Toprak oluşumu ile iLGİLİYüklə 30,22 Kb.
tarix08.08.2018
ölçüsü30,22 Kb.

TOPRAK OLUŞUMU
Soru 1.      Ilıman iklim  kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin  topraklar aşağıdakilerden  hangisidir?

A)     Kahverengi orman toprakları


B)      Podzollar
C)      Step toprakları
D)      Lateritler
E)       Tundra toprakları
Soru 2.      Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Arazinin engebeli olması
B)      Erozyonun çok etkili olması
C)      Heyelanların sık görülmesi
D)      Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
E)       Doğal bitki örtüsünün  çok çeşitli olmasıSoru 3.      Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki  örtüsünün  gür  olmasına rağmen  humus miktarı bakımından zayıftır. 
      Bu durumun  temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Kimyasal çözülmenin az  olması
B)      Fiziksel çözülmenin fazla olması
C)      Yıllık sıcaklık farklarının az olması
D)      Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması
E)       Akarsuların debilerinin yüksek olması

Soru 4.      Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?


A)     Laterit
B)      Podzol
C)      Tundra
D)      Çernezyom
E)       Terra-Rossa

        Soru 5.      Aşağıdakilerden  hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir? 


A)     Nem
B)      Kayaçların yapısı
C)      Sıcaklık
D)      Humus
E)       Bitkiler
Soru 6       Alüvyonlar , morenler ve lösler taşınmış topraklardır.   Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?
A)      Fazla yıkanmış topraklardır
B)      Geçirimsiz topraklardır
C)      Karbonatlı topraklardır
D)      İnce taneli topraklardır
E)       Verimli topraklardır

Soru 7       Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır? 
 
A)      Laterit- Kahverengi orman toprağı
B)      Terra Rossa –Step
C)      Podzol –Çöl toprağı
D)      Podzol-laterit
E)       Çernezyom-Tundra

 


Soru 8      Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir   toprak oluşum şeklidir?
      Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha  şiddetli olması gerekir?
A)     Sinop
B)      Konya
C)      Rize
D)      Tokat
E)       Eskişehir
Soru 9       Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.      Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

A)     Erozyon etkisiyle oluşurlar


B)      Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar
C)      Horizonları gelişmemiştir
D)      Delta ovalarında oluşurlar
E)       Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır

Soru 10       Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.


Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yer şekillerinin engebesiz olması


B)      Rüzgâr erozyonunun yaygın olması
C)      Akarsu ağının seyrek olması
D)      Yağış miktarının az olması
E)       Bitki örtüsünün olmaması

Soru 11       Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.Aşağıdaki bölümlerden hangisinde  bu topraklar geniş yer tutar?

 A)     Batı Karadeniz
B)      Kıyı Ege
C)      Yukarı Kızılırmak
D)      Orta Fırat
E)       Ergene

Soru 12     Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.


Buna göre aşağıda  belirtilen yerlerden hangisin­de bu çözülme şekli  daha fazla  görülür?

A)          60° enlemleri civarı


B)          Ekvator çevresi
C)          Kutuplar ve çevresi
D)          30° enlemleri civarı
E)    Orta kuşak karalarının batı kıyıları 

Soru 13       Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki  büyük gruba ayrılır­lar.     Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)     Alüvyon - moren - lös gibi isimler alırlar.
B)      Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.
C)      Taşınmış toprakların  kalınlıkları  bazen  birkaç
yüz metreyi geçebilir.
D)      Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.
E)       Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar,    buzullar   gibi dış etkenler oluşturur

 Soru 14       Aşağıdakilerden  hangisi  kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?

A)        Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi
B)        Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi
C)        Kayalarda erime meydana gelmesi
D)        Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö­rülmesi
E)   Ülkemizde en çok iç Anadolu'da görülmesi


NÜFUS VE YERLEŞME


 1. Ülkemizdeki kentleşme hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?
  A)  Ülkemizde 1950'li yılların başından itibaren kentleşme sürecine girilmiştir. 
  B)  Kentleşmemizdeki hızlı nüfus artışının nedeni göçlerdir. 
  C)  Kentsel büyüme hızımız dünya genelinde çok yüksektir. 
  D)  Nüfusumuzun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. 
  E)  Doğumların ölümlerden çok olması kentsel nüfuslanmayı hızlandıran faktör olmuştur.
    

  2) İstanbul,Ankara,İzmir,Adana ve Bursa illerinin yaklaşık ülke nüfusunun üçte birini oluşturmaları aşağıdakilerden hangisini ispatlar?


  A)  Doğum oranlarının fazla olduğunun 
  B)  Göçle gelen nüfusunun çok fazla olduğunu 
  C)  Bebek ölümlerinin çok az olduğunu 
  D)  Ortalama yaşam süresinin fazla olduğunu 
  E)  Sağlık hizmetlerinin yeter ve kalite düzeyinin yüksek olduğunu
   

  3) Doğurganlık oranının yüksek olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A)  Kırdan kente göç olayı yaşanır 
  B)  Genç nüfus oranı fazladır 
  C)  Nüfus bağımlılık oranı yüksektir 
  D)  Doğal nüfus artış hızı fazladır 
  E)  Nüfusun iki katına çıkma süresi uzundur
   
   
  4) Ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)  Nüfus dağılışında alanlar arasında önemli farklar görülmektedir 
  B)  Sanayileşmenin ağır bastığı merkezlerde nüfus yoğunluğu fazladır 
  C)  Tarım alanlarının olduğu yerlerde nüfus seyrektir 
  D)  Nüfus yoğunluğu kıyılarda iç kesimlere oranla daha fazladır 
  E)  Nüfusun dağılışı ile doğal çevre faktörü arasındaki ilişki en fazla Marmara Bölgesi'nde görülür
5) Aşağıdaki illerimizden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?
A)  Konya 
B)  Aydın 
C)  Samsun 
D)  Eskişehir 
E)  Rize
 

6) Tarımsal faaliyetler ile nüfus dağılışı arasındaki ilişki aşağıdaki illerimizden hangisinde farklı özellik taşır?


A)  Adana 
B)  Samsun 
C)  Aydın 
D)  Rize 
E)  Manisa
 
 

7) Aşağıdaki bölümlerin hangisinde nüfusun artışı Çatalca-Kocaeli bölümündeki nüfus artışından farklı bir sebebe bağlıdır?


A)  Asıl Ege bölümü 
B)  Adana bölümü 
C)  Batı Karadeniz bölümü 
D)  Doğu Karadeniz bölümü 
E)  Yukarı Sakarya bölümü
 
 
8)Genç nüfus oranının az olduğu bir ülkede nufusun dağılışını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?
A)  Ticaret 
B)  Ulaşım 
C)  Sanayi 
D)  Tarım alanları 
E)  Turizm
 
 


9) Ülkemizin yıllık nüfus artışını bulmak için aşağıdakilerin hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
A)  Yüzölçümünü 
B)  Ölenlerin miktarı 
C)  Doğanların miktarı 
D)  Göçle gidenlerin miktarı 
E)  Göçle gelenlerin miktarı
 
 
10) Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfus artışında en az etkilidir?
A)  Kentsel nüfus oranının artması 
B)  Doğumların artması 
C)  Ölümlerin artması 
D)  Ülkeler arasında göçlerin artması 
E)  Gelişmişlik seviyesinin artması


CEVAPLARI :

1E 2D 3E 4B 5C 6A 7B 8D 9B 10A


İKLİM SORULARI:


1) Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanı değildir?
A)  Sıcaklık 
B)  Basınç 
C)  Yağış 
D)  Nemlilik 
E)  Bitki Örtüsü
 
 2) Aşağıdakilerden hangisi,denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğuması olayının bir sonucudur?
A)  Doğal bitki örtüsünün bitki türlerine göre kuşaklar oluşturması. 
B)  Bazı tarım ürünlerinin bellibölgelerde üretilebilmesi. 
C)  Denizden esen rüzgarların kışın ılıtıcı , yazın serinletici etki yapması. 
D)  Deniz kıyılarında nemliliğin daha fazla olması 
E)  Hiçbiri
 

3) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değişmesiyle açıklanabilir?


A)  Yeryüzünde farklı iklim kuşaklarının bulunması. 
B)  Kutuplarda buzul örtüsünün denize kadar yayılması. 
C)  Ekvatoral bölgede kalıcı kar bulunması. 
D)  Çöllerde buharlaşmanın çok fazla olması. 
E)  Dağların güneş alan yamaçlarında kar erimesinin erken başlaması.
 
 
4) 960 m. yükseklikte bulunan bir yerde sıcaklık 19'C.olduğunda,diğer koşullar eşit kubül edilirse,deniz kıyısındaki bir yerde sıcaklığın kaç derece olması beklenir?
A)  9,4 
B)  14,2 
C)  16,6 
D)  23,8 
E)  28,6
 
 5) Güneşli ve rüzgarsız bir ünde gökyüzünde bulutların oluştuğu görülürse,aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)  Atmosferde yükselici hava hareketi vardır. 
B)  Atmosferin sıcaklığı yer sıcaklığından yüksektir. 
C)  Atmosferin mutlak nemi artmıştır. 
D)  Atmosferin bağıl nemi düşmüştür. 
E)  Atmosferde alçalıcı bir hava hareketi vardır.
 
 
 
6) Havadaki nem oranının doyma noktasına erişmiş olması hangi hava olayına yol açar?
A)  Hava basıncının yükselmesine 
B)  Yağışın başlamasına 
C)  Sıcaklığın yükselmesine 
D)  Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktının 
E)  Bulut seviyesinin yükselmesine
 
 
 

7) Bir yerde yağışın başlaması,aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?


A)  Rüzgarın şiddetleneceğine 
B)  Hava basıncında ani yükselme olduğunun 
C)  Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktığının 
D)  Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin 
E)  Bulut seviyesinin alçalacağının
 
  

8)Yükselti arttıkça,aşağıdakilerden hangisinin arttığı söylenebilir?


A)  Yağışın 
B)  Basıncın 
C)  Güneş ışınlarının geliş açısının 
D)  Nemin 
E)  Sıcaklığın
 
  

9) Güneş ışınlarının gelme açısını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?


A)  Mevsim 
B)  Günün saati 
C)  Bakı 
D)  Nem oranı 
E)  Arazinin eğimi
 
  


10) Bir merkezdeki günlük sıcaklık farkının az yada çok olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)  Gündüz uzunluğuna 
B)  Bitki örtüsüne 
C)  Nem miktarına 
D)  Akarsu rejimine 
E)  Yeraltı kaynaklarına
 
 
11) Yükseklere doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A)  Sıcaklık artar 
B)  Basınç azalır 
C)  Nem miktarı artar 
D)  Buharlaşma artar 
E)  Havanın yoğunluğu artar

CEVAPLARI:__1E_2C_3C_4D_5A_6B_7D_8A_9D_10C_11B__KARMA_SORULAR'>CEVAPLARI:

1E 2C 3C 4D 5A 6B 7D 8A 9D 10C 11B

KARMA SORULAR


 1. Yerşekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?
  A)  Mağara oluşumunda 
  B)  Kıyı şekillenmesinde 
  C)  Dağ oluşumunda 
  D)  Kayaların ufalanmasında 
  E)  Vadilerin oluşumunda
   

  2) İnsanların,kendileri için yarattığı tehlikeleri bile bile etkin volkanların çevrelerini yerleşme yeri olarak seçmeleri hangi nedene bağlanabilir?


  A)  Volkanların uzun aralarla püskürmeleri 
  B)  Tehlikeli boyutların önceden kestirilmeyişine 
  C)  Püskürme devrelerinin önceden hesaplanabilmesine 
  D)  Nüfusun kalabalık olmasına 
  E)  Volkanik alanlarda verimli topraklar oluşmasına
   

  3) Yeryüzünde yanardağlar,genç kıvrım dağları ve deprem bölgelerinin dağılışında az çok bir koşutluk(paralellik)göze çarpmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olabilir?


  A)  Bu bölgerde dış kuvvetlerin çok etkin olması 
  B)  Bu bölgerde yerkabuğunun hareket halinde olmasına 
  C)  Bu bölgelerde yerkabuğunun ince olmasına 
  D)  Bu bölgelerin gevşek dolgu alanı olmasına 
  E)  Bu bölgelerin peneplen olmasına
   
4) Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önünde alındığında aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülme olasılığı en fazladır?
A)  Gediz havzası 
B)  Taşeli platosu 
C)  Mardin eşiği 
D)  Konya ovası 
E)  Ergene havzası
 

5) Aşağıdakilerden hangisi,Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en az etkili olmuştur?


A)  Dağ oluşumu 
B)  Kıta oluşumu 
C)  Buzullaşma 
D)  Akarsu aşındırması 
E)  Volkanizma
 
 
6) Türkiye'de Horst ve Graben'in en yaygın olduğu bölge hangisidir?
A)  Karadeniz 
B)  Akdeniz 
C)  Ege 
D)  Marmara 
E)  G.D.Anadolu
 
 

7) Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa,bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile olabilir?


A)  Akımıyla 
B)  Hızıyla 
C)  Yüküyle 
D)  Rejimiyle 
E)  Eğimiyle
 

8)Buzulların etkili olduğu yerlerde toprak oluşumu daha çok hangi yolla gerçekleşir?


A)  Dalga biriktirmeiyle 
B)  Kimyasal çözülmeyle 
C)  Mekanik çözülmeyle 
D)  Rüzgar aşındırmasıyla 
E)  Organik maddelerin çürümesiyle
 


9) Çöllerdeki mekanik çözülmenin çok etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Bitki örtüsünün seyrak olması 
B)  Günlük sıcaklık farkının çok fazla olması 
C)  Denizlere uzak olması 
D)  Toprak yapısının gevşek olması 
E)  Rüzgar şiddetinin fazla olması
 
 
10) Aşağıdaki şekillerin oluşumunda hem aşınım hem de birikim etkilidir?
A)  Menderes 
B)  Yalıyar 
C)  Kıyı oku 
D)  Peneplen 
E)  Vadİ

CEVAPLARI:

1 C  2 E 3 B  4 A 5 C 6 C 7 D 8C 9 B 10 A


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə