T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix03.05.2018
ölçüsü417,07 Kb.
#40987
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

kommersiya bankları tərəfindən

Sual: Hazırda beynəlxalq əməkdaşlığın geniş yayılmış formalarına daxil deyil: (Çəki: 1)

konvensiyalar

ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr

razılaşmalar, ödənişlər

sanksiyalar, ödənişlər

qətnamələr, proqramlar

Sual: “Avropa üçün ekoloji proqram” nə vaxt və kimlər tərəfindən qəbul olunmuşdur? (Çəki: 1)

1990-cı il, ümumdünya konfransı

1980-cı il, YUNEP-in inkişaf proqramı

1995-ci il, Ümumavropa nazirlər konfransı

1985-ci il, BMT-nin insan və biosfer proqram

1990-cı il, Fransa nazirlər kabineti tərəfindən 

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin həllində daha çox əhəmiyyəti olan hansı tədbirlərin 

keçirilməsi məsləhətdir? (Çəki: 1)

yerli əhəmiyyətli simpoziumlar

regional xarakterli konfranslar

dünya əhəmiyyətli məsləhətləşmələr

ölkələrin iqtisadi durumunun müəyyənləşdirilməsi

baza xarakterli tədbirlər

Sual: 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda dövlət başçıları və nümayəndəlikləri səviyyəsində BMT konfransı 

hansı mövzu keçirilmişdir? (Çəki: 1)

əhali və ətraf mühit 

ətraf mühit və istehsal

ətraf mühit və inkişaf

quru sərvətlərinin bərpası

dünya okeanının qorunması

Sual: Ətraf münit monitorinqinin qlobal sistemi fəaliyyət göstərən proqramlarına daxil deyil: (Çəki: 1)

çrikləndirici maddələrin uzaq məsafələrə ötürülməsi

atmosfer vəziyyətinin monitorinqi

insan sağlamlığı proqramı

ekosistem proqramı

dünya okeanı proqramı

Sual: QEF-in fəaliyyətində iştirak edən beynəlxalq struktur hansıdır? (Çəki: 1)

Beynəlxalq ekoloji fond

BMT-nin inkişaf proqramı

Qlobal ekoloji fond

insan və hidorsfera proqramı

dünya okeanı proqramı

Sual: QEF-nun başlıca vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

İEOÖ-də ümumi planetar xarakterli problemlərinin həllinə kömək etmək

İEÖ-də ətraf mühitin çirklənməsinə yardımçılıq

MDB ölkələrinin ekoloji problemlərinə sərmayə yardımçılıq

Avropa ölkələrinin ekoloji problemlərinə sərmayə ayırmaq 

QEF təşkilatı fəaliyyət göstərmirSual: Qlobal Ekoloji Fond neçənci ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1980-ci il

1985-ci il

1970-ci il

1995-ci il

1990-cı il

Sual: BDT təşkilatının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

dənizlərdə təbii sərvətlərin tədqiqatı

dəniz gəmiçiliyi və dənizlərin çirklənmədən qorunması

dəniz və okeanların enerji gücündən istifadə

dünya okeanınıdan ümumi istifadə məsələlərinin həlli

beynəlxalq bank sisteminin fəaliyyətinə nəzarət

Sual: 1948-ci ildə yaradılmış BDT təşkilatının açıqlaması nədir? (Çəki: 1)

beynəlxalq hidroloji təşkilat 

bütün dünya təşkilatı

bütün dövlət tədiyyəsi

Beynəlxalq Dənizyol təşkilatı

Beynəlxalq Dəniz təşkilatı

Sual: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

ətraf mühitin çirklənməsinə nəzarət edir

ətraf mühitdə baş verən proseslərə nəzarət edir

çirklənmələrin monitorinqini aparır

ətraf mühitin sanitar-gigiyena ekspertizasını aparır

Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyir

Sual: “Qırmızı kitab” hansı təşkilatın təşəbbüsü ilə aparılır? (Çəki: 1)

 ÜST


BDT

BTMİ


FAO

ÜMT


Sual: BTMİ-nin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)

nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvanların qorunması

vahid ekosistemin yaradılmalı

Təbii ekosistemlərin, bitki və heyvanların qorunması

Qoruqların, təbii landşaftların, şəhərətrafı millik parkların genişləndirilməsi

Ekoloji təhsilin inkişafı

Sual: 1948-ci ildə yaradılmış BTMİ təşkilatının əsas vəzifələrindən biridir: (Çəki: 1)

təbii resursların istehsal və istehlakı

ekoloji etikanın formalaşması

təbii ekosistemin, lora və faunanın qorunması

əhalinin sağlamlığının qorunması

Su hövzələrinin mühafizəsi

Sual: MAQATE-nin əsas vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)

AES-in istismarı və tikilməsi qaydalarını işləmək

layihələşdirilən və fəaliyyət göstərən AES-in ekspertizasını aparmaq

atom materiallarının ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək

radiasiya təhlükəsizliyi normalarını müəyyənləşdirməknüvə ehtiyatlarının kəşfi və istismarı

Sual: MAQATE proqramında ətraf mühitin hansı vasitələrlə çirklənməsinə nəzarət edilir? (Çəki: 1)

bərk halında tullantılar

maye və qaz halında tullantılar

İES-in tullantıları

radioaktiv çirklənmələr

ozon təbəqəsinin vəziyyəti

Sual: MAQATE nə vaxt və hansı zərurətdən yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1957-ci il nüvə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

1960-cı il atom enerjisinin yaradılması

1954-cü il ilk atpm elektrik stansiyasının tikilməsi

1950-ci il ətraf mühitin qorunması

su və torpaq hövzələrinin mühafizəsi

Sual: FAO-nun əsas fəaliyyət sahəsinə aid deyil: (Çəki: 1)

kənd təsərrüfat məhsulları istehsalı və emalı

 aqrar sənayenin inkişafına yardım göstərmək

aqrar sahəyə yatırımlarına yardım

torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə

kübrə və pestisidlərdən istifadə məsələləri

Sual: 1945-ci ildə yradılmış FAO təşkilatının əsas fəaliyyət sahəsi nədir? (Çəki: 1)

sənaye və təbii resurslar 

əhali və demoqrafik anlayış

kənd təsərrüfatı və dünya ərzaq ehtiyatları

kənd təsərrüfatı və su ehtiyatları

sağlamlıq problemləri

Sual: “Tropik və subtropik ekosistemlərinin ekologiyasına insanların əmək fəaliyyətinin təsiri” hansı 

proqramın tərkib hissəsidir? (Çəki: 1)

insan və ətraf mühit 

demoqrafik partlayış 

hidroloji proqram

tədqiqat proqram

insan və biosfer

Sual: MAB adlanan, 100-dən artıq dövlətin iştirak etdiyi müxtəlif istiqamətli proqram nə vaxt yaranıb və 

necə adlanır? (Çəki: 1)

1960-cı ildə “Rütubətli tropika”

1965-ci ildə “Hidroloji onillik”

1970-ci ildə “İnsan və biosfer”

1972-ci ildə “Ətraf mühit və sağlamlıq”

1975-ci ildə “Ekoloji təhlükəsizlik”

Sual: YUNESKO hansı proqram həyata keçirir? (Çəki: 1)

əhali və istehsal

insan və biosfer

istehsal və istehlak

atmosferdə baş verən proseslər

beynəlxalq təhsil problemiSual: YUNESKO-nun təbiətin qorunması sahəsində fəaliyyət istiqamətidir: (Çəki: 1)

təbii ehtiyatlardan səmərəli və kompleks istifadəsi 

təbii ehtiyatların rentabellik məsələsi

təbiət abidələrinin uçotu və mühafizəsinin təşkili

dünyada tullantısız və aztullantılı istehsalları yaratmaq

müvafiq siyasətin həyata keçirilməsi 

Sual: 1948-ci ildə yaranmış və qərargahı Parisdə yerləşən təşkilat hansıdır? (Çəki: 1)

 FAO


VMO

VOZ


YUNEP

YUNESKO


Sual: YUNEP-in səlahiyyətlərinə daxil deyil: (Çəki: 1)

ətraf mühitin mühafizəsinə monitorinq

ekoloji zərərin pulla ifadəsi

qlobal informasiya şəbəkəsinə

zəhərləyici kimyəvi maddələrin qeydiyyatı

çay hövzələrinə birgə istifadəyə nəzarət

Sual: YUNEP-in idarəçilik şurasının səlahiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

beynəlxalq əməkdaşlığa yardım

müvafiq siyasətin həyata keçirilməsinə tövsiyyələr vermək

təbiəti mühafizə proqramlarına rəhbərlik

ayrı-ayrı dövlətlərdə idarəçilik orqanlarının təşkili

ətraf mühit haqqında informasiyaların beynəlxalq aləmə çatdırılmasıB

ÖLMƏ

: 01 03 

Ad

01 03 Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Antropogen təsirlər ətraf mühitə hansı təsirlərdən qüvvətlənmişdir? (Çəki: 1)

ETT nəaliyyətlərinin tətbiqindən

əhalinin artmasından

istehlakın çoxalmasından

ərazilərin daha çox mənimsənilməsindən

elmin inkişafından

Sual: Müasir ekologiyanın quruluşuna daxil deyil: (Çəki: 1)

bioekologiya

riyazi ekologiya

insan ekologiyası

sosial ekologiya

tətbiqi ekologiya

Sual: Ekologiyanın predmetinin daxilində hansı proses əsas yer tutur? (Çəki: 1)

materiyanın varlığı
enerji və üzvi maddələrin transformasiyası

təkamüllün növləri

ekoloji hadisələrin varlığı

ətraf mühitin çirklənməsi

Sual: Ekologiyanın inkişaf tarixi neçə mərhələyə bölünür? (Çəki: 1)

5 mərhələyə

2 mərhələyə

3 mərhələyə

6 mərhələyə

tarixi birdir

Sual: İlk dəfə ekologiya elmini biologiyadan müstəqil bir sahə kimi ayıran və ona ekologiya adını verən kim 

olmuşdur? (Çəki: 1)

A.Veketov

K.Rulye


Ernest Hekkel

Q.Morozov

Q.Visotski

Sual: Ekologiyanın inkişafının 2-ci mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)

XVII əsrin sonu XIX əsrin əvvəlləri

XIX əsrin 60-cı illərinə qədər

XIX əsrin 60-cı, XX əsrin 50-ci illərinə qədər

XX əsrin əvvəlləri

XXəsrin 50-ci illərindən XX əsrin sonuna qədər

Sual: Müasir mərhələdə ekologiyanın inkişafı, canlı aləmin hansı qanunlarını öyrənməyi tələb edir? (Çəki: 

1)

ETT-nin nəaliyyətlərinin tətbiqiniqlobal problemlərin həlli istiqamətlərini

tədqiqatların birgə aparılmasını

canlı aləmin sistemli əlaqəsi və fəaliyyətini

bioekoloji müxtəlifliyi

Sual: Ekoloji faktorlara daxil deyil: (Çəki: 1)

sistemli əlaqə

abiotik

biotik


 antropogen

canlı təbiət faktoru

Sual: Birinci dövrü faktorlara daxildir: (Çəki: 1)

su hövzələrinin təsiri

atmosferin vəziyyəti

 sirkulyasiya prosesi

texnogen faktorlar

yerin fırlanması, gündəlik işıq dəyişməsi

Sual: Su hövzələrinin abiotik faktoru nəyə təsir edir? (Çəki: 1)

bakteriyaların, planktonların fotosintez prosesinə 

 bakteriyaların yaranmasına kömək edir

çürümə prosesini sürətləndirir

atmosferin istilik rejimini tənzimləyircanlıların sahə əlaqələrini formalaşdırır

Sual: İnsanların istehsalat və məişət fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə edilən təsir necə adlanır? (Çəki: 1)

ətraf mühitin biotik faktoru

ətraf mühitin abiotik faktoru

biosferin dəyişilməsibiosferin dəyişilməsi

ətraf mühitin antropogen faktoru

sənaye və məişət tullantıları

Sual: 1840-cı ildə U.Libix tərəfindən hansı qanun irəli sürülmüşdür? (Çəki: 1)

maksimum qanunu 

minimum qanunu

planlı inkişaf qanunu

səviyyənin bərabərləşdirilməsi qanunu

proporsionallıq qanunu

Sual: Minimum qanununun əsas mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)

bitki və heyvan növlərinin artırılması yolları

 bitkilərin inkişafı elementlərin cüzi miqdarı ilə limitləşdirilir

bitkilərin inkiaşfı üçün mineralların tətbiqi

heyvandarlığın intensiv inkişafı

kənd təsərrüfatının ekstensiv inkişafı

Sual: Ekoloji minimum ilə ekoloji maksimum arasındakı diapazon dəyanətlilik həddi hansı qanuna aiddir? 

(Çəki: 1)

minimum qanunu

abiotik və biotik faktorlar

antropogen təsir qanunu

tolerant qanunu

bitkilərin varlığı qanunuB

ÖLMƏ

: 0203 

Ad

0203 Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Biosferin başlıca xüsusiyyətlərindəndir? 1. mərkəzləşdirilmiş sistem; 2. qapalı sistem; 3. açıq sistem; 

4.müxtəliflik; 5çoxsahəlilik 6. dövrü sistem. (Çəki: 1)

1,3,6

2,3,5


1,3,4

3,4,5


4,5,6

Sual: Noosfera anlayışını elmə gətirənlərdir? (Çəki: 1)

Vernandski və Naumov

Odum və Rulye

Nesbit və Eburdin

Toyer de Şarden və Lerua
döğru cavab yoxdur

Sual: Həyat üçün istifadə olunan, biosferdə dövr edən kimyəvi elementlərin və qeyri-üzvü birləşmələrin 

hərəkəti adlanır? (Çəki: 1)

birləşmələrin dövr etməsi

mikroelementlərin dövr etməsi

biogen elementlərin dövretməsi

geokimyəvi birləşmələrin dövretməsi

döğru cavab yoxdur

Sual: Maddələr və enerji mübadiləsinin qarşılıqlı baş verdiyi, canlı aləmin onların məskunlaşdığı mühit 

arasında olan birgə fəaliyyət adlanır? (Çəki: 1)

bioqeosenologiya

ekoloji sistem

coğrafi mühit

təbii mühit

biotik struktur

Sual: Konkret ərazidə bioloji növün sərbəst cütləşib öz sayını tənzim edə bilərək, coğrafi, ekoloji və etoloji 

sədlər ilə bir-birindən az-çox ayrılan fərdlər qrupuna deyilir? (Çəki: 1)

biotik faktor

növ

populyasiyabiosenoz

biogesenoz

Sual: Ekosistemdə «trofik» əlaqə adlanır? (Çəki: 1)

yalnız bitktlərin məskunlaşdığı ərazi

müxtəlif məkandan istifadə əlaqəsi

eyni məkandan yaşayış üçün istifadə əlaqəsi

yalnız heyvan növlərinin əlaqəsi

döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemdə bitkilər tərəfindən yaradılan trofiki (qida) səviyyə adlanır? (Çəki: 1)

simbioz və ya forik

parazitizm və ya fabrik

rəqabət və ya kommensalizm

avtotrof və ya produsent

döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemdə heyvanlar tərəfindən yaradılan trofiki (qida) səviyyə adlanır ? (Çəki: 1)

forik və ya parazitizm

simbioz və ya fabrik

heterotrof və ya konsument

rəqabət və ya forik

döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemin inkişaf dinamikası, ekosistemin və ya biosenozun dəyişməsi ilə nəticələnir ki, bu proses 

adlandırılır? (Çəki: 1)

suksessiya 

konsument

produsent

forik


döğru cavab yoxdur


Sual: İnsanın və cəmiyyətin həyatı vactb maraqlarının, ətraf mühitin ona antropogen və təbii təsirlər 

nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorunmasının təmini adlannır ? (Çəki: 1)

ekoloji təhlükə

ekoloji təhlükəsizlik

ekoloji vəziyyət

ekoloji fəlakət

ekoloji krizis

Sual: İnsan və cəmiyyətin həyatı vacib maraqlarına, ətraf miühitə antropogen və təbii təsirlər nəticəsində 

təhlükə yaradan vəziyyətə deyilir? (Çəki: 1)

ekoloji təhlükəsizlik

ekoloji təhlükə

ekoloji böhran

ekoloji qəza

ekoloji yük

Sual: Antropogen və təbii təsirlər nəticəsində ətraf mühitin dağılma təhlükəsi il əvə ya mənfi ekoloji 

dəyişikliklərdə səhiyyələnən və bu səbəbdən insanın və cəmiyyətin həyatı vacib maraqlarına təhlükə 

yaradan vəziyyət adlanır? (Çəki: 1)

təhlükəli böhran vəziyyəti

təhlükəli krizis vəziyyəti

təhlükəli ekoloji vəziyyət

təhlükəli hal

kataklizm

Sual: Təhlükəli ekoloji vəziyyətin yaranması və inkişafın qarşısının alınması və onların nəticələrinin aradan 

qaldırılması üzrə tədbirlər sistemi adlanır? (Çəki: 1)

ekoloji təhlükəli vəziyyət

ekoloji təhlükəsizliyin təmini

ekoloji durumun sağlamlaşdırılması

ekoloji yük

döğru cavab yoxdu

Sual: Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifələrinə daxildir? 1. dövlət nəzarəti, 2. dövlət siyasəti, 

3.informasiya təminatı və proqnozlaşdırmaq, 4.dövlət standartları və normativlərin tətbiqi, 5. auditin 

aparılması, 6. beynəlxalq hüququ təminat (Çəki: 1)

1,2,3

2,3,5


4,5,6

1,2,4


2,5,6

Sual: Təhlükəli ekoloji vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün maliyyə mənbələri 

aşağıdakılardır? 1. Təqsirkar təssərrüfat subyektlərinin vəsaiti, 2.Sığorta ödənişli, 3.vətəndaşların ianələri, 

4. pensiya fondunun vəsaitləri, 5.dövlət büdcəsi və fondların vəsaitləri, qrandlar (Çəki: 1)

1,3,5

2,3,5


2,4,5

1,2,5


3,4,5

Sual: Qlobal ekoloji problemlərin həlli üçün tələb olunur? 1.Hərbi xərclərin azadılması hesabına 

iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi. 2.Qlobal təhlükəsiz texnoloqiyaların tətbiqi nəticəsində iqtisadiyyatın stabilliyinin təmini, 3.Kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılması, 4. Ekoloji sahə üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi, 5. Təbii resursların ekstensiv mənimsənilməsi (Çəki: 1)

1,2,4

2,3,4


3,4,1

2,4,5 


1,3,5

Sual: İonlaşdırıcı şua mənbələrindən istifadə etdikdə Azərbaycan Respublikası hüdudlarında əhali üçün 

şualanmanın gigiyena normativləri aşağıdakılardır (Çəki: 1)

illik yol verilən doza 0,003, bütün hayatı dövründə 0,10 zivert (ZV)

illik yol verilən doza 0,001 ZV, bütün həyatı dövründə 0,07 ZV

illik yol verilən doza 0,01 ZV, bütün həyatı dövründə 0,05 ZV

illik yol verilən doza, 0,5 ZV, bütün həyatı dövründə 0,08 ZV

doğru cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 01 02 

Ad

01 02 Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: 1869-cu ildə “Ekologiya”nı elmlər sırasına daxil edən kim olmuşdur? (Çəki: 1)

Ernest Hekkel

A.S.Danilevski

Ç.Darvin


V.İ.Vernadski

A.A.Qriqoryev

Sual: İnsanlar özləri üçün gərəkli olan məhsulları nəyin hesabına əldə edirlər? (Çəki: 1)

cəmiyyətin

atmosferin

istehlakın

istehsalın

təbiətin


Sual: “Ekologiya” elmi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

canlı orqanizmlərlə resurslar arasındakı əlaqəni

canlı orqanizmlər ilə mühit arasındakı əlaqələri

mühitin çirklənməsini

təbii resursların yerləşməsini

canlı aləmin vəziyyətini

Sual: Rusiya ekoloqu A.S.Danilevski ekologiyaya hansı anlamı verir? (Çəki: 1)

ekoloji qanunauyğunluğu

ekoloji faktormar

ekoloji tənzimləmə

ekoloji dəyərlər

ekoloji sistemdə struktur və funksiya
Sual: Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti nədir? (Çəki: 1)

flora və fauna

ekoloji sistem

ekoloji marketinq

ekoloji lizinq

atmosfer


Sual: Canlı orqanizmlərlə təbii mühit arasında mövcud əlaqələrin birliyi nəyi təşkil edir? (Çəki: 1)

ekologiyanın amillərini

ekologiyanın məqsədini

ekologiyanın predmetini

ekologiyanın vəzifəsini

ekologiyanın vahidliyini

Sual: Ekologiyanın əsas vəzifəsinə nə daxildir? (Çəki: 1)

ekosistemlərin quruluşu

ərazilərin mənimsənilməsi

mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq

ekologiya sahəsində araşdırmalar aparmaq 

enerji və materiyanın qarşılıqlı təsirinin açılması

Sual: Müasir dövrdə ekologiya qarşısında duran vəzifələrdən biridir? (Çəki: 1)

ekoloji amillərin tətbiqi

ekoloji qanunlara tabeçilik

ekoloji anlamın araşdırılması

ekoloji sistemlərin mövcudluğu qanununu işləmək 

ekoloji sistemlərin dayanıqlığı nəzəriyyəsini işləmək

Sual: Ekologiya elmi hansı sahələrə bölünür ? (Çəki: 1)

riyazi - metodoloji

nəzəri və tətbiqi

informatika, kibernetika

kimyəvi və fiziki

elmi və təcrübi

Sual: Ekologiyanın bir elm kimi formalaşması, təşəkkül tapması hansı mərhələyə aid edilir? (Çəki: 1)

2-ci mərhələyə

1-ci mərhələyə

3-cü mərhələyə

1 və 2 mərhələyə

2 və 3 mərhələyə

Sual: 1798-ci ildə T.Maltus hansı konsepsiyanı yaratmışdır? (Çəki: 1)

ekosistemin quruluşunu

ətraf mühitə təsir amillərini

canlı aləmin təbii qanunlarını

biocoğrafiyanın meydana gəlməsini

populyasiyanın eksponent tənliyini

Sual: Tolerantlığın ekologiyasının tədqiqatlarının aparılması neçənci ildən başlanmışdır? (Çəki: 1)

1868-ci ildən

1890-cı ildən

1925-ci ildən

1910-cu ildən2000-ci ildən

Sual: Ekoloji təsirlərin təsnifatında hansı qruplar ayrılır? (Çəki: 1)

abiotik və biotik

fundamental və sadə

populyativ və analoji

dağıdıcı və toplayıcı

sistematik və biotik

Sual: 1840-cı ildə L.Libix ekologiyanın hansı qanununu yaratmışdır ki, hələ də o, öz əhəmiyyətini 

itirməmişdir? (Çəki: 1)

Maksimum qanunu

Minimum qanunu

Neytrallaşma qanunu

fiziki təsirlər qanunu

növlərin əmələ gəlməsi qanunu

Sual: Biosferin noosferə çevrilməsi təlimini hansı alim irəli sürmüşdü? (Çəki: 1)

D.P.Marş


V.İ.Vernadski

V.İ.Vernadski

alman alimləri

fransız alimləri

Sual: Ekoloji faktor nəyə deyilir? (Çəki: 1)

canlı orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi

canlı orqanizmlərə təsir edən hər hansı bir mühit

istehsala təsir göstərən amillər

biosferin vəziyyəti

ətraf mühitin çirklənməsi

Sual: İkinci dövrü faktorlara daxildir: (Çəki: 1)

temperatur, nəmlik, atmosfer çöküntüləri

orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi

cəmiyyətlə təbiətin münasibəti

çirklənmə əmsalı

cansız təbiət faktoru

Sual: İonlaşdırıcı şüaların mənbəyi nədir? (Çəki: 1)

günəşdən gələn istilik

üzvi maddələrin dövriyyəsi

ətraf mühitin temperaturu

radioaktiv maddələr və kosmik şüalar

mənbəyi məlum deyil

Sual: Canlı orqanizmlərin neçə faizi sudan ibarətdir? (Çəki: 1)

10-15%


20-30%

50-80%


30-40%

50-55%


Sual: Orqanizmlərin birinin digərinin həyat fəaliyyətinə təsiri hansı faktordur? (Çəki: 1)


mühitin abiotik faktoru

antropogen faktoru

ətraf mühitin biotik faktoru

xarici mühitə alışma faktoru

faktor deyil

Sual: Tolerant qanunu nə vaxt və kim tərəfindən irəli sürülmüşdür? (Çəki: 1)

1840-cı ildə U.Libex

1980-cı ildə A.Monçadski

1958-ci ildə V.Pimental

1967-ci ildə K.Mrakov1910-cu ildə V.Şelferd

Yüklə 417,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə