Türkiye’de Yayılış Gösteren Kan Şekerini Etkileyen Bitkiler ÖzetYüklə 165,24 Kb.
səhifə1/2
tarix03.05.2018
ölçüsü165,24 Kb.
#41454
  1   2

Türkiye’de Yayılış Gösteren Kan Şekerini Etkileyen Bitkiler

Özet:

Bu çalışmanın amacı ülkemizde kan şekerini etkileyen bitkilerin incelenmesidir. Diabetes Mellitus (DM), vücutta yeterli miktarda insulin üretilememesi veya üretilen insülinin etkin olarak kullanılamaması sonucu meydana gelen yaşam boyu süren kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili literatür taraması yapıldığında geleneksel halk tıbbında bir çok bitkinin kan şekerini etkilemek amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Dünyada kan şekerinde etkili olan bitkilerin sayısı 375’ten fazladır. Son literatüre göre ülkemizin çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren benzer bitkilerin sayısı ise 69’dur.Anahtar Kelimeler: Kan Şekerini Etkileyen Bitkiler, Türkiye

Abstract:

The aim of this study is to identify a variety of plants being used for the treatment of diabetes in our country. Diabetes Mellitus (DM) is a life-long chronic disease caused by insufficient insuline production or inactive usage of secreted insuline. According to the literature search, it has been shown that several plants are in usage as an antidiabetic in traditional folk medicine. The incidence of diabetes mellitus is 8% in the whole population. Herbal drug ingredients have been in use among public for a long time period. There are more than 375 plants that are in usage for the treatment of DM worldwide. According to the recent publications, there are 69 antidiabetic plants in our country.Key words: Plants Affecting Blood Sugar, Turkey

GİRİŞ

Diyabet kan şekeri düzeyindeki düşüş ile karakterize edilen kronik bir metabolik hastalık olarak tanımlanabilir. Bu hastalık iki tiptir; ilki tip 1 diyabet; pankreatik beta hücreleri tarafından yetersiz endojen insülin üretiminden kaynaklanır. İkincisi tip-2 diyabet ise bozulmuş insülin sekresyonu ve/veya insülin etkinliğinin azalmasıdır. Tip 1 diyabet, T-hücrelerinin aracılık ettiği insülin üretiminde görevli pankreas beta hücrelerinin yıkımıyla karakterize olmuş otoimmün bir metabolik hastalıktır. Tip-2 diyabet ise obezite ve hareketsiz yaşamla güçlü şekilde ilişkili olan insülin direnci ve beta hücrelerinin işlevsel bozukluğuyla aşamalı gelişen bir hastalıktır (1).

Diyabeti oluşturan risk faktörlerinin (hormonlu gıda tüketimi, hareketsizlik, glukoz tüketimindeki artış v.s.) günümüzde daha sık görülmesi nedeniyle yaygınlığı dünya çapında artmaktadır, ancak gelişmekte olan ülkelerde bu daha belirgin şekilde görülmektedir. Mevcut tahminlere göre, gelişmiş ülkelerin %20’sine kıyasla, 2010-2030 yılları arasında diyabet hastalığı görülen yetişkinlerin sayısının % 69 oranında artacağı düşünülmektedir. (2).

Ekzojen insülin tedavisi bütün tip 1 diyabet hastalarında ve oral yollarla alınan hipoglisemik ilaçlarla yeterli kan şekeri kontrolü sağlanamadığı durumlarda ise bazı tip-2 hastalarında uygulanmaktadır. Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları üç gruba ayırabiliriz. İlk gruptaki ilaçlar endojen insülin kullanımını arttırır. Bu ilaçlara glibenklamid, glinidler, insülin benzerleri, glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1) agonistleri gibi sülfonilüreler ve dipeptidil peptidaz-IV (DPP-IV) inhibitörleri dahildir. Bu grubun ilk iki üyesi, insülin sekresyonunu artırmak için pankreastaki sülfonilüre reseptörü üzerinden hareket eder. Bunun yanında GLP-1 agonistleri ve DPP-IV inhibitörleri ince bağırsağın ileum hücreleri üzerinde etki yapar. İkinci ilaç grubu insülinin duyarlılığını arttırır ve peroksizom proliferatörü ile aktive edilen reseptör gama (PPARγ) ve biguanid metformini içerir. Üçüncü grup, polisakaritlerin sindirimini ve biyoyararlanımını azaltan α-glukoksidaz inhibitörlerini (akarboz) bulundurur (3, 4). Ancak mevcut tüm tedavilerin sınırlı etkinliği, sınırlı tolere edilebilirliğinden dolayı mekanizmaya bağlı ciddi yan etkileri vardır (5, 6).

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre, DM'li hastaların dünya çapındaki yaygınlığı yaklaşık % 8.3 oranında ve yaklaşık 382 milyon kişiyi kapsamaktadır (7). 2010 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde, 20 yaş ve üzeri yaş grubundaki DM prevalansı %9.7 oranında iken, DM hasta sayısı 92.4 milyondur (8). DM hastaları % 90'ı tip 2 diyabetten oluşmaktadır. Tip 2 Diyabet, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Tip 1 ve Tip 2 diyabetin şiddet ve prevalanslarında önemli coğrafik varyasyonlar vardır. Yine IDF verilerine göre, Batı Pasifik bölgesi en fazla DM hastasına (132 milyon) sahiptir (9). Bu insanların çoğunda tip 2 DM görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Afrikalı ve Yerli Amerikalılar gibi küçük etnik grupların Tip 2 DM insidansı non-hispanik beyaz nüfusa göre daha yüksektir. DM prevalansında en büyük artışın Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İskandinavya ülkeleri ise en yüksek Tip 1 DM insidansına sahiptir. Japonya ve Çin'in Tip 1 DM insidansları nispeten daha düşüktür. Tip 2 DM prevalansı bazı Pasifik ada ülkelerinde en yüksek seviyede Rusya'da ise nispeten düşüktür (10). Basra, Irak nüfusuna bakıldığında her beş yetişkinden birinde DM görülmektedir (11).

Diabetes Mellitus, tüm dünyada sıklıkla görülen bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 2025 yılında 300 milyonun üzerinde insanın diyabet hastası olacağı ileri sürülmektedir. Ülkemizde de DM görülme sıklığı ile ilgili literatür ve çalışmalara bakıldığında TURDEP 1 VE TURDEP 2 (Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi) verileri DM’nin görülme sıklığını % 13.7 ve bozulmuş açlık glikozu görülme sıklığı ise % 13.2-14.1 olarak göstermektedir (12). Bu değerlerin diğer ülke bulguları ile karşılaştırıldığında yüksek olduğu görülmektedir (13).

Günümüzde 400’den fazla bitki ve 120’den fazla doğal kaynaklı ürünün yanı sıra birçok vitamin ve mineral diyabet hastaları tarafından bir şekilde kullanılmaktadır (14). Ülkemizde de çeşitli bölgelerde kan şekerini etkileyen geleneksel bitkilere başvurulduğu bilinmekte ayrıca tıbbi bitkilerin hipoglisemik etkileri üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır (15). Bazı bitkisel uygulamalar kan şekeri seviyesinde değişkenliğe neden olmaktadır (13).

Kan Şekerini Etkileyen Bitkiler

Günümüze dek bilimsel çalışmalara konu olmuş 1050'den fazla antidiyabetik bitki bulunmaktadır (16). Bu bitkilerin 300’ünden aktif antidiyabetik bileşikler izole edilmiştir. Bu çalışmalarda bileşiklerin tümü tanımlanamamıştır. Aktif prensiplerin tanımlanması, yapılarının anlaşılması ve ilişkili aktiviteleri canlı üzerindeki etkileri ve diğer moleküller ile etkileşimleri terapötik ajanların geliştirilmesi bağlamında çok önemlidir.

Bitkilerde bulunan başlıca fitokimyasal gruplar, polifenoller, terpenoidler steroidler ve glikozit içeren yapıları (saponinler), alkaloidler ve nişasta olmayan polisakkaritlerdir. Birçok antioksidan polifenoller (flavonoidler, antosiyaninler, ksantonlar, stilbenler, kininler, tanenler, vb.) lipit peroksidasyonunu, proteinlerin glikozasyonunu ve oksidatif stresini azaltırlar. Bu bileşiklerin örnek verecek olursak α-lipoik asit, curcumin, genistein, apigenin, mangostin ve bellidifolin’dir. Ancak, polifenollerin tümü yararlı değildir ve prooksidan ve toksik polifenoller de vardır (17). Triterpenler bitkilerde yaygın olarak bulunurlar ve pentasiklik triterpenlerin birçoğu, kan şekeri üzerine etkilerinin yanında çeşitli biyolojik özelliklere sahiptir (18). Birçok triterpen çoğunlukla hedef enzim aktivitesini etkileyerek antidiyabetik özellikler ortaya koymaktadır. Suda viskoz çözelti oluşturan bitki nişastası bulunmayan polisakkarit ekstraktlarının tokluk kan şekerini azaltmada özel etkileri vardır (19). Guar fasulyesinden (Cyamopsis tetragonoloba) elde edilen nişasta barındırmayan karbonhidratlar. galaktomannan heteropolisakkaridin, sindirim oranını ve gastrointestinal sistemdeki karbonhidrat emilimini azalttığına inanılır. Bir takım çalışmalar guar sakızının plazmadaki glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) ve gastrik inhibitör polipeptidlerin tokluk kan şekeri artışını azalttığını göstermiştir. Detarium senegalense’in tohumlarından öğütülerek elde edilen tozun da benzer özellikleri vardır (19).

Şeker düşürücü bileşiklerle beraber moleküller elde edildiği bitkiye, içerdiği kimyasala göre sınıflandırılabilir. Türkiye’de kan şekerini etkileyen bitkiler, alfabetik olarak Tablo 1’de düzenlenmiştir. Ayrıca bu bitkilerde bulunan fitokimyasallar ve Türkiye Bitkileri Veri Servisi (20)’ye göre türlerin Türkiye dağılımları aktarılmıştır. Bu bitkilere bakıldığında sayıları azımsanmayacak kadar fazladır. Farklı miktarlarda oleanolik asit 1620 bitki türünde bulunmaktadır (21).Tablo 1. Kan Şekerini Etkileyen Bitkiler ve Fitokimyasal İçerikleri (16)’dan değiştirilerek

No.

Bitki Kaynağı

Fitokimyasallar

Kaynaklar

Türkiye’de Yayılışı

1.

Familya: Acoraceae

Takson: Acorus calamus L.

1β,5α-guaiane-4β,10α-diol-6-one (Seskiterpen)

Zhou et al. 2012

Kuzeybatı ve Orta Anadolu

2.

Familya: Lilliaceae

Takson: Allium cepa L.

S-Metil sistein sülfoksid, difenil amin ve oleanolik asit

Karawya et al. 1984; Kumari ve Augusti 2002; WHO 1999

Anadolu

3.

Familya: Alliaceae

Takson: Allium sativum L.

Allisin (dialil tiyosülfinat), S-alil sistein ve kemferol

Chang et al. 2011; WHO 1999

Anadolu

4.

Familya: Alliaceae

Takson: Allium porrum L.

Flavonoit glikozitleri (kemferol aglikon, spirastanol saponinler ve yağ asitleri ).

Çıkladilmez 2013

Trakya ve Güney Anadolu

5.

Familya: Aloaceae

Takson: Aloe vera (L.) Burm. f.

Lofenol, 24-metil-lofenol, 24-etil-lofenol, sikloartanol, 24-metilen sikloalkanol, β-Sitosterol (fitosteroller), quercitin, rutin ve polisakkaritler

Sahu et al. 2013

Güney Batı Anadolu

6.

Familya: Malvaceae

Takson: Althaea officinalis L.

Skopoletin (7-hidroksi-6-metoksi kumarin) ve polisakarit (alaeamucilage-O)

Al-Snafi 2013

Kuzey Batı, Doğu, Güney ve Güneydoğu Anadolu

7.

Familya: Fabaceae

Takson: Amorpha fruticosa L.

Amorfrutins

Wang et al. 2014

Trakya

8.

Familya: Asteraceae

Takson: Artemisia herba-alba Asso

β-Sitosterol, sikloartenol (9,19-siklolanost-24-en-3-ol), 24-metilenisikloartanol, apigenin ve klorojenik asit

Awad et al. 2012; Mohamed et al. 2010

Karasal Anadolu

9.

Familya: Berberidaceae

Takson: Berberis vulgaris L.

Berberin (kökte çok miktarda), 8-okso-berberin, lupeol ve oleanolik asit

El-Wahab et al. 2013; Mokhber-Dezfuli et al. 2014

Kuzey Anadolu

10.

Familya: Theaceae

Takson: Camellia sinensis (Linn.) Kuntze

Epigallokateşin gallate ve kateşin

Anderson ve Polansky 2002; Kumar et al. 2012a

Kuzey Anadolu

11.

Familya: Cannabaceae

Takson: Cannabis sativa L.

Tetrahidrokanabivarin ve Delta-9-tetrahidrokannabinol (Psikoaktif olmayan kanabinoidler)

Weiss et al. 2006; Wargent et al. 2013

Trakya, Orta ve Batı Asya

12.

Familya: Papaveraceae

Takson: Chelidonium majus L.

Berberin, alkaloid

Xia et al. 2011

Kuzey Anadolu

13.

Familya: Compositae

Takson: Cichorium glveulosum Boiss. & A. Huet.

Laktusin (köklerden)

Jiang et al. 2012

Karasal Anadolu

14.

Familya: Asteraceae

Takson: Cichorium intybus L.

Eskuletin

Hozayen et al. 2011

Anadolu

15.

Familya: Cucurbitaceae

Takson: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara & Makai

Kersetin, gallik asit ve kateşin (yapraklarda)

Aruna et al. 2014

Trakya ve Güney Anadolu

16.

Familya: Poaceae

Takson: Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom. Caill.) Stapf ex Hook. f.

Glikanlar ve hidroksi doymamış yağ asitleri

Takahashi et al. 1986

Trakya

17.

Familya: Apiaceae

Takson: Coriandrum sativum L.

Klorojenik asit, β-Sitosterol, kersetin ve rutin (tohumlardan)

Paarakh 2009

Kuzey Batı Türkiye, Güney ve Doğu Anadolu

18.

Familya: Rosaceae

Takson: Cydonia oblonga L.

Kumarinler, tanenler, terpenoitler, flavonoitler

Çıkladilmez 2013

Trakya ve Anadolu

19.

Familya: Cyperaceae

Takson: Cyperus rotundus L.

β-Sitosterol ve ferulik asit

Ajikumaran ve Subramoniam 2005

Anadolunun kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu

20.

Familya: Apiaceae

Takson: Daucus carota L.

Falcarinol (poliasetilen)

Bhattacharya et al. 2014

Anadolu

21.

Familya: Ephedraceae

Takson: Ephedra distachya L.

Efedrinler Efedranlar A, B, C, D ve E (glikan)

Xiu et al. 2001; Konno et al. 1985a

Orta ve Doğu Anadolu

22.

Familya: Equisetaceae

Takson: Equisetum arvense L.
Çıkladilmez 2013

Kuzey, Orta ve Doğu Anadolu

23.

Familya: Compositae

Takson: Erigeron annuus (L.) Pers

2,3-Dioksillenlenmiş flavanon, erigeroflavanon

Yoo et al. 2008

Kuzey Doğu Anadolu

24.

Familya: Rosaceae

Takson: Eriobotrya japonica Lindl.

Seskiterpen glikozitleri, polihidroksillenmiş triterpenoidler, cinchonain Ib, epikataşin, ursolik asit, oleanolik asit ve Klorojenik asit

Nazaruk ve Borzym-Kluczyk 2015; Qadan et al. 2009

Batı ve Güney Doğu Anadolu

25.

Familya: Moraceae

Takson: Ficus carica L.

Flavonol esterleri [3,5-dihidroksi-7,4'- dimetoksi-flavonol-3-octadec-9”-en- oxy-5-heksadecanoate ve 3,5,3'-trihidroksi-7,4, dimetoksi flavonol-3-octadec-9”-en-oxy-5- hexadecanoate], β-Amirin asetat, β-Sitosterol, ferulik asit ve kersetin

Bhat et al. 2013; El-Shobaki et al. 2010

Anadolu

26.

Familya: Apiaceae

Takson: Foeniculum vulgare Miller.

Uçucu yağlar

Çıkladilmez 2013

Kuzey ve Güney Anadolu

27.

Familya: Leguminosae

Takson: Galega officinalis L.

Galegine ve other guanidine türevleri

Patade ve Marita 2014

Kuzey Anadolu

28.

Familya: Gentianaceae

Takson: Gentiana olivieri Griseb.

Isoorientin, C-glikozilflavon

Sezik et al. 2005

Karasal Anadolu

29.

Familya: Globulariaceae

Takson: Globularia alypum L.

Globularin, iridoid glukosid

Merghache et al. 2013

Batı Anadolu

30.

Familya: Fabaceae

Takson: Glycyrrhiza glabra L.

Glisirin, glisirizin, 50-formilglabridin, ekinatin, kanzonol X, kanzonol W, shinpterokarpin, likoflavanon A, glabrol, shinflavanon, gancaonin L ve glabrone

Kuroda et al. 2004; Takii et al. 2000

Anadolu

31.

Familya: Asteraceae

Takson: Helianthus tuberosus L.

Kumarinler, fruktan, lektin

Çıkladilmez 2013

Anadolu

32.

Familya: Cannabaceae

Takson: Humulus lupulus L.

Isohumulonlar, Acı asitler

Miura et al. 2005

Kuzey Anadolu

33.

Familya: Juglveaceae

Takson: Juglans regia L.

Elagik asit, gallik asit ve kafeoilkinik asitler

Shah et al. 2014

Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu

34.

Familya: Chenopodiaceae

Takson: Kochia scoparia (L.) Schrad.

Momordin Ic ve its 2'-O-β-D- glukopiranosid (saponinler)

Yoshikawa et al. 1997b

Kuzey, Orta ve Doğu Anadolu

35.

Familya: Fabacea

Takson: Lathyrus sativus L.

Inositol fosfoglikan

Paneda et al. 2001

Anadolu (Kuzeydoğu Hariç)

36.

Familya: Brassicaceae

Takson: Lepidium sativum L.

Kersetin ve kaemferol glikosidler

Sharma ve Agrawal 2011

Trakya, Kuzey, Güney ve Doğu Anadolu

37.

Familya: Linaceae

Takson: Linum usitatissimum L.

Secoisolariciresinol diglukosid (fitoöstrojen)

Kaithwas ve Majumdar 2012

Batı, Orta, Güney, Kuzey ve Güneydoğu Anadolu

38

Familya: Solanaceae

Takson: Lycium barbarum L.

Polisakkaritler (glikol-konjugatları) birkaç monosakkarit ve 17 amino asit, taurine, β-Sitosterol, kersetin ve kemferol

Luo et al. 2004; Potterat 2009; Song et al. 2012b

Trakya, Orta Anadolu

39.

Familya: Orobanchaceae

Takson: Melampyrum pratense L.

Lunularin ve yağ asitleri

Wang et al. 2014

Trakya

40.

Familya: Moraceae

Takson: Morus alba L.

Morasin M, steppogenin-4-O-β-glukosid ve mullberroside (fenolik bileşikler); Kalkomorasin, morasin C, morasin D ve morasin M Ayrıca kersetin, β-Sitosterol, rutin ve oleanolik asit (anti-DM bileşikler)

Firdous 2014; Devi et al. 2013; Zhang et al. 2009

Anadolu

41.

Familya: Moraceae

Takson: Morus nigra L.

Deoxynojirimisin, alkaloid

Kumar ve Chauhan 2008

Anadolu

42.

Familya: Ranunculaceae

Takson: Nigella sativa L.

Timokinon

Ghorbani et al. 2013

Trakya, Kuzey, Güney ve Doğu. Anadolu

43.

Familya: Oleaceae

Takson: Olea europaea L.

Oleuropeinin

Çıkladilmez 2013

Batı, Güney ve Doğu Anadolu

44.

Familya: Cactaceae

Takson: Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Kemferol ve kersetin (meyve kabuğu); gallik asit, kemferol ve kersetin (çiçekleri); rutin, ferulik asit, gallik asit ve polisakkarit (kladodları) içerir

Alarcon-Aguilar et al. 2003; El-Mostafa et al. 2014

Güney ve Batı Anadolu

45.

Familya: Lamiaceae

Takson: Origanum majorana L.

6-Hydroxyapigenin (scutellarein)

Kawabata et al. 2003

Güney Anadolu

46.

Familya: Lamiaceae

Takson: Origanum vulgare L.

Biokanin A

Mueller et al. 2008

Trakya ve Kuzey Anadolu

47.

Familya: Papaveraceae

Takson: Papaver somniferum L.

Papaverin

Bustanji et al. 2009

Batı, Güney ve Doğu Anadolu

48.

Familya: Zygophyllaceae

Takson: Peganum harmala L.

Harmine (alkaloid)

Moloudizargari et al. 2013

Batı, Kuzey, Orta, Güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu

49.

Familya: Lamiaceae

Takson: Prunella vulgaris L.

Kafeik asit etilen ester

Li et al. 2012

Anadolu

50.

Familya: Lythraceae

Takson: Punica granatum L.

Valonik asit dilakton (meyve kabuklarından elde edilen metanol özünden); ursolik asit, gallik asit, ellagik asit, kemferol, rutin ve epigallokateşin 3-gallat (meyvelerde)

Jain et al. 2012; Middha et al. 2013; WHO 2009

Kuzey, Batı ve Güneydoğu Anadolu

51.

Familya: Euphorbiaceae

Takson: Ricinus communis L.

Rutin, β-Sitosterol , β-Amirin ve kersetin (anti DM fitokimyasallar)

Ajikumaran ve Subramoniam 2005

Kuzeybatı Türkiye, Güney Anadolu

52.

Familya: Fabaceae

Takson: Robinia pseudoacacia var. umbraculifer DC.

Amorfastilbol

Wang et al. 2014

Kuzey Anadolu

53.

Familya: Lamiaceae

Takson: Rosmarinus officinalis L.

Carnosik asit ve karnosol (fenolik diterpenler)

Wang et al. 2014

Kuzeybatı ve Güney Anadolu

54.

Familya: Poaceae

Takson: Saccharum officinarum L.

Glikon A, B, C, D ve E; ferulik asit

Ajikumaran ve Subramoniam 2005; Chohachi et al. 1985

Güney Anadolu

55.

Familya: Adoxaceae

Takson: Sambucus nigra L.

α-Linolenik asit, linoleik asit ve naringenin

Wang et al. 2014

Trakya, Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu

56.

Familya: Rosaceae

Takson: Sarcopoterium spinosum (L.) Spach

Kateşin ve epikateşin

Smirin et al. 2010

Trakya, Anadolu

57.

Familya: Poaceae

Takson: Secale cereale L.
Çıkladilmez 2013

Anadolu

58.

Familya: Asteraceae

Takson: Silybum marianum (Linn.) Gaertn.

Silimarin (flavonoid); isosilibin A (fenolik); kemferol ve kersetin

Ajikumaran ve Subramoniam 2005; McCarty 2005; Wang et al. 2014;

Anadolu’nun Kıyı Kesimleri

59.

Familya: Asteraceae

Takson: Sonchus oleraceus L.

Esculetin

Hozayen et al. 2011

Anadolu’nun Kıyı Kesimleri

60.

Familya: Lamiaceae

Takson: Teucrium polium L.

Rutin, apigenin

Çıkladilmez 2013

Anadolu

61.

Familya: Fabaceae

Takson: Trifolium pratense L.

Genistein, Biokanin A, 6-hidroksidaidzein izoflavon, 3'-hidroksigenistein ve so on

Wang et al. 2014

Trakya, Anadolu

62.

Familya: Leguminoceae

Takson: Trigonella foenum-graecum L.

4-Hidroksisolösin (2S, 3R ve 4S) (tohumdan); trigonelline (fenolik bileşik); GII olarak adlandırılan antihiperglisemik bileşik (tohumdan)

Al-Khateeb et al. 2012; Moorthy et al. 2010a; Sauvaire et al. 1998

Trakya, Orta, Güney ve Doğu Anadolu

63.

Familya: Urticaceae

Takson: Urtica pilulifera L.

Takson: Urtica dioica L.

Lektin (tohumdan)

Glukozun emilimini azaltır ve pankreastan insülin salımını artırırKavalal et al. 2003

Trakya, Karasal Anadolu ve Orta Anadolu

64.

Familya: Ericaceae

Takson: Vaccinium vitis-idaea L.

Takson: Vaccinium myrtillus L.

Kersetin-3-O-galaktoside, kersetin ve kersetin-3-O-glukosid

Antosiyanozit (myrtillin)Eid ve Haddad 2014, Çıkladilmez 2013

Kuzey ve Kuzeydoğu Anadolu

65.

Familya: Adoxaceae

Takson: Viburnum opulus L.

Klorojenik asit (anti-diyabetik bileşik)

Erdogan-Orhan et al. 2011

Kuzey, Orta ve Güney Anadolu

66.

Familya: Apocynaceae

Takson: Vinca minor L.

Vincamine (alkaloid)

De ve Saha 1975; Farahanikia et al. 2011

Kuzeybatı Anadolu

67.

Familya: Vitaceae

Takson: Vitis vinifera L.

Ellagik asit ve epikateşin gallat

Wang et al. 2014

Anadolu

68.

Familya: Compositae

Takson: Xanthium strumarium L.

Kafeik asit

Hsu et al. 2000

Anadolu

69.

Familya: Poaceae

Takson: Zea mays L.

Hirsutrin

Kim et al. 2013

Trakya ve Anadolu

Yüklə 165,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə