Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərinYüklə 80,4 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.10.2018
ölçüsü80,4 Kb.
#76765


201

Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin: 

A)Nəm-nüm etmə, ya hə söylə, ya yox B)Xeyli zəng etdim, amma 

düşə bilmədim C)Hərçənd Kamran kamanda yaxşı çalırdı, ancaq 

ustadının yanında cürət etmirdi D)Əvvəl qumlu sahil göründü, sonra 

dalğalanan mavi dəniz E)Qızılgül ləçəyinə oxşayan yanaqları 

solmuş, ancaq qara, iri gözlərinin işıltısı sönməmişdi

202


"Kim gəncliyini mənalı yaşayırsa, o qocalanda yaşanmış günləri 

üçün kədərlənməz" cümləsində hansı dəyişiklik edilsə, şərt budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə alınar? A)Baş cümlədən əvəzlik-

qəlib çıxarılsa B)Budaq cümlədən "isə" hissəciyi çıxarılsa 

C)Budaq cümlədəki bağlayıcı söz, baş cümlədəki əvəzlik-qəlib 

çıxarılsa D)Bağlayıcı sözə "ki" ədatı artırılsa E)Əvəzlik-qəlib 

dəyişdirilsə

203


Yaxşı insanlara dünya bağışla, bir cürük qoz umma avəzində sən. 

Cümləsinin növünü göstərin.A)Sadə, geniş, həmcins üzvlü cümlə 

B)Tabesiz mürəkkəb cümlə C)Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz 

mürəkkəb cümlə D)Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlə E)Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə

204


Çəkmə, çəkə bilməzsən, səridir fələyin yayı. Cümlənin növünü 

tapın. A)Sadə, geniş, həmcins üzvlü cümlə B)Səbəb-nəticə əlaqəli 

tabesiz mürəkkəb cümlə C)Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlə D)Məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə E)Müxtəsər 

cümlə

205


Saçına de, şəlalətək axmasın. Cümləsi haqqında doğru fikir 

hansıdır?A)Sadə tərtərkibli cümlə B)Sadə cüttərkibli cümlə

C)Müxtəsər və geniş cümlələrdən ibarət tabesiz mürəkkəb cümlə 

D)Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə E)Tərzi-hərəkət 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

206


Söz var ki, qılıncdan kəsərlidir. Mürəkkəb cümlədəki budaq 

cümlənin növünü göstər. A)Mübtəda B)Xəbər C)Tamamlıq

D)Təyin E)Zərflik

207


Qədir Məmmədov elə oxuyurdu ki, sanki bülbül cəh-cəh vururdu. 

Budaq cümlənin növünü göstərin.

A)Mübtəda B)Xəbər C)Təyin D)Tırzi-hərəkət E)Müqayisə

208


Kinin ağrıyır canı, Qoy çay içsin mərcanı. Budaq cümlənin növünü 

göstərin A)Mübtəda B)Xəbər C)Tamamlıq D)Təyin E)Zərflik
209

Söz verdim, söz adlı dəfinə verə Tək bircə ölümsüz qərinə verə. 

Cümlənin növünü göstərin A)Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə 

B)Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə C)Qarşılaşdırma 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə D)Məqsəd budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlə E)Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə

210

Bir kəndə çatmışdıq ki, hamı bizi gözləyir, bizdən əvvəl gəlmiş qonaqlar da bizə xoşgəldin etdilər. Qarışıq tipli mürəkkəb cümlədə 

budaq cümlənin hansı növü işlənib? A)Zaman B)Zaman, yer 

C)Zaman-qoşulma D)Nəticə-qoşulma E)Məqsəd

211


Anlaşıldı ki, ...... baş cümləyə budaq cümlə əlavə etsən, hansı növ 

budaq cümlə olar? A)Mübtəda B)Xəbər C)Tamamlıq D)Təyin 

E)Zaman 

212


çaylar daşdı sel oldu, Taxıllar tel-tel oldu. Cümlənin növünü 

göstərin A)Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə B)Səbəb-

nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə C)Ardıcıl-zaman əlaqəsi

D)Eyni zamanlıq əlaqəsi E)Qarşılaşdırma əlaqəsi

213

1. Azərbaycan- havası nur, suyu nur, 2. Azərbaycan- baharı nur, yayı nur 3. Azərbaycan nur gölündə yuyunur, 4. Büllurlaşıb 

yaddaşlarda qalmağa.  5. Belə yerdə nə var şair olmağa. Tabeli 

mürəkkəb cümlə hansıdır?A)1, 2 B)2, 3 C)3, 4 D)4, 5 E)2, 5

214


Azərbaycan- havası nur, suyu nur, Azərbaycan- baharı nur, yayı nur 

Azərbaycan nur gölündə yuyunur, Büllurlaşıb yaddaşlarda qalmağa. 

Belə yerdə nə var şair olmağa. Şeirdə budaq cümlənin növünü 

tapın.A)Səbəb li tabeli mürəkkəb cümləsi B)Məqsəd li tabeli 

mürəkkəb cümləsi C)Tamamlıq li tabeli mürəkkəb cümləsi

D)Səbəb-məqsəd tabeli mürəkkəb cümləsi E)Təyin li tabeli 

mürəkkəb cümləsi

215


Yanaram eşq oduna Mənə sən naz eyləsən də. cümləsinin növünü 

göstərin.A)Səbəb-məqsəd əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlə

B)Ziddiyyət-qarşılaşdırma əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlə C)Tabesiz 

mürəkkəb cümlə D)Sadə cümlə E)Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb 

cümlə

216


Hər kəs yüz il yaşamasa, Günah onun özündədir. Budaq cümlənin 

növünü göstərin.A)Şərt budaq cümləsi B)Qarşılaşdırma budaq 

cümləsi C)Mübtada budaq cümləsi D)Tamamlıq budaq cümləsi 

E)Xəbər budaq cümləsi
217

Müqayisə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə hansı bənddədir? 

A)Ele oxu ki, bir də eşidək B)O elə oxudu ki, ürəyim açıldı C)Elə 

bax ki, dözə bilim D)Elə yadda saxlayır ki, sanki komputer kimi 

yaddaşa köçürür. E)Elə baxma, gözlərinə göz dəyər.

218


Duman, gəl, get bu dağlardan Qoy bağçalar bar eyləsin. Cümlənin 

növünü göstər.A)Cüttərkibli müxtəsər cümlə

B)Təktərkibli sadə cümlə C)Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə 

D)Səbəb məqsəd əlaqəli bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə 

E)Tabeli mürəkkəb cümlə

219


Bir uçurumdan fırtınaya tor atdım, Bu cürəti görən, duyan olmadı.. 

cümlənin növünü göstər.A)Cüttərkibli sadə geniş cümlə

B)Qarşılaşdırma əlaqəli bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə

C)Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə D)Təyin 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə E)Şəxsiz cümlə

220


O nədir ki, hər nə versən allanır. Cümləsində hansı fikir doğrudur? 

A)Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

B)Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə C)Xəbər budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə D)Təyin budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlə E)Sadə cümlədir

221


Cümlələrdən biri tabeli mürəkkəb cümlədir. A)Yazıram, oxuya 

bilmirlər B)Darıxma, anacan, gələcəyəm C)Mən doğru danışıram, 

mənə inan D)De, gəlsin E)Oxu, adam ol

222


Nə zaman ki gəldim sizə Mail oldum ala gözə Zibiliniz çıxır dizə 

Külündən xəbərin yoxdur. Bənddəki cümlələr haqqında ən doğru 

fikirlər hansıdır?A)I-II cümlə zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlədir B)I-III cümlə tabesiz mürəkkəb cümlədir

C)I, II, III cümlələr bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlədir

D)I-IV cümlə tabesiz mürəkkəb cümlədir E)I, II, III cümlələr 

həmcins zaman budaqlı tabesiz mürəkkəb cümlədir

223


Söz var, qəmdi, qəhərdi. Cümləsi haqqında doğru fikir hansıdır?

A)Həmcins üzvlü sadə cümlə B)Təktərkibli sadə cümlə

C)Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlədir D)Təyin budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlə E)Cüttərkibli sadə cümlə

224

Dırnaq işarəsinin mürəkkəb adlarda işlənməsi hansı normanın pozulmasıdır? A)Leksik B)Qrammatik C)Fonetik D)Orfoqrafik 

E)Heç biri
225

Nümunədə hansı durğu işarəsi buraxılıb? O on beş gündən sonra 

Bakıya qayıtmaq əvəzinə gizlicə Moskvaya getdi.A)Bir vergül B)Iki 

vergül C)Vergül və tire D)Tire və defis E)Tire

226

Budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin hansında baş cümlədə mübtəda həmişə işlənir? A)Mübtəda budaq cümləsi B)Xəbər budaq 

cümləsi C)Tamamlıq budaq cümləsi D)Təyin budaq cümləsi E)Şərt 

budaq cümləsi

227


Ədəbi dilin ən ictimai üslubu hansıdır? A)Bədii B)Elmi 

C)Publisistik D)Məişət E)Rəsmi-işgüzar

228

Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin I tərəfi nədir? Biz sahildən yenicə aralaşmışdıq ki, duman çəkilməyə başladı. A)Baş cümlə

B)Yer budaq cümləsi C)Zaman budaq cümləsi D)Tamamlıq budaq 

cümləsi E)Təyin budaq cümləsi

229


Bu torpağa elə oğul lazımdır ki, onun qeyrətini çəksin. Budaq 

cümlənin növünü tap. A)Mübtəda B)Xəbər C)Tamamlıq D)Təyin 

E)Tərzi-hərəkət

230


Tabeli mürəkkəb cümləni tapın. A)Qış gəldi havalar istiləşdi

B)Kim dərsini bilir, dərhal əlini qaldırsın C)Namiq yer göstərdi, heç 

kim oturmadı D)Gah külək əsir, gah da gün çıxırdı E)Qar yağır, hər 

tərəf ağ örpəyə bürünürdü

231

Bir oğul ki, ata sözün tutmaya, O oğulda namus, qeyrət, ar olmaz. Budaq cümlənin növünü göstərin.A)Mübtəda budaq cümləsi 

B)Xəbər budaq cümləsi C)Tamamlıq budaq cümləsi

D)Təyin budaq cümləsi E)Şərt budaq cümləsi

232


Ürəyin necə istəyir, o cür də danış. Budaq cümlənin növünü 

göstərin. A)Mübtəda budaq cümləsi B)Xəbər budaq cümləsi

C)Tamamlıq budaq cümləsi D)Təyin budaq cümləsi E)Tərzi-hərəkət 

budaq cümləsi

233

Yaxşı dosta yalan satma, Etibar əldən gedər. Budaq cümlənin növünü göstərin.A)Mübtəda budaq cümləsi B)Xəbər budaq cümləsi 

C)Tamamlıq budaq cümləsi D)Təyin budaq cümləsi

E)Şərt budaq cümləsi

234


Səni danlamağa mənim haqqım çatmır. Cümləsini tabeli mürəkkəb 

cümləyə çevirsək, alınacaq.A)Mübtəda budaq cümləsi

B)Xəbər budaq cümləsi C)Tamamlıq budaq cümləsi D)Təyin budaq 

cümləsi E)Şərt budaq cümləsi
235

Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni seçin. A)Su elə soyuq 

idi ki, adamın dişləri donurdu B)Elə qardaşım gəlmişdi ki, qapını 

döyüldü C)Elə yaxın olmuşduq ki, sən də gələsən D)Belə qərara 

gəldik ki, iclas təxirə salınsın E)Bu şərtlə gələrəm ki, sən də gələsən

236


Mən bir sönməz günəşəm ki, .... cümləsini tamamlasaq, necə cümlə 

yaranacaq? A)Mübtəda budaq cümləsi B)Xəbər budaq cümləsi 

C)Tamamlıq budaq cümləsi D)Təyin budaq cümləsi E)Şərt budaq 

cümləsi


237

Kim ki Allahın qoyduğu yolla gedir, o dünyasını qazanmışdır. 

Cümləsi haqqqında verilmiş fikirlərdən düzgünləri seçin. 1. 

Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir. 2. Baş cümlə 

əvvəl gəlmişdir. 3.Baş cümlədə qarşılıq söz işlənmişdir. 4.Bağlayıcı 

sözlə bağlanmış mürəkkəb cümlədir. 5. Budaq cümlə mübtədasız 

müəyyən şəxsli cümlədir. A)1, 2, 3 B)1, 4 C)1, 3, 4

D)2, 5 E)1, 3, 5

238

Tabeli mürəkkəb cümlələrə aid fikirlərdən düzgünlərini müəyyənləşdirin. 1. Yer və kəmiyyət budaq cümlələri həmişə baş 

cümlədən əvvəl gəlir. 2. Və bağlayıcısı budaq cümlənin tərkibində 

işlənə bilər. 3. Budaq cümlə baş cümlədən sonra gələrsə, baş 

cümlədə qarşılıq söz ola da bilər, olmaya da bilər. 4. Məqsəd budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümləsinin xəbəri sərbəst 

sürətdə həm ismi, həm də feili xəbər ola bilər. 5. Tərkib hissələri 

arasında vergül həmişə işlənir.

A)1, 2 B)2, 4, 5 C)1, 2, 3 D)1, 3 E)2, 3, 5

239

Yanır, qaçar, gətir, baxsın, yanaq, qopar, bilməlidir, qaça – sözlərindən neçəsi məqsəd budaq cümləsinin xəbəri ola bilməz?

A)5 B)4 C)3 D)2 E)1

240

Hansı budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümləsində mübtəda, demək olar ki, həmişə iştirak edir? A)Mübtəda budaq 

cümləsi B)Xəbər budaq cümləsi C)Tamamlıq budaq cümləsi

D)Təyin budaq cümləsi E)Şərt budaq cümləsi

241


Nə qədər çalışdım unudam, yenə unuda bilmədim xatirələri. Budaq 

cümlənin növünü müəyyənləşdirin.  A)Şərt budaq cümləsi 

B)Qarşılaşdırma budaq cümləsi C)Tərzi- hərəkət budaq cümləsi 

D)Kəmiyyət budaq cümləsi E)Səbəb budaq cümləsi
242

1.Müqayisə məzmunu bildirir. 2. Budaq cümləsində bəzən müqayisə 

bildirən modal sözlər işlənir. Fikirlər hansı tabeli mürəkkəb cümləyə 

aiddir? A)Şərt budaq cümləsi B)Qarşılaşdırma budaq cümləsi 

C)Tərzi- hərəkət budaq cümləsi

D)Kəmiyyət budaq cümləsi E)Səbəb budaq cümləsi

243

Nə məqsədlə gəlmisinizsə, açıq deyin. Cümləsində budaq cümlənin növünü tapın. A)Məqsəd budaq cümləsi B)Səbəb budaq cümləsi 

C)Mübtəda budaq cümləsi D)Tamamlıq budaq cümləsi E)Şərt 

budaq cümləsi

244


Bundan sonra ömrümə min ömür calansa, bu xatirələr unudulmaz. 

Cümləsinin növünü müəyyənləşdirin. A)Şərt budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlə B)Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə 

C)Tərzi – hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə D)Mübtəda 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə E)Qarşılaşdırma budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

245

Tabelilik bağlayıcılarından hansılar ilə tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri bağlandıqda, budaq cümlə demək olar ki, həmişə baş 

cümlədən əvvəl gəlir? 1. Səbbə bağlayıcıları 2. Şərt bağlayıcıları 3. 

Güzəşt bağlayıcıları 4. Aydınlaşdırma bağlayıcıları A)2, 3 B)1, 2, 3 

C)2, 3, 4 D)1, 4 E)3

246

Xalqımızın bu ağır faciələri unutmaması üçündür ki, hamı kimi biz də öz təbliğatımızı bu istiqamətdə qururuq. Cümləsinin növünü 

müəyyənləşdirin. A)Məqsəd budaq cümləsi B)Səbəb budaq cümləsi 

C)Mübtəda budaq cümləsi D)Xəbər budaq cümləsi E)Şərt budaq 

cümləsi


247

İndi evə qayıtmaq çox gecdir.... cümləsini aşağıdakı cümlələrdən 

hansının budaq cümləsi kimi işlətsək, sadələşməyən mübtəda budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə yaranar?

A)Belə nəticəyə gəldik ki,.... B)Anlaşıldı ki,... C)Belə xəbər çatdı ki, 

.... D)Təsəvvür yaranırdı ki, .... E)Hamımıza elə gəldi ki, ....

248

Hansı zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə baş cümlə əvvəl gəlmişdir? A)O zaman mən sənə əhsən deyərəm, iradən 

hislərə güc gələ bilsin B)O gün ki mən səni ilk dəfə gördüm, o 

vaxtdan itirdim sakit həyatı C)Nə qədər mən sağam, nə qədər varam, 

ovunan deyildir sağalmaz yaram D)Elə ki yadıma düşürsən mənim, 

doluram yağmayan buludlar kimi

E)Mən həmin o zamanı nəzərdə tuturam ki, ömrümüzdən hər günü 

xırda-xırda aparırdı249

Əvəzlik-qəlib işlənməyən tabeli mürəkkəb cümləni seçin. A)Səni 

ona görə çağırmışıq ki, məsələdən xəbərdar olasan B)Iş burasında 

idi ki, tresdə işçi qüvvəsi çatışmırdı C)Mənə elə gəlirdi ki, o, nə isə 

gizlədir D)Bu da həqiqət idi ki, dostları ona da inanmırdı E)O vaxt 

ayağa durdum ki, səbrim daşmışdı

250

Tabeli mürəkkəb cümlələrə aid səhv fikirləri seçin. 1. Qarşılıq söz ancaq budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlandıqda 

meydana çıxa bilər. 2. Əvəzlik qəlib həmişə baş cümlədə iştirak edib 

müstəqil cümlə üzvü kimi çıxış etməlidir. 3. Yalnız şərt budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri heç bir halda sadələşdirmək 

olmur. 4. Səbəb budaq cümlələrin xəbəri feilin bütün şəkillərində 

olan feillərlə ifadə oluna bilər. 5. –sa şəkilçisi mübtəda, tamamlıq, 

zaman, şərt, yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib 

hissələrini bir-birinə bağlaya bilərA)2, 4, 5 B)1, 2, 3 C)2, 4 D)1, 2, 4 E)3, 5

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix -> III -> Az%20dili
III -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Az%20dili -> 2008-ci ildə Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 2008-ci ildə
III -> Xix əsrin 50-70-ci illərində İngiltərəni adlandırırdılar: a "İnqilablar diyarı" b "Dünya emalatxanası" c "Dənizlərin
III -> "Mentalitet" sözünün mənası nədir? A sağlam düşüncə b sosial təcrübə c
Az%20dili -> S. S. Axundovun "Qorxulu nağıllar" silsiləsinə neçə əsər daxildir a b c 3
III -> Azərbaycan Tarix muzeyinin ekspozisiyasını formalaşdırır: a eksponatlar

Yüklə 80,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə