Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarlarıYüklə 14,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/34
tarix06.05.2018
ölçüsü14,74 Kb.
#41658
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34

290
291
292
293
294
Qәrar mümkün qәdәr qısa vә dәqiq olmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?
Tәşkilatda verilәn qәrarlar bir­birinә zidd ola bilmәz vә bir­birinin davamı kimi sәslәnmәlidir. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә
edir?
Qәrarlar neçә әsas meyara görә qruplaşdırılır?
Stress nәzәriyyәsinin ümumi müddәaları ilk dәfә kim tәrәfindәn formalaşdırılmışdır?
Optimal qәrar qәbulunu tәmin edәn iqtisadi riyazi metodlara daxil deyil:
Lakoniklik.
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma
Sәlahiyyәtçilik.
Lakoniklik.

Operativlik.
Vaxtın konkretliyi.
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma
Sәlahiyyәtçilik
Vәhdәtlik

Operativlik.
Vaxtın konkretliyi
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma
8.0
4.0

5.0
6.0
7.0
R.Şennon
B.Q.Selye

S.Devis
P.Lourens
E.Meyo


295
296
297
298
İqtisadi – riyazi metodların çatışmayan cәhәti nәdir?
İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasında alternativlәrin seçimi zamanı istifadә edilәn aktivlәşdirici metodlara aid deyil:
İdeyaların konferensiyası metoduna aid deyil:
Tәfәkkürün şüuraltı sәviyyәsindә stimullaşdırılması necә adlanır?
ehtimal modellәşdirmә
beyin hücumu

oyunlar nәzәriyyәsi
riyazi proqramlaşdırma
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
alternativlәrin olmaması
insan amilinin nәzәrә alınmaması

xәrclәrin yüksәk olması
az sәmәrәliliyi
situasiyaların ehtimal xarakteri
mәslәhәtçilәrlә iş
oyunlar nәzәriyyәsi

ideyaların konferensiyası
beyin hücumu
sual vә cavab
hәr cür tәnqid qadağan edilir
tәnqid ön plana çәkilir

iştirakçıların sayı 4­12
müzakirә müddәti 30­50 dәqiqә
bir­birindәn asılı olan 2­3 tapşırıq formalaşır
ehtimal modellәşdirmә
beyin hücumu

hipnoz
psixi fәaliyyәt
hipermneziya


299
300
301
302
303
Mәhsul keyfiyyәtinin idarә edilmәsinә sistem yanaşma nә ilә әlaqәdardır?
Mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi kriteriyaları üzrә iqtisadi effektivliyin hesablanması vә istehsal
tapşırıqlarının optimallaşdırılmasına kompleks yanaşmanın tәtbiq edilmәsi nәyin mühüm vәzifәsidir?
İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır
Tәşkilati fәaliyyәt prosesi kimi idarәetmә prosesi dә fasilәsiz bir prosesdir. Bu prosesi öyrәnmәk mәqsәdilә onu neçә mәrhәlәyә bölürlәr
Hansı variant qәrarların qәbulu keyfiyyәtin aid deyil
istehsal texnologiyasının üstünlüyü
idarәetmәnin ali vә orta hәlqәsindә idarәetmә fәaliyyәtinin formalaşdırılması

istehsalın texnologiyası sәviyyәsindә keyfiyyәtin formalaşdırılması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemindә idarәetmә fәaliyyәtinin keyfiyyәtinin formalaşdırılması
birbaşa mәhsul keyfiyyәtinә tәsir edәn idarәetmә elementlәrinin üstünlüyü
Missiyanın
Tәhlilin

Prinsipin
Planın
Proqnozun
Mәsuliyyәtlilik
Vaxtın müddәtsizliyi.

Elmi cәhәtdәn әsaslılıq.
Vәhdәdlilik.
Sәlahiyyәtçilik.
11.0
3.0

4.0
5.0
8.0
mәqsәd aydınlığı
müddәsizlik

elmi cәhәtdәn әsaslılıq


304
305
306
307
308
İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәti neçә amildәn asılıdır?
İdarәetmә qәrarlarını keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri hansılardır?
Sinergizm strategiyası
İdarәetmә qәrarlarının optimallaşdırılma metodlarından biri aşağıdakı variantlardan hansıdır?
Qara yeşik» metodu aşağıdakı hansı komponentlәrdәn idarәtdir: 1. «Giriş» 2.«Xaricxi mühit» 3. әmәk nizam 4. sosial tәftiş
vәhdәdlik
sәlahiyyәtlilik
5.0
6.0

9.0
10.0
12.0
Mәqsәd aydınlığı, qısalıq, vaxtın konkretliyi, opeativlik
Elmi cәhәtdәn әsaslılıq, vәhdәtlik, sәlahiyyәtçilik, mәqsәd aydınlığı, qısalıq, vaxtın konkretliyi, operativlik

Elmi cәhәtdәn әsaslılıq, vәhdәtlik, qısalıq, mәqsәd aydınlığı, operativlik
Operativlik, vaxtın konkretliyi, qısalıq, mәqsәd aydınlığı, sәlahiyyәtçilik, vәhdәtlik, mәsuliyyәtçilik
cәlbedici olmayan vә şirkәtin korporativ strategiyasına uyğun olmayan biznes sahәlәrinin bağlanması
iqtisadi fәaliyyәtdә rәqabәt üstünlüyü qazanmaq üçün tәşkilatın bir neçә biznes strukturunu vahid idarәetmә tәşkilatı kimi birlәşdirmәsidir

әsas fәaliyyәt sahәlәrindә normal fәaliyyәtin tәmin olunmasıdır
diversifikasiyaya nail olmaq üzrә nailiyyәtdir
aşağı mәnfәәtli, lakin perspektivli sahәlәrdә işgüzarlıq fәallığının bәrpası vә dәstәklәnmәsi
tәcrübә әyrisi
qara yeşik

әmәk nizam
sosial tәftiş
koordinasiya
1.4
1.2309
310
311
312
313
Qara yeşik» metodunun son mәrhәlәsi hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?
Optimallıq baxımından işlәnib­hazırlanmış qәrar layihәsi hansı әmәliyyatlar vasitәsi ilә qәbul olunur? 1. işә hazırlıq; 2. problemin aşkar edilmәsi;
3. mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi; 4. informasiya axtarışı; 5. onun işlәnmәsi vә interpretasiyası; 6. tapşırıqların reallaşdırılması 7. vәzifә mәdәniyyәti
İdarәetmә qәrarları qәrar qәbul edәn şәxslәrin (tәşkilat rәhbәrlәrinin, menecerlәrinin vә belә sәlahiyyәti olan digәr şәxslәrin) yerinә yetirdiklәri
digәr işlәrdәn fәrqli olaraq … xarakter daşıyır
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda rәhbәrlәrin hansı fәaliyyәti düzgün qeyd edilmir
İnformasiyanın işlәnmәsi metodlarına görә idarәetmә qәrarlarının neçә növü vardır

2.3
1.3
2.4
heç biri
qәrarın qәbulu prosesi

qәrarın proqnozlaşdırılması
qәrarın icrasına nәzarәt
qәrarın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesidir
2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6

1,3,4,5,6,7
1,2,4,5,6,7
1,2,3,4,5,7
mәntiqi
yaradıcı

strateji
daimi
idarәetmә prosedurasıdır
istehsal­tәsәrrüfat fәaliyyәtidir

mәntiqi­tәfәkkür fәaliyyәtidir
emosional­psixoloji aktdır


Yüklə 14,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə