Qəbələ Peşə məktəbi Heyvanların anatomiyası və fiziologiyası Anatomiya elmi nəyi öyrənir?Yüklə 45,49 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü45,49 Kb.
#41324


Qəbələ Peşə məktəbi

Heyvanların anatomiyası və fiziologiyası

1.Anatomiya elmi nəyi öyrənir?

A)ayrı-ayrı hissələri C)döş qəfəsi

B)orqanların quruluşu və formasını D)heç biri

2.Fiziologiya elmi nəyi öyrənir?

A)ətrafların yerləşməsi C)fizioloji proseslətrin qanunauyğuluğu

B)onurğa sütunu D)orqanların qarşılıqlı əlaqəsi

3.Heyvan orqanizminin skeleti hansı toxumalardan əmələ gəlmişdir?

A)epitel C)biləşdirici

B)əzələ D)heç biri

4.Heyvan orqanizmində neçə cür toxumalara təsaduf olunur?

A)2 C)3


B)4 D)6

5.Tənəffüs sistemi orqanları heyvan orqanizminin hansı hissəsində yerləşir?

A)çanaq C)döş

B)qarın D)baş

6.Uzun boruşəkilli sümüklərdən heyvan skeletinin hansı hissəsi təşkil olunmuşdur?

A)ətraflar C)qabırğa

B)onurğa D)kəllə

7.İBM-nın onurğa sütununun ibarət olduğu boyun ,doş,bel sağrı və quyruq hissələri neçə ədəd fəqərədən ibarətdir?

A)55-60 C)35-40

B)45-50 D)10-20

8.Kəllə sümüyü hansı sümüklərə aiddir?

A)boruşəkilli C)qısa

B)yastı D)uzun

9.Atların neçə ədəd döş fəqərəsi var?

A)18 C)14-15

B)13 D)8-10

10.Yaşlı heyvan sümüyünün tərkibində neçə faiz su var?

A)15 C)5


B)50 D)3

11.Onurğa sütununun açıq yiğmaqla başın,boyunun hərəkətini idarə edən,döş və qarin nahiyəsini formalaşdıran əzələlər bədənin hansı hissəsində yerləşir?

A)baş C) bədən

B)ətraf D)qarın

12.Ürək doş qəfəsinin neçənci qabırğa səviyyəsində yerləşir?

A)3-6 C)7-8

B)1-2 D)9-10

13.Skeletin hansı rolu vardır?

A)müdafiə və qoruyucu C)həzm prosesində iştirak edir

B)tənəffus D)heç biri

14.Birləşdirici toxumaya nə aiddir?

A)qidalandıricı və dayaq toxuması C)dayaq və sümük toxuması

B)qidalandırıcı toxuma D)qan və epiteli toxuması

15.İBM-da hansı qabirğalar əsil qabırğalardır?

A)ilk 2 cüt C)ilk 8 cüt

B)ilk 4 cüt D)ilk 6 cüt

16.Heyvanda gövdənin hissələri hansılardır ?

A)baş,boyun,bədən,quyruq C)döş və çanaq ətrafları

B)ətraflar,boyun ,bədən D)heç biri
17.Bədən əzələsinin funksiyası nədir?

A)onurğa sütununu açıb-yığmaq C)döş qəfəsini açıb-yığmaq

B)qarın nahiyyəsində tənəffus D)baş və qabırğanın hərəkəti

18.Heyvan gövdəsinin əzələləri neçə hissəyə bölünür?

A)4 C)5


B)3 D)7

19.Qan heyvan orqanizminin diri çəkisinin neçə faizini təşkil edir?

A)13-15 C)20-25

B)5-8 D)40-42

20.Eritrositlərin əsas funksiyası nədən ibarətdir?

A)oksiqenlə təchiz etmək C)laxtalanmaya kömək etmək

B)zülallarla təchiz etmək D)digər

21.Limfa mayesi hansı mühitə məxsusdur ?

A)zəif qələvi C)neytral

B)güclü turş D)digər

22.Qanın sol qulaqcıqdan sol mədəciyə daxil olaraq aortaya axmasi və aortadan şaxələnmiş,nisbətən nazik arteriya damarları çıxişı necə adlanır?

A)kiçik qan dövranı C)böyük qan dövranı

B)orta qan dövranı D)digər

23.Orqanizimdə qanın hərəkətini təmin edən əsas orqan necə adlanır?

A)qaraciyər C)ağciyər

B)ürək D)traxeya

24.Burun boşluğu ağız boşluğundan nəyin vasitəsilə ayrılır?

A)damaq C)çənə

B)dil D)diş

25.Heyvanların qırtlağının əsasını neçə qığırdaq təşkil edir ?

A)5 C)9


B)7 D)12

26.Döş qəfəsi vasitəsilə tənəffus zamanı hansı orqanın divarları iştirak edir?

A)döş qəfəsi və qarın boşluğu C)qarın boşluğu

B)döş qəfəsi D)heç biri

27.Qoyunların tənəffus tezliyini göstərin ?

A)12-25 C)16-30

B)12-32 D)8-18

28.İBM-nin ağciyərlərinin həyati həcmini təşkil edən tənəffüs,əlavə ehtiyyat hava neçə litrə bərabərdir?

A)30 C)15

B)20 D)10

29.Leykositlərin əsas funksiyası nədən ibarətdir?

A)oksigenlə təchiz etmək C)laxtalanmaya kömək etmək

B)zülallarla təchiz etmək D)müdafiə,immunitet

30.Qoyunların neçə kəsici dişi var ?

A)6 C)8


B)4 D)12

31.Qoyunların ön mədəsində ,işkənbədə gün ərzində yaranan mikrob maddəsi nədən ibarətdir?

A)bakteriyalardan C)infuzorlardan

B)bakteriya və infuzorlardan D)hec birindən

32.Qoyunun mədəsi hansı hissələrdən ibarətdir?

A)işkənbə C)işkənbə,tor,kitabça və qursaq

B)qursaq və tor D)kitabça və tor

33.Dişlər tərkib etibarilə nədən ibarətdir?

A)dentin C)dentin və emal

B)dentin,emal,sement və özək D)sement

34.İBM-nın mədəaltı vəzi hansı rəngdə olur?

A)sarımtıl- cəhrayı C)yaşıl

B)qırmızı D)boz

35.Hansı heyvanların öd kisəsi yoxdur?

A)keçi C)at,dəvə,maral

B)qoyun D)qaramal

36.Ağız boşluğunda yemin emalının hansı mərhələsi gedir ?

A)mexaniki və kimyəvi C)mexaniki

B)kimyəvi D)heç biri

37.Xariçi mühitdən qida ilə müxtəlif maddələrin orqanizmə daxil olaraq orqanizmdə dəyişikliklərə uğrayıb,hissə-hissə orqanizmin öz maddələrinə çevrilməsi prosesi necə adlanır ?

A)dissimilyasiya C)sintez

B)assimilyasiya D)heç biri

38.Sadə maddələrdən mürəkkəb maddələrin əmələ gəlməsi və əksinə mürəkkəb kimyəvi birləşmələrin enerji ayrılması ilə sadə maddələ parçalanması prosesi necə adlanır?

A)maddələr mubadiləsi C)biosintez

B)kimyəvi reaksiya D)heç biri

39.Nazik bağarsaqla düz bağırsağı nə biləşdirir?

A)kor bağırsaq C)çənbər bağırsaq

B)yoğun bağırsaq D)heç biri

40.Heyvanların qruplar üzrə bölünməsi necə adlanır?

A)təsnifat C)növ

B)cins D)sinif

41.Məməlilərin onurğa sütunu necə hissədən ibarətdir ?

A)4 C)5


B)3 D)9

42.Məməlilərin neçə boyun fəqərəsi var ?

A)4 C)9


B)7 D)12

43.Quşların çoxalma dövrü hansı fəslə təsaduf edilir?

A)payız C)yay

B)yaz D)qış

44.İbtidai heyvanların skeleti nədən ibarətdir?

A)yoxdur və ya zirehli qişadan C)qiğirdakdan

B)sümükdən D)əzələdən

45.Xərçəngkimilər sinfi hansı tipə aiddir?

A)ibtidailər C)xordalılar

B)buğumayaqlılar D)sürünənlər

46.Quşlar kurt yatan zaman embrionun temperaturunu neçə dərəcədə sabit saxlayırlar ?

A)30 C)39

B)28 D)42

47.Hansı quş yumurtasını başqa quşların yuvasına qoyur?

A)göyərçin C)ququ quşu

B)sərçə D)qaranquş

48.Hansı quşlar köçəri həyat tərzi keçirir?

A)qaranquş C)göyərçin

B)sərçə D)qarğa


49.Qan–damar sistemində biristiqamətli axının səbəbi nədir?

A)aortada qanın hərəkət sürətinin yüksək olması

B)ürək və iri vena damarlarında klapan olması,təziqin qradiyenti

C)qanın hərəkət sürətinin kapillyarlarda aşağı olması

D)iki qan dövranı sisteminin olması

50.Ürəyin kameraları və damarlarla qanın hərəkəti nə ilə tənzimlənir?

A)təziqin qradiyenti C)kapillyarlarda qanın hərəkət sürətinin aşağı olması

B)qan dövranı sisteminin qapalı olması D)aortada qanin hərəkət sürətinin yüksək olması

51.Qan dövranı sisteminin effektliliyini hansı faktorlar təmin edir?

A)qanın hərəkət sisteminin optimal olması

B)müxtəlif diametirli qan damarlarının olması

C)qanın xüsusiyyəti ,regionar və sistemli qan hərəkətinin çoxsaylı dəyişmək imkanı

D)iki qan dövranı sisteminin olması

52.Heyvanların udduğu havanın tərkibi nədən ibarətdir?

A)karbon qazı-0,03%,oksigen-20,93% C)karbon qazı-4,00%,oksigen -16,30%

B)karbon qazı-5,20%,osigen-14,20% D)karbon qazı-6,10%, oksigen-12,50%

53.Nəfəsalma nə zaman baş verir?

A)alviollarda təziq atmosfer təziqindən aşağı olanda

B) alviollarda təziq atmosfer təziqinə bərabər olanda

C)alviollarda təziq atmosfer təziqindən yuxarı olanda

D)heç birində

54.Ağciyərlərdə qaz mübadiləsi zamanı qazlar hansı üsulla hərəkət edir?

A)diffuziya C)konveksiya və diffuziya

B)konveksiya D)heç biri

55.İkiqat tənəffuz hansı heyvanlara xasdır?

A)suda- quruda yaşayanlar C)sürünənlər

B)quşlar D)məməlilər

56.Maddələr mübdiləsi nəyə deyilir?

A)maddələrin orqanizmə daxil olması

B)orqanizmdə gedən həzmetmə sistemi

C)həzmə getməyən qida hissələrini orqanizmdən xaric olması

D)qazabənzər maddələrin orqanizmə daxil olması və orqanizmdən xaric olması

57.Həzm olma prosesi nəyə deyilir ?

A)qida qəbulu və parçalanması

B)sorulma,həzmə getməyən qida qalıqlarının xaric olunması

C)xırdalanma,parçalanma,qidanın sorulması

D)parçalanma,həzmə getməyən qida qalıqlarının xaric olması

58.Hansı orqan həzm sisteminə aid deyil ?

A)qaraciyər C)mədə

B)dişlər D)böyrəklər

59.Quşların həzm orqanları hansılardır?

A)ağız,udlaq,qida borusu,cinədan ,mədə ,nazik yogun bağırsaq ,kloaka

B)ağız boşluğu ,dimdik,nazik və yoğun bağırsaq

C)ağız boşluğu,qırtlaq,qida borusu,cinədan və yoğun bağırsaq

D)heç biri

60.Sümüyün bərkliyi və elastikliyini hansı tərkibinə görə müəyyən etmək olar?

A)üzvi maddələr C)üzvi və qeyri-üzvi maddələr

B)qeyri-üzvi maddələr D)heç biri

Düzgün cavablar

suallar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

cavablar

B

C

C

B

C

A

A

B

B

B

suallar

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

cavablar

C

A

A

A

C

A

A

B

B

A

suallar

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

cavablar

A

C

B

A

A

B

C

A

D

C

suallar

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

cavablar

B

C

B

A

C

A

B

A

C

A

suallar

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

cavablar

C

B

B

A

B

C

C

A

B

A

suallar

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

cavablar

C

A

A

A

B

B

C

D

A

C

Yüklə 45,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə