Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 856-887Yüklə 367,49 Kb.
səhifə2/5
tarix03.05.2018
ölçüsü367,49 Kb.
#41144
1   2   3   4   5

Yöntem


Bu çalışmada öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerini belirlemek ve basit elektrik devreleriyle ilgili kavramsal anlamalarını ölçmek amacıyla kesitsel tarama modeli kullanılmıştır (Fraenkel ve Wallen, 1996, s.368). Başka bir deyişle, örneklemden gerekli ölçüm araçları kullanılarak tek seferde veri toplanmıştır.

Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise birinci sınıfta okuyan 50 kız 13 erkek olmak üzere toplam 63 fen bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sayıları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının sayıları


Cinsiyet

N

%

Erkek

13

20.6

Kız

50

79.4

Toplam

63

100


Veri Toplama Araçları

Bilimin doğasına yönelik görüş anketi (BDGA). Bu çalışmada Arı (2010)’ın çalışmasında kullandığı bilimin doğasına yönelik görüşler anketi revize edilerek kullanılmıştır. Bu anket Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989)’in deneysel yolla geliştirdiği View of Science, Technology, and Society anketindeki maddelerden seçilip Türkçe ’ye uyarlanarak geliştirilmiş 18 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli maddeler anketi geliştiren araştırmacılar tarafından öğrencilere sorulmuş olan sorulara verdikleri cevaplardan oluşmakta ve bilimin doğası hakkında gerçekçi görüşten başlayarak yetersiz görüşe kadar seçenekler içermektedir. Soru maddelerinin gerçekçi, kabul edilebilir ve yetersiz olarak gruplandırılması Bradford, Rubba ve Harkness (1995)’in çalışmalarında kullandıkları gruplandırma esas alınarak yapılmıştır. Örnek verilecek olursa anketin ikinci sorusu bilim insanlarının karakteristik özellikleri ile ilgilidir. Bununla ilgili örnek soru aşağıdaki gibidir:

“2. Başarılı bilim insanları çalışmalarında daima çok açık fikirli, mantıklı, önyargısız ve tarafsızdırlar. Bu kişisel özellikler bilimi en iyi şekilde uygulamak için gereklidir.”


Lütfen seçenekleri A’dan İ’ye kadar okuyunuz ve size en uygun olan sadece bir seçeneği işaretleyiniz.

Bana göre;


Başarılı bilim insanları bu özellikleri taşırlar;

A. Aksi halde bilim kötüye gidecektir.

B. Çünkü bu özellikleri ne kadar fazla taşırsanız, bilimi o kadar iyi yaparsınız.

C. Bu özellikler yeterli değildir. Başarılı bilim insanlarının hayal gücü, zeka ve dürüstlük gibi diğer kişisel özelliklere de sahip olmaları gerekir.


Başarılı bilim insanlarının bu kişisel özelliklere sahip olması şart değildir;

D. Çünkü bazen en iyi bilim insanları, çalışmalarında sübjektif, önyargılı ve yeni fikirlere açık olmayabilirler.

E. Çünkü bu kişisel olarak bilim insanlarına bağlıdır. Bazıları çalışmalarında daima açık fikirli, tarafsız iken bazıları dar görüşlü ve taraflıdır.

F. Bilimde başarılı olmak için, bilim insanlarının bu kişisel özelliklere sahip olması şart değildir.


G. Anlamadım

H. Bir seçim yapmak için yeterli bilgiye sahip değilim

İ. Seçeneklerin hiçbiri kişisel görüşlerimi yansıtmıyor.
(A, E veya F seçeneğini seçen öğrenciler yetersiz görüş belirtmiş olur)

(D seçeneğini seçen öğrenciler kabul edilebilir görüş belirtmiş olur)

(B veya C seçeneğini seçen öğrenciler gerçekçi görüş belirtmiş olur)

(G, H ve İ seçeneğinden birini seçen öğrenci hiç görüş belirtmemiş olur)


Katılımcılar bu maddelerden birini seçerek bilimin doğası hakkındaki görüşlerini yansıtmış olmaktadırlar. Anket maddelerinin gruplandırılması yapıldıktan sonra analiz aşamasında her bir gruba puan verilmiş ve veriler sayısal veriye dönüştürülmüştür. Buna göre gerçekçi görüş belirtenlere 3 puan, kabul edilebilir görüş belirtenlere 2 puan ve yetersiz görüş belirtenlere ise 1 puan verilmiştir. Ancak hiçbir görüş belirtmemiş ya da yanlış görüş belirtmiş olanlara 0 puan verilmiştir. Buna göre anketten alınan puan öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin bir derecesi olarak kabul edilmiştir. Yani puanı yüksek olan öğretmen adayı bilimin doğası hakkında daha gerçekçi bir görüşe sahiptir. Aksine düşük puan alanlar ise yetersiz görüşe sahip olan öğretmen adaylarıdır. Anketin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,53 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısının düşük çıkmasının nedeni öğrenci puanlarının belli bir aralıkta yığılmış olmasından (grup homojenliği) kaynaklanmış olabilir (Crocker ve Algina, 1986, s.143). Zira BDGA puanlarının neredeyse %70’i 60 – 75 puan aralığındadır. Bu ankette bilimin doğasının alt boyutlarından bilimin tanımı (1 soru), bilim insanının karakteristik özellikleri (4 soru), bilimsel bilginin sosyal yapısı (5 soru) ve bilimsel bilginin karakteristik özellikleri (8 soru) hakkında öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır.

Basit elektrik devreleri tanı testi (BEDTT).Bu test fen bilimleri öğretmen adaylarının basit elektrik devreleri ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek ve bu konudaki kavramsal başarılarını ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Peşman (2005) tarafından geliştirilen bu test 12 adet üç aşamalı soru içermektedir (Üç Aşamalı Test). İlk aşamada çoktan seçmeli geleneksel bir soru, ikinci aşamada birinci aşamada verilen cevabın gerekçelerini sorgulayan bir soru, son aşamadaysa ilk iki aşamada verilen cevaplardan dolayı emin olunup olunmadığı sorulmaktadır. Bu testler ilgili örnek soru aşağıda verilmiştir.

Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (Üç Basamaklı) Örnek soru:

 

1.1. Şekil 1’deki gösterilen devredeki ampul ışık verir mi?(a) Evet, ışık verir.

(b) Hayır, ışık vermez

1.2. Yukarıda verdiğim cevabın sebebi;

(a) Pil ve ampul temas halindedir.

(b) “+” ve “-“ yüklerin ampulde birleşmesi için pilin “-“ ucundan ampulün metal kısmına bir tel bağlanmalıdır.

(c) Ampulden akım geçmesi için pilin “-“ ucundan ampulün yan metal kısmına bir tel bağlanmalıdır.

(d) ………………………………………………………………….
1.3. Yukarıdaki iki soruya verdiğim cevaptan;

(a) Eminim

(b) Emin değilim

 Şekil 1


Böyle üç basamaklı bir teste göre başarı ve kavram yanılgısı puanlarının nasıl hesaplandığı hakkında detaylı bilgi için Peşman ve Eryılmaz (2010)’a bakabilirsiniz. Bu testteki öğrenci cevaplarının değerlendirilmesi şu şekilde yapılmaktadır. Birinci aşamada doğru cevap veren bir öğrenci ikinci aşamada da doğru gerekçeyi işaretlemişse ve üçüncü aşamada verdiği cevaplardan dolayı emin olduğunu bildirmişse, öğrencinin bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilmektedir. Birinci aşamada verdiği cevaba uygun şekilde ikinci aşamada bir kavram yanılgısı içeren seçenek seçilirse ve üçüncü aşamada da emin olunduğu belirtilirse, o öğrencinin kavram yanılgısına sahip olduğu söylenir. İlk iki aşamadaki cevapların doğru ya da yanlışlığına bakılmaksızın, öğrenci üçüncü aşamada emin olmadığını belirtirse öğrencinin bu soruya cevabı bilgi eksikliği olarak değerlendirilir.

Bu çalışmada testin öğretmen adaylarının kavram yanılgısı puanları için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .32 ve öğretmen adaylarının kavramsal başarı puanları için güvenirlik katsayısı ise .56 olarak hesaplanmıştır. Testi geliştiren araştırmacı tarafından kavram yanılgısı puanları için bulunan katsayı .33, kavramsal başarı puanları için bulunan katsayı ise .69 olarak bulunmuştur (Peşman, 2005). Testi geliştiren araştırmacının bulduğu katsayılarla bu çalışmada elde edilen katsayıların benzerlik gösterdiği görülmekte ve kavram yanılgısı testlerinin doğası gereği katsayılar böyle çıkmaktadır.Verilerin Analizi

Verilerin analiz edilmesinde betimsel ve çıkarımsal istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel istatistik yöntemi olarak frekans analizi yapılmış, öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Çıkarımsal istatistik yöntemlerinden çoklu regresyon analizi kullanılarak öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşleriyle BEDTT’deki tutarlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir.
Yüklə 367,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə