Soru1: Aşağıdakilerden hangisi toprağı inceleyen bilim dalıdırYüklə 167,95 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü167,95 Kb.
#41460

SORU1:Aşağıdakilerden hangisi toprağı inceleyen bilim dalıdır?

A)Jeoloji


B)Limnoloji
C)Pedoloji
D)Coğrafya
E)Nikrobiyoloji
Cevap :C

SORU 2 :Aşağıdakilerden hangisi HETOTRAF mikroorganizmalar grubunda yer almaz?
A)Saprofitler

B)Simbiyoslar

C)parazitler

D)Predatorlar

E)Ototrofik
Cevap :E
SORU 3: Bir bölgede var olan bitki topluluğuna ne ad verilir ?
A) Flora

B) Mangrove

C)Vejatasyon

D)Konifer

E) Fauna
Cevap :C

SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda fiziki faktörler etkili değildir?
A)Yükselti

B)Bakı


C)iklim

D)insan etkileri

E)sıcaklık
Cevap : D

SORU 5:

1-Kil ve Humus

2-Çimento maddesi

3-Bitki kökleri

4- donma ve çözülme

5-Mikroorganizmalar

6-Mesofauna

7- Değişebilir katyonlar gibi ve benzeri etkiler Toprağı oluşturan hangi faktörler arasında yer alır?


A)Agregatlaşma

B)Süspansiyon

C)Hidrasyon

D)Hidroliz

E)Humuslaşma
Cevap : A

SORU 6: sıcaklık ve basınç etkisiyle değişmiş ve orijinal karakterini kaybetmiş kayalara ne ad verilir?


A) klastik kayalar

B)kimyasal kayalar

C)metamorfik kayalar

D)organojen kayalar

E)fiziksel kayalar
Cevap :C
SORU 7: İki mikrondan küçük boyuttaki minarellere ne ad verilir?
A) kil

B) ilit


C) vermikülit

D) fillit

E) montmorillonit
Cevap :A
SORU :8) Toprağın içinde hacim olarak % de kaç katı madde bulunmaktadır
A)%30

B)%28


C)%10

D)%50


E)%40
Cevap :D
SORU :9)Bazik püskürük kayaların SİO2 oranı %de kaçtır?
A)%35

B)%50


C)%60

D)%55


E)%20
Cevap :B
SORU :10)Aşağıdaki hangisi toprağın kil minareleri türü değildir ?
A)hollosit

B)kaolinit

C)klorit

D)diorit


E)nlit
Cevap :D

11)


“İnfiltrasyon” ne demektir ?

 1. Emilme

 2. Sızma

 3. Dağılma

 4. Kabarma

 5. Emilme

cevap:B
12)

Aşağıdakilerden hangisi toprağın oluşturan esas maddeleri ve bunların yüzde hacimleri doğru olarak verilmiştir. 1. Su % 25

Hava % 25

Mineraller % 45

Organik madde % 5


 1. Su % 20

Hava % 25

Mineraller % 45

Organik madde % 10


 1. Su % 25

Hava % 20

Mineraller % 40

Organik madde % 15


 1. Su % 25

Hava % 35

Mineraller % 55

Organik madde % 5


 1. Su % 25

Hava % 15

Mineraller % 55

Organik madde % 5

cevap:A
13)Aşağıdakilerden hangisi pedojenez sürecinde, kronojik sürece göre oluşan bitkiler doğru verilmiştir?

a- Yosun-Diken-Otlar- Ormanlar b- Otlar-Diken-Yosun-Orman

c- Diken-Yosun-Orman-Otlar c-Diken-Otlar-Orman-Yosun

e- Yosun-Orman- Otlar- Diken

cevap: A
14)“Pedounit” ne demektir?

a-Toprağın katmanlara ayrılması b- Toprağın oluşum süreci

c-Toprağın değişimi d-Toprağın hava ile etkileşimi

e- Topraktan alınan üç boyutlu unite

cevap : E


15) Aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır ?

a-Evaperasyon: Buharlaşma b- Transpirasyon:Nemleşme

c- Kapilerite : ince kırcal boşluklar d-İnfiltrasyon: Dağılma

e-Pedojenez:Toprak oluşumu

cevap:D
16)Toprakların yapısını ,oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalı hangisidir?
a)Jeoloji b)Zooloji c)Pedoloji d)Jeomorfoloji e)Biyoloji
17)Toprak parçacıklarının bir araya gelerek oluşturduğu sıralanma ve bunların duruş şekline ne denir?
a)Süspansiyon b)Karbonasyon c)Redüksiyon d)Çelasyon e)Agregatlaşma
18)Aşağıdakilerden hangisi topraktaki sıcaklık rejimini belirleyen ve değişmesine neden olan etkenlerden değildir?
a)Hakim rüzgarlar b)Bitki örtüsü c)Toprak rengi d)Boylam

e)Karla kaplılık


19)Sıcaklık ve basınç etkisiyle değişmiş ve orijinal karakterini kaybetmiş olan kaya oluşuklarına denir?
a)Tortul kayalar b)Volkanik kayalar c)Metamorfik kayalar

d)Organik kayalar e)Püskürük kayalar


20)Bir bölgede baskın olan bitki türlerine ne adı verilir?
a)Vejetasyton b)Pedojenez c)Sabrofitler d)Predatorlar e)Evoporasyon

CEVAPLAR: 16) C, 17)E , 18) D , 19) C , 20)A

21)Aşağıdakilerden hangisi katena farklılaşmasında rol oynayan faktörlerden değildir?

A-Yüzey aşımı

B-Toprak taşınması

C-Toprağa suyun nüfus etmesi

D)Topraktaki polizite oluşumu

E)Hızlı kütle hareketleri


22)Aşağıdakilerden hangisi topraktaki renk oluşumunda etkili değildir?

A-Yağış çeşidi

B-Topraktaki demir miktarına göre

C-Topraktaki drenaj ağı

D-Demirin kimyasal olarak hidratasyon ve hidratlaşmasına bağlı

E-Toprağın aşınıp taşınması


23)Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda etkili olan organizma faktörlerinden biri değildir?

A-Bitkiler

B-Hayvanlar

C-Mikroorganizmalar

D-İnsan faktörü

E-Meteorlar

24)Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda etkili olan fiziksel süreçlerden biridir?

A-Hidrasyon

B-Rediksiyon

C-Agregatlaşma

D-Çelasyon ve baz değişimi

E-Karbonasyon

25)Nemli ortamlarda toprak çökeltisi yer çekimine bağlı olarak yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek yer altı suyuna oradan da akarsu sistemlerine karışır.Toprak çözeltisi içinde erimiş halde veya parçacıklar halinde bulunan birçok madde de bu eriyik madde içinde yukarıdan aşağıya doğru yer değiştirir.

Yukarıdaki topraktaki yer değiştirme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Donma-Çözülme ile yer değiştirme

B-Süspansiyon halinde yer değiştirme

C-Genişleme ve büzülme ile yer değiştirme

D-Likit bir ortamda yer değiştirme

E-Organizmaların yardımıyla yer değiştirme
21-D 22-A 23-E 24-C 25-D
26)Topraktaki nemlilik rejimi aşağıdakilerden hangi faktörlere bağlı olarak belirlenemez?

A-Topraktan doğrudan doğruya buharlaşma nem kaybı ile

B-Yüzeye yakın olan taban suyu vasıtasıyla toprağın yer altı suyundan aldığı suyla

C-Topraktaki horizonlara bağlı

D-Toprağın aldığı yağış miktarına ve bunun sızma miktarına

E-Değişik sıcaklık şartlarında toprak üzerindeki atmosferde mevcut su buharının kısmen yoğunlaşmasıyla


27)Klimatik koşullara bağlı olarak yüksek ve soğuk yerlerde oluşan vejetasyon formasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kurakçıl ormanlar

B-Alpin çayırlar

C-Boreal ormanlar

D-Konifer ormanlar

E-Bataklık (Mangrove) ormanlar


28-Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapabilen mikroorganizma gruplarındandır?

A-Predatorlar

B-Simbiyoslar

C-Hetotrof mikroorganizmalar

D-Saprofitler

E-Ototrofik mikroorganizmalar


29)Aşağıdakilerden hangisi toprağın pedojenez sürecine göre aşağıdaki toprak eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

1 2


A-Yosun Ana kaya

B-Yosun+Liken Parçalanmış kaya

C-Fundalık, çalılık,otlar Genç toprak

D-Ağaç(orman) Olgun toprak

E-Çalılık+Liken Genç toprak
30)Aşağıdakilerden hangisi toprağı toprak yapan olaylardan ,yer değiştirme(taşınma) olayları grubuna girmez?

A)Heyelan

B)Solucanların toprağı yemesi

C-İnfiltrasyon

D-İnsan faktörü

E-Köpek,köstebek gibi hayvanların toprağı eşelemesi


26-C 27-B 28-E 29-E 30-A

31-Aşağıdakilerden hangisi toprak agretatlaşmasını etkileyen faktörlerden değildir? 1. kil-humus

 2. çimento maddesi

 3. bitki örtüsü

 4. taşınma

 5. mikroorganizmalar

32-Aşağıdakilerden hangisi toprakta meydana gelen süreçler arasında yer almaz? 1. hidrosyon ve hidratlanma

 2. hidroliz

 3. mesafauna

 4. oksidasyon

 5. redüksiyon

33-‘Karbondioksitin çeşitli mineraller üzerinde etki yaparak yol açtığı reoksiyonlara denir.’

Yukarıda verilen tanım hangisidir?


  1. karbonasyon

  2. hidroliz

  3. hidrasyon ve hidratlanma

  4. oksidasyon

  5. redüksiyon

34-Aşağıdakilerden hangisi kristal oluşturan kil minerallerinden değildir?

  1. kaolinit

  2. hallosit

  3. İllit

  4. Vermikülit

  5. Allofen

35-Aşağıdakilerden hangisi çürükçül mikroorganizmadı?  1. simbiyoslar

  2. parazitler

  3. predatorlar

  4. saprofitler

  5. faunalar

CEVAP ANAHTARI: 31)D 32)C 33)A 34)E 35)D


36--Klimatik koşullara bağlı olarak meydana gelmiş büyük vejetasyon formasyonları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A)Savanlar B)Alpin çayırlar C)Tundra D)Yayvan yapraklı Ormanlar E)Hayvan formasyonları

CEVAP:E
37-Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunan belli başlı minerallerden değildir?

A)Kadihit B)Hallosit C)Vermikülit D)Muskovit E)Kalorit

CEVAP:D
38-Aşağıdakilerden hangisi pedoloji ile etkileşim halinde olan biyolojik bir bilimdir?

A)Jeoloji B)klimatoloji C)Fizik D)Kimya E)Biyoloji

CEVAP:E
39-Aşağıdakilerden hangisi toprakta oluşan başlıca kimyasal süreçlerden değildir?

A)Hidrololiz B)Karbonasyon C)Solisyon D)Oksidasyon E)Azot fikosyon

CEVAP:E
40-CaCo3’ün toprak içinde birikerek sert kabuk halinde horizonlar oluşturmasına ne denir?

A)Solente B)Kaliş C)Duripon D)Strüktür E)Soloncok

CEVAP:B


41)Aşağıdakilerden hangisi hetotrof mikroorganizma gurubunda değildir?

a)saprofitler mikroorganizmalar b)simbiyoslar mikroorganizmalar c)parazitler mikroorganizmalar d)predatorlar mikroorganizmalar e) ototrofik mikroorganizmalar

CEVAP=E
42)15 cm kalınlıkta bir toprak parçasında 1 hektarda kaç kg mikroorganizma bulunmaktadır?

a)1500-2000 b)1000-6000 c)3000-4000 d)1600-1800 e)8000-10.000

CEVAP=B
43)Aşağıdaki kil minerallerin hangilerinde katyon değişimi en fazla ve en azdır?

a)kaolinit-mika b)klorit-vermikülit c)mika-hallosit d)montmorillonit-korit e)vermikülit-kaolinit

CEVAP=E
44)Nötr püskürük kayalarda silis oranı ne kadar olmalıdır?

a)%55 -60 b)%50 -65 c)%50 den az d)%60 -80 e)%70 - 80

CEVAP=B
45)Toprak katena farklılışmasında rol oynayan etkenlerden değildir?

a)yüzey aşınımı b)toprak taşması c)toprağa suyun nüfuz etmesi e)yüzey şekilleri

CEVAP=E

46-Aşağıdakilerden hangisi toprağı oluşturan olaylardan değildir?

A)Minarellerin ayrışması

B)Kil minarellerin ayrışması

C)Humusun oluşması

D)Pedojenez olayı

E)İnfilitrasyon ile yer değiştirme

cevap:D
47-Aşağıdakilerden hangisi topraktaki sıcaklık rejimini belirleyen ve değişmesine neden olan etkenler arasında yer almaz?

A)Sıcaklık değişimi

B)Enlem ve bakı

C)Akıntılar

D)Hakim rüzgarlar

E)Karla kaplılık

cevap:C
48-Aşağıdakilerdenhangisi toprak agregatlaşmasını oluşturan faktörlerden değildir?

A)Mesafauna

B)Çimento maddesi

C)Yağış

D)Bitki örtüsüE)Donma ve çözülme

cevap:C
49-Günümüzden daha önceki pedojenez süreçleri sonucu oluşmuş topraklara..........denir?

A)Solod B)Poleosol C)Solonetz D)Sierozem E)Solonchok

cevap:B
50-Aşağıdakilerden hangisi pedolojiye yardımcı bilim dallarından değildir?

A)Jeoloji

B)Botanik

C)Kimya

D)Tarım


E)Arkeoloji

CEVAP:E
51-Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunan kil minarellinden değildir?

A)Kaolint

B)Hallosit

C)İllit

D)AlllofenE)Lümaşel cevap:E

52-Aşağıdakilerden hangisi klastik kayalara örnek verilebilir?

A)Çört B)Radiolorit C)Linyit D)Arkozlar E)Gayserit

cevap)D
53-Aşağıdakilerden hangisi katılaşım kayaçların özellikleri değildir?

A)Kökeni mağmadır

B)İçlerinde 1000 civarında mineral bulunur

C)Kimyasal bileşimine göre sınıflandırılırken genellikle silisyum dioksit içeriği dikkate alınır

D)İçindeki silis oranı %50 den az olanlara nötr püskürük kayalar denir

E)Katılaşım kayaları ,iç ve dış püskürük kayaçkar olarak ikiye ayrılır

cevap:D


54-Kil mineralleri arasında en basit strüktür tipine sahip olan mineral grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A)İllit


B)Klorit

C)Allofen

D)Vermikülit

E)Kaolinit

cevap:E

55)Asit püskürük kayaların silisyum oksit oranı hangisinde doğru olarak verilmiştir?A)50-65 B)60-80 C)50’den az D)75-50 E)65-80

CEVAP:B
56)Aşağıdakilerden hangisi en basit strukture sahip kil mineralidir?

A)İllit(mika) B)Allofen C)Hallosit D)Kaolinit E)Vermikülit

CEVAP:D
57)Aşağıdakilerden hangisi katena farklılaşmasında rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A)Sıcaklık B)Yüzey aşınımı C)Toprak aşınımı D)Toprağa suyun nüfuz etmesi E)Hızlı kütle hareketleri

CEVAP:A
58)Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı ormanlardan oluşan bir vejetasyondur?

A)Boreal ormanlar B)Savanlar C)Mangrove ormanları D)Kurakçıl ormanlar E)Konifer ormanlar

CEVAP:E
59)Topraklarda masif ,tabakalı ve köşesiz blok strüktür oluşumuna neden olan fiziksel etken hangisidiğr?

A)Bitki kökleri B)Genişleme ve büzülme C)Donma ve çözülme D)Mesofauna E)Kil ve humus

CEVAP:C


60-Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumundaki kimyasal süreçlerden biri değildir?

a)Mesofauna b)Hidroliz c)Solüsyon d)Oksidasyon e)Redüksiyon

CEVAP:A

61-Aşağıdakilerden hangisi topraktaki belli başlı kil minerallerinden biri değildir?a)Kaolinit b)Gleyleşme c)Hallosit d)İllit e)Klorit

CEVAP:B
62-Sodyumun egemen olduğu toprakların drene olması sulama suyu ile fazla suyun yıkanması

Yukarıda verilen koşullar aşağıdaki hangi olayın gerçekleşmesini sağlar?

a)Lateritleşme b)Salinizasyon c)Kalsifikasyon d)Podzolleşme e)Alkalileşme

CEVAP:E
63-Toprak profiline giren suların süzülmek suretiyle profilden uzaklaştırılmasına........denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)Hızlı akış b)Çok hızlı akış c)Yüzey drenajı d)İç drenaj e)Yavaş akış

CEVAP:C
64-Suyun toprakminerallerine bağlanmasına.........denir.Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilmelidir?

a)Hidrasyon b)Karbonasyon c)Redüksiyon d)Solüsyon e)Saprofitler

CEVAP:A

65)aşağıdakilerden hangisi klastik kayaç değildir?

a)konglomera b)breş c)arkozlar d)litarenitler e)evaporitler

cvp:E

66)aşağıdakilerden hangisi evaporitlerden değildir?

a)Kalker b)jips c)anidrit d)kayatuzu e)radiolarit

cvp:E
67)aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda fiziksel süreçlerden değildir?

a)hidroliz b)kil ve humus c)çimento maddesi d)mesofauna e)donma ve çözülme

cvp:A
68) Toprağın hacim olarak yüzde kaçı katı maddelerden oluşur?

a) 50 b) 70 c) 10 d) 40 e) 30
69) aşağıdakilerden hangisi topraktaki sıcaklık rejimini belirleyen ve değişime neden olan faktörler arasında değildir?

a) enlem b) bakı c) sıcaklık değişimi d) hakim rüzgarlar e) boylam


69) aşağıdakilerden hangisi toprakta meydana gelen başlıca fiziksel prosesler arasında değildir?

a) agregatlaşma b) parçalanma c) taşınma d) erime e) birikme


70)aşağıdakilerden hangisi toprak oluşmasında kimyasal süreçlerden değildir?

a) parçalanma b) hidroliz c) solüsyon d) redüksiyon e) hidrasyon


71)aşağıdakilerden hangisi iç drenajı ölçmek için kullanılan kriterlerden değildir?

a)çok bozuk drenaj b)bozuk drenaj c)yetersiz drenaj d)asidik drenaj


CEVAPLAR:67)A ,68)E ,69)D ,70)A ,71)D

72-Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunan minerallerden değildir ?
 1. Kaolinit cevap : E

 2. Hallosit

 3. İllit

 4. Allofen

 5. Silll

73-Aşağıdakilerden hangisi toprakta oluşan başlıca kimyasal süreçlerden değildir ? 1. Hidroliz cevap:D

 2. karbonasyon

 3. redükasyon

 4. termosans

 5. hidratlanma ve hidrasyon

74-Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumda egemen olan unsurlar arasında yer almaz ?
 1. podzolleşme cevap :D

 2. lateritleşme

 3. tuzlanma veya selinizasyon

 4. humuslaşma

 5. alkolileşme

75-Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda etkisi yoktur ?
 1. insan

 2. bitkiler

 3. hayvanlar

 4. mikroorganizma

 5. magma cevap : E

76-Aşağıdakilerden hangisi podzolleşme sonucu oluşmuş toprak değildir?
 1. çayır tOpraklar

 2. laterit topraklat cevap:B

 3. tundra topraklar

 4. kırmızı podeolik topraklar

 5. gri kahverengi poderol topraklar

77-Aşağıdakilerden hangisi kristal minarel olmayandır ?
 1. kaolinit

 2. mika

 3. hallosit

 4. allofen

 5. klonit cevap E

78-Mikroorganizmlar kaç gruba ayrılır ?
 1. 1

 2. 2

 3. 3 cevap B

 4. 4

 5. 5

79-Aşağıdakilerden hangisi kendı besinini kendisi yapar ?
 1. Saprofitler

 2. Predatorlar

 3. Parazitler

 4. Ototrafik mikroorganiz cevap :D

 5. simloyislar

80-Bir maddenin diğer madenin içine dahil etmesine ne ad verilirir ?


 1. infilatasyon

 2. sütsasyon

 3. esaparasyon cevap :A

 4. transpinasyon

 5. kapilerite

81-Topraktaki ince kılcal boşluklara veya gözeneklere ne ad verilir ?
 1. kapilerite

 2. sütsasyon

 3. esaparasyon CEVAP : A

 4. infilatasyon

 5. transpinasyoN

82)----------- toprağı oluşturan parçaların birbirleriyle doğal halde birşelerek meydana getirdikleri çeşitli çekil ve büyüklükteki kümelerdir.

Yukarıdakı boş bırakılan yere hangi terim gelmeli ?


 1. Çakıl cevap :C

 2. Ana kaya

 3. Strüktür

 4. Gleyleşme

 5. Alkollileşme

83)Aşağıdarkilerden hangisi pedoloji ile etkileşim halinde bulunan biyolojik bir bilimdir?
 1. kimya

 2. klimatoloji

 3. coğrafya

 4. tarım

 5. zooloji cevap: E

84)Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda etkisi yoktur ?
 1. insan

 2. bitkiler

 3. hayvanlar

 4. mikroorganizma

 5. magma cevap : E

85)Topraktaki ince kılcal boşluklara veya gözeneklere ne ad verilir ?
 1. kapilerite

 2. sütsasyon

 3. esaparasyon CEVAP : A

 4. infilatasyon

 5. transpinasyoN

86)Toprakta sıcaklık değişimlerini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Yer altı suları B)Fay hatları ((C))Güneşin radyasyon etkisi D-)Jeotermal kaynaklar

CEVAP:C
87-Dünyada sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Sert karasal iklim B)Kutup iklimi C-)Subtropikal iklim ((D))Çöl iklimi

CEVAP:D
88-)Dünya üzerinde esen hakim rüzgarların toprak üzerinde aşağıdakilerden hangisinde etkisi yoktur?

A-)Buharlaşmayı artırır ((B-))Toprağı verimsizleştirir C-)Toprak sıcaklığını düşürür D-)Hepsi

CEVAP:B
89-)Toprağın ana maddesi ayrışmaya uğrarken ve dönüşürken hangi devreden geçmez?

A-)Kaya B-)Ayrışmış kaya C-)Genç toprak ((D-))Sert toprak

CEVAP:D
90-)Dünya üzerinde kuzey yarım küredeki toprakların güneye bakan yamaçları daha sıcaktır bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Karaların fazla olması ((B-))Bakı faktörü C-)Sıcak rüzgarların etkisi D-)Yağışın etkili olması

CEVAP:B
91-)Aşağıdakilerden hangisi toprakta oluşan başlıca kimyasal süreçlerden değildir?

A-Hidroliz B-Solüsyon C-Humuslaşma D-Karbonasyon E-Redüksiyon
92-)Aşağıdakilerden hangisi hetotraf mikroorganizmalardan değildir?

A-Saprofitler B-Parazitler C-Predatorlar D-Aktinomeler E-Simbiyoslar

93-)Toprağı oluşturan esas maddelerden olan mineraller toprağın kaçta kaçını oluşturur?

A-%25 B-%35 C-%40 D-%45 E-%50


94-)Aşağıdakilerden hangisi toprağın nemlilik rejimini belirler?

 1. Toprağın aldığı yağış miktarına ve bunun sızma miktarına

 2. Değişik sıcaklık şartlarında toprak üzerindeki atmosfer de mevcut su buharının kısmen yoğunlaşmasıyla

 3. Topraktan doğrudan doğruya buharlaşmasıyla nem kaybı ile

A-I. B-I.-III. C-II.-III D-I.-II. E-I.-II.-III

.

95-)Aşağıdakilerden hangisi pedoloji ile arasında ilişki olan temel bilimlerdendir?A-Matematik B-Tarım C-Coğrafya D-Zooloji E-Mikrobiyoloji
CEVAPLAR: 91-C 92-D 93-D 94-E 95-A
96-Aşağıdakilerden hangileri toprak agregatlaşmasını oluşturan faktörlerden birisidir?

A)Likit bir ortamda yer değiştirme B)Kütle halinde yer değiştirme C)Kil ve Humus D)Hidroliz E)Redüksiyon

CEVAP:(C)
97-Aşağıdakilerden hangisi topraktaki yer değiştirme olaylarından biridir?

A)Likit bir ortamda yer değişirme B)Solüsyon C)Redüksiyon D)Hidroliz E)Hidrasyon

CEVAP:A
­98-Aşağıdakilerden hangisi torak agregatlaştırmasını oluşturan faktörlerden birisi değildir?

A)Mesofauna B)Genişleme-Büzülme C)Donma-çözülme D)Bitki kökleri E)Hidroliz

CEVAP:E
99-Aşağıdakilerden hangisi pedoloji ile etkileşim halinde olan biyoloik bir bilimdir?

A)Kimya B)Klimatoloji C)Coğrafya D)Tarım E)Zooloji

CEVAP:E
100-organik ve inorganik maddelerin karışımından oluşan belirli oranlarda su ve hava bulunan üzerinde Vanlı bir ortamı bulunduran bitkilere durak yeri ve besin kaynağı sağlayan ayrışmış bir kattır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangsidir?

A)Pedon B)Toprak C)Anakaya D)Polojenez E)Horizon

CEVAP:B
101-Aşağıdakilerden hangisi kristal oluşturmayan kil mineralidir?

a.)Hallosit b.)İllit c.)Vermikülit d.)Allofen e.) Klorit


102)Toprak içerisindeki karbondioksitin su ile birleşmesi sonucu oluşan madde hangisidir?

a.)Hidrojen peroksit b.)Karbonik asit c.)HC1 d.)Karbon 14 d.) Nitrifikasyon


103)Aşağıdakilerden hangisi Hetotrof mikroorganizmalardan değildir?

a.)Saprofitler b.)Simbiyoslar c.)Parazitler d.) Ototrofikler e.)Predatorlar


104)Toprağı oluşturan esas maddelerden olan minerallerin hacim olarak oranı % kaçtır?
a.)45 b.)46 c.) 47 d.) 48 e.) 49
105.)Silisyum dioksit oranın %50-65 arasında bulunan kayalara nedir?


 1. Asidik püskürük kayalar

 2. Bazik püskürük kayalar

 3. Nötr püskürük kayalar

 4. Ultra bazik püskürük kayalar

 5. Tortul kayalar

Cevaplar :101 :D ,102:B ,103:D, 104:A , 105:C


106-) Aşağıdakilerden hangisi klimatik koşullara bağlı olarak meydana gelmiş büyük vejetasyon formasyonlarından biri değildir ?
A- Boreal Ormanlar

B- Konifer Ormanlar

C- Savanlar

D- Muson vejetasyon formasyonu

E- Tropikal yağmur ormanları
107-) Aşağıdakilerden hangisi katenaların oluşum nedenlerinden değildir ?
A- Aşınma taşınma B- Demirin içinde bulunumu
C- Suyun taşınıp birikmesi D- Demirin Miktarı
E- Mineralin Karışma oranı
108-) Aşağıdakilerden hangisi agregatlaşmasını oluşturan başlıca faktörlerden biri değildir ?


 1. Kil ve humus

 2. Bitki kökleri (genellikler kılcal kökler)

 3. Isınma ve soğuma

 4. Genişleme ve büzülme

 5. Mikroorganizmalar

109-) Minerallerin bünyelerindeki su kaybına ……. denir.
 1. Hidrasyon

 2. Hidratlanma

 3. Hidrate

 4. Dehidratasyon

 5. Dehidrate

110-) Aşağıdakilerden hangisi topraktaki biyolojik süreçlerin ana hatlarından biri değildir ?
 1. Organik maddelerin yer değiştirmesi

 2. Oksidatif ayrışma

 3. Humuslaşma olayı

 4. Nitrifikasyon olayı

 5. Oksijen fiksasyonu

Cevaplar : 106-D * 107-E ,* 108-C *, 109-D * ,110-E

111-Çeşitli ölçülerde alınan toprak kesitine ………. denir.

Yukarıdaki boş alana hangi tanım en uygundur?

A)Katena

B)Fauna


C)Mutualizm

D)Vejetasyon

E)Pedon(Pedonit)

YANIT:E
112)Toprağı oluşturan başlıca maddelerden suyun oranı kaçtlr?

A)%45

B)%25


C)%5

D)%10


E)%55

YANIT:B
113)Toprağın oluşum süreci aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Ana kaya-Parçalanmış Kaya-Genç Toprak-Olgun Toprak

B)Ana Kaya- Genç Toprak-Parçalanmış Kaya- Olgun Toprak

C) Ana Kaya- Genç Toprak- Olgun Toprak-Parçalanmış Kaya

D) Parçalanmış Kaya- Genç Toprak- Olgun Toprak- Ana Kaya

E) Genç Toprak- Olgun Toprak-Parçalanmış Kaya- Ana Kaya

YANIT:A
114)Topraktaki sıcaklık rejimini belirleyen ve değişmesinde etkili neden olan etmenlerden değildir?

A) Sıcaklık Değişimi

B)Enlem ve Bakı

C)Toprak Rengi

D)Karla Kaplılık

E)Fauna

YANIT:E
115)Katena faklılaşmasında rol oynayan etmenlerden değildir?A)Yüzey Aşınımı

B)Toprak Taşınması

C)Toprağa Suyun Nüfuz Etmesi

D)Hızlı Kütle Hareketleri

E)Pedonit

YANIT:E


116-)Toprağı oluşturan esas maddelerden olan su toprağın kaçta kaçını oluşturur?

A-%30 B-%45 C-%5 D-%25 E-%40


117-)Toprakta belli miktarda kil minerali bulunur.

Aşağıdaki minerallerden hangisi kil minerali değildir?

A-Kaolinit B-Klorit C-Kuvars D-Hallosit E-Allofen
118-Otsu formasyonlar genellikle hangi iklim tipinde görülür?

A-Ekvatoral B-Savan C-Akdeniz D-Ilıman okyanusal E-Çöl

119-)Aşağıdakilerden hangisi toprak agregatlaşmasını oluşturan başlıca faktörlerden değildir?

A-Kil ve humus B-Genişleme ve Büzülme C-Mesofauna D-Mikroorganizmalar E-Birikme


120-)Toprak içindeki materyaller zaman süreci içinde çeşitli metotlarla bir yerden bir yere taşınır ve birikirler. Bu olaya yer değiştirme denilir.

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme tiplerinden değildir?

A-Likit bir ortamda yer değiştirme

B-Kütle halinde yer değiştirme

C-Dağılma ve toplanmayla yer değiştirme

D-Süspansiyon halinde yer değiştirme

E-Organizmaların yardımıyla yer değiştirme
CEVAPLAR: 116-D , 117-C 118-B 119-E , 120-C

121-Suyun toprak minarelerine bağlanmasına ne denir? 1. Hidroliz b-Hidrasyon c-Solusyon d-Oksidasyon e-Redoksiyon

cevap: B
122-Günümüzden daha önceki pedojenez süreçte oluşmuş topraklara ne denir?

a-alüvyal toprak b- Çernezyom c- Poleosal d-Kahverengi toprak e-kırmızı toprak

cevap: C
123)Belirli bir süre sonunda atmosfer etkilerine en dayanıklı ana kaya hangisidir?

a-kumtaşı b-çakıl c-kil d-Kalker e-granit

cevap :D
124)15 cm kalınlıkta bir toprak parçasında 1 hektarda kaç kg arasında mikroorganizma bulunur ?

a-500-600 b- 700-2000 c- 1000-6000 d- 10000-20000 e- 5000-10000

cevap: c
125) Bütün katılaşım kayalarının kökeni nedir?

a-tüf b-toprak c-su d-magma e- volkan bombası

cevap: d

126-Tortul kayalar kaç gruba ayrılır?)A)5 B)4 C)6 D)3 E)8

CEVAP:D
127-Toprakta belli başlı yedi kil mineral türü bulunur.Aşaıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A)Kaolinit B)Hallosit C)İllit D )Allofen E)Zümrüt

CEVAP:E
128-Aynı iklm koşulları altında bir yamaç boyunca topoğrafya şartlarına bağlı olarak gelişen farklı ancak birbirleriyle ilişkili toprak tiplerinden oluşan toprak serilerine ne isim verilir?

A)Toprak katenaları B)Yamaç suyu C)Paleosol D)B horizonu E)C horizonu

CEVAP:A

129-Kil minerallerinin başlıca iki önemli özelliği vardır. Bunlar katyon değişim kapasitesi …… kapasiteleridir. Boş kısma Şğıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)İklim B)Volkan C)Tsunami D)Su tutma E)Katyon

CEVAP:D
130)Aşağıdakilerden hangisi toprak yapan olaylardan birisi değildir?

A)Humusun oluşması B)Kil minerallerinin oluşması C)minerallerin ayrışması D)Organik maddelerin ayrışması E)Magma

CEVAP:E

131-Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunan belli başlı kil minerallerinden değildir ?

A) Kaolinit B) İllit C) Allofen D) Kuvars E) Hallosit

Cevap : D


132-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

A) Saprofitler =çürükçüller

B) Simbiyoslar=ortak yaşayanlar

C) Hetotrof mikroorganizmalar =kendi besinini üretenler

D) Parazitler = birinin üzerinden geçinenler

E) Predatorler = otçullar


Cevap: E
132-Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumda rolü yoktur ?

A) basınç B) bakı C) eğim D) yükselti E) hayvanlar

cevap:A
133- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık rejimini belirleyen ve değişmesine neden olan etkenlerden değildir ?

A) kayaçlar

B) sıcaklık değişimi

C) enlem be bakı

D) yükselti

E) bitki örtüsü

Cevap : A

134-Aşağıdakilerden hangisi toprağın oluşmasında etkili olan fiziki faktörlerden değildir?

A)iklim

b)sıcaklık değişimic)yükselti

d)hakim rüzgarlar

e)insan faktörü
cevap:e
135)Katılaşım kayaçlarının kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)magma


b)yağmur

c)fiziksel çözülme

d)rüzgar

e)evaporasyon cevap :A


136-Birbirine yakın toprak alanları içerisinde farklı toprak profillerine sahip topraklara ne ad verilir?

a)kil


b)humus

c)katena


d)flora

e)fauna
cevap:C


137)Aşağıdakilerden hangisi toprakta oluşan kimyasal süreçlerden değildir?

a)hidrasyon ve hidratlanma

b)hidroliz

c)karbonasyon

d)solüsyon

e)pedojenez


cevap:E
138)Aşağıdakilerden hangisi başlıca kil minerallerinden değildir?

a)kaolinit

b)illit(mika)

c)hallosit

d)klorit

e)bazik
cevap :E


139-Aşağıdakilerden hangisinde toprağın oluşum safhaları doğru şekilde verilmiştir?


  1. Kaya – Ayrışmış Kaya – Genç Toprak – Olgun Toprak

  2. Ayrışmış Kaya – Kaya – Genç Toprak – Olgun Toprak

  3. Olgun Toprak – Genç Toprak – Kaya – Ayrışmış Kaya

  4. Genç Toprak – Olgun Toprak – Ayrışmış Kaya – Kaya

  5. Kaya – Genç Toprak – Ayrışmış Kaya – Olgun Toprak

Cevap: A
140-Ana kaya üzerinde hiçbir bitki yokken yosun safhasından itibaren ağaç safhasına kadar bitkilerin değişimli olarak yerleşmesi olayına ne denir?
  1. Herozon b. Vejetasyon c. Pedejonez

d. İnfiltrasyon e. Süksesyon Cevap: E


141-Birbirlerine yakın toprak alanları içerisinde farklı toprak türlerine sahip olan topraklar bütününe ne ad verilir?


  1. Kapilarite b. Transpirasyon c. Katena

d. Evaporasyon e. Pedojenez Cevap: C


142-

   1. Erozyonun olup olmaması

   2. Su birikiminin olması ya da olmaması

   3. Demirin bulunup bulunmaması

Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri farklı renklerde toprak oluşumu için gerekli koşullardandır ?
 1. Yalnız I b. Yalnız II c. II-III d. I-III e. I-II-III

Cevap: E
143-Toprak oluşumunda organizma faktörü önemli bir yer tutar.

Aşağıdakilerden hangisi bu organizmalardan biri değildir?


 1. Bitkiler

 2. Mikroorganizmalar

 3. İnsan

 4. Drenaj

 5. Hayvanlar Cevap: D

144)Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumuna katkıda bulunan hetotrof mikroorganizmalardan değildir?

A)SAPROFİTLER

B)SİMBİYOZLAR

C)PREDATORLAR

D)AZOT BAĞLAYANLAR

E)PARAZİTLER CEVAP:D


145)Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunan kil minerali değildir?

A)KAOLİNİT

B)MONTMORİLLONİT

C)İLLİT(MİKA)

D)HALLOSİT

E)EVAPORİT CEVAP:E


146)Topraktaki nemlilik rejimi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?

A)Toprağın aldığı yağış miktarına ve bunun sızma miktarına

B)Topraktan doğrudan doğruya buharlaşma ile nem kaybına

C)Atmosferde bulunan hidrokarbon miktarına

D)Topraktaki organizmaların su gereksinimleri için topraktaki suyu kullanmalarına

E)Yüzeye yakın olan taban suyu vasıtası ile toprağın yer altından aldığı suya

CEVAP:C
147)Aşağıdakilerden hangisi topraktaki sıcaklık rejimini belirleyen faktörlerden biridir?

A)ENLEM VE BAKI

B)TOPRAKTAKİ CANLILAR

C)MİKROORGANİZMALAR

D)TOPRAKTAKİ SU MİKTARI

E)TOPRAKTAKİ MİNERALLERİN YAPISI CEVAP:A

148)Aşağıdakilerden hangisi toprağı toprak yapan olaylardan değildir?

A)Minerallerin ayrışması

B)Topraktaki su ve sıcaklığın artması

C)İnflitrasyon ile yer değiştirmesi

D)Humus oluşması

e)Organik maddelerin ayrışması

CEVAP:B

149:Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kayalar içerisindeki evaporitlerin çeşitlerinden birisi değildir?A)Kalker

B)Jips


C)Traverten

D)Anidrit

E)Kayatuzu
150-Aşağıdakilerden hangisi karbonlu organojen kayaların çeşitlerinden birisi değildir?

A)Turba


B)Linyit

C)Taş kömürü

D)Gayserit

E)Antrosit


151-Aşağıdakilerden hangisi toprakta belli başlı yedi mineral türünden biri değildir?

A)Klorit


B)Allofen

C)Hallosit

D)Ferritik

E)Mika
152-Aşağıdakilerin hangisi floranın kelime olarak karşılığıdır?

A)Hayvanlar

B)Bitkiler

C)Mikroorganizmalar

D)Sular


E)İnsanlar
153-Toprak profilini inceleyecek olursak anakaya hangi kaymanda(horizonda)bulunur?

A)A katı


B)D katı

C)E katı


D)B katı

E)C katı
CEVAPLAR:149-C 150-D 151-D 152-B 153:B


154) Aşağıdakilerden hangisi kristal oluşturan kil minerallerinden değildir?

a) kaolinit

b) hallosit

c) illit


d) vermikülit

e) allofen


155) Pedojenez nedir ?

a) toprağın ayrışması

b) toprağın taşınması

c) toprağın oluşum süreci

d) toprağın yıkanması

e) iklimin toprak üzerindeki etkisi


156) Aşağıdakilerden hangisi katena farklılaşmasında rol oynayan etkenlerden değildir ?

a) yüzey aşınımı

b) tprak taşınması

c) toprağa suyun nüfuz etmesi

d) toprağın donarak çözünmesi

e) hızlı kütle hareketleri


157) İnfiltasyon nedir?

a) süzülme

b) ayrışma

c) buharlaşma

d) süprülme

e) kütleler halinde yer değiştirme


158)hangisi hetotraf mikroorganizmalardan değildir?

a) parazitler

b) fauna

c) saprofitler

d) simbiyoslar

e) predatorlar

CEVAP ANAHTARI: 154) E 155)C 156)D 157)A 158)B
159-Aşağıdakilerden hangisi toprak agregatlaşmasını oluşturan başlıca faktörlerden değildir?

A)Kil ve Humus B)Mesafauna C)Çimento maddesi D)Humuslaşma E)Humuslaşma

CEVAP:E

160-Aşağıdakilerden hangisi pedoloji ile etkileşim halinde olan biyolojik bir bilimdir?A)Kimya B)Klimatoloji C)Coğrafya D)Tarım E)Zooloji

CEVAP:E
161-Aşağıdakilerden hangisi klimatik koşullara bağlı olarak meydana gelmiş büyük vejetasyon formasyonlarından değildir?

A)Otsu formasyonlar B)Savanlar C)kurakçıl ormanlar D)Sulak ormanlar E)Tundra formasyonları

CEVAP:D
162-Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumunda etkisi yoktur?

A)Magma B)Bitkiler C)Hayvanlar D)Mikroorganizmalar E)İnsan

CEVAP:A
163-Aşağıdakilerden hangisi Hetetrof mikroorganizmalardan değildir?A)Saprofitler B)Parazitler C)Bakteriler D)Sümbiyoslar E)Predaterler CEVAP:C
Yüklə 167,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə