T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix03.05.2018
ölçüsü417,07 Kb.
#40987
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


T

EST

: 1204#01#Y14#01

QIYABI

Test


1204#01#Y14#01qiyabi

Fənn


1204 - Ekologiya

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

414

Keçid balı132,47 (32 %)

Suallardan

414

Bölmələr


18

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 01 01

Ad

01 01Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: “Ekologiya” termini mənşəyinə görə hansı mənalı sözlərdən əmələ gəlmişdir? (Çəki: 1)

ekol – yaşayış, loqos – təlim

oykos – ev, loqos - elm

loqos – elm, oykos – təbiət

loqos – təlim, oykos - mühit 

məna daşımır

Sual: “Ekologiya” sözü hansı məşəlidir? (Çəki: 1)

 türk


alman

 yunan


ingilis

 rus


Sual: Yer kürəsinin quru sahəsinin 97% hansı təsirlərə məruz qalmışdır? (Çəki: 1)

texnogen


 təbii

kimyəvi


 antropogen

fizikiSual: Ekologiyanın əsas məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

ekoloji sistemin təbii mühitlə əlaqəsini aşkar etmək 

ekoloji təhlükəsizliyin təmini

təbii və antropogen senozların möhkəmliyi

biosferdə hadisələrə nəzarət

nəzarət sisteminin formalaşması

Sual: Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti nədir? (Çəki: 1)

coğrafi ekologiya

texniki ekologiya

ekologiyanın elmliyi

insan ekologiyası

tarixi ekologiya

Sual: Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi təşəkkül tapması hansı dövrə təsadüf edir? (Çəki: 1)

XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəli

XVI əsrin sonu

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli

XX əsrin sonu

XXI əsrin əvvəlləri

Sual: Canlıların təbiətə vurduqları ziyan haqqında ilk dəfə kimlər məlumat vermişdir? (Çəki: 1)

Aleksandr Humbolt

Pallasin və Lipeyxin

S.Kraşennikov

J.Lamark və T.Maltus

T.Faberinvə Q.Qlogerin

Sual: XIX əsrin əvvəllərində meydana gəlmiş hansı sahə ekoloji təfəkkürün sonrakı inkişafı sayılır? (Çəki: 

1)

geomorfologiya geologiya

kartoqrafiya

zoologiya

biocoğrafiya

Sual: Bu mərhələdə hansı ölkənin alimləri daha çox fəaliyyət göstərmişdir ? (Çəki: 1)

Rusiyanın

Almaniyanın

 İngiltərənin

Fransanın

İsveçin


Sual: Ekologiya tarixinin 3-cü mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)

XX əsrin 50-ci illərinə qədər

XIX əsrin əvvəlləri

XIX əsrin 2-ci yarısı

XVIII – XIX əsrlər

XX əsrin 50-ci illərindən bugünə qədər

Sual: Ekoloji faktorlar neçə kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)

iki


beş

altıdörd

üç

Sual: Yer üzərində abiotik faktorlardan olan günəş şüasının əhəmiyyətinə aiddir: (Çəki: 1)təbiətin proseslərinə mane olur

fotosintez prosesini yaradır

elmin inkişafını təmin edir

istilik enerjisi mənbəyi deyil

əhəmiyyəti yoxdur

Sual: Ekoloji baxımdan ətraf mühitdə mövcud olan su məhdudlaşdırıcı fiziki faktorlardan biridir? (Çəki: 1)

atmosefrin sirkulyasiyası

atmosfer havasının nəmliyi

küləyin istiqaməti

atmosferin quruluşu

noosferin strukturu

Sual: Sənaye, kənd təsərrüfatı, dağ-mədən və s.-də göstərilən fəaliyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

(Çəki: 1)

istehlak fəaliyyəti

texniki, texnoloji fəaliyyət

ətraf mühitin sənaye tullantıları ilə çirklənməsi

insanların yaşma tərzi

istehsalat fəaliyyətiB

ÖLMƏ

: 0201 

Ad

0201 Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Biosfer nədir? (Çəki: 1)

heyvanat aləminin mövcud olduğu sahədir

bitki örtüyünün mövcud olduğu sahədir

canlı orqanizmlərin özünün və izinin olduğu sahədir

hidrosferdə canlı orqanizmlərin yaşadığı sahədir

torpaq və atmosferdə canlı aləmin mövcud olduğu sahədir

Sual: Biosfer anlayışını elmi ədəbiyyata ilk dəfə kim və neçənci ildə gətirmişdir? (Çəki: 1)

Lamark, 1870-ci ildə

Zyuss, 1875-ct ildə 

Vernadski, 1861-ci ildə

Odum, 1860-ci ildə

Dokuçaev, 1898-ci ildə

Sual: Biosfer təliminin yaradıcısı kimdir? (Çəki: 1)

İzrael 


Naumov

Odum


 Vernadski 


Dokuçaev

Sual: Karbon qazının atmosferə normadan artıq atılmasısəbəb olur? (Çəki: 1)

oksigen miqdarının azalmasına

«parnik» efektinin yaranmasına 

dövretmə sisteminin pozulmasına

qlobal soyuqlaşmaya

döğru cavab yoxdur

Sual: (Çəki: 1)

buludun yaranmasına

qirovun yaranmasına

dumanın əmələ gəlməsinə 

turş yağışlara

leysan tipli yağıntılara

Sual: Ekosistemdə fosforun əsas mənbəyi hesab olunur? (Çəki: 1)

metomorfik süxurlar

kimyəvi süxurlar

dağ süxurları və digər çoküntülər

dəniz və çay suları

torpağın humus qatı

Sual: Ekologiyanın əsas funksional vahidi adlanır? (Çəki: 1)

ekosistem

 ekotop


biosenoz

biosfer


populyasiya

Sual: Ekosistem anlayışını ilk dəfə kim təklif etmişdir? (Çəki: 1)

K.Uatt

C.XarçinskiA.Tensli

Y.Odum


L.Libix

Sual: Ən böyük və davamlı ekosistem? (Çəki: 1)

geosferdir

atmosferdir

hidrosferdir

biosferdir

coğrafi mühitdir

Sual: Biogeosenoz və ekosistemi bir birindən fərqləndirən amil? (Çəki: 1)

məkan faktorudur

zaman faktorudur

trofik faktordur

dövrü sistem faktorudur

döğru cavab yoxdurYüklə 417,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə