Siqnallar vY sistemlYrYüklə 2 Mb.
səhifə5/7
tarix17.11.2018
ölçüsü2 Mb.
#81013
1   2   3   4   5   6   7

SьrьєmY vY anod gYrginliyinin

SьrьєmY gYrginliyinin.

SьrьєmY vY katod dцvrYlYrinin.

Anod vY sьrьєmY dцvrYlYrinin enejilYrinin fYrqlYrinin.

Anod (kollektor )dцvrYsinin sabit cYrYyanэnэn.

Avtogenratorda hansэ mYnbYyin enejisi hansэ formadan hansэ formaya єevrilir?

Anod (kollektor) mYnbYyinin enerjisi istilik enerjisinY.

Anod (kollektor) mYnbYyinin enerjisi generatorun yьksYktezlikli enerjisinY.

SьrьєmYgYrginlik mYnbYyinin enerjisi зэxэє siqnalэnэn enerjisinY.

Giriє siqnalэnэn enerjisi зэxэє siqnalэnэn enerjisinY.

Anod (kollektor) mYnbYyinin enerjisi harmonikdYn sabit cYrYyana.

Avtogenratorda зэxэєda istYnilYn tezliyi ayэrmaq ьзьn hansэ dцvrYdYn istifadY edilir?

RC dцvrYlYrindYn.

RL dцvrYlYrindYn.

paralel qoєulmuє C kondensatorlarэndan.

ardэcэl qoєulmuє R rezistorlarэndan.

LC dцvrYlYrindYn

Avtogenratorda hansэ formalэ rYqslYri almaq lazэm gYlir?

Artan sinusoidal.

SцnYn sinusoidal.

Eksponensial artan.

Dьzbucaqlэ sцnYn.

Sabit amplitudalэ sinusoidal.

Avtogenratorda sцnmYyYn rYqslYrin yaranmasэ ьзьn sxemY hansэ iєarYli mьqavimYti YlavY etmYk lazэmdэr?

Artan.


MьsbYt.

DYyiєYn.

Azalan.

MYnfi


Avtogenratorun цzьnYtYsirlYnmYsi ьзьn nY etmYk lazэmdэr?

ЗYxYє dцvrYsinY L induktivliyi qoєmaq.

Kontura YlavY C kodensatoru qoєmaq.

Konturu RC dцvrYsi ilY YvYz etmYk.

Kontura ardэcэl yьksYktezlik sarрacэ qoєmaq.

MьsbYt Yks rabitY yaratmaq.

Avtogenratorda mYnfi mьqavimYt yaratmaq ьзьn nY edilir?

Giriє dцvrYsinY RC dцvrYsi qoєulur.

Џks rabitY dцvrYsinY alзaq tezslik sьzgYci qoєulur.

Зэxэє gэrginliyi fazaca 45 dYrYcY sьrьєdьrьlьr.

Џks rabitY dцvrYsiinndY gYrginlik inteqrallanэr.

Џks rabitY dцvrYsindY gYrginliyin fazasэ 180 dYrYcY dцndYrilir.

DцvrYdY mYnfi mьqavimYtin yaranmasэnэn fiziki mYnasэ nYdir?

Yaranan itkilYr artэr.

Yaranan rYqslYr daha intensiv olaraq sцnьr.

Yaranan rYqslYrin eksponensial sцnmYsinY kцmYk edir.

Yaranan rYqslYrintezliyini dYyiєir.

DцvrYyY YlavY enerji verilir vY sцnmYnin qarєэsэ alэnэr.

Avtogenratorda rYqslYrin amplitudunun sabit qalmasэ ьзьn hansэ єYrtlYri цdYmYk lazэmdэr?

Amplitud balans єYrtini цdYmYk.

Xarakteristikanэn dьzxYtli hissYsindY iєlYmYk.

Faza balans єYrtini цdYmYk .

Xarakteristikanэn aєaрэ Yyri hissYsindY iєlYmYk.

Faza vY amplitud balans єYrtlYrini цdYmYk.

Џks rabitY dцvrYsi hansэ funksiyanэ yeinY yetirir?

Зэxэє gYrginliyinin tezliyini dYyiєir.

Зэxэє gYrginliyinY yeni harmonikalar YlavY edir.

Зэxэєэn sabit cYrYyanэnэ dYyiєYn cYrYyana зevirir.

Зэxэє gYrginliyinin fazasэnэ 45 dYrYcY dцndYrir.

Зэxэє enerjisinin bir qismini giriєY qaytarэr.

LC avtogeneratorunda Yks rabitY dцvrYsi зэxэє gYrginliyinin fazasэnэ neзY dYrYcY dYyiєir?

80 dYrYcY.

fazanэ dYyiєmir.

20 dYrYcY.

90 dYrYcY.

180 dYrYcY.

Avtogenratorda K dцvrYsi hansэ xassYlYrY malik olmalэdэr?

RYqslYrin sэзrayэєla artmasэnэ tYmin etmYlidir.

RYqslYrin sцnmYsini tYmin etmYlidir.

ЗYxYєda miєarvari rYqslYtin yaranmasэnэ tYmin etmYlidir.

Seзicilik xassYsinY malik olmalэdэr.

RYqslYrin amplitudu artdэqca gьclYnmYnin sYviyyYsini azaltmalэdэr.

Hansэ Yks rabitY mьsbYt Yks rabitY adlanэr?

RYqslYrin sцnmYsini tYmin edYn.

GYrginliyin fazasэnэ 45 dYrYcY dцndYrYn

GYrginliyin fazasэnэ µ § qYdYr dцndYrYn.

Konturun rYqslYrinin sцnmYsini artэran.

RYqslYrin цzьnYtYsirlYnmYsini tYmin edYn.

Raus-Qurvits kriteriyasэna YsasYn sistemin dayaniqlэ olmasэ ьзьn tYyinedicilYrin qiymYYtlYri necY olmalYdэr?

TYk hYdlYrin qiymYtlYri mьsbYt, cьtlYrinki isY mYnfi olmalYdэr.

Ardэcэl olaraq artmalэdэr

Saylarэ artdэqca qiymYtlYri dY artmalэdэr.

Onlarэn qiymYtlYri ardэcэl olaraq azalmalэdэr.

Hamэsэnэn mьsbYt olmasY zYruri vY kifayYtdir.

Mixaylov kriteriyasэ hansэ parametrin kriteriyasэdэr?

Эmpulsyn.

Harmonikalarэn.

Zamanэn.

Fazanin

Tezliyin.Hansэ hallarda Naykvist kriteriyasэndan istifadY edilir?

Sistemin Ymsallarэ hYqiqi YdYd olduqda.

Sistemin Ymsallarэ kompleks kYmiyyYt olduqda.

Sistemin tezlik xarakteristikasэ mэlum olduqda.

Sistemin tezlik xarakteristikasэ mэlum olmadэqda.

Џks rabitY dцvrYsi aзэx olan dьvrYnin tYnliyi mYlum oldukda.

RC generatorunda Vin kцrpьsьnьn funksiyas nYdir?

Зэxэє gYrginliyinin harmonikalarэni artэrmaq.

Зэxэє gYrginliyini gьclYndirmYk

Зэxэє gYrginliyinin dьzlYndirmYk.

Зэxэє gYrginliyini mYhdudlamaq.

Зэxэє gYrginliyinin dцyьnmYsini hamarlamaq.

Avtogenratorun rezonans konturunun funksiyasY nYdir?

Зэxэє rYqsini gьclYndirmYk.

Ьзьncь harmonikanэ ayэrmaq.

Beєinci harmonikanэ ayэrmaq.

Зэxэє rYqsini mYhdudlamaq.

Lazэm olan tezlikli rYqsi ayэrmaq.

= 0 olarsa, generasiya tezliyi necY tYyin edilYr?

=

==

=

=Generatorun Ust(M) asэlэlэрэ nYdYn asэlэ olaraq dYyiєir?

VAX-эn qeyri xYttiliyindYn.

VAX-эn dьzxYtli hissYsinin uzunluрundan.

VAX-эn mailliylndYn.

Џks rabitY dцvrYsinin nцvьndYn.

VAX-эn iєзi nцqtYnin vYziyyYtindYn

Stasionar amplitudun dayanэqlэ vYziyyYti hansэ єYrtdY alэnэr?

1 olduqda .

0 olduqda .

=1 olduqda.

1 olduqda/.S

0 olduqda .

Avtogenratorda M Ymsalэ dYyiєdikdY sYlis iє rejiminin Ysas mьsbYt cYhYti hansэdэr?

cYrYyanэn sabit qalmasэ.

daєэyэcэ tezliyin sabitliyi.

cYrYyanэn amplitudunun sэзrayэєla dYyiєmYsi

Yks rabitY Ymsalэnэn sabitliyi.

cYrYyanэn amplitudunun sYlis dYyiєmYsi.

Avtogeneratorun sYlis iє rejiminin Ysas mYnfi cYhYti hansэdэr?

Зэxэє mьqavimYtinin azalmasэ.

Зэxэє gYrginliyindY harmonikalarэn yaranmasэ.

Faydalэ iє Ymsalэnэn sэзrayэєla artmasэ

Зэxэє gYrginliyinin kiзik olmasэ.

Faydalэ iє Ymsalэnэn az olmasэ.

Avtogeneratorun sYrt iє rejiminin Ysas ьstьn cYhYtlYri hansэlardэr?

GYrginliyin sabit hissYsinin olmamasэdэr.

GYrginliyin zYngin harmonikalara malik olmasэdэr.

Alэnan rYqslYrin impuls єYklindY olmasэdэr.

Зэxэє gYrginliyinin qeyri- sinusoidal olmasэdэr

Onun qYnaYtbaxє olmasэdэr.

Avtogeneratorun sYrt iє rejiminin Ysas зatэєmayan cYhYtlYri hansэlardэr?

RYqslYrin sэзrayэєla dYyiєmYsidir

MYnfi Yks rabitYnin yaranmasэdэr.

Faydalэ iє Ymsalэnэn kiзik olmasэdэr

Gьclь rYqslYin alэnmamasэdэr.

Kiзik amplitudlu rYqslYrin alэnmasэdэr.

S-tipli xarakteristikalэ elementlYr hansэ parametrlY idarYolunurlar?

GYrginliklY.

Tezliyin deviaiyasэ ilY.

GьclY.


Faza fYrqi ilY.

CYrYyanla.

Rezistiv ikiqьtblьnьn xarakteristikasэ nYyY deyilir?

Giriє reaksiyasэ amplitudunun siqnalэn ani qiymYtindYn olan asэlэlэрэna deyilir .

Giriє reaksiyasэ amplitudunun siqnalэn amplitudundan olan asэlэlэрэna deyilir.

Зэxэє mьqavimYtinin giriє mьqavimYtindYn olan asэlэlэрэna deyilir.

Giriє dцvrYsinin keзiriliciyinin зэxэє dцvrYsinin keзiriliciyinY olan nisbYtinY deyilir.

Giriє reaksiyasэnэn ani qiymYtinin siqnalэn ani qiymYtindYn olan asэlэlэрэna deyilir.

Qeyri-xYtti dцvrYyY siqnal tYsir etdikdY iє rejimi xarakteristikanэn Ysas hansэ hissYsindY olur?

Aєaрэ Yyri hissYsindY.

Yuxarэ Yyri hissYsindY.

DьzxYtli hissYsindY.

GYrginliyin bцyьk qiymYtlYrinY uyрun hissYsindY .

Эєзi nцqtYlYrY yaxэn hissYlYrdY.

Tunel diodunun Volt-Amper xarakteristikasэ hansэ xьsusiyyYtY malikdir.

Dьz xYtt єYklindY olur.

Eksponensial olaraq artэr.

Dalрavari dYyiєir.

Eksponensial olaraq azalэr.

N ЁCєYkilli olur vY mYnfi mьqavimYtY malikdir.

Reaktiv qeyri-xYtti elementlYrY hansэ elementlYr naitdir.

ЭnduktivliklYr.

Tutumlar vY induktivliklYr.

Tutumlar.

R, L vY C Ysasэnda qurulmuє rezonans konturlarэ.

Ferromaqnit iзlikli induktivliklYr vY qeyri-xYtti tutumlar.

GYrginliklY idarY olunan gYrginlik mYnbYyi ьзьn зэxэє gYrginliyinin ifadYsi hansэdэr?

u2 =Ki u1

u2 = Ku u1

u2 = Kz u1

u2=Kz i1

u2= Kuu1

CYrYyanla idarY olunan gYrginlik mYnbYyi ьзьn зэxэє gYrginliyinin ifadYsi hansэdэr?

u2 = Ky u1

u2 =Kz u1

u2 =Ki i1

u2 =Ku i1

u2 = Kz i1.

GYrginliklY idarY olunan cYrYyan mYnbYyi ьзьn зэxэє gYrginliyinin ifadYsi hansэdэr?

i2 = K1 i1.

i2 = Ku u1

i2 = Ki u1.

i2 = Kz u1

i2 = Ky u1

CYrYyanla idarY olunan cYrYyan mYnbYyi ьзьn зэxэє cYrYyanэnэn hansэdэr?

i2 = K1u1

i 2= Kyu1

i2 = Kyi1

i2 = Kz u1

i2 = K1i1

Dьz xYtt parзalarэ ilY aproksimasiyada dYqiqlik necY artэrэla bilYr?

Verilmiє iєзi intervalda gцtьrьlmьє hissYlYrin ennini artэrmaqla.

Verilmiє iєзi intervalda gцtьrьlmьє hissYlYri ikiqat azaltmaqla.

Verilmiє iєзi intervalda gцtьrьlmьє hissYlYrin bucaq Ymsallarэnэ dYyiєmYklY.

Verilmiє iєзi intervalda gцtьrьlmьє hissYlYrin miqdarэnэ azaltmaqla.

Verilmiє iєзi intervalda gцtьrьlmьє hissYlYrin miqdarэnэ artэrmaqla.

DцvrYlYrin analizindY qrafiki ьsul Ysas etibarэ ilY hansэ mYqsYdlY istifadY edilir?

Prosesin parametrlYrini dYqiq tapmaq ьзьn.

DцvrYnin sintezini yerinY yetirmYk ьзьn.

DцvrYdYki kYmiyYtlYrin qarєэlэqlэ tYsirini цyrYnmYk mьзьn.

Prosesin dYyiєmY sьrYtini tapmaq ьзьn.

GYrginlik azamanca dYyiєdikdY prosesin keyfiyyYtini цyrYnmYk ьзьn.

ЭkitYrYfli mYhdudlamada Yn azэ neзY dioddan istifadY edilir?

4-dioddan.

3-dioddan.

TYrs istiqamYtdY qoєulmuє 4-dioddan.

1-dioddan..

2-dioddan.

Ampliud modulyasiyasэnda зэxэє yьkь rolunu hansэ dцvrY gцrьr?

RC dцvrYsi.

RL dцvrYsi

Rezistor R.

Qeyri-xYtti tutum.

LC rezonans konturu.

KYsmY bucaрэ ьsulunda harmonikalarэn amplitudalarэnэn maksimal qiymэti bucaрэn hansэ qiymYti nilY tYyin edilir?

qiymYti ilY.

qiymYti ilY.

KYsmY bucaрэnэm minimal qiymYti ilY.

qiymYti ilY.

qiymYti ilY.

Tezlik vurucusunda Ysas hansэ dцvrYlYrdYn istifadY edilir?

Parametrik.

RC.

Passiv.


XYtti.

Qeyri-xYtti.

KvazixYtti ьsul hansэ sistemlYrdY tYtbiq edilir?

RYqYmli.

RYqslYri miєarvari dYyiєYn.

RYqslYri eksponensial dYyiєYn.

RYqslYri siзrayэєla dYyiєYn.

RYqslYri harmonik rYqslYrY yaxэn olan.

SYlis dYyiєYn siqnallar hansэ siqnalara deyilir.

Эmpuls єYklindY dYyiєYn siqnallara

Diferensiallana bilmYyYn siqnallara.

Yalnэz mьsbYt ox istiqamYtidY yayэlan siqnallara .

Yalnэz mYnfi ox istiqamYtidY yayэlan siqnallara .

Zaman oxu ьzrY hYr iki tYrYfY yayэlan vY sonsuz qYdYr diferensiallana bilYn siqnqllara.

Radio siqnallar hansэ siqnallara aiddirlYr.

Zamanca artan siqnallara.

KYsilYn siqnallara.

Zamanca sцnYn siqnallara.

Эmpuls siqnallarэna.

FasilYsiz siqnallara.

KYsilYn siqnallar hansэ siqnallardэr?

TцrYmYlYri kYsilmYyYn .

ArasэkYsilmYdYn dYyiєYn.

YьksYk dYrYcY diferensiallanan.

TцrYmYlYri kYsilmYyYn.

MьYyyYn zaamanda kYsilYn.

Siqnallar fiziki vY riyazi xьsusiyyYtlYrinY gцrY hansэ iki qrupa ayrэlэrlar?

Sinusoidal vY qeyri nsinusoidal.

DeterminlYєmiє vY tYsadьfi.

Sabit vY dYyiєYn gYrgtnlik.

SцnYn vY artan.

Эmpuls єYkillivY hamar.

Siqnal hansэ parametrlYrlY xarakterize edilir?

Amplitud vY faza ilY.

DYyiєmY qanunu ilY.

Tezlik vY faza ilY.

MьntYzYm vY rYqYmli formada dYyiєmYsi ilY.

Amplitud,faza,tezlik vY dYyiєmY qanunu ilY.

Diskret rabitY kanalэnda siqnallarэn entropiyasэ(informativ mYtni) necY dYyiєir?

Entropiya dYyiєmir.

Entropiya azalэr.

Entropiyanэn azalmasэ yavaєэyэr.

Entropiyanэn artmasэ dayanэr.

Entropiya artэr.

Эmpulьs modulyasiyalarэnэn hansэ nцvlYri mцvcuddur?

EninY -impuls modulyasiyasэ.

Tezlik -impuls modulyasiyasэ.

Faza -impuls modulyasiyasэ.

Amplitud-impuls modulyasiyasэ.

Amplitud-impuls,zaman-impuls vY eninY-impuls modulyasiyalarэ.

MьntYzYm vY rYqYmli veriliє sistemlYri hansэ dцvrYlYrlY fYrqlYnirlYr?

RYqYmli sistemdY puls gьclYndiricilYri olur.

RYqYmli sistemdY analoq-rYqYm зeviricisi olur.

RYqYmli sistemdY verilYn siqnal diskret єYkildY olur.

RYqYmli sistemdY rYqYm-analoq зeviricisi olur.

RYqYmli sistemdY analoq-rYqYm vY rYqYm-analoq зeviricilYri olur.

QYbuedicidY qYbul edilYn siqnal hansэ єYkildY olur?

Harmonik.

Trapesiodal.

SцnYn rYqslYr.

Eksponensial.

Modullanmэє.

Veriliє sistemindY mikrofonun funksiyasэ nYdYn ibarYtdir?

SYsin amplitudunu artэrmaqdan ibarYtdir.

Akustik rYqslYri gьclYndirmYkdir.

Akustik rYqslYrin harmonikalarэnэ lYрv etmYkdir

Akustik rYqslYrin tezliyini dYyiєmYkdir.

Akustik rYqslYri elektrik rYqslYrinY зevirmYkdir.

Manipulyasiya nYdir?

Modulyasiya Ymsalэ M>1 olduqda alэnan effektdir.

Parametrin zamanca modulyasiyasэdэr.

Siqnalэn tцrYmYsi ilY modulyasiyadэr.

Diskret modulyasiyanэn bir nnцvьdьr.

Diskret siqnalla modulyasiyada parametrin diskret єYkildY dYyiєmYsidir.

MYniq elementlYr hansэ elementlYrY deyilir.

Sцzьn mYnasэnэ araєdэran qovєaqlara.

Harmonik rYqsi impuls єYklinY salan qovєaqlara.

DцvrYdYki prosesin tezliyini araєdэran qovєaqlara.

DцvrYnin зэxэєэ ilY giriєi arasэndakэ kэmiyyYtlYri YlaqYlYdirYn qovєaqlara.

“VЏ” , “VЏ YA”, “YOX” YmYliyyatlarэnэ yerinY yetirYn qovєaqlara.

Toplanmэє parametrli dцvrYlYrin tYrkibi hansэ elementlrdYn ibarYtdir?

SьzgYcli vY inteqrallayэcэ elementlYrdYn .

MYntiq elementlYrindYn .

GьclYndirici vY diferensiallayэcэ elementlYrdYn.

Verici xYtlYr vY antenalardan.

Эnduktiv, tutum vY rezistiv elementlYrdYn.

Paylanmэє parmetrli dцvrYlYr hansэ dцvrYlYrdir?

TYrkibindY inteqrallayэcэ manqalar olan

Tranzistorlu

TYrkibindY R, L vY C olan.

TYrkibindY xYtt, dalрaцtьrYn,vY єualandэrэcэ elementlYr olmayasn.

TYrkibindY xYtt, dalрaцtьrYn,vY єualandэrэcэ elementlYr olan

Superpozisiya ьsulu hansэ dцvrYlYrY tYtbiq olunmur?

Qeyri-xYtti vY qeyri-xYtti parametrik dцvrrYlYrY.

Passiv dцvrrYlYrY.

Parametrik dцvrrYlYrY.

TYrkibindY R vэ L elementlYri olan dцvrrYlYrY

XYtti dцvrrYlYrY.

Hansэ dцvrYlYrin зэxэєэnda YlavY harmonikalэ rYqslYr yaranэr?

SxemdY xYtti vY parametrik dцvrYlYr olduqda.

XYtti dцvrYlYrin.

R, L dцvrYlYrindY.

R ,C dцvrYlYrindY.

Qeyri-xYtti vY qeyri ЁCxYtti parametrik dцvrYlYrdY.

Parametrik xYtti sistemlYrdY superpozisiya ьsulu iєlYdilY bilYrmi?

Xeyir iєlYdilmir.

Ьsulu tYtbiq etmYk ьзьn siqnqalэ diferensiallamaq lazэndэr.

Ьsulu tYtbiq etmYk ьзьn siqnqalэ inteqrallamaq lazэndэr.

Giriє gYrginliyi kiзik olduqda iєlYdilmir.

Parametrik xYtti sistemlYrdY superpozisiya ьsulu iєlYdilir.

DцvrYnin sintez mYsYlYsi nYdYn ibarYtdir?

Qurрunun sxemi verilir, parametrlYri axtarэlэr.

Sxem vY зэxэє kэmiyyYti verilir, giriє kYmiyyYti axtarэlэr.

Sxem vY giriє kэmiyyYti verilir, зэxэє kYmiyyYti axtarэlэr.

Giriє kYmiyyYti verilir,зэxэє kYmiyyYti axtarэlэr.

KYmiyyYtin giriє vY зэxэє qiymYtlYri verilir, sxem vY onun elementlYrinin qiymYtlYri axtarэlэr.

DцvrYnin analiz mYsYlYlYrinin mahiyyYti nYdYn ibarYtdir?

Sxem vY зэxэє kYmiyyYti verilir, giriє kYmiyyYti axtarэlэr.

Giriє vY зэxэє kYmiyyYtlYri verilir sxemin quruluєu vY parametrlYrinin qiymYtlYri axtarэlэr.

Sxem vY giriє kэmiyyYti verilir, зэxэє kYmiyyYti axtarэlэr.

Зэxэє kэmiyyYti verilir, sxemin quruluєu vY giriє kYmiyyYti axtarэlэr.

Sxem, elementlYrinin qiymYtlYri vY giriє kYmiyyYti verilir,зэxэє kYmiyyYtivYonun dYyiєmY qaqnunu axtarэlэr.

Tezlik diapazonu nYyY deyilir?

465 KHs ЁClik rYqsin teziyinin deviasiyasэna

Modullayэcэ tezliyin Fmax ЁC Fmin qiymYtinY

Daєэyэcэ tezliyin deviasiyasэna

Alзaq tezlikli rYqsin dYyiєmY hYddinY

Nisbi xYtanэn nominaldan artэq olmamasэnэ tYmin edYn tezlik diapazonuna

QYbuledicidY geterodinin funksiyasэ nYdYn ibarYtdir?

YьksYk harmonikalэ rYqslYrin alэnmasэdэr.

Amplitudasэ artan rYqslYrin alэnmasэdэr.

Qeyri-sinusoidal rYqslYrin alэnmasэdэr rYqslYrin alэnmasэdэr

Azalan amplitudalэ harmonik rYqslYrin alэnmasэdэr.

Sabit amplitudalэ daєэyэcэ tezlikdYn fYrqlYnYn yьksYktezlikli rYqslYrin alэnmasэdэr.

QYbuledicinin зэxэєэndaki ucadanэєanэn funksiyasэ nYdYn ibarYtdir?

Зэxэє gYrginliyinin dцyьnmYsini hamarlamaqdэr.

Siqnalэn amplitudasэnэ yьksYltmYkdir.

YьksYk tezlikli harmonikalarэ sьzmYkdir.

SYsin tembrini dYyiєmYkdir.

QYbul edilmiє siqnalэ mYlumata зevirmэkdir.

Radioyayэm AM qYbuledicilYrindY adYtYn aralэq tezliyi neзY Hers olur.

3790 Hs.

15 KHs

1250 Hs.375 KHs

465 KHs


ЦzьndY enerji saxlamayan elementlYr necY adlanэr?

Aktiv. elementlYr adlanэr.

Passiv elementlYr adlanэr

Keзid elementlYri adlanэr.

Proqressiv elementlYr adlanэr.

Dissipativ elementlYr adlanэr.

Hansэ elementlYr konservativ adlanэr?

Yarэmkeзirici diodlar.

Tranzistorlar.

MYntiq elementlYr.

Rezistorlar.

Эnduktivlik vY tutumlar

Hansэ elementlYrY konservativ elementlYr deyilir?

Sabit cYrYyanэ dYyiєYn cYrYyana зevirYn elementlYrY.

VerilYn gYrginliyin formasэnэ dYyiєYn elementlYrY.

ЦzlYrindY enerji saxlamayan elementlYrY.

Daxili mьqavimэtlэrini dYyiєmYyYn elementlYrY.

ЦzlYrindY enerji saxlaya bilYn elementlYrY.

Radiotexnikada adYtYn qeyri-xYtti elementlYr rolunu gцrYn hansэ elementlYrdir?

XYtti rezistorlardэr.

XYtti kondensatorlardэr

Transformatorlardэr

XYtti induktivliklYrdir.

Elektron cihazlarэdэr.

Volt-Amper xarakteristika koordinat sisteminin ikinci vY ya dцrdьncь

kvadrantэndan keзYrsY, xarakteristika hansэ elementY mYxsus olar?

Passiv elementY.

Tutum elementinY.

Эnduktiv elementY.

Konservativ elementY.

Aktiv elementY.

N-tipli xarakteristikalэ elementlYr hansэ parametri ilY idarY olunan elementlYrdir?

CYrYyanla idarY olunan elementlYrdir.

Faza sьrьєmYsi ilY idarY olunan elementlYrdir.

Tezliyin dYyiєmYsi ilY idarY olunan elementlYrdir

GьclY idarY olunan elementlYrdir.

GYrginliklY idarY olunan elementlYrdir.

437. Furye vY Laplas зevrilmYlYri hansэ dцvrYlYr ьзьn tYtbiq oluna bilYr?

Qeyri-xYtti parametrik dцvrYlYr ьз

Parametrik dцvrYlYr ьзьn.

Qeyri-xYtti dцvrYlYr ьзьn.

TYnliklYri mYlum olan dцvrYlYr ьзьn.

XYtti dцvrYlYr ьзьn.

SьzgYcsiz dьzlYndiricini nYyin vasitYsi ilY almaq olar?

Зoxfazlэ dьzlYndirici vasitYsi ilY

Diferensial sxemlYr vasitYsi ilY.

Kцrpь dьzlYndiricisi.

ЭkitYrYfli dьzlYndirici vasitYsi ilY.

Эki YdYd parametrik зeviricinin vasitYsi ilY.

Tezliyi зevrilmiє siqnalэn qurєayanэ vY fazasэ necY dYyiєmYlidir?

Daєэyэcэ rYqsin qurєayanэndan fYrqlYnmYli vY fazasэnэ tYkrar etmYlidir.

Geterodin siqnalэnэ tYkrar etmYli vY fazasэndan 180o dцnmьє olmalэdэr.

Modullayэcэ siqnalэn qurєayanэndan fYrqlYnYmYli vY ondan 90o dцnmьє olmalэdэr.

Geterodin siqnalэndan fYrqlYnmYli, fazasэ isY eyni olmalэdэr.

Giriє siqnalэnэn qurєayan vY fazasэnэ tYkrar etmYlidir.

Faza modulyasiyasэ hansэ sxem Ysasэnda aparэlэr.

Diferensiallayэcэ sxem Ysasэnda.

SьzgYc sxemi Ysasэnda

DьzlYndirici sxem YsasYnda.

Avtogenerator sxemi Ysasэnda.

GьclYndirici sxemi Ysasэnda.

Tezlik modulyasiyasэ hansэ sxem Ysasэnda aparэlэr.

SьzgYc sxem.

GьclYndirici sxem.

Diferensiallayэcэ sxem.

DьzlYndirici sxem.

Avtogenerator sxem.

Tezlik modulyasiyasэnda tezliyin dYyiєmYsi hansэ parametrin dYyiєmYsindYn asэlэ olur.

Tranzistorun emitter-baza keзidinin mьqavimYtindYn.

Џks rabitYnin sYviyyYsindYn.

Siqnal transformatorunun transformasiya эmsalэndan.

Sistemin qarєэlэqlэ induktivlik Ymsalэndan.

vY ya qiymYtlYrinin dYyiєmYsindYn.

Faza modulyasiyasэnda modulyasiya indeksi Mf nYyi Yks etdirir?

Daєэyэcэ rYqslYrin tezliyinin deviasiyasэnэ.

Sistemin maksimal mьqavimэtini.

Fazanэn dYyiєmYsinin minimal qiymYtini.

Tezliyin zamanca dYyiєmYsini.

Fazanэn dYyiєmYsinin maksimal qiymYtini.

Faza modulyasiya indeksi MF modulyasiya gYrginliyinin hansэ parametindYn necY asэlэdэr?

Tezliyi ilY dьz mьtYnasibir.

Fazasэ ilY dьz mьtYnasibir.

Daєэyэcэ rYqslYrin tezliyi ilY dьz mьtYnasibdir.

Daєэyэc vY modullayэcэ rYqslYrin fazalarэnэn fYrqi ilY dьz mьtYnasibdir..

Amplitudu ilY dьz mьtYnasibir

MьsbYt Yks rabitY nY zaman alэnэr.

() olduqda.

olduqda.


olduqda.

olduqda.


n , n = (1,2,..) olduqda.

Avtogeneratorda tezliyin stabillYєdirilmYsi nYyin vasitYsi YldY edilir.

GьclYndiricilYr vasitYsi ilY.

SьzgYclYr vasitYsi ilY.

MYhdudlayэcэlar vasitYsi ilY.

Tezlik vurucularэ vasitYsi ilY.

Kvars rezonatorlarэ vasitYsi ilY.

Dinatron generatorunun цzьnYtYsirlYnmY єYrti necY yaэlэr?

Rekv0 < | Ri |

Rekv0 = S or

Rekv0 =|Ri| |

µ §


Rekv0 >| Ri |

Avtogeneratorda ardэcэl qidalanma sxeminin hansэ зatэєmayan cYhYtlYri var?

Konturun yьksYk gYrginlik altэnda olmasэdэr.

Зэxэє rYqslYrinin sinusoidal olmasэdэr.

Зэxэє rYqslYrinin amplitudunun kiзik olmasэdэr.

Зэxэє rYqslYrinin tezliyi stabillYєmYmiє olur.

Konturdan sabit cYrYyanэn axmasэ vY vY onun yьksYk gYrginlik altэnda olmasэdэr?

Dinatron generatorunun stasionarlэq tYnliyi necY yazэlэr.

Rekv0 < | Ri |

Rekv0 = S or

Rekv0 >| Ri

µ §


Rekv0 =|Ri|

RC avtogeneratorunda adYtYn RC dцvrYlYrinin sayэ neзY YdYd olur?

Bir YdYd RC manqasэ gцtьrmYk olar.

RC dцvrYlYri istYnilYn qYdYr ola bilYr.

RC dцvrYsiz dY generator iєlYyY bilYr

Џn azэ iki RC manqasэ olmalэdэr.

AdYtYn ьз RC manqasэ gцtьrьlьr.

451. Siqnal dedikdY nY baєa dьєьlьr?

A) hYr hansэ informasiyanэ цtьrьr vY yaxud цzьndY daєэyэr

B) hYr hansэ informasiyanэ цtьrьr vY ya цzьndY daєэmэr

C) informasiyanэ цtьrmьr

D) qrafiki formada olan dYyiєYn

E) istYnilYn dYyiєYn informasiya

452. Siqnallarэn kodlaєdэrmanэ hansэ mYqsYdlY aparэrlar?

A) informasiyanэn rYqYm formasэnda tYsviri

B) informasiyanэn qrafik formasэnda tYsviri

C) informasiyanэn animasiya formasэnda tYsviri

D) informasiyanэn cYdvYl formasэnda tYsviri

E) informasiyanэn analoq formasэnda tYsviri

453. Furye зevrilmYsi nY ьзьn lazэmdэr?

A) siqnallarэn spektral analizi ьзьn

B) siqnallarэn цtьrьlmYsi ьзьn

C) siqnallarэn identifikasiyasэ ьзьn

D) siqnalarэn modulyasiyasэ ьзьn


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə