Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarlarıYüklə 14,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/34
tarix06.05.2018
ölçüsü14,74 Kb.
#41658
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34

409
410
411
412
Aşağıdakılardan hansı daxili informasiyanın mәnbәyi deyil
informasiyanın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәsindә informasiya ötürücüdәn qәbul edәn verilir
informasiyanın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәsindә seçilmiş informasiyanın kodlaşdırılması hәyata keçirilir
informasiyanin hәrәkәtinin hansı mәhrәlәsindә kodlaşdırılmış informasiya ötürücüsündәn qәbul edilәnә verilir
Kreditorlar
Elektron bazadan sәnәdlәr

Qanunverici vә tәnzimlәyici orqanlar
Elektron sorğu asasında informasiya tәdqim edәn informasiya agentliklәri
Müştәrilәr
Elektron şәkildә sorğu üzrә informasiya tәdqim edәn informasiya agentliklәri
Elektron şәkildә sorğu üzrә informasiya tәdqim edәn informasiya agentliklәri

Istehsal daxili elektron sәnәd dövriyyәsi sistemi әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulan daxili sistem
Elektron bazadan götürülәn sәnәdlәr
Kağız daşıyıcılarında әks olunan sәnәdlәr
Hazırlıq mәrhәlәdә
Birinci mәrhәlәdә

Ikinci mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә
Hazırlıq mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә

Birinci mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә
Hazırlıq mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә

Birinci mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә


413
414
415
416
417
informasiyanın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәsindә dekodlaşdırma (kodun açılması) aparılır
informasiya üzәrindә mülkiyyәt hüququnun qorunmasında sızmaların qarşısının alınması necә adlanır
informasiyanın qorunmasının bu sistemi müxtәlif informasiya sistemlәrindә serverlәrdә vә kompüterlәrin yaddaşında saxlanılan qiymәtli
informasiyanın müdafiәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Doğru variant hansıdır
Rәqibi әsl hәqiqәti bilmәkdәn yayındıran informasiya necә adlanır
Idarәetmә qәrarları hansı xüsusiyyәtlәrinә görә digәr qәrarlardan fәrqlәnir?
Hazırlıq mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә

Birinci mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә
Informasiya obyektliyi
Informasiya tәhlükәsizliyi

Informasiya daşıyıcıları
Informasiya sistemi
Hüquqi element
Texniki element
Proqram ­ aparat elementi

Mühәndis texniki element
Tәşkilatı element
Hüquqi element
Aspekt
Dezinformasiya

Mәxvilik
Sirr
Hüquq
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, vaxtın konkretliyi.
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, peşәkarlıq.

Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, operativlik.


418
419
420
421
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda aşağıdakı hansı modellәrdәn istifadә olunur: 1) Oyunlar nәzәriyyәsi modeli. 2) Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli. 3)
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli. 4) Xәtti proqramıaşdırma modeli. 5) İqtisadi tәhlil modeli. 6) İntelektual model 7) Fiziki model. 8) Anoloji model.
9) Riyazi model.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda aşağıdakı modellәrdәn biri sәhvdir:
İlk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni
mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan idarәetmә qәrarlarının qәbulu modeli
hansıdır?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn
etmәk üçün istifadә olunur?
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, sәlahiyyәt.
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, mәsuliyyәt.
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,7,8,9

1,2,3,4,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9
İqtisadi tәhlil modeli
İntelektual model

Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli
Xәtti proqramıaşdırma modeli.
İqtisadi tәhlil modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli

Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli
İqtisadi tәhlil modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.

Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.


422
423
424
425
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli aşağıdakı hansı stiuasiyalar üçün faydalı ola bilәr? 1) İnformasiya almaq vә ya yer sifariş etmәk üçün adamların avia
kompaniyalara etdiklәri zәnglәr; 2) Anbara boşaltmaq üçün yük maşınlarının gözlәdiyi növbәlәr; 3) Bankın müştәrisinin kassiri gözlәmәsi; 4) formal
qayda vә proseduralardan ekstensiv istifadәsi 5) İşdә mәsuliyyәtin mәhdudlaşdırılmış şәkildә müәyyәn edilmәsi
İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasında qarşılıqlı әlaqәni ciddi tabeçilik әsasında tәmin edәn idarәetmә bölmәlәrinin mәcmusudur.” Bu tәrif
nәyi xarakterizә edir?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model rәhbәrliyi xәrclәrin miqdarı hәddәn artıq çox vә ya hәddәn artıq az olduqda onları
balanslaşdırmaq üçün lazım olan xidmәt kanallarının optimal sayını müәyyәn edәn alәtlәr tәchiz edir?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı modelindәn resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını,
onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur?
Xәtti proqramıaşdırma modeli
1,2,4
1,2,3

3,4,5
2,3,4
2,4,5
İdarәetmә prinsiplәrini
Tәşkilati quruluşu

İdarәetmә metodunu
Tәşkilata adabtasiyası
Heyәti
İqtisadi tәhlil modeli
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.

Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.
İqtisadi tәhlil modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.

Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli


Yüklə 14,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə