Sayıqlama ideyaları neçə qurupa bölünür?Yüklə 95,62 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2017
ölçüsü95,62 Kb.
#1134


s

sual


2

Parasteziya nədir?

3

Sayıqlama ideyaları neçə qurupa bölünür?                            4

Ağıl zəifliyi neçə qurupa bölünür?                                

5

Senostopatiyalar hansı prosesin pozulması zamanı baş verir?                                                                      6

Persepsiya nədir?                                                                 

7

 Hipermineziya nədir?                                                      8

Dismeqalopsiya nədir?                                                      

9

Derealizasiya nədir?                                                           10

Hipomineziya nədir?                                                           

11

Mikropsiya nədir?                                                           12

Makropsiya nədir?    

13

Retroqrat amneziya nədir?14

Təfəkkür nədir?

15

Anlayışlar nədir?16

Psevdoreminesensiya nədir?

17

Kontabulyasiya nədir?18

Anterograd amneziya nədir?

19

Amnestikdezorientasiya nədir?20

Affektogen amneziya nədir?

21

Ağıl zəifliyi neçə qurupa bölünür?22

Təfəkkürün sürətlənməsi nədir?

23

Epileptik demensiya nə zaman yaranır?24

Şizofenik demensiya harada baş verir?

25

Təfəkkürün ləngiməsi nədir?26

Anekforiya nədir?

27

Demensiya nədir?
28

Əhval-ruhiyyənin acıqlı,kədərli hər şeydən narazı halda enməsi nə 

deməkdir?

29

Əhval –ruhiyyənin səbəbsiz və asanlıqla dəyişməsi necə adlanır?30

Kriptomneziya nədir?

31

Affekt nə demıkdir?32

Maniya nədir?

33

Disforiya nədir?34

Depressiya nədir?

35

Səbəbsiz olaraq əhval-ruhiyyənin enməsi, hərəkət və nitqin tormozlonması necə adlanır?

36

Eyforiya nədir?37

Emosional labillik əhval-ruhiyyənin hansı pozğunluğudur?

38

Emosional labillik nə deməkdir?39

Əhval-ruhiyyənin səbəbsiz və asanlıqla dəyişməsi necə adlanır?

40

Münasibət soyuqlaşma duyğuları hansı formalara bölünür?41

Müfəssəl təfəkkür nədir?

42

Özünü kiçiltmə ideyaları hansı pozğunluqlara aiddir?43

Münasibət sayıqlamanın ideyalarının neçə formaları var?

44

Təqib sayıqlama ideyalarına hansı pozğunluqlar aidiidr?45

Sayıqlama ideyaları neçə yerə bölünür?

46

Eyni zamanda iki zidd bir-birinə emosional  halın əmələ gəlməsi necə adlanır?

47

Laqeydlik nədir?
48

Emosional kütlük nədir?

49

Özünü böyütmə sayıqlama ideyaları hansı pozğunluqlara aididir50

Sayıqlama ideyaları hansı pozğunluqlara aidiidr?

51

Təfəkkürün pozulması ilə münasibətdə olunan patoloji  məfumata hansı pozğunluqlar aiddir?

52

Emosional kövrəklik nədir?53

Emosional zəiflik əlamətləri ilə özünü biruzə verən hal hansıdır?

54

Emosional anbivalentlik nədir?55

Mimiki əzələlərin uyğunsuz hərəkətləri ilə müşahidə olunan qeyri-təbii 

görkəm necə adlanır?

56

Meyillərin hansı forması var?57

Anoreksiya nədir?

58

Exopraksiya nədir?59

Başqasınım etdiyi hərəkətləri etmək necə adlanır?

60

Paramimiya nədir?61

Hiposeksuallıq nədir?

62

Hiperseksuallıq nədir?63

Anonizm nədir?

64

Polifagiya nədir?65

Polifogiya nədir?

66

Patoloji iştaha nədir?67

Qoxu hissi hansı sferanın pozğunluğudur?
68

Narahatçılıq, həyəcanlı depressiya hansı sferanın pozğunluğudur?

69

Xəstə özünün və yaxın adamlarının əmin- amanlığının pozulmasını qorxu hissi ilə keçirir. Çox zaman bu kədər ilə də birləşir. Bu hansı 

pozğunluqdur?

70

Xəstə özünü əcayib təlxəkvari hərəkətləri ilə göstərir? Bu nə adlanır?71

Exololiya nədir?

72

Xəstə ona verilən suallara cavab vermək əvəzinə o sualları təkrar edir. Bu necə adlanır?

73

Neqativizm hansı sferanın pozğunluğudur?74

Neqativizm nədir?

75

Manezlik nədir?76

Fəaliyyətin bütün formalarına qarşı marağın sönməsi nə adlanır?

77

Streotipiya nədir?78

Eyni adlı hərəkətlərin təkrar olunması necə adlanır?

79

Neqativizm hansı sferanın pozğunluğudur?80

Karotonik hal nədir?

81

Mutizm nədir?82

Hipobuliya nədir?

83

Hiperbuliya nədir?84

İradənin güclənməsi necə adlanır?

85

Abuliya nədir?86

İradə nəyə deyilir?

87

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq əzminə nə deyilir?
88

İradənin zəifləməsi nədir?

89

Diqqətin davamsızlığı nədir?90

Diqqətin ləngiməsi nə deməkdir?

91

Diqqət pozğunluğu hansı xəstəliklər zamanı daha çox müşahidə olunur?92

Diqqqətin daralması hansı xəstəlik zamanı daha çox müşahidə olunur?

93

Diqqətin zəifləməsi hansı xəstəlik zamanı baş vermir?94

Patoloji diqqət hansı xəstəlik zamanı baş verir?

95

Narahat həyəcanlı depressiya nədir?96

Diqqət nədir?

97

Psixi  fəaliyyətin güclənməsinin bu və ya başqa istiqamətə yönəlməsi və hər hansı obyekt  üzərində cəmlənməsi prosesi nədir?

98

Qeyri-ixtiyari diqqət nədir?99

Gündəlik həyatda diqqətin daha maraqlı, məzmunlu obyektə yönəlməsinə 

nə deyilir?

100


Diqqətin davamsızlığı nədir?

101


Pedofiliya nədir?

102


Zoofoliya nədir?

103


Herontofiliya nədir?

104


 Nektofiliya nədir?

105


Feteşizm nədir?

106


Sayıqlama ideyaları hansı pozğunluqlara aiddir?

107


Kəkələmə sayıqlama hansı pozğunluqlara aiddir?

108


Cadu sayıqlama ideyaları hansı pozğunluqlara aiddir?

109


Təqsirləndirmə sayıqlamaları  pozğuntuları hansı pozğunluqlara aiddir?


110

Qısqanclıq sayıqlama ideyaları hansı sferanın pozğunluğudur?

111

Məhəbbət sayıqlama hansı sferanın pozğunluğudur?112

Nozofobiya nədir?

113

Tanatafobiya nədir?114

Xəstə keçmişdə baş vermiş qorxulu hadisələri yadına salır və uzun 

müddət yaddan çıxarda bilmir. Bu hansı pozğunluqdur?

115


Xəstə açıq qapıdan  qorxur. Bu necə adlanır?

116


Oksifobiya nədir?

117


Akrofobiya nədir?

118


Klaustrofobiya nədir?

119


Dismorfobiya nədir?

120


Antropofobiya zamanı xəstə nədən qorxur?

121


Ehtiras nədir?

122


Xəstə ağır xəstə olmaqdan qorxur. Bu necə adlanır?

123


Xəstə ölümündən qorxur, bu necə adlanır?

124


Xəstə açıq sahədən və geniş küçədən qorxur?

125


Xəstə izdihamdan qorxur.Bu necə adlanır?

126


Xəstə iti əşyadan qorxur. Bu necə adlanır?

127


Xəstə bağlı qapıdan qorxur. Bu necə adlanır?

128


Xəstə eybəcər olmaqdan qorxur. Bu necə adlanır?

129


Bunlardan hansı doğrudur?

130


İpoxondrik sayıqlama nə deməkdir?

131


Yüksək qiymətli ideyalar hansılardır?

132


Sayrışan qorxular nədir?

133


Aqrofobiya nədir?

134


Piramaniya nədir?


135

Yanğın törətməyə meyl necə adlanır?

136

Dromomaniya nədir?137

Mənasız səyahətə, avaraçılığa meyl necə adlanır?

138

Kleptomaniya nədir?139

Mənasız oğurluq necə adlanır?

140

Plyuşkin simptomu nədir?141

Düşüncənin neçə pozulması var?

142

Düşüncənin keyfiyyət pozulmaları hanıdır?143

Amneziya nədir?

144

Düşüncənin ala qaranlıq halının hansı forması var?145

 Psixologiyanın inkişafında və müstəqil bir elmə çevrilməsində böyük 

xidmətlər göstərmiş Qədim dünya həkimləri hansılardır?                                                

146


 Psixologiyanın müstəqil bir elmə çevrilməsində orta əsr həkimləri 

kimlərdir?                                           

147

Yeni tarixi dövrüyyədə itellektual və iradi aktlar Nyuton təlimi nöqteyi nəzərindən qiymətləndirən assosıiativ psixologiyanı kim yaratmışdır?                                   

148


Dünyada ilk dəfə (birinci) eksperimental psixologiya labarotoriyasını kim 

yaratmışdır və neçənci ildə? 

149

Klinik psixoloqların həll etməli olduqları məsələlər aşağıdakılardan hansıdır?                                           

150


Kompleks psixologiya psixiatriya ekspertizası məhkəmə prosesinin 

iştirakçılarının anlaqlı və fəaliyyət qabiliyyətli olması məsələlərinin həllində 

klinik psixoloqun cəlb olunmasını nəzərdə tuturmu?                                       

151


Klinik psixoloqlar aşağıda sadalanan yerlərdən hansında işləyə bilər?                                                               

152


Ən yüksək mütəşəkillik qabiliyyətinə malik materiya olan baş-beyin 

hüceyrələrinin spesifik xüsusiyyəti nə adlanır? 

153

Ali sinir fəaliyyəti hansı ən mühim funksiyaları yerinə yetirir?                                                                         154

İnsanın beynində nə qədər sinir hüceyrəsi (neyron) var? 

155

Sinir oyanıqlığının (qıcığın) bədənin bir hissəsindən başqa hissəsinə ötürülməsi təqribən saniyədə neşə metrə bərabərdir?                                                                 

156


İnsan orqanizmində qıcığı qəbul edən hüceyrə neçə metr məsafədən artıq 

deyil?                                                  

157

 Beynin boz maddəsi nədən təşkil olunmuşdur?  158

Baş beyin hüceyrələrinin qidalanması nə ilədir (hansı vasitə ilə)?                                                                

159

Beyin toxuması öz çəkisinə görə bədən çəkisinin neçə faizini təşkil edir?                                                     160

Beyin toxuması orqanizmə daxil olan qidanın yaratdığı enerjinin neçə 

faizdən çoxunu sərf edir?                        

161


Beyin toxuması orqanizmə daxil olan oksigenin neçə faizini sərf edir?                                                           

162


Hematoensefalitik bariyeri asanlıqla dəf edərək birbaşa beyin toxumasına 

təsir edən maddələr hansılardır?  

163

 İnsanın baş-beyninin anatomik quruluşuna görə instruktiv və emosional hissələri idarə edən başlıca sahə hara hesab edilir?                                                    

164


İnsanda beynin yüksək inkişaf etmiş hissəsi və psixi funksiyaların 

yaranmasında müstəsna rol oynayan böyük beyin yarımkürələrinin boz 

maddəsini qalınlığı neçə mm-dir?                                                                           165

Aşagıdakı göstərilənlərdən hansı doğru deyildir?               

166

Aşağıda göstərilən heyvanlardan hansının beyin qabığının kənar edilməsi  onun davranışına təsir göstərmir?  

167


Beyin qabığı götürülmüş quşlar, itlər, meymunlar yaşamaq qabiliyyətini 

itirən belə heyvanlar neçə müddətə təqribən tələf olurlar?  

168

Beynin orta çəki norması təqribən neçə qram hesab edilir? 169

Hansı istedadlı şəxslərin beyninin çəkisi orta həddən aşağı olmuşdur? 

170

Hansı istedadlı şəxsin beyninin çəkisi orta həddən yüksək olmuşdur? 171

Dahi şəxslərdən hansının beyninin çəkisi ən yüksək olmuşdur? 

172

Hansı alimin təşəbbüsü ilə antropologiya cəmiyyətinin üzvlərinin vəfatından sonra onlarin beyinlərinin tədqiqat obyekti kimi öyrənilməsi 

razılığa gəlinmişdir?  

173

Şərtsiz reflekslər MSS-nin hansı şöbəsinin funksiyası ilə əlaqədardır? 174

Şərti reflekslər baş beynin hansı hissəsi ilə əlaqədardır?  

175

Beyin qabığının fəaliyyətini tənzimləyən, bir-biri ilə qarşılıqlı dinamik əlaqədə olan hansı proseslərdir? 

176


İnsanlar və heyvanlar üçün ümumi olub, əsas etibarı ilə orqanizmi əhatə 

edən mühitdən eşitmə, görmə, qoxu, dad və taktik analizatorlar (hiss 

üzvləri) vasitəsi ilə qəbul edilən qıcıqlar sistemi neçənci siqnal sisteminə 

aiddir?  

177

Yalnız söz vasitəsi ilə alınan qıcıqlar sistemi (eşitdiyimiz, gərdüyümüz, oxuduğumuz, fikirləşdiyimiz formada) hansı siqnal sisteminə aiddir? 

A)ikinci siqnal sitemi, B)ikinci siqnal sitemi C)düşüncənin inkişafına, 

D)sadə intellektual davranış formasın

178


Öz inkişaf  səviyyəsinə görə heyvanlarda uyğunlaşma forması kimi inkişaf 

etmiş hansı davranış formaları yaranmışdır?  

179

İnsanın psixi fəaliyyətinin hansı formaları mövcuddur? 180

Aşağıdakılardan hansı insanın psixi fəaliyyətinin formasıdır?                                                                

181

Aşağıdakılardan hansı psixi fəaliyyətin formasıdır?  182

Bizi əhatə edən mühitin ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin hal-hazırkı anda beyin 

qabığında əks olunması prosesi nə adlanır?                                                                     

183


Duyğuları qəbul edən analizatorların quruluşu şərti olaraq neçə şöbəyə 

bölünür?                                                      

184

Duyğu orqanları vasitəsi ilə obyektiv varlığın mərkəzi sinir sistemində əks olunması prosesi nə adlanır? 

185


Aşağıdakılardan hansı qavramanın prinsiplərinə aid deyil? 

186


M.s.s-də yaranan patologiya ilə əlaqədar olaraq qavrama qabiliyyətinin 

pozulması aşağıdakılardan hansılar deyil? 

187

Hallüsinasiya insanın psixi fəaliyyət formalarından hansının pozuntusuna aiddir?                                              

188


M.s.s-də yaranan patologiya ilə əlaqədar olaraq aşağıda göstərilən psixi 

fəaliyyət formalarından hansı qavrama pozuntularina aiddir?                                                     

189

Aqnoziya hansı psixi fəaliyyət formasına aiddir? 190

Qazanılmış bilik ehtiyyatlarını və həyat təcrübəsini beyində saxlamq və 

lazım gəldikdə ondan istifadə etmək qabiliyyəti necə adlanır?                                             

191


Bir-biri ilə əlaqədar üç komponentdən ibarət olan Fiksasiya, Retensiya, 

Repreduksiya insanın hansı psixi fəaliyyət formasına aiddir?                                          

192

Yaddaş pozuntularının bütün formaları nə adlanır? 193

 Siz axtardığınız əşyanı hara qoyduğunuzu tapa bilmirsinizsə yaddaşın 

hansı tərkib hissəsi pozulmuşdur? 

194


Yaddaşın kəmiyyət pozuntularına hansılar aiddir?  

195


Yaddaşın keyfiyyət pozuntuları nə cür adlanır? 

196


Yalnış, düzgün olmayan yalançı yaddaş olub,hadisələrin vaxtının, tarixinin  

təhrif edilməsi ilə xarakterizə olunan yaddaş pozuntusu nə cür adlanır? 
197

Heç vaxt baş verməmiş və baş verməsi mümkün olmayan qeyri-real, 

fantastik məzmunlu hadisələrin xatırlanması ilə baş verən yaddaş 

pozuntusu nə cür adlanır?                                                                  

198

Başqasının başına gələn hadisələri, onlara məxsus xidmətləri öz adına çıxmaqla xarakterizə olunan yaddaş pozuntusu nə cür adlanır?                                         

199


Həyat prosesində qazanılan təcrübə və biliklərin ehtiyyatlarının məcmuəsi 

olub, həmin şəxsə onu əhatə edən aləmi dərk etmək və bu təcrübələri 

həyat problemlərinin həllində istifadə etməyə imkan verən psixi fəaliyyət 

forması nə cür adlanır?                                   

200

Kəmağıllılıq demensiya, psevdodemensiya aşağıda göstərilən psixi fəaliyyət formalarinin hansına aiddir?     

253


Altıncı hissiysata- maneə, məsafə, yaxınlaşma, sifət hissiyatına hansı 

duyğu orqanının qüsuru olan şəxslərə malikdir?                                                                  

254

Korluğun ən ağır forması aşağıdakı sadalananlardan hansılardır?                                                                  255

Kar-kor-lallığı yaradan səbəblər aşağıdakılardan hansıdır? A)Dölə təsir 

edən zərərli faktorlar erkən inkişaf dövründə serebral meningit, yoluxucu 

xəstəliklər (qızılca, skarlatina) beyin şişləri, travmalar və s.    B)Genetik 

virus infeksi

256


Depressiya, adaptasiya ilə əlaqədar uzunmüddətli çətinliklər, əsəbilik, tez 

coşma, fiziki və əqli işə dözümsüzlük, eqoist və eqosentrizmə meyllilik, 

ipozondrik əlamətlər, affektiv pozuntular aşağıda sadalanan duyğu 

orqanlarının hansı qüsuru olan şəxslərdə müşahidə olunur?                                          

257

Ətrafındakılarla ünsiyyətin çətinləşməsi, əsəbilik, şübhəlilik, ətrafdakıların təsadüfi gülüşünü və təbəssümünü tənə kimi qiymətləndirmə, depressiya, 

sosial qabiliyyətsizlik hissinin yaranması, təqib sayıqlamalarının 

formalaşması hansı duyğu orqanının qüsuru olan şəxslərdə müşahidə 

oluna bilər?  

258

Karlıq təqib sayıqlamalarının formalaşmasında mühim rol oynaya bilər ideyasını kim irəli sürmüşdür?                   

259


Nöqtəli əlifbanı kim işləyib hazırlamışdır?                   

260


 İlk dəfə kar-lal uşaqlar üçün məktəb neçənci əsrdə və harada fəaliyyətə 

başlamışdır?                                       A) Parisdə, (Fransa) XVIII əsrdə   

B)Fransada XIX əsrin birinci yarısında,  C)Azərbaycanda XV əsrin ikinci 

yarısında, D)Moskvada XVII əsrin baş

261

 6 qabarıq nöqtədən ibarət olan, hərfləri, rəqəmləri, duyğu işarələrini, eləcə də riyazi və not işarələrini ifadə etməyə imkan verən 63 kombinasiyanı 

əhatə edən nöqtəli əlifbanı aşağıdakı müəlliflərdən kim işləyib 

hazırlamışdır? 

262


İlk dəfə yardımçı nitq qismində daktilologiyanı (əl yaxud barmaq əlifbası) 

kim tətbiq etmişdir?                             

263

Tibbi deontologiyada peşə borcunu yerinə yetirərkən həkimin sirri aşağıda göstərilən hansı hallarda istisna olunur?                                                                   

264


Tibb işçilərinin, ilk növbədə həkimlərin ehtiyyatsızlığı nəticəsində yaranan 

psixogen mənşəli xəstələnmə halı nə cür adlanır?                                                                

265

Tibbi deontologiyanın tələblərinə uyğun olaraq Elmi-tədqiqat müəssisələrində yeni peyvəndlərin, dərmanların və ya digər üsulların təsiri 

sınaqdan keçirilərkən aşağıda sadalanan insanlardan hansılarda 

tədqiqatlar aparmaq yolverilməzdir?  

266


Müasir həkimin birmənalı olmayan qarşılaşdığı bir sıra mənəvi etik 

problemlər aşağıda sadalananlardan hansılardır?                                                               

267

Aşağıdakı sadalanan fikirlərin hansı Zigmund Freydə məxsusdur?                                                           268

Aşağıda sadalanan nəzəriyyə, konsepsiya, təlimlərdən hansının banisi 

Z.Freyddir?                                       

269


Ziqmund Freyd hansı illərdə yaşamışdır?                           

270


Psixiatriya müəssisələrində tibbi-psixoloji tələblərə aşağıdakı 

sadalananlardan nələr aiddir?                         
271

Psixiatriya müəssisələrində kliniki müsahibəyə nələr daxildir?                                                                    

271

Psixiatriya müəssisələrində klinik müsahibəyə nə daxil deyil?                                                                    272

Kliniki müsahibə zamanı meydana çıxan xüsusi vəziyyət aşağıda 

sadalananlardan hansıdır?                                   

273


Aşağıda sadalanan hansı somatik xəstəliklərlə əlaqədar tibbi-psixoloji 

problemlər yarana bilər?                            

274

 Freydin aşağıda sadalanan hansı əsəri insan cəmiyyətinin qurulmasına, etik və dini anlayışların inkişafına hüququn meydana gəlməsinə, Edip 

kopleksinin izahına, şəxsiyyətin formalaşmasında ailə faktorunun roluna 

həsr edilmişdir?  

275


Aşağıda sadalanan əsərlərdən hansı Z.Freydin psixoanalizin əsas 

müddəalarını özündə əks etdirən fundamental əsəri hansıdır?                                   

276

Z.Freyd aşağıda sadalanan hansı əsərdə səhv hərəkətlərin, yalnış sözlərin, yazıların meydana çıxmasına, əşyaları və adların unudulmasına 

həsr edlmmişdir?                                                    

277

Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində Z.Freyd aşğıda sadalanan hansı əsərində sosiologiya, estetika, pedaqogikanın müxtəlif aspektlərini 

psixoanaliz nöqteyi nəzərindən işıqlandırmağa çalışmışdır?                       

278

Z.Freydin seksual instinkt qədər güclü olan özünü və ya başqalarını məhv etməyə yönəlmiş ölüm instinktini təsvir edən “Məmnunluq prinsipinin o biri 

tərəfində” əsəri neçənci ildə yazılmışdır?                                               

279

Freyd aşağıda sadalanan hansı əsərlərində şəxsiyyətin sturukturunu açıqlamış, həmçinin psixi instansiyaları – O, Mən, Fövqəl-məni ayırd 

edərək individual xüsusiyyətləri etnik və sosial qrupların davranışı ilə 

əlaqələndirməyə çalışmışdır?                                                           

280


Z.Freydin fəlsəfə, mədəniyyət və dinin təhlili haqqında baxışları onun 

aşağıda sadalanan hansı əsərlərində öz əksini tapmışdır?                                                     

281

Freydin insan seksuallığının həlledici əhəmiyyət daşıdığının əleyhinə çıxan alimlər aşağıdakılardan kimlərdir?                                                                   

282


Aşağıda sadalanan endokrin pozuntulu xəstələrin hansında əvvəlcə 

sərinlik, sonra isə soyuqluq hissi yaranır və istəyə tələbat artır. Xəstələr 

daimi olaraq pəncərə və nəfəslikləri örtülü saxlamağı xahiş edirlər və yaxşı 

isinmək üçün əlavə örtük və isitqac istəkləri kimi psixoloji xüsusiyyətlər 

müşahidə edirlər.

283


Aşağıda sadalanan endokrin pozuntulu xəstələrin hansında daimi aclıq və 

yüksək iştaha hissi və təfəkkürün ləngiməsi kimi psixoloji xüsusiyyətlər 

müşahidə edilir?              

284


Aşağıda sadalanan endokrin pozuntulu xəstələrin hansında süstlük, 

yuxuculuq, emosional düşkünlük, laqeydlik, əsəbilik, dəymədüşərlik, 

öncəşkinlik ( hər şeyə bəhanə axtaran, irad tutan), əhval-ruhiyyənin tez-tez 

dəyişməsi kimi psixoloji xüsusiyyətlər qeyd olunur? 

285

Aşağıda sadalanan endokrin pozuntulu xəstələrin hansında davranışın, əhval-ruhiyyənin dəyişməsi, əsəbilik, emosional yorğunluq, çox vaxt 

nədənsə narazı, dəymədüşərlik, ətrafdakılarla tez-tez münaqişəyə girmək, 

yaddaş zəifliyi, unutqanlıq, kimi psixoloji xüsusiyyətlər qeyd olunur?                                                         

286


Aşağıda sadalanan endokrin pozuntulu xəstələrin hansında əsəbilik, 

həyəcanlılıq, tez-tez özündən çıxmaq, tələskən, yuxusuzluq, yorğunluq, 

əmək qabiliyyətinin azalması, əhvalın geniş miqyasda dəyişməsi, diqqəti 

cəmləyə bilməmək, səbirsizlik, fikri başa çatdırmamış asanlıqla bir 

mövzudan digərinə keçid kimi psixoloji xüsusiyyətlər qeyd edilir?                                       

287


Aşağıda göstərilənlərin hansı düzgündür?                        

288


Qadınların hamiləliyə münasibəti aşağıda göstərilən hansı amillərdən 

asılıdır?                                                       

290

Hamiləlik aşağıda göstərilən hansı dəyişikliklərlə özünü göstərə bilər?                                                             
291

Doğuşdan sonrakı dövrdə qadında aşağıda sadalanan hansı psixoloji 

problemlər yarana bilər?                      

292


Kliniki psixoloji müayinənin başlıca vəzifələri hansıdır?  

293


Döymə, zorlama, qətl aqressiyanın hansı tipinə aid edilir? 

294


Qətli “sifarişi”-minaların qoyulması aqressiyanın hansı tipinə aiddir?                                                              

295


Məqsədə çatmağı fiziki məhdudlaşdırma (piket, sədd qoymaq və s.) 

aqressiyanın hansı tipinə aid edilir?  

296

Hər hansı əməli icra etməkdən imtina (sabotaj, tətil) aqressiyyanın hansı tipinə aiddir?                                  

297


Təhqir və hədəflər aqressiyanın hansı tipinə aid edilir? 

298


Böhtan atmaq şayiələr yaymaq aqressiyanın hansı tipinə aiddir?                                                                       

299


Baykot aqressiyanın hansı tipinə aid edilir?                  

300


İnsanı müdafiə etməkdən imtina etmək ( məsələn: məhkəmədə şahid kimi 

ifadə vermək və ya heç verməmək)                                                              Yüklə 95,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə