Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarlarıYüklə 14,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/34
tarix06.05.2018
ölçüsü14,74 Kb.
#41658
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

426
427
428
429
430
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn
etmәk üçün tәtbiq olunur?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi
rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir?
Aşağıdakı göstәricilәri müәyyәnlәşdirmәk üçün hansı modeldәn istifadә edilir? 1)Bir mәhsul vahidinin satış qiymәtini; 2)Hәr bir mәhsul vahidinә
çәkilәn dәyişәn xәrclәri; 3)Hәr bir mәhsul vahidinә çәkilәn ümumi vә daimi xәrclәri
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı modelin tәtbiqi vizual mәnimsәmәni sadәlәşdirir, layihәnin hәyata keçirilmәsini, yeni
bölmәlәrin açılmasını, yeni qurğuların yerlәşdirilmәsini vә digәr dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsini müәyyәn edir?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model tәşkilatın sxemi kimi iri tәşkilatın strukturunun mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәsini ifadә
etmәyin vә başa düşmәyin әn sadә vә sәmәrәli üsulu sayılır?
İqtisadi tәhlil modeli
Xәtti proqramıaşdırma modeli.

Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.
İqtisadi tәhlil modeli.

Oyunlar nәzәriyyәsi modeli
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.
İqtisadi tәhlil modeli.

Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli
Fiziki model.

İqtisadi tәhlil modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.


431
432
433
434
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model müәssisәnin göstәricilәrinin riyazi dәyişәn vә simvollarla ifadә olunaraq tәnliklәrin,
matrislәrin vә modellәrinin qurulmasını nәzәrdә tutur?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Oyunlar nәzәriyyәsi modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.
Anoloji model.

Fiziki model.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Riyazi model.
Xәtti proqramıaşdırma modeli
Riyazi model.

Fiziki model.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Anoloji model.
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir
İlk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur

müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.435
436
437
438
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Xәtti proqramıaşdırma modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “İqtisadi tәhlil modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Fiziki modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Anoloji modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur

ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.

ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.

ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
vizual mәnimsәmәni sadәlәşdirir, layihәnin hәyata keçirilmәsini, yeni bölmәlәrin açılmasını, yeni qurğuların yerlәşdirilmәsini vә digәr dәyişikliklәrinin hәyata
keçirilmәsini müәyyәn edir.

ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur


Yüklə 14,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə