T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/15
tarix03.05.2018
ölçüsü417,07 Kb.
#40987
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Sual: Litosferi ən çox hansı sənaye tullantıları çirkləndirmir? (Çəki: 1)

neft sənayesi tullantıları

yüngül sənaye

dağ mədən və dağ kimya sənayesi tullantıları

İES-nın tullantıları

məişət sənaye tullantıları

Sual: Pozulmuş torpaqları bərpa etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

yuyulmadan

rekultivasiyadan

gübrələrdən

şumlanmadan

suvarılmadan

Sual: Rekultivasiya işləri hansı ardıcıllıqla aparılır? (Çəki: 1)

meliorasiya, meşəsalma, bioloji

yaşılllaşdırma, texniki, bioloji

texniki, kimyəvi meliorasiya işləri, bioloji mərhələlər

kənd təsərrüfatı bitkilərinin, ağacların əkilməsi

meşəsalma, texniki, bioloji

Sual: Litosfer yerin hansı hissəsidir? (Çəki: 1)

yerin mantiyasıdır

yerin üst bərk qatı

yerin nüvəsi ilə mantiya sərhəddidir

dəniz və okeanların altındakı hissədir

10 km-ə qədər olan qatdır.

Sual: Aşınma qabığı nədən yaranır? (Çəki: 1)

litosferdə müxtəlif süxurların olmasından

litosferin atmosferlə əlaqəsindən

iqlim dəyişmələrindən

litosferin üst qatının digər geosferlə əlaqəsindən 

atmosferdə gedən proseslərdən

Sual: Torpaq və aşınma qabığı ilə atmosfer və litosfer arasında hansı proses baş verir? (Çəki: 1)

canlı aləmə təsiri

suyun dövranı 

aktiv aşınma prosesi

torpağın eroziyası

aktiv qaz mübadiləsi

Sual: Yerin torpaq əmələgəlmə prosesi gedən qatıdır: (Çəki: 1)

yerin öz daxilində olan münasibəti

litosferlə canlı aləmin münasibəti 

yerin mantiya hissəsinin yer qabığına təsir etmək

litosfer, hidrosfer və yerin canlı qabığının bir-birilə əlaqəli zonası

proses fiziki, kimyəvi amillərlə əlaqəlidir

Sual: Torpağın tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

dağ-mədən suxurlarından

bitki çürüntülərindən

mineral, üzvi maddələr, mikroorqanizmlərdən
heyvan qalıqlarından 

kimyəvi birləşmələrdən

Sual: Torpağı çirkləndirən mənbələrdən biridir? (Çəki: 1)

suxurların tərkibinin müxtəlifliyi 

torpağın mikroorqanizmlərlə zənginliyi

atmosfer yağıntıları

atmosferə atılmış radioaktiv aerozollar

yeraltı sular

Sual: Ana suxur, bitki və canlı orqanizmlər, iqlim və insanın təsərrüfat fəaliyyəti faktorlarının 

torpaqəmələgəlmədə rolunu göstərən kimdir? (Çəki: 1)

V.Vilyams 

N.Dokuçayev 

C.Məmmədquluzadə 

Həsənbəy Zərdabi 

M.F.Axundzadə 

Sual: Hansı mənbələr litosferi çirkləndirir? (Çəki: 1)

kimya müəssisələri, neft emalı müəssisələri

sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı sahələri

metallurgiya və neft-qaz sənayesi

energetika və balıqçılıq

nadir metallar emalı və kimya sənayesi

Sual: Torpağın pozulması nədir? (Çəki: 1)

torpağın quruluşunun dəyişməsidir

torpağın üst qatının təsərrüfat üçün yararsız hala düşməsidir

məhsuldarlığın artırılmasıdır

insan fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasıdır

torpaqda pozulma halları olmur

Sual: Torpağın məhsuldarlığının azalması əsasən hansı hallarda baş verir? Düzgün olmayan cavabı 

tapın! (Çəki: 1)

Torpağın eroziyası nəticəsində

Torpağın şoranlaşdırılması nəticəsində

Torpağın intensiv çirklənməsi nəticəsində

Bitkilərin suvarma normasına düzgün riayət edildikdə

Suvarma prossində olan pozuntular nəticəsindəB

ÖLMƏ

: 0602 

Ad

0602 Suallardan

38

Maksimal faiz38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Əhalinin sayının dəyişməsinə təsir edən amillərdən hesab olunur: (Çəki: 1)

qadın,kişi nisbəti

şəhər,kənd əhalisinin nisbəti

əmək ehtiyatlarının dəyişməsi
müharibələr,aclıq epidemiyaları və s.

əhalinin istehlakçı olması

Sual: Ətraf mühitin ekoloji vəziyyəti ilə əhali arasında asılılıq necə baş verir? (Çəki: 1)

əhalinin sayı dəyişir

etnik tərkib dəyişir

əhalinin milli tərkibi pozulur

əhalinin elmi səviyyəsi azalır

şəhərlərdə əhali artır

Sual: Əhali artımının yaratdığı problemlərə aid deyil: (Çəki: 1)

ərzaq


xammal

təhsil


enerji

ekoloji


Sual: 2000ci ildə Berlində keçirilmiş “Urban-XXI” beynəlxalq konfransda proqnozlaşdırılmışdır: (Çəki: 1)

əhalinin çox hissəsinin aqlomerasiyalarda cəmlənəcəyi

əhalinin çox hissəsinin şəhərlərdə yaşayacağı

əhalinin sayının azalması

əhalinin sağlamlıq problemi

əhalinin təhsil problemi

Sual: Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşması nə adlanır? (Çəki: 1)

aqlomerasiya

miqrasiya

meqapolis

yalançı urbanizasiya

urbanizasiya

Sual: Urbanizasiya prosesi əhali məskunlaşmasına necə təsir edir? (Çəki: 1)

işçi qüvvəsini azaldır

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırır

həyat tərzini formalaşdırır

xəstəliklərin yayılmasına mənfi təsir edir

iqlimə müsbət təsir edir

Sual: Urbanizasiya prosesi ilə demoqrafik artm arasında mütənasiblik necədir? (Çəki: 1)

urbanizasiya sürətlə inkişaf edir

urbanizasiya nisbətən zəifdir

demoqrafik artım yüksəkdir

əhalinin təbii artımı 

əhalinin mütləq artımı zəifdir

Sual: Dünya üzrə şəhər əhalisinin ümumi artımının neçə faizi İEOÖ-in payına düşür? (Çəki: 1)

50 %


60 %

80%


20%

30%


Sual: Şəhərlərin inkişafı ilə əlaqədar yaranan problemlərə aid deyil: (Çəki: 1)


işlə təminat

ərzaqla təminat

sosial səviyyənin pisləşməsi

ətraf mühitə antropogen təsir

təbii mühitin pisləşməsi

Sual: Şəhərlərin özünə məxsus xüsusiyyətinə aid deyil: (Çəki: 1)

biokimyəvi əyalətdir

atmosferin şəffaflığı aşağı olur

su təminatı yüksəkdir

hava normadan artıq qızır

suyun dövranı pozulur

Sual: İri şəhərlərdə ekoloji vəziyyətin gərginliyi nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)

əhalinin təbii artımı

əhalinin sıxlığı

əhalinin miqrasiyası

aqlomerasiyası

elmi səviyyənin aşağı olması

Sual: Şəhərlərdə sənaye tullantıları ilə çirklənmənin əsas səbəblərindən biridir: (Çəki: 1)

yaşıllıq zonalarının çox olması

çox sənaye məhsuluistehsal edilməsi

əhalinin tələbatının çox olması

hakim küləklərin istiqaməti və gücünün nəzərə alınmaması

sənayenin xammalla təchizatı

Sual: Bir və ya bir neçə mərkəzi şəhərin ətrafında kiçik qəsəbələrin yerləşməsi nə adlanır? (Çəki: 1)

meqalopolis

urbanizasiya

miqrasiya mərkəzləri

geokimyəvi əyalətlər

aqlomerasiya və ya konurbasiya

Sual: Dünyada şəhərlərin inkişafında hansı proses daha sürətlə inkişaf edir? (Çəki: 1)

meqalopolislər

aqlomerasiyalar

kiçik şəhərlər

iri şəhərlər

nəhəng şəhərlər

Sual: Urbanizasiya səviyyəsi aşağı olan regionlardan şəhər əhalisi 20%-dən az olanları harada yerləşir? 

(Çəki: 1)

Asiyada


Afrikada

Latın Amerikasında

Avropada

Cənub-Şərqi Asiyada

Sual: Azərbaycan Respublikasında yürüdülən ekoloji siyasətin əsas məqsədinə daxil deyil: (Çəki: 1)

gələcək nəsillərin ehtiyacının təmin edilməsi

iqtisadi potensialın qorunması

aqrar sənaye kompleksi payının azaldılması

əmək potensialının qorunmasıYüklə 417,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə