Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qarshi filialiYüklə 38,91 Kb.
tarix08.06.2023
ölçüsü38,91 Kb.
#116176
Kitob 5264 uzsmart.uz

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI
KI fakulteti DI-11-15 guruh talabasi Olimov A tomonidan


“Oliy matematika” fanidan tayyorlagan

MAVZU: Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral. Aniqmas integralning asosiy xossalari

Rahbar: “TABIIY VA UMUMKASBIY FANLAR” kafedrasi o‘qituvchisi
Ro’zimurodov Ixtiyor Nishonovich

Qarshi - 2016


Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral. Aniqmas integralning asosiy xossalari

Reja:

 1. Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari 1. Aniqmas integralning asosiy xossalari

 1. Aniqmas integrallar jadvaliBoshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari


Aytaylik, f(x) funksiya biror (a, b) (chekli yoki cheksiz) intervalda aniqlangan boisin


Agar (a, b) intervalda f(x) funksiya (f(x)dx ifoda) shu intervalda differensiallanuvchi F (x) funksiyaning hosilasiga (differensialiga) teng boisa, ya’ni ushbu
F'(x)=f(x) (dF(x)=fix)dx), xє(a,b)

tenglik o ‘rinli bo’lsa , u holda F(x) funksiya (a, b ) intervalda f(x) funksiyaning boshlangich funksiyasi deyiladi.

Masalan,
f xx2 funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi
Fx x33
bo‘ladi, chunki3
Fx x3 x2 f x, shuningdek,

 


f xcosx

funksiyaning boshlang‘ichfunksiyasi ko‘ra


Fxsinx bo‘ladi, chunki
Fxsinx cosx f x. (1) munosabatga

Fxc Fx0Fxf (x)
bo‘ladi, bunda c-ixtiyoriy o‘zgarmas son.
(2)

Shunday qilib,


Fxcfunksiyalar ham f (x) ning boshlang‘ich funksiyalari bo‘ladi.Demak,
f (x)
boshlang‘ich funksiyaga ega bo‘lsa, u cheksiz ko‘p

boshlang‘ich funksiyalarga ega bo‘lar ekan.Ayni paytda,
f (x)
funksiya ixtiyoriy ikkita
F(x) va
(x)
boshlang‘ich

funksiyalarga ega, ya’ni


Fx f x,


x f x


bo‘lsa,


xFxc cconst

bo‘ladi. Haqiqatan ham,
xFx xFx f x f x0

bo‘lib, Lagranj teoremasining natijasiga ko‘ra


xFxc cconstbo‘ladi va undan


xFxc

bo‘lishi kelib chiqadi.


Natijada quyidagi xulosaga kelamiz:holda

Agar
f (x)


funksiya a,b

da boshlang‘ich funksiya


F(x)

ga ega bo‘lsa, u


  1. f (x) funksiya cheksiz ko‘p boshlang‘ich funksiyalarga ega,
  1. barcha boshlang‘ich funksiyalarning umumiy ifodasi

Fxc
cconst
(3)

bo‘ladi, ya’ni ixtiyoriy boshlang‘ich funksiya shu ifodadan (o‘zgarmas c ga qiymat berish natijasida) kelib chiqadi.Ta’rif. (3) ifoda
f (x) funksiyaning aniqmas integrali deyiladi va
f xdxkabi belgilanadi, bunda
f (x)


integral ostidagi funksiya,
f xdx integral ostidagi

ifoda,
integral belgisi. Demak,

f xdxFxc
cconst
(4)


1-misol. Ushbu
5x5dx
integral topilsin.

◄Ta’rifga ko‘ra, bu integral shunday funksiyaki, uning hosilasi Ravshanki,


5x5 ga teng.


6
Fx5x6 c cconstfunksiya uchun

F(x) (5x6c) 56x5 05x5 6 66
bo‘ladi. Demak,
5x5dx5х6с.►

Eslatma. Agar
f (x)
funksiya a,b
da uzluksiz bo‘lsa, uning aniqmas

integrali mavjud bo‘ladi. (Bu tasdiq keyinroq isbotlanadi).

Ko‘pincha funksiyaning aniqmas integrali qaralganda uni qanday oraliqda bo‘lishi ko‘rsatilmaydi. Bunda funksiyaning aniqlanish sohasida qaralayapti, deb hisoblanadi.


Aniqmas integralning sodda xossalari


Aniqmas integral ta’rifidan uning quyidagi sodda xossalari kelib chiqadi: 1. Ushbu

f xdx aniqmas integralning hosilasi
f xdx f x.
f (x) ga teng bo‘ladi.
 1. Funksiya differensialining aniqmas integrali shu funksiyaga teng bo‘ladi (o‘zgarmas son aniqligida)

Xususan,
dFxFxc
cconst

bo‘ladi.
dxxc


cconst
 1. O‘zgarmas sonni integral belgisi tashqarisiga chiqarish mumkin.
kf (x)dxk f (x)dx
(k const, k 0)
(5)
 1. Ikki funksiya yig‘indisining integrali bu funksiyalar integrallarining yig‘indisiga teng:

f xgxdx f xdxgxdx
(6)

Eslatma. Yuqoridagi (5), (6) tengliklarni o‘ng va chap tomonidagi ifodalar orasidagi ayirma o‘zgarmas songa barobarligi ma’nosidagi (o‘zgarmas son aniqligida) tengliklar deb qaraladi.
Ma’lumki, berilgan funksiyaning hosilasini topish uni differensiallash deyiladi. Berilgan funksiyaning aniqmas integralini topish esa uni integrallash deyiladi.
Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan funksiyani differensiallash va integrallash amallari o‘zaro teskari amallar ekanini payqash qiyin emas.

Ma’lumki,

bo‘lsa, unda
f xdxFxc,
ya’ni


Fx f xFxc Fxf x

bo‘ladi va aksincha bo‘ladi.
Aniqmas integrallar jadvali


Funksiya hosilalari jadvali hamda aniqmas integral ta’rifidan foydalanib, ba’zi funksiyalar aniqmas integrallarining jadvalini keltiramiz.


1) 1dxdxxc, chunki хс 1. 1. xndxxn1 c


n1, chunki xn1 c xn.n1
n1


 1. x
  x1dxdx ln x c, chunki

x
x0 da
dx lnxc va
(lnxc) x1.


x
x0 da
dx lnxc va lnxc x1.


4)
ax dxax
lna
c, chunki ax
c ax.


lna


 1. ex dxex c, chunki ex c ex.

 2. sinxdxcosxc, chunki cosxc sinx.

 3. cosxdxsinxc, chunki sinxc cosx.

 4. dx ctgxc, chunki ctgxс 1 .

sin2 x
sin2 x
 1. dx tgxc, chunki tgxс 1 .

cos2 x
cos2 x
 1. dx arcsinxc, chunki arcsinxс 1

 2. dx arccosxc, chunki

arccosxс 1 .
 1. x

  .
  1dx2 arctgxc, chunki arctgxс

1


1x2 1. x

  .
  1dx2 artgxc, chunki arсctgxс

1


1x2
 1. shxdxchxc, chunki chxc shx.

 2. сhxdxshxc, chunki shxc chx.

Yuqorida keltirilgan integrallar jadvali hamda integralning sodda xossalaridan foydalanib, aniqmas integrallarni hisoblashga doir misollar qaraymiz.2-misol. (3x2 2x7)dx3x2dx2xdx7dx

3 2
3x2dx2xdx7dx3 x3 2 x2 7xcx3x2 7xc


 1. misol.
x2x3 1dx ( 1 1 1 )dx
x3dx


x2dx

x5 x3 x2 x5  
x5dx 1 x2 1 x1 1 x4 c 2x2 4x3 1c


2 1 4 4x4

 1. misol.


(5
x35 x3

)dx

3

1

1
5 x2dx
3 x5dx 2 x 2dx

5 1


11 3 1
31 2 1 x11 c10
x3155 x8 4

xc


x
2

11


2
5


x
31


5
2

11 3 8


2
 1. misol.


tg2xdx
sin2 x dx

1cos2 xdx

( 1 1)dxcos2 x
cos2 x
cos2 x2


1 dx cos x
dxtgxxc.adabiyotlar.

 1. Данко II.И, Попов А.Г. Кожевников Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах: В 2 ч. М. Высш. I I I К 1966. Ч 1-2.

 2. Романовский II. И Ряды Фурье. Теория поля. Аналитеческие и специалные функции. Преобразования Лапласа. М.: Наука, 1973 г.

 3. Гмурман В. Н. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. Тoшкент, «Ўқитувчи», 1978

 4. Н.М.Жабборов, Е.О.Аликулов, Қ.С.Ахмедова Олий математика. 1-2- қисм . Қарши 2010

 5. Гнеденко В. Курс теории вероятностей и математической статистики. М., Высшая школа, 1981.

 1. Sirojiddinov S.X., Mamatov M. Ehtimollar nazariyasi kursi. T. О‘qituvchi, 1980.

 2. Беклимишсв Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М. Наука, 1964.

 3. Берман Г.Н Сборник задач по курсу математического анализа. М . Наука, 1965.

 4. Бугров Я.С Никольский С.М Элементы линейнойалгебры и аналитической геометрии. М. Наука, 1988.

 5. Бугров Я.С Никольский С.М Дифференциалные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Фурье. М. Наука 1961, 1985.

 6. Минорский В.И. Сборник задач по высшей математике. М: Наука, 1987. 12.Пискунья Н.С. Дифференциальное исчисления для втузов. М. Наука,

1985. Т. 1-2.
13.Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1982.
Yüklə 38,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə