Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarlarıYüklə 14,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/34
tarix06.05.2018
ölçüsü14,74 Kb.
#41658
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34

470
471
472
473
474
475
Fiziki model nәdir?
Qәrarların reallaşdırılmasında analoqlu model nә üçün istifadә olunur?
Modelin qurulması hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?
İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda neçә modeldәn istifadә edilir?
Aşağıdakı variantların hansında qәrar qәbulu modellәri düzgün verilmir
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә neçә standart model mövcuddur.
Fiziki qanunların müәssisәnin işinә tәtbiq edilmәsi modelidir
Obyektin vә ya sistemin bir qәdәr fәrqli tәsvirini yaradılmasıdır

İqtisadi problemlәrin hәlli modelidir
Anbarlarda hazır mәhsul kütlәsini müәyyәn etmә modelidir
İqtisadi problemlәrin hәlli üçün
Tәdqiq olunan obyektin anoloqunu әks etdirmәk üçün

Müәssisәnin analoji digәr müәssisә ilә fәrqli tәhlilinin aparılması üçün
Müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentobelliyinin qiymәtlәndirmәk üçün
1 Modelin qurulması 2 Modelin tәtbiq edilmәsi 3 Modelin tәzәlәnmәsi
1 Mәsәlәnin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 3 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4 Modelin tәtbiq edilmәsi 5 Modelin tәzәlәnmәsi

1 Mәsәlәnin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 3 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4 Modelin tәtbiq edilmәsi
1 Modelin qurulması 2 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 3 Modelin tәtbiq edilmәsi
9.0
8.0

6.0
10.0
7.0
analoji vә riyazi
proqramlaşdırma vә proqnozlaşdırma

oyunlar nәzәriyyәsi vә növbәlәr nәzәriyyәsi
ehtiyatların idarә edilmәsi vә xәtti proqramlaşdırma
iqtisadi tәhlil vә fiziki


476
477
478
479
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә standart modellәr hansılardır? 1. Vurm­Caqo modeli 2. İnteraktiv qruplar 3. Nominal qruplar modeli 4. Delfi
hüquqları modeli 5. “Qulyabanının vәkili modeli” 6. Әqli fırtına modeli 7. “6­3­5” modeli 8. “Lotos gülü modeli” 9. Riyazi model. 10. Etalon
testlәşdirmә modeli 11. “Napaleon” metodu 12. Dәyişkәn gәlәcәyi öncә görmә metodu 13. Fiziki model. 14. Xәtti proqramıaşdırma modeli.
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә standart modellәrdәn sәhv olanları seçin? 1. Vurm­Caqo modeli 2. İnteraktiv qruplar 3. Nominal qruplar modeli 4.
Delfi hüquqları modeli 5. “Qulyabanının vәkili modeli” 6. Әqli fırtına modeli 7. “6­3­5” modeli 8. “Lotos gülü modeli” 9. Riyazi model. 10. Etalon
testlәşdirmә modeli 11. “Napaleon” metodu 12. Dәyişkәn gәlәcәyi öncә görmә metodu 13. Fiziki model. 14. Xәtti proqramıaşdırma modeli.
Vurm­Caqo modeli hansı әsas bloku özündә birlәşdirir? 1. Qara yeşik; 2. Rәhbәrlik üslubu; 3. Stuasiyanın tәhlili üçün vacib olan diaqnostik
suallar dәstini; 4. Qәrarın qәbulu qaydaları dәstini. 5. Mәhşur rәqiblәrlә müqayisә.
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә qәrarların qәbulu prosesindә tabe olanların birlik formasında iştirakı sәmәrәli qәrarların qәbulu
üçün әlverişli şәrait yaradır ki, lider tabe olanların hәr bir üzvü ilә real görüşә bilmәdikdә bu modelindәn istifadә olunur.
5.0
11.0

2.0
3.0
7.0
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12
3, 6,14
9,13,14

2,3,9
2,6,13
3,7,13
1,3,5
2,3,4

1,2,5
2,3,5
1,2,3


480
481
482
483
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә kollektivin bәzi üzvlәri qәrarın qәbulu üzrә keçirilәn diskusiyalarda çox aktiv iştirak edirlәr, buna
görә dә hәmin üzvlәrin fikirlәri qәrarların qәbulunda dominantlıq tәşkil edir.
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә rәhbәr tәhlil olunan problem üzrә ekspertlәrin rәylәrini aydınlaşdırmalı, onları rәy sahiblәri ilә
birgә müzakirә etmәlidir ki, bu müzakirә nәticәsindә sәmәrәli qәrar axtarılıb tapılmalıdır?
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә problemә vә onun hәllinә şübhәli yanaşan iştirakçıların inandırılmasına vә ya problemin düzgün
dәrk edilmәsinә yönәldilmişdir?
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modeli interaktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә
yönәlmiş ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri sakitlәşdirmәyi bacarmalı sayılır
Qulyabanının vәkili modeli”
İnteraktiv qruplar

Vurm­Caqo modeli
Nominal qruplar modeli
Delfi hüquqları modeli
Qulyabanının vәkili modeli”
Nominal qruplar modeli

Vurm­Caqo modeli
İnteraktiv qruplar
Delfi hüquqları modeli
Qulyabanının vәkili modeli”
Delfi hüquqları modeli

Nominal qruplar modeli
Vurm­Caqo modeli
İnteraktiv qruplar
İnteraktiv qruplar
Qulyabanının vәkili modeli

Delfi hüquqları modeli
Nominal qruplar modeli
Vurm­Caqo modeli
Napaleon” metodu
Әqli fırtına modeli484
485
486
487
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modeli fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur vә ilk dәfә Yaponiya şirkәtlәrindә tәtbiq
edilmişdir.
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur?
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur?
Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı mövqeyini dәyişmәk mümkün edir. Belә
ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә çevrilә bilәr.

6­3­5” modeli
Lotos gülü modeli”
Etalon testlәşdirmә modeli
Napaleon” metodu
6­3­5” modeli

Әqli fırtına modeli
Lotos gülü modeli”
Etalon testlәşdirmә modeli
Napaleon” metodu
Lotos gülü modeli”

Әqli fırtına modeli
6­3­5” modeli
Etalon testlәşdirmә modeli
Napaleon” metodu
Etalon testlәşdirmә modeli

Әqli fırtına modeli
6­3­5” modeli
Lotos gülü modeli”
Etalon testlәşdirmә modeli
Napaleon” metodu

Әqli fırtına modeli
6­3­5” modeli
Lotos gülü modeli”


Yüklə 14,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə