyatning ijtimoiy qadr-qimmatini aniqlochi motivlar: 

*o`zini rivojlantirish,o`zini kamol toptirish


- o`zini-o`zi himoya qilish,o`zini-o`zi saqlash

- Moddiy
- Ijtimoiy


85. Inson tomonidan qaror qabul qilishni shartlovchi motivatorlar yoki omillarga quyidagilardan qaysi biri kiradi?


*Axloqiy nazorat.
- Ehtirom;
- Tashqi vaziyat;
- Axloqiy nazorat, ehtirom, tashqi vaziyat 

86.Shaxslar o`rtasida sub`ektiv kechadigan aloqalarga nima deyiladi?


* Shaxslararo munosabat;
- Shaxslarning o`zaro tushunishi;
- Shaxslar o`rtasidagi kechinmalar;
- Shaxslarning o`zaro ta`sirlashuvi. 

87. Shaxsni faollikka, biror narsani aniq tanlashga, qaror qabul qilishga va harakat qilishiga undovchi ichki turtki, kuchi nima deb ataladi?


*Motiv; 

- Ehtiyoj;


- Intilish;
- Tirishqoqlik. 

88.Pedagog xodimlarning adaptatsiyalari-


* kasbga moslashishi, mehnat adaptatsiyasi, ijtimoiy-psixologik, rol sohasidagi adaptatsiya;
- noto`g`ri adaptatsiya, rol sohasidagi adaptatsiya, kasbga moslashi;
c ) kasbga moslashi, mehnatga va muhitga moslashishi;
- muhitga moslashishi, kasbga moslashishi, rol sohasidagi adaptatsiy- 

89. Psixologik stresslar qaysilar?


* informatsion va emotsional stress;
- fiziologik va ijtimoiy stress, astenik;
- emotsional va astenik;
- informatsion stress, apatiy- 

90. Ijtimoiy psixologik muhit bu-


*guruh a`zolari fikrlari, hissiyotlari, ustanovkalari, dunyoqarashlari va o`zaro munosabatlari;
- guruh a`zolarining emotsional, psixofiziologik holati;
- xodimlarning ustanovkalari, xulq-atvori, munosabatlari;
- xodimlarning o`zaro munosabatlari. 

91.Shaxsning shaxslararo munosabatdagi holatini va uni guruh a`zolariga psixologik ta`sirini belgilovchi me`yorni ifodalovchi tushunchaga-……………............ deyiladi


* Status;
- Avtoritet;
- Rahbarlik;
- Liderlik. 

92. Shaxsning biron bir faoliyatga ijobiy, ichki motivlashtirilgan munosabati nima deb ataladi?


*moyillik;
- layoqat;
- qobiliyat;
- iste`dod- 

93. Ta`lim jarayonida o`quvchi ilgarilab borayotganini his qildirish uchun nima qilish kerak?


*bunga ularning dastlabki muvaffaqiyatlarining quvonchini his etishga imkon berish kerak;
- bunga ularning muvaffaqiyatlarining quvonchini his etishga murakkablashtirish kerak;
- o`qituvchining tashkil etayotgan darslar murakkab bo`lishi kerak;
- o`qituvchining tashkil etayotgan darslar oddiy bo`lishi kerak. 

94. O`quvchilarning muttasil o`zlashtirmaslikka barham berishda nima muhim rol o`ynaydi?


* o`quvchining o`z imkoniyatlari va qobiliyatlariga ishonch bilan qarashi;
- o`quvchiga oddiy pedagogik texnologiyalar asosida dars tashkil etish;
- O`qituvchining tashkil etayotgan darslar oddiy bo`lishi kerak;
- O`qituvchining tashkil etayotgan darslar murakkab bo`lishi kerak. 

95. Shaxsning irodaviy sifatlarini belgilang.


* mustaqillik, dadillik;
- o`zini namoyon qilish;
- qat`iylik, o`zini tuta olmaslik;
- o`zini namoyon qilish, qat`iylik, o`zini tuta olmaslik. 

96.Diada nima?


* Ikki kishidan iborat guruh;
- Uch kishidan iborat guruh;
- Yetti kishidan iborat guruh;
- O`n kishidan iborat guruh. 

97.Tashkilotdagi kommunikatsiyalar muvaffaqiyatli o`tish shartlari nima?


* To`la oshkoralik va bo`lim sub`ektlari o`rtasidagi kommunikatsiyalarni intensivlashtirish.
- Rahbar har bir bo`lim boshliqlarini qattiq nazorat ostiga olishi;
- Har bir xodimdan to`la-to`kis intizomni talab qilish;
- Rahbarning o`z ustida ishlashi; 

98. Shaxsning guruh a`zolari fikriga berilishi hodisasining ilmiy nomlanishini ko`rsating.


* Konformizm;
- Altruizm;
- Egoizm;
- Gumanizm. 

99. Xotira bu-


- avvalgi egallangan bilimlarni esda saqlash;
- avvalgi egallangan tajribalarni amaliy faoliyatda qo`llashdan iborat psixik jarayon;
- odamning sezgi va idrokga asoslangan o`z tajribalarini qayta tiklay olish qobiliyati;
* odamning o’tmish tajribalarini esda olib qolish, esda saqlash va qayta tiklash va unutish bilan bog`liq bo`lgan psixik jarayondir; 

100. Katta guruhning kichik guruhdan ajratib turadigan umumiy belgilari nimadan iborat?


* ijtimoiy xulq-atvorning maxsus boshqaruvchilari mavjudligi;
- boshqarish qiyinligi;
- son jihatdan ko`pligi;
- son jihatidan ko`pligi va boshqarish qiyinligi. 

101. Shaxsni faollikka undovchi omil nima?


*Ehtiyoj 
-Maqsad
- Mas`uliyat
-Burch 

102 Muayyan millatga xos bo’lgan psixologik xususiyatlarni o’rganuvchi fan-


*Etnopsixologiya
- Sotsial psixologiya
- Oila psixologiyasi
- Milliy psixologiya

103 Faoliyatning asosiy turlarini belgilang?


- Aqliy, jismoniy.
*O’yin, o’qish, mehnat
- Aqliy mehnat, o’yin
- Jismoniy, mehnat va o’yin

104. Shaxsning guruhlardagi ruhiy hayotini, shaxslararo munosabati va muloqot qonuniyatlarini o’rganadigan psixologiya fanining ta’rifi qanday ataladi?


*ijtimoiy psixologiya
- taqqoslash psixologiyasi
- mehnat psixologiyasi
- pedagogik psixologiya 

105. Inson shaxsi deganda nimani tushunasiz?


*o’zini anglash qobilyatiga ega, boshqa odamlar bilan mos munosabatga kirisha oladigan, ijtimoiy faol, muayyan jamiyat a’zosi
- real guruhning eng harakatchan, hammaga yoqimli va obro’li odamni
-irodasi kuchli, mustaqil, talantli odam
-oilada, bog’cha, maktabmi, oliy o’quv yurtidami, ish joyidami odamlar bilan mos munosabatda bo’lgan inson 

106.Psixik taraqqiyot qonunlarini ontogenez rivojlanishi jarayonining har bir bosqichlarida kishilarga xos bo’ladigan psixologik xususiyatlarni o’rganadigan psixologiya fanining sohasi qanday ataladi?


*Yosh davrlari psixologiyasi;
- Injenerlik psixologiyasi;
- Pedagogik psixologiya;
- Ijtimoiy psixologiya 

107.Psixologiya fani nimani o’rganadi?


- Insonlar o’rtasidagi psixologik muammolarni
- Shaxsning psixik holatlarini
- Shaxsning psixik xususiyatlarini
*Shaxsning ruhiy rivojlanishini psixik omillarini, qonuniyatlarini va mexanizmlarini 

108.Nihoyatda kuchli, qisqa muddatli va tez orada o’tib ketadigan emosional holat:


*affekt 
-xotira
-stress 
-ijobiy emosiya 

109. Shaxs taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchlari.


*Odamning o’z faoliyati davomida o’zgarib boruvchi ehtiyojlari bilan ularni qondirishning haqiqiy imkoniyatlari o’rtasidagi qarama-qarshiliklarda yuzaga chiqadi.
- Odamning o’z faoliyatiga munosabati.
- Odam o’z mehnat faoliyati natijasida yuzaga chiqadi.
-Odamning o’z faoliyati jarayonida ehtiyojlarini qondirishi. 

110.Psixologiyani o’qitishning qanday ijobiy jihatlari mavjud?


*Axborotlarning yangiligi, bayon qilish jozibaliligi, hissiyotga boyligi, didaktik vositalarni to’g’ri qo’llash, ijtimoiy muammolarni to’g’ri hal qilish;
- Insoniyat taraqqiyotini mukammal bilish va o’rganish;
- Ma’lum vaziyat, holat, muammolarni tahlil qilish;
- Tarbiyasi qiyin bolalarni tarbiyalash usullarini o’rganish 

111. Individuallik – bu?


*Individning o’zgachaligi, o’ziga xoslgi;
-Shaxsning taraqqiy etishi;
-Individ va shaxs o’rtasidagi tafovut;
-Shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat 

112 .Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni ko’rsating.


*Irsiyat, muhit, tarbiya, ta’lim;
- Ruhiyat, holat, xususiyatlar;
- Ijtimoiy muhit, psixologik iqlim;
- Shaxsning mustaqilligi, 

113. Muammoning yechimidagi tayyorgarlik darajasi


-yechimning birinchi darajasi
- bir necha kun sarflanishi mumkin
- muammoga bog`liq barcha axborotni to`playdi
*barcha javoblar to`g`ri 

114.Ma`lum faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan psixik yoki amaliy ish- harakatlar tizimini egallash………….. deyiladi.


-malaka 
- odat
*ko`nikma
- faoliyat
- amal ( ish)

115. Qobiliyatlar taraqqiyotining yuksak bosqichi bu:


* iste`dod
- imkoniyat va malakalar
- malakalar, ko`nikma
- malakalar va imkoniyatlar 

116.Ma`lum bir ijtimoiy foydali moddiy yoki ma`naviy mahsulotni ishlab chiqarishga yo’naltirilgan faoliyat bu:


* mehnat faoliyati
- o`yin faoliyati
- ehtiyojlarni namoyon bulishi
- ta`lim faoliyati 

117. Yosh davrlarni ketma-ketligi tartibida yozing.


* o’smirlik yoshi - o’spirinlik yoshi
- bog`cha yoshi
- kichik maktab yoshi

118.Qobiliyatlar namoyon buladi


* bilim, ko`nikma va malakalarni egallash dinamikasida
- bilim, ko`nikma va malakalarni egallash jarayonida
- bilim, ko`nikma va malakalarda
- faoliyatda 

119. Bolaning ruhiy dunyosida sifat va miqdor jihatdan eng murakkab o’zgarishlar ro’y beradigan inqiroz yosh davr:


* o’smirlik davri
- maktabgacha yosh davri
- kichik maktab yosh davri
- ilk bolalik davri 

120.Qobiliyat taraqqiyotining dastlabki tabiiy sharti sifatida namoyon bo’ladigan miya tuzilishi, sezgi a’zolari va harakatlarning morfologik va funksional xususiyatlari bu


*layoqat 
-talant
-iste’dod
-geniylik 

121.Shaxsning irodaviy sifatlari.


*Mustaqillik, qat’iylik, dadillik, o’zini tuta olishlik.
-Mustaqillik, hamdo’stlik, mehnatsevarlik, e’tiqodlilik.
-Qat’iylik, dadillik, qiziquvchanlik, mehribonlik.
- vatanparvarlik, o’zini tuta olishlik, vazminlik 

122.Kichik maktab yoshidagi bolalar xulq-atvorida qanday psixologik o’zgarishlar paydo bo’ladi..?


*To’g’ri so’zlilik, ishonish, harakatchanlik;
- O’z-o’zini boshqarish;
-Shaxslararo muloqotga intilish;
-Xulq-atvorini boshqara olmaslik 

123 O’quvchining munosib ta’lim-tarbiya olishi uchun eng qulay davr qaysi..?


- Maktabgacha yosh davrida;
- O’smirlik yoshida;
- O’sprinlik davrida;*Kichik maktab yoshida 

124. Ta’lim jarayoni nimalar bilan izohlanadi?


* ta’lim jarayoni o`rganish xususiyati
- o`rgatish, o`rganib olish
- uni hayotga tadbiq etish
- barcha javoblar to`g`ri 

125. Rivojlantiruvchi va psixokorreksion ish deganda nimalar nazarda tutilgan?


* bolalar va o`quvchilarning psixik taraqqiyotidagi, xulqi va muomalasidagi nuqsoni hamda kamchiliklarini asta – sekinlik bilan tuzatish.
- psixologik ma`rifat ya`ni psixologik bilimlarni targ`ib qilish.
- bolalar va o`quvchilarning qadriyatga yo`nalganligini, etnopsixologik va etnomadaniyatni o`rganish.

126.Psixodiagnostik ishning mazmuni qaysi punktlarda ifoda etilgan?


* O`quvchilarning psixik xususiyatlari, qiziqishlari, mayllari, iqtidori kabilarni aniqlaydi.
- rahbar kadrlar, o`qituvchilarning kasbga yaroqliligini ilmiy asosda tekshiradi
- giyohvandlik, toksikamaniya, alkogolizm, o`g`rilik, daydilikning ijtimoiy psixologik ildizlarini tekshiradi.
- o`quvchilarni 1 sinfga qabul qilishda psixologik metodikalari bilan ishtirok etadi. 

127.Bola shaxsi shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillar…


*biologik va ijtimoiy omillar.
- maktab va undagi pedagogik jamoa.
- tug`ma xususiyalari.
- oila,ota-ona. 

128. Bola shaxsini shakllanishida qaysi omillar yetakchi rol o`ynaydi?


-ijtimoiy, biologik omillar
- maktab va undagi pedagogik jamoa.
- oila, ota-ona
.*barchasi tog’ri 

129. Qanday o`quvchini tarbiyalangan deb aytish mumkin?


* yomon xulq va odatlarni namoyon qila bilmaydigan bolani.
- yomon xulq-odatni namoyon qiladiganni
- yaxshi o`qiydigan va kattalarning aytganini qiladigan bolani
- yaxshi xulq-odatni namoyon qilgan bolani 

130. Bolada e`tiqod shakllanishi uchun nima qilish kerak?


*insoniylik axloq normalarini bilib, uni o`zida shakllantirishni ongli ravishda xohlashi va bu xislatlarni kundalik hayotda mashq qildirishi, mustahkamlashi zarur.
- axloq normalariga rioya qilishni bolaga xohlatish kerak
- kattalarning ishi va so`zi bir bo`lishi kerak
- insoniy axloq normalari bilan tanishtirish kerak.
131. Diniy tarbiya bilan insoniylik tarbiyasining farqi nimada?
* e`tiqodi va tarbiya usulida
- tarbiya shaklida
- tarbiyaning mazmunida 

132. O`quvchilarda to`g`ri va ongli motivlarning vujudga kelishini nima ta`minlaydi?


- faoliyat maqsadidan bolaning manfaatdorligi
- faoliyatning to`g`ri tashkil qilinishi
- rag`batlantirish shakli, o`qituvchining shaxsiy namunasi
* yuqoridagilarning barchasi 

132. Bolani tarbiyalashda qanday jazodan foydalanish ma`qul?


* bolaning psixologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda
- ruhiy jazodan
- jazolamasdan tarbiyalash kerak
- jismoniy jazodan 

133. Bolada ijtimoiy e`tiqod vujudga kelishi nimada ko`rinadi?


* salbiy ta`sirlarga berilmaganida
- ijtimoiy xulq odatlar haqida aqlli fiklarlar bildirishida
- bola ijtimoiy xulqini namoyon qilganida
- to`g`ri javob yo`q 

134. . O`quv faoliyatini boshqarish usullaridan qanday turlari bor?


- Ishbilarmonlik, aratorlik
* Avtoritar, demokratik, anarxik
- xushmuomalalik bilan, do`stona
- Ja`moaviy, fidokorona 

135. Muloqot o`zi nima?


*muomalaga bo`lgan ehtiyojni qondirish.
- birovlarga ta`sir ko`rsatish faoliyati
- fikr almashish, o`zaro ta`sir ko`rsatish, bir-birini tushunish jarayoni
- suhbatlashish faoliyati 

136. Fikr almashish qanday amalga oshiriladi?


* munozaraga kirishish
- nutqiy va nutqiy bo`lmagan
- savol – javob shaklida
- imo, ishora mimika shaklida 

137. Ijtimoiy norma nima?


-atrofdagilarning fikrini inobatga olish
- jamiyat talablari
- axloq qonun-qoidalariga rioya qilish
* jamiyat tomonidan ma`qul qilingan xatti –harakatlar normativi 

138. Ijtimoiy nazorat mexanizmlari nimalardan iborat?


*ma`qullamaslik, ayblash jazolash
- kuzatish
- jamiyat talablarini shaxs faoliyati bilan taqqoslash
- guruhda lider fikri bilan hisoblashish 

139. Shaxsni shaxs tomonidan tushunish mexanizmi nimalardan iborat?


*identifikatsiya, refleksiya, stereotipizatsiya
- ustanovka
- shaxs xatti-harakatlari motivi
- rollar va rollarda kutish 

140. Identifikatsiya nima?


* boshqa kishini tushunish maqsadida u kishini aynan o`ziga o`xshatish
- taqqoslash
- o`xshashlikni topish
- tushunish ob`ektini tanishlarga taqqoslash 

141. Talant rivojlanishi asosida nima yotadi?


-Muhit 
-Qobiliyat
*Iqtidor 

-Layoqat 

142. O`quv faoliyatini boshqarish usullari deganda nimani tushunasiz?
*Har bir o`qituvchining o`z sinfini qanday qilib boshqarishi
- dastur asosida boshqarish usullari
- reja asosida boshqarish yo`l yo`riqlari
- ma`lum bir shart sharoitlar asosida boshqarish 

143. O`quvchining aqliy rivojlanishi qanday amalga oshadi?


*bolaning imkoniyatlariga va bilimni o`zlashtirish uslubiga bog`liq ravishda
- bilimlilik darajasiga qarab
- tug`ma qobiliyatlar
- atrofdagi o`rtoqlariga 

144. Qachon ta`lim o`quvchining aqliy rivojlanishiga samarali ta`sir o`tkazadi?


* o`z oldiga aqlni o`stirishni maqsad qilib qo`yganda, darsni uyushtirilishi ham shu maqsadga qaratilgan edi.
- ta`lim aqliy rivojlanishda oldin borganda
- yuqoridagilarning barchasi to`g`ri
- to`g`ri javob yo`q 

145. Xotira bu-


- avvalgi egallangan bilimlarni esda saqlash;
- avvalgi egallangan tajribalarni amaliy faoliyatda qo`llashdan iborat psixik jarayon;
- odamning sezgi va idrokga asoslangan o`z tajribalarini qayta tiklay olish qobiliyati;
* odamning o`tmish tajribalarini esda olib qolish, esda saqlash va qayta tiklash va unutish bilan bog`liq bo`lgan psixik jarayondir; 

146.Ta`limning muvaffaqiyati nimalarga bog`liq?


* darslik mazmuniga
- Maktabning moddiy bazasiga
- o`quvchining qobiliyatiga
- ta`lim mazmuni, o`qituvchining mahorati, o`quvchining qobiliyati 

147. Qanday o`qituvchini qobiliyatli deb hisoblaysiz?


*ijtimoiy fikr yurita oladigan va tashkilotchi o`qituvchi
- bola bilan til topa biladigan
- darsni qoniqarli ta`rif qila oladigan
- o`quvchilari mustaqil fikrlay oladi, puxta bilimga ega bo`lgan va o`quvchilari oldida haqiqiy obro`ga ega bo`lgan o`qituvchini. 

148. O`quvchining o`zlashtirish tezligini nima belgilab beradi?


* bola qobiliyatining yo`nalishi
- bolaning bilimlilik darajasi
- aqliy kamolot darajasi
- xotirasining tipi va diqqat e`tiborliligi 

149. O`qituvchilar va o`quvchilar bilan to`laqonli muqot o`rnatish darajasi nimaga bog`liq?


* bilimdonlik darajasiga
- xushmuomalalik , mehr-muhabbatli bo`lishiga
- sabr-toqatli bo`lishiga
- muomala madaniyatining mavjudligiga, xarakter xislatlariga, odamlarni ijobiy tomonini topa olishiga 

150.O`smirlarning o`zini katta bo`lganini his qila olishi unga nisbatan qanday munosabatni o`rnatishni talab qiladi?


* o`rtoqlik musobatlarini
- rahbarlik va bo`ysunish munosabatlarini
- tenglik munosabatlarini
- cheklangan tenglik munosabatlarini 

151.Zamonaviy o’qituvchining professiogrammasi nima? 


* O’quvchini kasbga oid bilim, ko’nikma va malakalarini tasniflovchi ko’rsatkichlar majmuasi
- O’qituvchini toifasini belgilovchi hujjat
- O’qituvchining ilmiy darajasi yoki ilmiy unvoniga ega ekanligi
- Professor ilmiy unvonining tasnifi

152.Biror murakkab faoliyatni muvaffaqiyatli mustaqil va original bajarishga imkon beradigan qobiliyat sistemasi nima?


-Iqtidor
-Qiziqish
- Qobiliyat
*Talant 

153.Talantlarning uyg`onishi nimaga bog’`liq?


*Ijtimoiy sharoit
-Qobiliyatga
- Irsiyatga
-Muhitga 

154.Layoqat qobiliyatga nisbafan qanday?


-Ham qirrali
*Ko`p qirrali
- Rivojlangan
-Rivojlanmagan 

155.Qobiliyat kurtaklari rivojlanayotgan bolalar maktabda qanday sinflarda o`qiydilar?


-Maxsus 
*Iqtidorli
- Yordamchi
-Umumta’lim 

156.Talant rivojlanishi asosida nima yotadi?


-Muhit 
-Qobiliyat
*Iqtidor 
-Layoqat 

157.Inson qobiliyatlarini rivojlantirishda nima muhim omil bo`la oladi?


*Qiziqish
-Diqqat
- Maqsad
-Vazifa 

158.Malakalarning avtomatlashishi nima?-


-Odatlar
-Malaka
*Ko`nikma
-Diqqat 

159.Ta’lim jarayonida boshqarishning qanday turlari mavjud?


- Ijtimoiy, iqtisodiy.
- Avtomatlashgan, sistemalashtirilgan.
* Avtoritar, anarxiklik, demokratik
- Demokratik, avtomatlashgan, ijtimoiy. 

160. Bola shaxsini shakllanishida qaysi omillar yetakchi rol o’ynaydi.


- Tabiiy omillar.
- Biologik
- Ijtimoiy
* Hammasi to’gri 

162.Ta’lim jarayonida o’zlashtirmovchi o’quvchiga jazo qo’llash mumkinmi?


- Ha 
* Yo’q
- Shart-sharoitga qarab
- Ba’zida 

163. O’z oldiga aqlni o’stirishni maqsad qilib qo’yganida darsni uyushtirilishi ham shu maqsadga qaratilganda nima sodir bo’ladi?


- Ta’lim to’g’ri tashkil qilinadi
- Dars maqsadga qaratiladi
- O’quvchi qiziqadi
* Ta’lim o’quvchining aqliy rivojlanishiga samarali ta’sir o’tkaza oladi. 

164. Ta’limning muvaffaqiyati nimalarga bog’liq?


- darslik mazmuniga, o’quvchining qobiliyatiga
- ta’lim mazmuniga, o’qituvchining mahoratiga
- o’quvchining qiziqishiga
* hammasi to’g’ri 

165. Dasrda fikr almashish qanday shaklda amalga oshadi?


- nutq orqali
- savol javob shaklida
munozaraga kirishish orqali
- tekshiruv orqali 

166. Zamonaviy o’qituvchining psixogrammasi nima?


- Zamonaviy o’qituvchining psixologik xususiyatlari yig’indisi
- o’qituvchining psixik kasalliklari shaxsiy varaqasi
- o’qituvchi to’g’risidagi ma’lumotlar
* hammasi to’g’ri 

167.Ta’lim jarayonida ta’sir etuvchi omillar:


- diqqat va ustanovka (ichki omillar), shuningdek o’quv materialining turi (tashqi omillar) hisoblanadi;
- tashqi va ichki dunyoning idrok qilinadigan barcha tomonlaridanijodining nimanidir bilish va o’zlashtirish zaruriyati hisoblanadi;
- o’quv materialining muhim sifatlari mazmuni, formasi, murakkabligi, ahamiyati, anglanganligi, hajmi va tuzilishi hisoblanadi;
* yod olinayotgan materialda insonning hayotiy tajribasi, tushuncha va bilimlarida aks etishi mumkin bo’lgan, u yoki bu darajada aniq qonuniyatlarning mavjudligi hisoblanadi. 

168. Ta’lim va tarbiyaning birligi nimalardan iborat:


- ular umumiy masalani echishga, bola shaxsining shakllantirishga, uning qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan;
* ta’lim doim darajada tarbiyaviy xarakterga ega, tarbiya esa to’g’ri xulq-atvorni bilish va ko’nikmasini o’rgatishdan iborat;
- ta’lim-bu tarbiya bilan bog’liq bo’lmagan mustaqil xarakterga ega jarayondir;
- tarbiya har doim ham ta’lim bilan chambarchas bog’liq emas. U bola shaxsini shakllantirishga qaratilgan mustaqil jarayondir. 

169.Tarbiyaning psixologik asoslari quyidagicha:


* odamda ma’lum odatlar, xulq-atvor sifatlari, e’tiqod va dunyoqarashni tarkib toptirish;
- bolalarda jamiyatning axloqiy normalariga javob beradigan xulq-atvorni, ko’nikma va malakalarni shakllantirish;
- odamning tabiatiga xos bo’lgan asosiy shaxs xususiyatlarini shakllantirish;
- jamiyatning odamga aktiv ta’sir ko’rsatish natijasida shaxsni kamol toptirish va shakllantirish. 

170.O`qtuvchi rahbarligida bilim malaka va ko`nikmalar olishga qaratilgan sistemali maqsadni ko`zlab tashkil qilingan jarayon.


-O`qitish
*Ta’lim
-Tarbiya
-Faoliyat 

171.O’quvchining aqliy rivojlanishi nimaga bo`liq ravishda amalga oshadi?


- Bilimlilik darajasiga
- Tug’ma qobiliyatiga
* Bolaning imkoniyatlari va bilimni o’zlashtirish uslubiga
- Atrofdagi o’rtoqlariga 

172. Qanday o’qituvchini qobiliyatli deb hisoblaysiz?


- Darsni qiziqarli tashkil eta oladigan
* O’quvchilari mustaqil fikrlay oladigan, puxta bilimga ega bo’lgan va ular oldida haqiqiy obro’ga ega bo’lgan o’qituvchini
- O’quvchilarni hurmat qiladigan o’qituvchini.
- Bilimga qiziqish 

173. O’quvchining o’zlashtirish tezligini nima belgilab beradi?


- Bolaning bilimlilik darajasi
- Bola qobiliyatining yo`nalishi
*Mustaqil aqliy qobiliyatning tezligi, chuqurligi, egiluvchanligi va bilimga bo’lgan ehtiyoj
- bilimga bo’lgan ehtiyoj 

174.Psixologik – pedagogik konsilium bu:


*Mutaxassislarni, tez psixologik yordam ko`rsatishga qaratilgan kengashi;
-Psixolog rahbarligidagi guruh;
-Ota-ona fikrini umumlashtirish;
-Sinf jamoasini o`rganish 

175.Psixologik – pedagogik konsiliumni kim tashkil qiladi va boshqarib boradi?


-Kurator;
-Direktor;
-Psixolog.
*Hamma javob to’g’ri 

176.Jahon psixologlarining fikricha, bilimlarning boshqarishning mumkin bo`lgan yo’li bu......


* O`zlashtirish jarayonini berilgan topshiriqning o`zlashtirish jarayoni sifatida maxsus tashkil etishdir
- O`zlashtirish jarayoniga e’tibor berish
- O`quvchilarning o`qishga ijodiy munosabatda bo`lishi

177. Pedagogik psixologiya o`quv holatlaring asosiy shakllarini nimalar belgilaydi?


-O`yin, taqlid qilish, mehnat, takrorlash va yod olish, xatolarni aniqlash
- Sinab ko’rish, mashqlanish, mustaqil fikrlash, hissiy aloqa qilish
- O`quv vazifalarini hal qilish, narsalarni qo`l bilan harakatga keltirish rolli o`yinlar
*Hammasi to’g’ri 

178.O`quvchining xotirasi bu-


- Avvalgi egallangan bilimlarni esda saqlash;
- Avvalgi egallangan tajribalarni amaliy faoliyatda qo`llashdan iborat psixik jarayon;
- Odamning sezgi va idrokga asalangan o`z tajribalarini qayta tiklay olish qobiliyati;
* o’quvchining o’tmish tajribalarini esda olib qolishi, esda saqlash va qayta tiklash va unutish bilan bog’liq
bo’lgan psixik jarayondir

179.Qanday o`quvchini tarbiyalangan deb aytish mumkin?


* yomon xulq odatni namoyon qila bilmaydigan bolani.
- yomon xulq-odatni namoyon qiladiganni
- yaxshi o`qiydigan va kattalarning aytganini qiladigan bolani
- yaxshi xulq-odatni namoyon qilgan bolani 

180. Bolada e`tiqod shakllanishi uchun nima qilish kerak?


*- insoniylik axloq normalari bo`lib uni o`zida shakllantirishni ongli ravishda xohlashi va bu xislatlarni kundalik hayotda mashq qildirishi, mustahkamlashi zarur.
- axloq normalariga rioya qilishni bolaga xoxlatish kerak
- kattalarning ishi va so`zi bir bo`lishi kerak
- insoniy axloq normalari bilan tanishtirish kerak. 

181. Diniy tarbiya bilan insoniylik tarbiyasining farqi nimada?


* e`tiqodi va tarbiya usulida
- tarbiya shaklida
- tarbiyaning mazmunida

182. O`quvchilarda to`g`ri va ongli motivlarning vujudga kelishini nima ta`minlaydi?


* javoblarning barchasi
- faoliyat maqsadidan bolaning manfaatdorligi
- faoliyatning to`g`ri tashkil qilinishi
- rag`batlantirish shakli
- o`qituvchining shaxsiy namunasi

183. Bolani tarbiyalashda qanday jazodan foydalanish ma`qul?


* bolaning psixologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda
- ruhiy jazodan
- jazolamasdan tarbiyalash kerak
- jismoniy jazodan 

184. Hozirgi kunda ijtimoiy psixologiya fani hal etayotgan masalalar.


- rivojlanayotgan kishi shaxsining psixologik fazilatlarini.
- mehnatni ilmiy asosida tashkil etish.
* kadrlar tayyorlash va joy-joyiga kqo`yish, nizo va oila muammolari, muomala va rahbar xodimlar o`rtasidagi munosabatlar.
- psixik jarayon va xususiyatlar. 

185. Individual psixologik xususiyatlar qaysilar?


- diqqat, idrok.
* temperament, xarakter, qobiliyat.
- sezgi, xayol, idrok, diqqat, xarakter.
- qiziqish, tafakkur, sezgi. 

186. Maktab o`qituvchisining oqishga va mehnatga bo’lgan munosabatiga bevosita ta`sir qiluvchi omillarini ko’rsating?


- ota-onalarning jamoatchilik faoliyati.
- oila ichidagi munosabatlar.
- ota-onalarning tarbiyaviy pedagogik faoliyati.
* barcha javoblar tugri. 

187. Maktab amaliyotchi psixologining asosiy ish turlari nimalardan iborat?


- psixologik profilaktika.
- psixologik diagnostika
- psixologik korreksiya va rivojlantirish
* barchasi to`g`ri 

188.Motiv deb nimaga aytiladi?


-Maqsadlar sari yo,l
-Yo’nalishlar omili
-usullar majmui
*Harakatga yo’naltiruchi turtki, kuch, sabab 

189.Individ kamolotining eng yuqori bosqichi nima deb ataladi?


- sub`ekt
* komil inson
- shaxs
- odam 

190. Muloqot deganda nimani tushunasiz?


*Fikr almashish, bir-birini tushunish
-Birovlarga ta`sir ko’rsatish
-Maslahatlashish, fikrlashish, suhbatlashish faoliyati
- Mimika, xatti-harakat, monolog aytish 

191.Bilish jaroyonlari qaysilar?


*Diqqat, tafakkur, xotira, sezgi, idrok, xayol, nutq
-Xarakter, Hissiyot
-Qobiliyat, xarakter
-Temperament 

192. Guruhlar va ularning psixologik xususiyatlari, shuningdek, guruhlardagi shaxslarning xulqi va faoliyati qonuniyatlarini…….


- Differensial psixologiya o`rganadi
- Umumiy psixologiya o`rganadi
- Maxsus psixologiya va psixofiziologiya fanlari o`rganadi
* Ijtimoiy psixologiya o`rganadi 

193.Pedagog xodimlarning adaptatsiyalari-


* kasbga moslashishi, mehnat adaptatsiyasi, ijtimoiy-psixologik, rol sohasidagi adaptatsiya;
- noto`g`ri adaptatsiya, rol sohasidagi adaptatsiya, kasbga moslashi;
- kasbga moslashi, mehnatga va muhitga moslashishi;
- muhitga moslashishi, kasbga moslashishi, rol sohasidagi adaptatsiy- 

194. Psixologik stresslar qaysilar


* informatsion va emotsional stress;
- fiziologik va ijtimoiy stress, astenik;
- emotsional va astenik;
- informatsion stress, apatiy- 

195. Ijtimoiy psixologik muhit bu-


* guruh a`zolari fikrlari, hissiyotlari, ustanovkalari, dunyoqarashlari va o`zaro munosabatlari;
- guruh a`zolarining emotsional, psixofiziologik holati;
- xodimlarning ustanovkalari, xulq-atvori, munosabatlari;
- xodimlarning o`zaro munosabatlari. 

196.Shaxsning shaxslararo munosabatdagi holatini va uni guruh a`zolariga psixologik ta`sirini belgilovchi me`yorni ifodalovchi tushunchag-.......... deyiladi


* Status;
- Avtoritet;
- Rahbarlik;
- Liderlik. 

197.Ta`lim jarayonida o`quvchi ilgarilab borayotganini his qildirish uchun nima qilish kerak?


*- bunga ularning dastlabki muvaffaqiyatlarining quvonchini his etishga imkon berish kerak;
- bunga ularning muvaffaqiyatlarining quvonchini his etishga murakkablashtirish kerak;
- o`qituvchining tashkil etayotgan darslar murakkab bo`lishi kerak;
- o`qituvchining tashkil etayotgan darslar oddiy bo`lishi kerak. 

198. O`quvchilarning muttasil o`zlashtirmaslikka barham berishda nima muhim rol o`ynaydi


* o`quvchining o`z imkoniyatlari va qobiliyatlariga ishonch bilan qarashi;
- o`quvchiga oddiy pedagogik texnologiyalar asosida dars tashkil etish;
- O`qituvchining tashkil etayotgan darslari oddiy bo`lishi kerak;
- O`qituvchining tashkil etayotgan darslar murakkab bo`lishi kerak. 

199. Shaxsning irodaviy sifatlarini belgilang.


* mustaqillik, dadillik;
- o`zini namoyon qilish;
- qat`iylik, o`zini tuta olmaslik;
- o`zini namoyon qilish, qat`iylik, o`zini tuta olmaslik. 

200. Tashkilotdagi kommunikatsiyalarning muvaffaqiyatli o`tish shartlari nima?


* To`la oshkoralik va bo`lim sub`ektlari o`rtasidagi kommunikatsiyalarni intensivlashtirish.
- Rahbar har bir bo`lim boshliqlarini qattiq nazorat ostiga olishi;
- Har bir xodimdan to`la-to`kis intizomni talab qilish;
Yüklə 49,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə