Redaktor: bdu-nin genetika və təkamül təlim kafedrasının biologiya elmləriYüklə 2,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/65
tarix03.05.2018
ölçüsü2,79 Kb.
#41125
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


 


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat 
İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur. 
Redaktor: 
BDU-nin genetika və təkamül təlim kafedrasının biologiya elmləri 
doktoru, professor M.Ş.Babayev 
Rəyçilər: 
-AMEA-nın  Coğrafiya  İnstitutunun  Landşaftşünaslıq  və  landşaftı 
planlaşdırılması şöbəsinin müdiri, coğrafiya elmləri doktoru E. K. Əlizadə 
-
 
ADPU-nun  ekologiya  kafedrasının  biologiya  elmləri  doktoru, 
proffessor R. L Sultanov 
-AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Maliyyə, pul-kredit siyasəti şöbəinin 
baş elmi işci, iqtisad elmləri doktoru, professor A.H Qafarov 
-
 
BDU-nin  genetika  və  təkamül  təlim  kafedrasının  biologiya  elmləri 
namizədi, dosent M.M.Məcidov 
Y-93. D.E. Yusifov. İNSAN: TƏBİƏT VƏ CƏMİYYƏT 
Bakı,«AVROPA»- 2014,206s 
İnsan: təbiət və cəmiyyət dərsliyi Universitetinin tibbi biologiya, 
biologiya,  ekologiya  fakültələri  üçün  ətraf  mühitin  antropogen 
çirkləndirilməsi,  təbii  və  texnogen  mühitin  birgə  inkişafının  ənənələri, 
davamlı  inkişaf  konsepsiyası,  regionlarda  tarazlıq  inUşafinm  təmin 
olunmasında  torpaq  və  su ehtiyat- laırından səmərəli istifadəsi  rəqabət 
qabiliyyətli iqtisadiyyatının inkişafı, biosferin ekoloji qorunması, müasir 
ekologiyam  qlobal  problemləri  və  onların  həlli  yollan,  beyənəlxalq 
hüququn Azərbaycan və Rusiya qanunvericiliyinə əsasən ekologiyaya dair 
xüsusi məsələrə baxılır. 
4702060106-14 
8032-2014 
Qrifli nəşr 
© «AVROPA» nəşriyyatı, 2014 


 
'iman  özündən  sonra  üç  xeyirli  iş 
qoyub  gedir,  özünə  və  millətinə 
hörmət gətirən təmiz ad, yaxşı övlad 
və 
özündən 
sonra 
xalqı 
faydalandıran hilik”. 
Məhəmməd Peyğəmbər 
 


Təhsil millətin gələcəyidir. 
H. Ə. Əliyev 
Məktəb bilik deməkdir, maarif deməkdir. Biz 
çalışmalıyıq ki, gənclərimiz savadlı, tərbiyəli 
olsunlar. 
LH.Əliyev 
O ölkələr inkişaf edir ki, orada təhsil yüksək 
səviyyədədir. 
LH.Əliyev 


1. 
2

2
.
1

2.2. 
2.3. 
MÜNDƏRİCAT 
Ön söz ................................................................................ 7 
B i r i n c i   f ə s i l  
İNSAN EKOLOGİYASI PROBLEMİ VƏ ONUN 
SOSİAL-COĞRAFİ ASPEKTLƏRİ .............................. 11 
İ k i n c i   f ə s i l  
İNSAN EKOLOGİYASI MƏZMUNU .......................... 28 
Kurs tapşmqlan ................................................................ 28 
İşgüzar oyun .................................................................... 31 
İşgüzar oyunun təsviri ..................................................... 32 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
Ü ç ü n c ü   f ə s i l  
İNSAN EKOLOGİYASININ ƏSAS TƏRKİB HİSSƏLƏRİ
 ......................................................................................... 37 
İnsan bioloji növ kimi ..................................................... 38 
Maddələr mübadiləsi ....................................................... 44 
İnsanm biosferdən ayrılmazlığı ....................................... 48 
İnsamn mühit amillərinin təsirinə reaksiyasmm 
norma və tipləri ............................................................... 51 
Adaptasiya, stress, distress .............................................. 54 
Sağlamlıq .........................................................................  62 
Antropogen çirkləndiricilərinin təsnifatı ......................... 64 
Ayn-ayn çirkləndiricilər .................................................. 71 
Ekoloji patologiya ........................................................... 78 
Ekoloji qaçqınlar ............................................................. 80 
D ö r d ü n c ü   f ə s i l  
SOSİAL EKOLOGİYA .................................................. 85 
İnsan-biososial növdür .................................................... 85 
Ətraf mühit sosial uyğunluqları ...................................... 90 
Antropogen amil kimi insamn fəaliyyəti ......................... 96 
Ekologiya, iqtisadiyyat və siyasət ................................. 111 
Ekoloji təminatm iqtisadi effekti ................................... 114 
Sosial  mühit  ekoloji  mədəniyyətin  formalaşma  amilidir.... 
115 B e ş i n c i   f ə s i l  
5. TƏBÖ VƏ TEXNOGEN MÜHİTİN BİRGƏ İNKİŞAFININ 
ƏNƏNƏLƏRİ ...................................................... 117 
5.1.
 
«Bumeranq effektb) ........................................................ 121 
5.2.
 
Davamlı inkişaf konsepsiyası ......................................... 122 
5.3.
 
Azərbaycan regionlannda tarazlı inkişafm təmin 
olunmasında torpaq və su ehtiyatlanndan səmərəli istifadə 
olunması ........................................................................ 125 
5.4.
 
Azərbaycan regionlarinda torpaq və su ehtiyatlanndan 
istifadənin prioritet istiqamətlərinin təhlili və qiymətlən 
dirilməsi ................................................................ 135 
5.5.
 
Azərbaycan regionlannda tarazlı və rəqabətqabiliyyətli 
iqtisadiyyatın inkişafı biosferin ekoloji qorunması 
kontekstində ......................................................... 152 
5.6.
 
Təbiətlə cəmiyyətin qarşiliqli münasibətlərinin ekoloji 
məsələləri ...................................................................... 167 
5.7.
 
Təbii sərvətlərin istifadəsi və ətraf mühitin mühafizəsinin 
idarə edilməsi ................................................................ 175 
A l t ı n c ı   f ə s i l  
6. 
EKOLOGİYA SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQ 
NORMALARI ............................................................... 182 
6.1.
 
Ekoloji problemlərinin qlobal xarakteri ......................... 183 
6.2.
 
Müasir-ekoloji böhran və onların həlli yolları ................ 186 
6.3.
 
Ozon qatına təsir edən amillər ........................................ 186 
6.4.
 
Beynəlxalq ekoloji hüququn təyinatı .............................. 192 
ƏDƏBİYYAT ............................................................... 198 
İxtisarla yazılmış sözlər ................................................. 203 


Yüklə 2,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə