Rok , Nr (7) Marzec 1994Yüklə 32,91 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü32,91 Kb.
#41005
Rok 3, Nr 2 (7)

Marzec


1994

(81) 711-585

ul. Zakopiańska 1/121

20-858 Lublin
Rocznica śmierci Profesora

W niedzielę, 13 lutego, odbyło się w Radomiu uroczyste spotkanie z okazji pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka (zm. 17.02.1993). Zorganizowane ono zos-tało przez władze Miasta w "Re­sursie" - Wojewódzkim Ośrodku Kul­tury i Sztuki.

Tego niezwykle mroźnego i wie­trznego dnia uroczystość rozpoczęła się złożeniem wieńców na płycie grobu Profesora. Modlitwy prowadził ks. Marian Cukrowski, sąsiad i proboszcz parafii, z którą związany był Ksiądz Profesor. W części artys­tycznej, trafnie dobrane cytaty z książek Profesora pięknie odczytali aktorzy: Jerzy Stępko-wski (motyw naukowy) i Krzysztof Kolberger (mo­tyw filozoficzno-religij-ny). Fragment scenografii stanowiły m.in. auten­tyczny stół, przy którym pracował Polski Twórca Bioelektroniki, krzesło i laska. Na koniec tej części po­kazano film "Sedlak", reżyserowany przez Tomasza Arkusza. Mieliśmy okazję po raz kolejny przypomnieć sobie obraz Profesora na tle uko­chanych przez niego Gór Świętokrzy-skich. Wystawę dokumentów i fotogra-fii zatytułowaną "Oddech nieskończo-nością" otworzył ks. ordyna­riusz bp E. Materski. Uroczystość była też okazją do spotkania się z dziennikarzami, którzy osobom zwią­zanym z Profe­so­rem i zadali wiele pytań.

Uchwały Rady Fundacji

Na zebraniu Rady 29 stycznia 1994 r. został zatwierdzony re­gulamin pra­cy Rady Nau­ko­wej. Tak więc wszy­stkie organy Fun­dacji mają już swoje regulaminy.
MWZ okazji nadchodzących Świąt Za­rząd Fundacji i Redakcja Biuletynu składa wszystkim osobom zaangażo­wanym w prace innych organów Fundacji, Sponsorom oraz Sympaty­kom bioelektroniki serdeczne życze­nia umocnienia nadziei, której gwa­rancją ziszczenia się jest zmar­twychwstały Chrystus jako pełnia Światła i Życia.

W imieniu Fundacji składamy na tym miejscu szczere gratulacje za wykazaną inicjatywę i gorące po­dziękowanie nie tylko władzom Radomia, ale także osobom, które bezpośrednio były zaangażowane w organizację rocznicy.

JZ


Jan Hołownia, Nauki przy­ro­d­­­­ni­­cze a strefy geopaty­czne i radiestezja – Wy­daw­ni­ctwo Po­litechniki Wro­­c­ławskiej, Wro­c­ław 1993, ss. 126, rys. 27, 251 poz. Bi­bliogr.

Autor tej książki i jeden z jej recenzentów (Michał Urbański) są czło­n­kami Rady Naukowej naszej Fun­dacji. Książka w części dotyczy bardzo kon­trowersyjnej problematyki z zakresu psychotroniki i radiestezji. Omówiono w niej m. in. poglądy na temat pato­gennego wpływu tzw. radiacji podzie­mnej stref geopatycz-nych (o naturze być może specyficz­nego promienio­wania elektromagnetycznego) na przy-

Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że

p. dr Danuta RÓŻYCKA z Gliwic

ofiarowała na rzecz Fundacji

sumę jednego miliona zł.kol. Ryszard SCHAEFFER

kol. Wacław MUZYCZKA

przeznaczyli na ten cel po 100 000 zł.


rodę żywą oraz rozpatrzono je kry­tycznie z punktu widzenia nauk przy­rodniczych. Przedstawiono też obecną wiedzę na temat oddziaływania elektro­mag­netycznego promieniowania niejo­ni­zu­ją­cego na materię i organizmy ży­we. Z uwagi na ten bardzo ważny czynnik środowiska, książka ta mo­że być interesująca również w as­pekcie koncepcji elektromagnetycz­nej natury życia.

Trigger happy?!
Tak się nazywa facetów, którzy dla zupełnie błahych powodów na­ciskają spust pistoletu. Zachęcam do podobnego zachowania, ale w odniesieniu do wielu urządzeń elek­trycznych i elektronicznych. Świado­mi zaleceń fachowców znających się na stronie technicznej, zazwyczaj pozostawiamy te urządzenia włączo­ne, by oszczędzić im ryzyka uszko­dzenie związanego z powstawaniem fal powyższonego napięcia, które się indukuje w momentach włącza­nia i wyłączania tych urządzeń. (cd. s. 2)


THE CENTER for FRONTIER SCIENCES AT TEMPLE UNIVERSITY

Jest to stosunkowo nowe cza­sopismo o charakterze kwar­tal­nika. Ukazuje się od roku 1990. Wydawane jest przez The Center for Frontier Science at Temple University. Redak­torem naczelnym jest biofizyk, dr Be­ver­ly Rubik. Za główny cel pisma po­stawiła ona koordynowanie globalnej wymiany infor­macji naukowej w tych zakresach dziedzin naukowych i prac


Zebranie naukowe

Mgr Dariusz Struski, Substancje biologicznie aktywne.Mecha­nizm działania w ujęciu bioelektronicznym.

Referat i dyskusja odbędą się 26 marca (sobota)

w s. 236, budynek główny KUL, 12.15-ok. 14.00.


interdyscyplinar­­nych, jakie można uznać za front badawczy współ­czesnej nauki, me­dy­cy­ny i technologii. Szczególną uwagę poświęca się tu uwagę takim obszarom ba­­dań, jak: bioelektromagne­tyka, związ­ki zacho­dzą­ce po­między świadomością a materią, medycyna komplementarna oraz no­we technologie energetyczne.

Ubiegłoroczny jesienny numer cza­sopisma zawiera takie m. in. ar­tykuły: G. M. Edelman, Morfologia i umysł. Czy jest możliwe skon­struowanie ma­szyny zdolnej do percepcji?; J. Be­nve­niste, Przekaz aktywności biologi­cznej przy pomocy pól elektromagne­tycznych; E. Del Giudice, Koherencja w materii w stanie stafym i w materii żywej; W. Ross Adey, Szeptanie ko­mó­rek mie­dzy sobą. Pola elektromag­netyczne i mechanizmy regulacyjne w tkance.

Prócz artykułów czasopismo za­wiera wiele ważnych działów, takich jak: infor­ma­cje o intersujących spot­kaniach nau­kowych, o przyznanych nagrodach nau­ko­wych, listy, recen­zje książek, informacje o nowych czasopismach. Ro­czna prenumerata Frontier Perspectives (4 numery) kosztuje $ 25.

JZ

TRIGGER (cd. ze strony l)

Ktoś biegły w elektronice szczerze mi doradzał niewyłączanie komputera przez cały dzień, jeśli miałbym od cza­su do czasu wykonywać przy jego pomocy jakąś pracę. To, jakbym to określił, stałe "trzymanie pod parą" tego pożytecznego narzędzie jest gwa­ran­cją przedłużenia czas jego bezawa­ryjnej pracy. Tego zalecenia od począt­ku nie przestrzegam i polecam również innym takie postę­powanie. By wobec nic-a-nic niezorien­towanych w bioelek­tronice nie uchodzić za ciemniaka simplex, a za człowieka oświeconego, zacho­wanie takie tłumaczę chęcią osz­czędzana ener­gii. Jest to przyj­mowane przez "techników" raczej ze zrozumie­niem, zwłaszcza, że już są na rynku komputery, które przełączają się auto­matycznie na zmniejszoną konsum­pcję energii, jeśli przez pewien czas nie są używane.

Głębsza motywacja wyłączania kom­putera znajduje się w bio­elektroni­ce. Chodzi tu przecież o zachowanie umiaru w eksponowa­niu własnego (i innych także) orga­nizmu na pola pochodzenia sztuczne-

go, dalece odbie­gające swoimi charakterystykami od pól natural­nych. Jeśli więc nie ma koniecz­ności eksponowania się na skompli­kowane


"koktajle" kwantów obficie "wylewające się" z jednostki cen­tralnej, monitora, drukarki, innych "peryferiów", a przede wszystkim oka­blowania - sądzę, że opłaca się bez większego ociągania się sięgać do wyłączników. Trzeba dbać, by kom­puter (czy też inne urządzenie) wydzie­lał jak najmniej elektromag­ne­tycznego "smrodu" i nie stwarzał konieczności jego wchłaniania.

JZ


Streszczenia referatów wygłoszo­nych na seminarium biologii teore­tycznej, 29 stycznia 1994 r.

Marian WNUKMożliwość wpływu promieniowania elektromag­ne­tycz­­nego na mi­kro­­procesory biologiczne

W kontekście bioelektroniki prze­d­­stawiono problem możli­we­go wpływu elektromagnetycznych zanie­czysz­­czeń śro­­dowiska na mi­­kro­pro­cesory biologi­czne. Dokona­no prze­glądu kon­cepcji i hipotez ujmujących układy żywe jako mole­ku­larne kom­putery, kwan­towe kom­­putery mole­kularne, au­to­maty bio­­mo­lekularne itd. Zreferowa­no niektóre dane do­tyczą­ce natural­nego i sztucz­nego śro­do­wis­ka ele­ktromag­nety­cz­nego oraz ich związek z pro­cesami życio­wymi. Omó­wiono głów­nie mikro­tubule jako naturalne mikroprocesory i wskazano na możli­wości po­wią­zania przetwa­rzania infor­macji w tych biostrukturach z zew­nętrznymi po­­lami e­lektromagne­ty­cz­ny­mi. Pod­kre­ślono że bio­­plazma może pośredniczyć w rezo­nansowych oddziały­wa­niach pomię­dzy ty­mi polami a organizmami. Suge­rowano także, iż badania dotyczące przetwa­rza­nia syg­nałów i informacji w mikro­tubulach mogą mieć istotne znaczenie dla rekonstru­k­cji pro­cesów po­cho­dzenia i e­wolucji życia.MW

Wacław MUZYCZKACzym jest bioelektronika

Włodzimierza Sedlaka?

Podjęto problematykę metaprzed­mio­tową dotyczącą przyczyn lub źró­deł nie­jednoznaczności ocen bio­ele­ktroniki i jej statusu epistemologi­cznego. Wska­zano na powo­dy natu­ry zarówno psychologi­czno-społec­znej jak i meto­dologiczno­ję­zykowej skrajnie przeciw­stawnych ocen bio­ele­ktroniki i osoby W. Sed­­laka. Zaak­cen­towano ostroż­ne, wy­ważone i kompromisowe pog­lądy na wkład W. Sedlaka do bioe­lektroniki oraz podkreślono istotne wa­lo­ry poznawcze tej dziedziny. Poruszo­no ważną kwestię czy bioelektronika jest jedynie nową dyscypliną w ramach nauk o życiu, czy też zawiera ponadto nowe koncepcje z zakresu filozofii biologii i filozofii przyrody ożywionej.WM


Yüklə 32,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə