Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarlarıYüklə 14,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/34
tarix06.05.2018
ölçüsü14,74 Kb.
#41658
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


1
2
3
4
2412_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarları
İdarәetmә qәrarı nәdir?
Menecment üzrә mәşhur tәdqiqatcı hansı iqtisadçı menecmentә ­ idarәetmә qәranının hazırlanması kimi baxmışdır.
Qәrar haqqında fikirlәrdәn hansı düzgün göstәrilmişdir?
Hansı alim öz klassik әsәrindә idarәetmә qәrarları prosesini rәhbәrlik prosesinә sinonim kimi qәbul etmişdir
idrak prosesinin nәticәsi
kollektiv yaradıcı әmәyin nәticәsi

kollektiv fiziki әmәyin nәticәsi
kollektiv әqli әmәyin nәticәsi
kollektiv özünütәsdiqin nәticәsi
M.Beter
Çaster Bernard

F.Xarrison
R.Merton
A.Fayol
hamısı
insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub, hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә gәtirib çıxarır

müxtәlif peşәkarlıq sәviyyәsinә malik insanlar tәrәfindәn tәşkil etdiyi vә әsaslandırdığı düzәlişlәrdir
buna uyğun olaraq tam formalaşmamışdan, dәqiq hesablanmış xüsusiyyәtlәrә malik olub cәlb edici xarakter daşıyırlar
hәr hansı rәhbәrin fәaliyyәtindә tәşkilatda icra etdiyi vәzifә öhdәliklәri çәrcivәsindә qeyri müәyyәnliyә istiqamәtlәnmiş, әsaslandırılmağı mümkün olmayan
frazadır
M.Beter
H. Saymon

Çaster Bernard
R.Merton
F.Xarrison


5
6
7
8
9
İnsanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir necә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsi adlanır:
Hansı alim qeyd edir ki, hәr bir idarәedicinin әn vacib keyfiyyәti, onun vacib vә çox zaman çәtin qәrarlar qәbul etmәk istәyi vә hazılığıdır.
Qәrarı xarakterizә edәn әlamәtlәr aşağıdakılardan hansıdır?
İdarәetmә qәrarının xarakterinә aiddir:
İdarәetmә qәrarının strukturuna aid deyil:
fәrziyyә
qәrar

mәqsәd
intuisiya
tapşırıq
M.Beter
Kelvin

Çaster Bernard
R.Merton
F.Xarrison
Qәrar seçәrkәn onu qәbul edәn şәxsin iradi aktının mövcud olması
hamısı

Çoxlu alternativ variantlardan bu vә ya digәrinin seçilmәsidir.
Әgәr alternativ yoxdursa demәk seçmәdә yoxdur vә belәliklә dә qәrar da yoxdur
Mәqsәdlәrin mövcudluğu. Mәqsәdsiz seçmә qәrar kimi baxmaq olmaz
sosial­psixoloji xarakter
sosial ictimai xarakter

sosial fәrdi xarakter
sosial kollektiv xarakter
ictimai­iqtisadi xarakter
cavabdeh şәxsin atributları
etika

forma
ad


10
11
12
13
14
İdarәetmә qәrarları hansı sistemdә qәbul edilir?
İdarәetmә qәrarının istiqamәti deyil
İdarәetmә qәrarı bir proses kimi nә ilә xarakterizә edilir?
İdarәetmә qәrarı bir tәzahür forması kimi nә ilә xarakterizә edilir?
Qәrar nәdir?
informasiya hissәsi
mürәkkәb
sosial

texniki
bioloji
differensial
kommunikasiyaların idarә edilmәsi
әmәk bölgüsü

strateji planlaşdırma
idarәetmә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi
insan resurslarının idarә edilmәsi
analiz, sintez
axtarış, qruplaşdırma, tәsdiq vә realizasiya

differensiasiya, inteqrasiya
tәdbirlәr planı, mәsәlә qoyuluşu, sәrәncam
induksiya, deduksiya
analiz, sintez
tәdbirlәr planı, mәsәlә qoyuluşu, sәrәncam

differensiasiya, inteqrasiya
axtarış, qruplaşdırma, tәsdiq vә realizasiya
induksiya, deduksiya
Qәrar­insanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır
Qәrar­insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub,onu hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә çıxarır15
16
17
18
19
Idarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?
İdarәetmә qәrarlarının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır.
Tәşkilati qәrarlara görә mәsuliyyәt daha çox ................ yükdür.
Bu­rәhbәri hәr hansı bir nәticәyә gәlmәyә vә lazimi hәrәkәtlәri etmәyә mәcbur edәn düşünülmüş,analitik vә tәşkilati fәaliyyәtin nәticәsidir:
İlkin olaraq idarәetmә qәrarlar intuitiv, insayt vә ....... әsaslanmış qәrarlar ola bilәr. Cümlәni tamamlayın.

Qәrar­insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir
Qәrar­insan әqlinin mәhsuludur
Mәqsәd, Nәticә, Mәsuliyyәt, Әmәk bölgüsü
Mәqsәd, Nәticә, Әmәk bölgüsü, Peşәkarlıq

Mәqsәd, Vәzifә, Peşәkarlıq
Mәqsәd, Mәsuliyyәt, Peşәkarlıq
Alternativlәrin seçilmәsi
Zidiyyәtlәrin aradan qaldırılması vә situasiyanın dәyişdirilmәsinә istiqamәtlәnmiş rәhbәrliyin fәaliyyәtidir

Fәaliyyәt mәqsәdlәrin vә ona nail olma üsulların seçilmәsindәn ibarәt iradı fәaliyyәt anlarından biridir
İnsan davranışında variantların seçilmәsindәn ibarәt idarә edilәn aktdır.
Fәaliyyәt alternativinin vә ya fәaliyyәt qamәtinin seçilmәsidir.
әxlaqi
mәnәvi

fiziki
әqli
psixi
indikatorlar
qәrar

proqnoz
informasiya
subyekt
tәhlilә
mülahizәlәr20
21
22
23
24
İnsayt qәrarlar nәdir?
Tarazlaşmış qәrarlar nәdir?
Qәrarları zaman müddәtinә görә tәsniflәşdirәrkәn hansı növlәri yaranır?
İnert qәrarlar nәdir?
Rasional qәrarlar nәdir?

tövsiyyәlәr
hesablamara
ekspementә
Saytlarla bağlı qәrardır
Konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya dәrk edilmәsidir

İri şirkәtlәrdә qәbul edilәn qәrardır
Kompüter şirkәtlәrindә qәbul edilәn qәrardır
Belә qәrarlarda orijinallıq, yenilik olmur
Bu qәrarları öz fәaliyyәtinә, irәli sürülәn mülahizәlәrә vә onların yoxlanılmasına diqqәtlә vә tәkidlә yanaşan rәhbәrlәr qәbul edirlәr vә onlar bu zaman formalaşmış
ilkin ideyaya malik olurlar

Tarazlaşmış qәrarlar kifayәt qәdәr әsaslandırılmır
Belә qәrarlar ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Uzun müddәtli orta müddәtli vә birdәfәlik
Uzun müddәtli, orta müddәtli, qısa müddәtli vә birdәfәlik

Uzun müddәtli vә qısa müddәtli
Uzun müddәtli, orta müddәtli vә qısa müddәtli
Qısa müddәtdә qәbul edilәn qәrarlardır
Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir

Rәhbәrin şәxsi seçimidir
İntuisiya әsasında qәbul edilәn qәrarlardır
Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәdәn asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitәsi ilә әsaslandırılır

Keçmiş tәcrübәyә әsaslanır


Yüklə 14,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə