QiyaməTİn kiÇİK ƏlaməTLƏRİYüklə 0,68 Mb.
səhifə8/8
tarix30.12.2017
ölçüsü0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
27-ci ilində Muaviyə - radıyallahu anhu – ilə birlikdə Kibris savaşına qatılmışdır. O, dəniz döyüşlərində vəfat edir. Müslim «İmarə» 161.

202 Buxari «Cihad» 93.

203 Buxari, Müslim.

204 Əhməd 5/220, Əbu Davud «Sünnə» 8, Tirmizi «Fitən» 48.

205 Müslim 2779,2780. Bəzi mənbələrə görə Təbuk səfərindən dönərkən Aqabə gecəsində Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – sui qəsd etmək istəyən kimsələrdir. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Münafiqin məsəli iki qoyun sürüsü arasında (hansı sürüdən olduğunu bilməyərək) gah oyana, gah da bu yana çaşqın gedən qoyuna bənzər» Müslim 2784.

206 Buxari, Müslim «Fitən» 42.

207 Bu haqda geniş məlumata Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi və s. hədis kitablarına baxa bilərsiniz.

208 İmam Nəvəvi “Şərh Müslim” 2/133.

209 Tirmizi 2306, Həkim 4/516, Beyhəqi “Şuabul İman” 10572, Zəhəbi “Mizan” 6/30.

210 Müslim.

211 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/27,28.

212 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/87.

213 Müslim, Əhməd 2/445, Tirmizi «Təfsir» 6.

214 Buxari, Müslim «İman» 250.

215 Heysəmî “Məcmauz-Zəvâid” 7/331, əl-Albânî “Camius-Sağir” 3/110, H. 3222.

216 Musnəd 12/6-7, H. 7040, Əhməd Şakir “Səhih”, Heysəmî “Məcmauz-Zəvâid” 7/321.

217 Əbu Davud.

218 “Təzkira” 679.

219 Fəthul Bəri 13/91, İbn Kəsir «Cəmiul Üsul» 4/204.

220 “Fəthul Bəri” 13/98, İbn Kəsir “Nihayə” 1/166-169.

221 Lisanul Arab 11/236, Qurtubi “Təzkira” 744, Fəthul Bəri 13/91.

222 Müslim “Məsəcid” 588,589, Tirmizi 3494, Əbu Davud 1542, İbn Məcə 3840.

223 Buxari “Azan” 833, 1/463, Müslim “Məsəcid” 590, 1/286.

224 Əhməd 1/305, Tayalisi 1/353, Buxari “Tarixul Kəbir” 2/119.

225 Əhməd 1/47, Tirmizi 2237, İbn Məcə 4072, Həkim 4/573, əl-Albani «Səhih Hədislər Silsiləsi» 4/122 hədis 1591.

226 Müslim “Fitən” 2252, Əbu Davud 4321, Tirmizi 2240, İbn Məcə 4075.

227 Məcmuaz Zəvaid 7/350-351, Təbərani 9/93, İbn Əbi Şeybə 7/496, İbn Məsud və Abdullah b. Amr yolu ilə.

228 Müslim 2266, İbn Hibban 15/209, Fəthul Bəri 13/328.

229 Nihayə 1/174.

230 Müslim 809.

231 İbn Məcə 4077.

232 Əhməd 5/13,372,410, Təbərani 7/221,265, Məcmuaz Zəvaid 7/341, AbdulBər “Təhmid” 14/193.

233 Tirmizi 2306, Həkim 4/516, Beyhəqi “Şuabul İman” 10572, Zəhəbi “Mizan” 6/30.

234 İbn Katan - AbdulUzza b. Katan b. Amr əl-Huzâi - Annası Xədicə – radıyallahu anhə – nin bacısı Halə b. Xuveyliddir. Cahiliyyə dönəmində ölmüşdür. “İsabə” 4/239, “Fəthul-Bâri” 6/488, 13/101.

235 Buxari «Ənbiya» 48, Müslim «İman» 272.

236 Ebu Davud “Avnul-Mabud” 11/443, əl-Albani “Camius Sağir” 2/317-318, H. 2455.

237 Təbərani 11/313, Əhməd 1/374, Fəthul Bəri 13/108.

238 Əhməd 1/240,313, İbn Hibban 1/468, Təbərani 11/273, Məcmuaz Zəvaid 7/337,338.

239 Fəthul Bəri 13/92, İbn Qudamə “Muğni” 8/358.

240 Əhməd 3/79, 1,374, Məcmuaz Zəvaid 7/346, Fəthul Bəri 13/98, İbn Kəsir 1/588, Təbərani 11/313.

241 Həkim 4/573, Zəhəbi “Munkər” hədis.

242 Tayalisi 1/150, Təbərani 7/84, İbn Əbi Şeybə 7/491, Əhməd 5/221, Fəthul Bəri 13/98.

243 Xuzeyfə - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki: “Kor olan gözü sol gözüdür”. Müslim 2248, “Fəthul Bəri” 13/97.

244 Müslim, Nəvəvi Şərhi 2/235, “Təzkira” s: 663, Fəthul Bəri 13/97, Tuhfətul Əhfəzi 6/421.

245 Müslim 2245, 2249, Tirmizi 2235, Əhməd 5/386, 3/206, İbn Məcə 4077, Fəthul Bəri 13/100, Tuhfətul Əhfəzi 6/409, İbn Kəsir 1/581, Qurtubi 13/353,

246 Buxari 2608, Müslim 2248.

247 Müslim, Nəvəvi Şərhi 18/80.

248 Fəthul Bəri 13/91, Məcmuaz Zəvaid 7/340, İbn Əbi Şeybə 7/497.

249 Müslim 2241, Tirmizi 2246.

250 Əhməd 2/291, Məcmuaz Zəvaid 7/346, Təbərani 18/335, İbn Əbi Şeybə 7/488.

251 Tirmizi 2248, İbn Əbi Şeybə 7/492, Əhməd 5/40, Fəthul Bəri 13/326.

252 Tirmizi 2248, İbn Əbi Şeybə 7/492, Əhməd 5/40,49,51.

253 Müslim 2246, İbn Hibban 15/204, Təbərani 23/210, Əhməd 6/284.

254 Təbərani “Əvsat” 5/331, Məcmuaz Zəvaid 7/349.

255 Əhməd 4/338, Həkim 4/586, Deyləmi 8992.

256 Buxari 2/664, 6/2607, İbn Hibban 9/48, 15/29,216, Həkim 4/583, Məcmuaz Zəvaid 7/332, İbn Əbi Şeybə 6/406, 7/492, Fəthul Bəri 10/191.

257 Əhməd 5/364,434, Fəthul Bəri 13/105.

258 Qurtubi 4/89, Məcmuaz Zəvaid 7/350, Fəthul Bəri 13/104.

259 Əhməd 4/71, İbn Həcər “Təhzibu Təhzib” 4/369.

260 Əhməd 3/367, İbn AbdulBər “Təhmid” 16/180, Məcmuaz Zəvaid 7/344.

261 Müslim.

262 Əhməd 6/75,125, İbn Məcə 4077, İbn Kəsir 1/582, Məcmuaz Zəvaid 7/335.

263 İbn Kəsr «Cəmiul Üsul» 10/354, H. 7846, ən-Nəhayə 1/82.

264 İbn Məcə «Fitən» 33.

265 Müslim.

266 Buxari «Fitən» 27, Müslim «Fitən» 1379. Tirmizi «Fitən» 61.

267 Taylisa - Yaşıl Persiya əbasına deyilir.

268 Müslim 2944.

269 Müslim 2945.

270 Buxari2608, Müslim 2248.

271 Buxari 1272, Müslim 2249, 2250,

272 “Fəthul Bəri, Buxarî “Cihad” 6/103, Nəvəvî Şərhi, Müslim “Fitən” 18/44,45, İmam Əhməd “Musnəd” 5/16, 2/67, 417, Sünən İbn Məcə 2/1359-1363, H. 4077.

273 Əhməd 2/27, Tirmizi «Fitən» 60.

274 əl-Albani «Səhih Cəmius Səğir» 6/274, H. 7520.

275 Əhməd 3/367-368, Məcmuaz Zəvaid 7/344.

276 Buxari 2608, Müslim 2256.

277 Əbu Davud “Cihad” 4, 2484, İmam Əhməd.

278 Buxari 2/898, 4/1587, Müslim 4/1957, İbn Hibban 15/219, Fəthul Bəri 5/172.

279 Yəni Allah hər bir müsülmana yolunu azmamaq və Dəccəlin fitnəsinə düşməmək üçün kömək edəcəkdir.

280 Başqa rəvayətdə son on ayəsini bilən Dəccəlin fitnəsindən qorunar. Müslim.

281 Əhməd 5/364, İbn Əbi Şeybə 7/495, Fəthul Bəri 13/105, İbn Kəsir 1/583, Məcmuaz Zəvaid 7/344. Başqa rəvayətdə: Yer üzündə 40 ilmi? 40 aymı? 40 günmü.

282 İbn Məcə «Fitən» 33.

283 İbn Məcə «Fitən» 33.

284 Müslim 2252.

285 “Fəthul Bəri” 3/220-6/164, “Umdətul-Qâri” 8/170-14/278-303, “əl-Fitən vəl-Məlâhim” 1/128, Müslim, Nəvəvî Şərhi 18/46, “Avnul-Mabud” 11/478, “İthaful-Cəmâa” 2/63-64.

286 Fəthul Bəri 13/328.

287 Əbu Davud «Məlahim» 4332, Avnul-Mabud 11/476.

288 “əl-Fitən vəl-Məlâhim” 1/128, “Təhzibut-Təhzib” 7/418, 681.

289 “Təcridu Əsməi Səhabə” 1/319, 3366.

290 “əl-İsabə” 3/133, 6609.

291 Müslim 2924,2925.

292 Müslim 2926.2927.

293 Müslim 2929.

294 Müslim “Fitən” 18/57,58, Ebu Davud 11/483, Fəthul Bəri 13/325.

295 Musnəd 5/148.

296 İbn Kəsir 1/577.

297 Əhməd, Həkim.

298 “Fəthul Qadir” 1/344.

299 Buxari 6325, 7395.

300 İbn Kəsir “Təfsir” 1/366, Mursəl (Tabiin Səhabənin adını zikr etmədən bir başa Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – dən rəvayət edir) hədis.

301 İbn Cərir ət-Təbəri 9/372.

302 İbn Kəsir “Təfsir” 1/575.

303 İbn Kəsr 11/37 heç bir qaynaq zikr etmədən göstərir.

304 “Cəmiul Bəyan” 9/380, “Fəthul Bəri” 6/492.

305 “Cəmiul Bəyan” 6/386, “Fəthul Bəri” 6/492.

306 “Cəmiul Bəyan” 6/420.

307 İbn Kəsir 1/214, Ruhul Məani 4/179, Zadul Məsir 1/392, Zəməhşəri “Kəşşaf” 1/192.

308 İbn Hibban 8/288, İbn Kəsir 4/132.

309 Buxari 4/414, 5/121, 6/490, Müslim “İman” 155 (242), Əbu Davud 4324, Tirmizi 2234.

310 Buxari 6/491, Müslim 2/193, Əhməd 2/336, İbn Hibban 8/284.

311 Fələstinin Rəmlə şəhərinin yaxınlığında.

312 İbn Məcə, İbn Huzeymə, əl-Albani «Səhihul Cəmi» 7752.

313 İbn Qeyyim «Mənar əl-Munif» 147,148, Süyuti «əl-Havi fil Fətava» 2/64. Buxari 6/491, Müslim “İman” 247, 2/193,194.

314 Buxari «Ənbiya» 48, Əhməd 2/437, Təbəri «Cəmiul Bəyan» 4/22,23,

315 Buxari «Ənbiya» 48, 6/477, 13/90, Müslim «İman» 272.

316 Müslim 1252, Əhməd 2/240,272,540.

317 Əhməd 2/290, 7890, İbn Cərir 6/458.

318 Müslim 2366.

319 Əhməd 9259, Əbu Davud 4/117, Həkim 2/595, İbn Hibban 8/277, İbn Cərir 9/388.

320 Əhməd 1/375, İbn Məcə 4081, Həkim 2/384.

321 Əhməd 4/216, Həkim 4/478.

322 Həkim 4/550.

323 Əhməd 3/367, Məcmuaz Zəvaid 7/344.

324 Buxari “Tarixul Kəbir” 1/263, Tirmizi 3617, Fəthul Bəri 7/66 zəif .

325 Tirmizi.

326 Şərh Təhaviyyə 499.

327 İbnul Covzi “Mənakib İmam Əhməd” 171.

328 “əl-Fitən vəl-Məlâhim” 1/31.

329 Əbu Davud.

330 Əbu Davud 11/373, İbn Məcə 2/1368, Tirmizi, əl-Albani «Səhihul Cəmi» 6610.

331 Əhməd 5/199, Əbu Davud 11/371, Tirmizi 6/485, əl-Albani 5180.

332 İbn Məcə 1367, Həkim «Mustədrək» 4/463,464, əl-Albâni – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: “O Allahın xəlifəsi Mehdîdir” sözü xariç səhihdir. “Zəif Hədislər” 1/119-121, H. 85.

333 ən-Nihayə» 1/29,30.

334 “əl-Fitən vəl-Məlâhim” 1/29-30.

335 Həkim «Mustədrək» 4/557,558, İmam Əhməd «Musnəd» 3/37, əl-Albani «Səhih Silsilə» 2/711.

336 Musnəd 3/37, Heysəmî “Məcmauz-Zəvâid” 7/313-314.

337 Musnəd 2/58, İbn məcə 2/1367, əl-Albani «Səhih Cəmius Səğir» 6611.

338 ən-Nihayə 1/29. “əl-Fitən vəl-Məlâhim” 1/29.

339 Əbu Davud 4265, əl-Albani «Səhihul Cəmi» 6612.

340 Suyuti “Hâvî” 2/64 əl-Albâni “Camius-Sağir” 5/219, H. 5796.

341 Əbu Davud 4290.

342 İbn Qeyyim «Mənar əl-Munif» 147,148, Süyuti «əl-Havi fil Fətava» 2/64. Buxari 6/491, Müslim 2/193,194.

343 Buxari 6/491, «Ənbiya» 49, Müslim 2/193.

344 Müslim 18/38,39.

345 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/38,39, Bəgavi “Şərhus-Sünnə”, Mehdî 15/86,87.

346 İbn Məcə 2/1340, Həkim «Mustədrək» 4/441,442, zəif hədis.

347 “Mizanul-İtidâl” 3/535.

348 “Minhacus-Sünnə” 4/211, “Takribut-Təhzîb” 4/157.

349 Təhzibul-Kəmal” 3/1194, “əl-Mənârul-Munîf” s:142, “Fəthul Bəri” 6/493,494.

350 “ət-Təvzîh”, “əl-İzâa” s:113,114.

351 “əl-İzâa” s:112.

352 “Minhacus-Sünnə” 2/131, “əl-Mənârûl-Munîf” s: 152-153.

353 İncildə Qoq və Maqoq tayfaları. Geniş məlumat üçün bax: «Qurani-Kərim» Kəhf surəsi 83-98-ci ayələrə qədər.

354 Müslim.

355 Əhməd 2/510,511, İbn Məcə «Fitən» 33,4080, İbn Hibban 15/243, İbn Kəsir 3/105, Qurtubi 11/57.

356 Buxari 3/1221, 5/2392, Müslim «İman» 379, 1/201.

357 Fəthul Bəri 6/445.

358 Buxari «Hacc» 47, Əhməd 3/28.

359 Təbərani “Əvsat” 4/155, Həkim 4/490, Təbəri 17/88, İbn Kəsir 3/107, Deyləmi 8963, Qurtubi 11/57, Fəthul Bəri 6/386,13/106.

360 Heysəmi «Məcmuz Zəvaid» 8/6.

361 Həkim 4/536, Fəthul Bəri 13/107.

362 Fəthul Bəri 13/107, Tuhfətul Əhfəzi 6/351, Feyzul Qadir 1/117, İbn Kəsir “Bidayə” 2/110,200.

363 İbn Məcə 4076, Deyləmi 3463, əl-Albani “Səhihul Cəmi” 3567.

364 Qurtubi “Təzkira” 781 zəif hədis.

365 Dəbbətul Ard – bəzi rəvayətlərə görə bu Cəssəsədir. Cəssəsə Dəccəl üçün xəbərlər aparan cəsus deməkdir.

366 İmam Əhməd, Taylasi, Tirmizi, İbn Məcə, Beyhəqi, İbn Cərir.

367 Təmim əd-Dâri - Əbu Rukayyə Təmimi Əvs b. Hâricə əd-Dâri. Lahmilərin bir şöbəsi olan Dâr kökünə mənsubdur. Xristian idi. Beytul-Məqdisin ən məşhur rahibləri arasında sayılırdı. Hicrətin 9-cu ilində müslüman oldu. Mədinəyə gəldi. Hicri 40-cı ildə vəfat etdi. “Təhzibut-Təhzib” 1/511-512.

368 Müslim.

369 Həkim, Əhməd «Musnəd», əl-Albani «Səhih Hədislər Silsiləsi» 4/361 hədis 1762.

370 Buxari, Müslim


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə