T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/15
tarix03.05.2018
ölçüsü417,07 Kb.
#40987
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı qara metallurgiya şlamlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini əks 

etdirir? (Çəki: 1)

yeni yataqlar axtarılır, küllü miqdarda vəsait qoyulur, ətraf mühit çirkləndirilir

yeni yataqlar axtarılmır, maliyyə vəsaiti artmır, ətraf mühit çirkləndirilmir

yeni yataqlar axtarılmır, külli miqdarda maliyyə vəsaitinə qənaət edilir, ətraf mühit çirklənmir

daşınma xərcləri artır, xeyli işçi qüvvəsi tələb olunur

nəqliyyat şəbəkəsi genişləndirilir, əmək ehiyatları ixtisar edilir, məhsulun maya dəyəri aşağı düşür.

Sual: Mineral güübrələrdən istfadənin mənfi cəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)

torpağın su rejimini pozur, eroziyanı gücləndirir

mineral maddələrin balansını və hava rejimini pozur

torpağın strukturunu pisləşdirir

torpağın mexaniki tərkibini pozur, qida elementlərinin balansı pozulur

torpağın deqradasiyasına gətirib çıxardır, təbii münbitlik süni münbitliklə əvəz olunur.

Sual: Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühiti normadan artıq çirkləndirilməsinin qarşısını almaq üçün tələb 

olunur: (Çəki: 1)

yanacağın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, texniki normativlərə cavab verməyən avtomobillərin 

istismarının və ölkəyə idxalının qarşısını almaq

istehsal ilindən asılı olmayaraq bütün avtomobillərin texniki göstəricilərini yaxşılaşdırmaq

avtomobil yollarının yeniləşdirmək

benzin mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin sayının artırmaq

aşağı gücə malik avtomobil mühərriklərindən istifadə etmək.

Sual: Kənd təsərrüfatında suyun itkisi səbəb olur: (Çəki: 1)

suvarma kanalları boyu torpaqların suvarılmasına

suvarma kanalları boyu yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına

torpaqların şoranlaşmasına və onların sahəsinin daim artmasına

yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına, torpaqların şoranlaşmasına və bataqlıqlaşmasına məhsul 

itkisinə

məhsul artımına, bütün torpaqların suvarılmasına, otlaqların genişlənməsinə. 

Sual: Hansı qurğular tullantı qazlarını zəhərli qazlardan tamamilə təmizləməyə imkan verir? (Çəki: 1)

bioloji təmizləmə qurğuları

mexaniki təmizləmə qurğuları

katalitik təmizləmə qurğuları

detanator təmizləmə qurğuları

quru təmizləmə qurğuları.

Sual: Atmosferdə rütubətliliyin səviyyəsinin artması ilə nəticələnir? (Çəki: 1)

karbon qazının miqdarının artması

kükürd anhidridinin artması ilə

ağır metalların artması ilə

radioaktiv tozların artması ilə

kükürd turşusunun həcminin artması ilə.

Sual: Aşağıdakılardan hansı neft hasilatı rayonlarında bikti örtüyünə təsir faktorları hesab edilir? (Çəki: 1)

xam neft, minerallaşmış sular, metal qırıntıları

xam neft, minerallaşmış sular, müxtəlif tərkibli qazma məhsulları

minerallaşmış sular, müxtəlif tərkibli qazma məhsulları, tikinti məhsulları

müxtəlif tərkibli qazma məhsulları, metal qırıntıları

xam neft, məişət tullantıları.
Sual: Zərərli tullantıların ətraf mühitə təsirinin norma səviyyəsindən artıq olmaması, xammal və 

materialların bir hissəsinin müxtəlif səbəblər üzündən tullantılara çevrilməsi və uzun müddət saxlanılmağa, 

yaxud basdırılmağa yönəldilməsi aşağıdakılardan hansının xüsusiyyətlərinə aiddir? (Çəki: 1)

aztullantılı texnologiya 

tullantısız texnologiya

geokimyəvi texnologiya

biokimyəvi texnologiya

biotexnologiya

Sual: 4,5 kq toz, 2,7 kq kükürd qazı, 01-0,6 kq marqans aşağıdakı sənaye məhsul¬larından hansının bir 

tonunun əldə edilməsi zamanı atmosferə atılır? (Çəki: 1)

1 ton alüminiumun

1 ton misin

1 ton plastik kütlənin

1 ton çuqunun 

1 ton mineral gübrənin

Sual: Sudan istifadə qiymətlərinin, onun sosial qiymətindən çox aşağı olması kənd təsərrüfatının hansı 

sahəsində sudan qeyri səmərəli istifadəyə gətirib çıxarır? (Çəki: 1)

əkinçilikdə

 üzümçülükdə 

meyvəçilikdə

heyvandarlıqda

 qoyunçuluqda

Sual: Tədrici landşaft dəyişiklikləri eksogen geoloji proseslərin aktivləşməsi hansı sənaye sahəsinin ətraf 

mühitdə yaratdığı problemlərdəndir? (Çəki: 1)

maşınqayırma

dağ-mədən

kimya

meşə-kimya yüngül

Sual: Nəqliyyat vasitələrindən ayrılan tullantı qazların tərkibində hansı birləşmələr olur? (Çəki: 1)

dəmir, kalsium, manqan oksidləri

gümüş oksidləri

dəmir, civə, kalsium oksidləri

üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr, su buxarı

karbon, kükürd, azot oksidləri və üzvi birləşmələr

Sual: Neft-qaz quyularının qazılması zamanı yaranan ekoloji problemlər: (Çəki: 1)

dəniz suyunun şəffalığı və torpağın keyfiyyəti dəyişir

dəniz suyunun rəngi, torpağın örtüyü dəyişir

balıqların sayı artır, bitki aləmi genişlənir

gilli məhlul, neftli su dənizi və torpağı çirkləndirir

torpaqda və suda mikroorqanizmlər məhv olurlar

Sual: Dağ-mədən sənayesinin yaratdığı ekoloji problemlər: (Çəki: 1)

su hövzələri, suyun səviyyəsi qalxır

 suyun səviyyəsi aşağı düşür, smoq əmələ gəlir

atmosfer və hidrosfer çirklənir, torpaqda sürüşmələr və uçqunlar baş verir

 duman yaranır, buludlarən vəziyyəti dəyişir

rütubət çoxalır, görmə qabiliyyəti azalır

B

ÖLMƏ

: 10 02 Ad

10 02 


Suallardan

41

Maksimal faiz41

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır? (Çəki: 1)

ekoloji auditor ekoloji sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxsdir.

ekoloji auditor ekoloji monitorinq həyata keçirən hüquqi şəxsdir.

ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyə əsasən ekoloji auditor fəaliyyəti göstərmək hüququna malik 

olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir.

ekoloji auditor ekoloji bazarı tənzimləyən şəxsdir.

ekoloji auditor ekoloji prosesi idarə edən şəxsdir.

Sual: Ekoloji menecment nədir? (Çəki: 1)

cəmiyyətin idarə olunmasını özündə birləşdirən bir sahədir;

təbii resurslardan istifadədə ekoloji-iqtisadi problemlərin idarə olunmasını öyrənən elm sahəsidir;

təsərrüfatın inkişafını və planlaşdırılmasını təmin edən sahədir;

təbiətdən istfadə tədbirlərinin uçotu və nəzarətini təmin edən elm sahəsidir.

faydalı qazıntıların hasilatı, emalı və istifadəsini təmin edən sahədir.

Sual: Ekoloji menecment konsepsiyasına aid deyil: (Çəki: 1)

ekoloji menecmentin prinsipi;

texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi;

ekoloji menecmentin təşkili;

ekoloji menecmentin funksional həcmi;

elmin metodologiyası və rolu.

Sual: Ekoloji menecmentin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)

qiymətləndirmə, təhlil;

ektrapolyasiya, kartoqrafik;

balans, nəzarət, uçot və audit;

planlaşdırma, proqnozlaşdırma və monitorinq;

doğru cavab yoxdur.

Sual: Ekoloji menecmentin əsasına aid deyil: (Çəki: 1)

ekoloji balans və nəzarət;

ekoloji uçot və audit;

ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə olunması;

ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma;

doğru cavab yoxdur.

Sual: Ekoloji menecmentin funksiyaları aşağıdakılardır: 1. Təbiətdən istifadə tədbirlərinin uçotu və nəzarət; 

2. Planlaşma və tənzimlənmə; 3. Balanslaşdırma və nizamlama; 4. Təşkilatlanma və motivləşmə; 5. 

Səmərəlilik və təhlükəsizlik. (Çəki: 1)

1, 2, 4;

2, 3, 5;


3, 4, 5;

1, 4, 5;


2, 4, 5.


Yüklə 417,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə