Taqqoslamalar va ularning xossalari. RejaYüklə 20,82 Kb.
tarix24.12.2023
ölçüsü20,82 Kb.
#159770
Taqqoslamalar va ularning xossalari. Reja-fayllar.org


Taqqoslamalar va ularning xossalari. Reja


Taqqoslamalar va ularning xossalari.


Reja.

 1. Taqqoslama tushunchasi.


 2. Taqqoslamaning xossalari.
Tayanch so’zlar: Teng qoldiqlar, taqqoslama tushunchasi, taqqoslamaning xossalari.
Ma’lumki, qoldiqli bo`lish haqidagi teoremaga asosan har qanday ikkita a, m>0 butun son uchun shunday yagona 𝑞1 va r sonlar topiladiki, ushbu
𝑎 = 𝑚𝑞1 + 𝑟 (1) tenglik bajariladi, bu yerda 0r < m
Biror 𝑞2 butun son uchun
𝑎 = 𝑚𝑞2 + 𝑟 (2)

tenglik o`rinli bo`lgan b sonni olaylik. (1) va (2) tengliklar a va b sonlarinim ga bo`lganda bir xil qoldiq qolishini bildiradi.


T a’ r i f. Agar ikkita butun a va b sonni m natural songa bo`lganda hosil bo` lgan qoldiqlar o`zaro teng bo`lsa, u holda a va b sonlarini m mo`dul bo`yicha teng qoldiqli sonlar, yoki m mo`dul bo`yicha taqqoslanuvchi sonlar deyiladi.
Agar a va b sonni m mo`dul bo`yicha taqqoslansa, u holda quyidagicha belgilanadi:
𝑎 Ξ 𝑏(𝑚𝑜𝑑𝑚) (3)

 1. ni a va b sonni m mo`dul bo`yicha o`zaro taqqoslanadi deb o`qiladi.


Endi (1) dan (2) ni ayiraylik, u holda 𝑎 − 𝑏 = 𝑚(𝑞1 − 𝑞2) yoki
a –b = mt (𝑡 = 𝑞1 − 𝑞2 ) (4)

tenglik hosil bo`ladi.


Yuqoridagi hulosalarni yakunlab quyidagi hulosalarni chiqarish mumkin:


  1. m modul bo`yicha taqqoslanuvchi sonlarning ayirmasi m soniga bo`linadi.
  2. Agar a = b + mt bo`lib b ni m ga b o`lgandagi qoldiq r ga teng bo`lsa, a ni ham m ga bo`lgandagi qoldiq r ga teng bo`ladi.


Haqiqattan, b = m q1 + r ni a = b + mt ga qo`yamiz.


U holda a = m q1 + r + mt = m (q1+ t ) +r = m q2 + r, yani a = m q2 + r bo`ladi. Demak a = m q2 + r bo`lib, a ni m ga bo`lgandagi qoldiq ham r ga teng ekan .
Shunday qilib, ab ( mod m ) taqqoslamani ab = mt va a = b + mt tengliklar bilan bir xil deyish mumkin.
Agar a = b + mt bo`lsa, u holda uni ar ( mod m ) kabi yozish ham mumkin.
  1. Agar a/m bo`lsa, uholda a0 ( mod m ) bo`ladi. Taqqoslama quyidagi xossalarga ega:


1° . Taqqoslama ekvivalent binar munasabat.
 1. aa ( mod m ) , chunki a – a = 0 bo`lib, 0 son m gab o`linadi. Demak, taqqoslama refleksivlik xossasiga ega.


 2. ab ( mod m ) yoki a –b = mt bo`lsin. Bundan b – a = m (-t) tenglikni yozish mumkin . U holda b – a ≡ 0 ( mod m ) yoki ba ( mod m ). Demak, taqqoslama simmetriklik xossasiga ega.
 3. Agar a b ( mod m ) va b c ( mod m ) bo`lsa, u holda ac ( mod m ) bo`ladi. Haqiqatan, a = b + mt1 , b = c + mt2 tengliklarni hadlab qo`shsak, a –c = mt tenglik hosil bo`ladi. Bunda t = t1 + t2. U holda ac ( mod m ) bo`ladi. Demak taqqoslama tranzitivlik xossasiga ega. Ekvivalentlik va binar munosabatlari tarifiga ko`ra, taqqoslama ekvivalent binar munosabat ekan.


. Bir xil mo`dulli taqqoslamalarni xadlab qo`shish (ayirish) mumkin.


Xaqiqatan ham, a1b1 ( mod m ),
a2b2 ( mod m ),
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
akbk ( mod m )
bo`lsa, u holda ularni a1b1+ mt1 ,
a2b2 + mt2 ,


. . . . . . . . . . . .


akbk + mtk (5)
kabi yozish mumkin. Bu tengliklarni hadlab qo`shib (ayirib)
a1 ± a2 ± a3 ± . . . ± ak = b1 ± b2 ± b3 ± . . . ± bk ± m (t1 + t2 + t3 + . . . + tk) y o k i
a1 ± a2 ± a3 ± . . . ± ak = b1 ± b2 ± b3 ± . . . ± bk ± mt (6) tenglikga ega bo`lamiz (4) ni
a1 ± a2 ± a3 ± . . . ± ak =b1 ± b2 ± b3 ± . . . ±bk (mod m) ko`rinishda ham yozish mumkin.


 1. natija. Taqqoslamaning bir qismidagi sonni ikkinchi qismiga qarama-qarshi ishora bilan o`tqazish mumkin. Haqiqatan,


a + b ≡ c ( mod m ) (7)
taqqoslama berilgan bo`lsa, unga -a-a ( mod m ) taqqoslamani qo`shsak,
bc-a ( mod m ) taqqoslama hosil bo`ladi.


 1. natija. Taqqoslamaning ixtiyoriy qismiga modulga karrali sonni qo`shish mumkin. Haqiqatan, ab ( mod m ) taqqoslama berilgan bo`lsa, bu taqqoslamaga mk ≡ 0 ( mod m ) taqqoslamani qo`shsak, a+mkb ( mod m ) taqqoslama hosil bo`ladi.

3°. Bir xil mo`dilli taqqoslamalarni hadlab ko`paytirish mumkin. Haqiqatan,


(5) dagi tengliklarni hadlab ko`paytirib,
a1·a2· a3 · . . . · ak =b1 · b2 · b3 · . . . · bk+mA
tenglikga ega bo`lamiz. Bunda
A= b1 b2 b4 . . . bkt2 + b1 b3 b4 . . . bkt1 + . . .
bo`lib
a1a2 a3 . . . ak =b1 b2 b3 . . . bk ( mod m ) (8) taqqoslama o`rinli.
N a t i j a. Taqqoslamalarning ikkala qismini (modulni o`zgartirmay) bir xil musbat butun darajaga ko`tarish mumkin.
Haqiqatan ham, b1 = b2 = b3 = . . . = bk = b, a1 = a2 = a3 = . . . =ak bo`lsa u holda (8) ga ko`ra akbk ( mod m ) taqqoslama hosil bo`ladi.
4° Modulni o`zgartirmagan holda taqqoslamaning ikkala qismini bir xil butun songa ko`paytirish mumkin.
Haqiqatan, ab ( mod m ) taqqoslamani kk ( mod m ) taqqoslama bilan hadlab ko`paytirish natijasida akbk ( mod m ) ga ega mo`lamiz.
5° . Agar xy ( mod m ) bo`lsa, u holda ixtiyoriy butun kaeffisientli f (x) va f (y) ko`phadlar uchun f (x) ≡ f (y) ( mod m ), yani
a0 xn +a1 xn-1 + . . . + an = a0 yn + a1 yn-1 + . . . + an ( mod m ) ( ai ϵ Z) taqqoslama o`rinli bo`ladi.
I s b o t. x ≡ y ( mod m ) bo`lganidan 3-xossagadagi natijaga asosan
Xkyk ( mod m ) (10)
(10) ning ning ikkala qismini 4-xossaga ko`ra an-k ga ko`paytiramiz. Natijada
an-k xkan-k yk ( mod m ) ( k = 0, n ) taqqoslamalar hosil bo`ladi. Bulardan esa 2-xossa yordamida quyidagi taqqoslamani topamiz:

a0 xn +a1 xn-1 + . . . + an = a0 yn + a1 yn-1 + . . . + an ( mod m ).
6°. Agar bir vaqtda aibi ( mod m ) ( I = 1, n ) va xy ( mod m ) taqqoslamalar o`rinli bo`lsa, u holda
a0 xn +a1 xn-1 + . . . + an = b0 yn + b1 yn-1 + . . . + bn ( mod m ) taqqoslama o`rinli bo`ladi.
N a t i j a: Taqqoslamada qatnashuvchi qo`shiluvchini o`zi bilan teng qoldiqli bo`lgan ikinchi songa almashtirish mumkin. Haqiqatan a + b ≡ c ( mod m ),
b ≡ d( mod m ), bo`lsa, u holda a + d ≡ c ( mod m ) bo`ladi.
Taqqoslamani darajaga nisbstan qo`llash mumkin emas. Masalan, 3≡8(mod 5) uchun 23 ≡ 28 (mod 5) bo`ladi. Chunki 23 ≡ 3 (mod 5) va 28 ≡ 1 (mod 5), ammo
1≡ 3 (mod 5).
7°. Taqqoslamaning ikkala qismini modul bilan o`zaro tub bo`lgan ko`paytuvchiga qisqartirish mumkin.
adbd (mod m ) (11)
bo`lib, (d; m) = 1 bo`lsin. (11) taqqoslama (ad - bd)/m munosabatga teng kuchli. U holda (a - b)d/m dan (d; m) = 1 bo`lgani (a - b)/m yoki a b (mod m ) bo`ladi.
Agar ( m; d) = k bo`lib, k >1 bo`lsa, u holda bu xossa o`rinli emas.
M i s o l. 5·4 ≡ 7·5 ( mod 15), (5; 15) = 5 ≠ 1 bo`lgani uchun bu taqqoslamaning xar ikkala tamonini 5 ga bo`lib, 4 ≡ 7 ( mod 15), (5; 15) = 5 ≠ 1 bo`lgani uchun bu taqqoslamaning xar ikkala tomonini 5 ga bo`lib, 4 ≡ 7 (mod 5) xulosaga kelamiz.
8°. Taqqoslamaning ikkala qismini va mo`dulini bir xil butun musbat songa ko`paytirsh, taqqoslamaning ikkala qismi va modul umumiy ko`paytuvchiga ega bo`lsa, u holda bu taqqoslamaning ikkala qismi va mo`dulini umumiy ko`paytuvchiga bo`lish mumkin.
I s b o t i. a) ab (mod m ) taqqoslama berilgan bo`lsin. ab + mt
tenglikning ikkala qismini d butun songa ko`paytirsak, adbd + mdt yoki
adbd (mod md ) taqqoslama hosil bo`ladi.
b) ad bd (mod md ) berilgan bo`lsin. U holda bu taqqoslamani (ad - bd)/md yoki (a - b)d /md kabi yozishimiz mumkin. Bundan a – b/m, ya’ni a b(mod m )
taqqoslama kelib chiqadi.
9°. Agar taqqoslama bir necha mo`dul bo`yicha o`rinli bo`lsa, u holda bu taqqoslama shu mo`dullarning eng kichik umumiy karralisi bo`yicha ham o`rinli bo`ladi.
I s b o t i. a b (mod m1 ), a b (mod m2 ) bo`lsin. Taqqoslama tarifiga asosan a-b ayirma bir vaqtda m1 va m2 larga bo`linganidan bu ayirma
m= [m1; m2] ga ham bo`linaqdi, yani a b (mod m ) bo`ladi. Bu mulohazadan, agar taqqoslama m1, m2, . . . mn bo`yicha o`rinli bo`lsa, T= [m1, m2, . . . mn] bo`yicha ham o`rinli bo`ladfi, degan hulosaga kelamiz.
10°. Agar taqqoslama biror m mo`dul bo`yicha o`rinli bo`lsa, u holda shu taqqoslama mo`dulning ixtiyoriy bo`luvchisi bo`yicha ham o`rinli bo`ladi.
Haqiqatan, agar a b(mod m ) yoki a - b = mt bo`lib m = m1d bo`lsa u holda a - b = m1dt deyish mumkin. Bundan a - b = m1 (dt) bo`ladi. Demak, ab(mod m1) ekan.
11° . Taqqoslamaning bir qismi va modulining eng katta umumiy bo`luvchisi bilan uning ikkinchi qismi va mo`dulining eng katta umumiy bo`luvchisi o`zaro teng bo`ladi. Haqiqatan, ab (mod m ) dan a = b + mt yoki a– mt=b tengliklarni yozish mumkin. (a; m) =d va (b; m)=d1 bo`lsin. Aytaylik, a=da1 va m=dm1 bo`lsin.
a1 d – m1dt = b nig chap qismi d ga bo` linganidan b ham d ga bo`linadi. d son b va m sonlarning umumiy bo`luvchisi ekan va
d1 / d (12)
b = db1 bo`lsin. U holda a = b1d1 + m2d1t tenglikdan a/d1 va d1 son a va m
sonlarning umumiy bo`luvchisi bo`lgani uchun
d1 / d (13)

bo`ladi. (12) va (13) larga ko`ra d1 = d bo`ladi.


http://fayllar.org
Yüklə 20,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə