Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarlarıYüklə 14,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/34
tarix06.05.2018
ölçüsü14,74 Kb.
#41658
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34

338
339
340
341
342
İdarәetmә qәrarlarının reallaşdırılması zamanı mәnәvi hәvәslәndirmә metoduna aid olan xüsusiyyәti göstәrin
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılmasına yönәldilәn satış hәcminin artırılması üzrә qәbul edilmiş qәrarlar hәmçinin hansı istiqamәt üzrә tәdbirlәri dә
әhatә edir?
Rәhbәr, mühәndis ­ texniki işçilәr vә qulluqcuların әmәyinin hәvәslәndirilmәsi dövlәt sahibkarlığı sistemindә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada tәsdiq
olunmuş ......... ilә tәnzimlәnir.
........ insanı fәaliyyәtә, işlәmәyә tәhrik etmәk üçün olduqca vacib olan tәlәbatdır.
Qәrarın icraçılara çatdırılması formasına aiddir:
Satılan qutuların içәrisinә priz qoyaraq tәblig etmәk
icraçılar rәhbәrliyin hәm müsbәt, hәm dә mәnfi maraqlandırma potensialının tәsiri altında fәaliyyәt göstәrirlәr
idarәetmә qәrarlarının icrası prosesinin fәrdin sosial tәlәbatları ilә, onun şәxsiyyәtinә hörmәtlә uzlaşdırılmasını nәzәrdә tutur

fәhlәlәrin, qulluqçuların, mühәndis texniki heyәtin istehsala qoyduqları şәxsi әmәklәrinә görә tәlәbatlarını ödәmәk üçün bu vә ya digәr rifahların әldә, olunmasına
yönәldilmiş tәdbirlәr toplusu nәzәrdә tutulur
ictimai birliklәrin fәaliyyәtinә kömәk mәqsәdilә atılan maddi yardımlardır
işçilәrin idarә edilmәsi üzrә bacarıqların süzgәcdәn keçirilmәsidir
heyәtin konkret sahәlәr üzrә peşәkarlığının mәhdudlaşdırılması
istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi

rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi
rәqiblәrin çaşdırılması
isçilәrin ixtisarı
hamısı
Vahid Tarif Dәrәcәlәri

Hüquq­mühafizә orqanları
Diferensial әmәk haqqı sistemi
İctimai Maraqların Dәyәri
Әxlaq
Motiv

Ehtiyac
Etika
Davranış


343
344
345
346
Qәrarın icraçılara çatdırılması formalarına aid deyil:
Qәrarın tәqdim olunması formalarına aiddir:
Qәrarın tәqdim olunması formalarına aid deyil:
Hәr hansı bir sәnәdin bitmiş fraqmenti necә adlanır?
müqavilә
işgüzar söhbәt

model
konsepsiya
norma
metodika
bülleten

çıxarış
hesabat
mәslәhәt
mәlumat
oferta

mәktub
metodika
işgüzar söhbәt
konsepsiya
hesabat

müqavilә
kodeks
model
tәhsil
çıxarış

mәktub
mәslәhәt
mәlumat


347
348
349
350
351
Әmrlәr,tapşırıqlar,planlar,hәdәflәr­nәdir?
Mәtnlәr,qrafiklәr,formalar,riyazi tapşırıq planları­nәdir?
Yazılı,verbal,elektron mәlumatlar nәyi ifadә edir?
Maqnit daşıyıcıları,tabulyaqrammlar kimi xüsusi vasitәlәrә aid qәrarlar:
Qәrarların parametrlәrinin onların reallaşdırılmasını tәmin edәn vә konkret istehlakçını razı salan mәcmusu necә adlanır?
idarәetmә subyektlәri
qәrarların tәzahür formaları

formalizasiya metodları
kodlaşdırma
idarәetmә obyektlәri
idarәetmә subyektlәri
formalizasiya metodları

qәrarların tәzahür formaları
ötürmә vasitәlәri
idarәetmә obyektlәri
idarәetmә subyektlәrini
ötürmә vasitәlәrini

qәrarların tәzahür formalarını
formalizasiya metodlarını
idarәetmә obyektlәrini
kollektiv
kodlaşdırılmış

intuitiv
inert
ehtiyyatlı
ötürmә vasitәlәri
idarәetmә qәrarlarının keyfiyyәti

idarәetmә qәrarlarının subyekti
idarәetmә qәrarlarının obyekti


352
353
354
355
356
Әldә edilmiş nailiyyәtlәrә,real yerlәşdirilmiş resurslara vә vaxta әsaslanma nәyi tәlәb edir?
Tәşkilatı әhatә edәn bölmәlәr daxil olmaqla stimullaşdırma,qәrarın reallaşmasına nәzarәt nәyi tәlәb edir?
Münaqişәlәrin yaranması nәticәsindә qәrarların icrasına mane olan vәziyyәtdәn qaçmaq bacarığı nәyi tәlәb edir?
Daxili vә xarici şәrtlәrin dәyişmәsi zamanı nail olunma mәqsәd vә alqoritminin dәyişilmәsini nәzәrә almaq,idarәetmә obyektinin vәziyyәtinin
tәsvirini әhatә etmәk,hansı ki,bu halda qәrarın icrası dayandırılmalı vә yeni qәrar qәbul edilmәlidir­bu nәyi tәlәb edir?
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә çatılması üçün hәyata keçirilmәsi tәsdiq olunmuş hәrәkәtlәr ardıcıllığı necә adlanır?
formalizasiya metodu
çevik olmağı
real olmağı

reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
reallaşdırıla bilәn olmağı
çevik olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi

real olmağı
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
reallaşdırıla bilәn olmağı
çevik olmağı
reallaşdırıla bilәn olmağı

real olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
reallaşdırıla bilәn olmağı
çevik olmağı

real olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
Kadr qәbulu357
358
359
360
361
İşi tamamlamaq üçn yerinә yetirilmәsi zәruri olan hәrәkәtlәri detallarına qәdәr tәsvir edәn sistem necә adlanır?
Qәrarın reallaşdırılması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir
Aşağıdakı variantlartdan hansı qәrarın reallaşdırılmasını özündә әks etdirmir
Minsberq kateqoriyasındakı menecerin roluna aid deyil:
Proqramlaşdırılan qәrarın әsas xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?
Proqram

Missiya
Strategiya
Uzaqgörmә
Kommunikasiya
Prosedura

Missiya
Strategiya
Qabaqcadan görmә
11.0
3.0

4.0
6.0
9.0
Vahid qәrarın seçilmәsi
Heç biri

Mәqsәdlәrin formalaşması
Mümkün olan alternativin seçilmәsi
Alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi
daşınmaların iştirakçısı
motivasiya problemlәrinin tәdqiqatçısı

sahibkar
işdә dayanmaların olmaması üçün mәsuliyyәt daşıyan şәxs
resursların bölüşdürücüsü


Yüklə 14,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə