What you are doing in your vacation timeYüklə 13,68 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü13,68 Kb.
#42124

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Vacations and Retirement

Azerbaijani transcript:
S: Siz ayiləlikcə, məsəl üçün, azad vaxtıvız olanda, tətil olanda, necə o vaxtdan istifadə edirsiniz?
Z: Azad vaxt olur, uşaqların məktəbdə, universitetdə tətilləri vaxtı. Mənim məzuniyyətim olur, vaxt olur. Ancaq bu vaxtdan biz necə istifadə edirik, o problemli məsələdir çünki biz nadir hallarda hansısa sanatoriyaya və yaxutda ki, hansısa pansionata, və yaxut hansısa bir ölkəyə... demək olar ki, getmirik. Çünkü maddi vəziyyət... maddi cəhətdən buna imkan olmur.
S: Maddi cəhətdən, siz deyirsiz ki siz işləyirsiz, sizin yoldaşınız işləyir, o iki dənə maaş çatışmır?
Z: Yox. İki dənə maaş bizdə gedir, demək olar ki ancaq qidalanmaya, komunal xərclərə, tədris üçün lazım olan xərclərə, kitablar, kompyuter, digər istirahət üçün, demək olar ki, qalmır.
S: Siz indi müəyyən vaxt işləyəndən sonra, ola bilər ki pensiyaya çıxasız, pensiya yaşına çıxandan sonra, siz pensiyaya çıxacaqsız. Bizim respublikamızda pensiyaçıların vəziyyəti, pensiya sistemi ümumiyyətlə necədir?
Z: Bizim respublikada qadınlar əlli yeddi yaşdan təqaüdə çıxa bilərlər, işləyən qadınlar, ancaq çoxuşaqlı qadınlar, misal üçün mənim kimi, üç uşağı olan, üç və yaxutda daha çox uşağı olan qadınlar əlli bir yaşdan artıq təqaüdə çıxa bilərlər və eyni zamanda işləyədə bilərlər. İşləyib, işləyə işləyə təqaüddə ala bilərlər.
S: Elə çoxuşaqlı ailələrə bir hökümətdən bir yardım olur?
Z: Yox. Yardım, yox. Yardım yoxdur, yardım... mən təqaüdə çıxanda, digər kategoriyaya nisbətən, biz beş il tez təqaüdəyə çıxacayıq, yardım ancaq... kömək ancaq bundan ibarətdir. Digər... yəni uşaqların böyüdülməsində digər bir yardım yoxdur. Valideynlərin ohdəsindədir.

S: Təqaüdə çıxan insanlar, məsəl üçün, ailədə nəynən məşgul olurlar? Bütün günü evdə otururlar yoxsa...


Z: Yox. Təqaüdə çıxan insanlar, dediyim kimi, bir hissəsi işləyir, davam eləyir... əvvəlki iş fəaliyyətlərini davam edə bilərlər və bir yaşa çatandan sonra əlbəttə ki iştəmiyəcəklər, evdə oturacaqlar, dincələcəklər. Ancaq buda qorxulu deyil, ümumiyyətlə bizdə respublikada mentalitet bu barədə çox böyük üstünlük var, ona görə ki bizdə qocalıq ümumiyyətlə qorxulu deyil. Bizdə qocalıq bəlkədə insan ömrün ən... bəlkədə ən yaxşı dövrüdür, çünki bizdə qocalara çox böyük hörmət var, onları qocalaq evinə vermir heç bir ailədə uşaqlar. Uşaqlar qocalara kifayət qədər hörmət qöstərirlər, nazlarıynan oynayırlar, müalicəsi eləyirlər, çox yaxşı münasibətdi qocalara, yəni qocaların qocalığı təhlükəli deyil. İnsanların qocalığı təhlükəli deyil bizdə respublikada.
English translation:
S: You as a family, for example, when you have free time, when it’s a vacation, how do you spend that time?
Z: We have free time, the vacation time for kids from school, university. I get a vacation, we get time. However, how we use this time, this is the problematic because in rare occasions we go to some sanatorium or some resort place, or some country… you can say, we don’t go. Became the financial situation… there is no opportunity for this from a financial perspective.
S: From a financial perspective, you are saying that you are working; your husband is working, so these two salaries are not enough?
Z: No. The two salaries go for food, communal expenses, expenses needed for education, books, computer…nothing is left for a vacation.
S: Now after working for a certain time you could retire, after you reach the retirement age, you will retire. How is the situation of retirees, the retirement system in our country?
Z: Women in our country can retire at 57, working women. However the women with many kids, for example like me, who have three kids, women who have three or more kids could retire at the age of 51 and at the same time they could work. Work, and as they work they could get a pension.
S: Does the government help those families with many kids?
Z: No. Help, no. There is no help, help… when I retire, unlike the other categories; we could retire five years earlier. Help is only… help only consists of this. Other… meaning there is no help for raising the kids. It’s all on the parents.
S: People who retire, for example, what do they do in the family? Do they sit at home or…
Z: No. Retired people, as I said, one part works, continue… they could continue their work just as before and after they reach a certain age, of course they won’t work. They will stay at home, will rest. But this is not something to be feared; in general in our country we have a big advantage in our way of thinking about this, because in general being old is not a scary thing for us. Kids show sufficient respect to the elders, go along with their whims, deal with their health treatments, the treatment of elders is very good, meaning old people’s being old is not a danger. People’s advanced age is not a threat in our country.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Yüklə 13,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə