Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 856-887Yüklə 367,49 Kb.
səhifə3/5
tarix03.05.2018
ölçüsü367,49 Kb.
#41144
1   2   3   4   5

Bulgular


Fen bilimler öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki düşüncelerini ve görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan BDGA’nın her bir maddesi için frekans ve % hesaplamaları SPSS 21 programı kullanarak yapılmıştır (EK 1’e bakınız). Ek 1’deki Tablo her bir maddenin ilgili olduğu bilimin doğası ile ilgili önermeyi, her bir öneriyle ilgili öğrenci cevaplarının (0: Bilgi sahibi değil, 1: yetersiz, 2: kabul edilebilir ve 3: gerçekçi) frekanslarını ve yüzdeliklerini göstermektedir. Ancak öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşlerini genel olarak incelemek amacıyla madde madde değil de; boyutlara göre frekans analizi yapmak daha faydalı olabilir (Tablo 2).

Tablo 2. Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğasının yönelik görüşlerinin ölçülen boyutlarının yüzdelikleriBilimin Doğasının Ölçülen Boyutu

Görüş

Yüzdeliklerin Ortalaması

Erkek

Kız

Toplam

% Ort.

% Ort.

% Ort.

I. Bilimin tanımı

0

0

4.1

3.3

1

9.1

0

1.7

2

54.5

59.2

58.3

3

36.4

36.7

36.7

II. Bilim insanının karakteristik özellikleri

0

4.2

4.1

4.1

1

16.7

13.8

14.4

2

20.9

24.9

24.2

3

58.3

57.1

57.4

III. Bilimsel bilginin sosyal yapısı

0

1.7

3.3

3.1

1

32.6

27.2

28.0

2

55.3

54.7

54.9

3

10.4

14.8

14.0

IV. Bilimsel bilginin karakteristik özellikleri

0

1.0

3.3

2.9

1

46.4

40.5

40.5

2

11.7

16.1

15.2

3

40.9

40.0

40.3

*Görüş: 0 = Bilgi sahibi değil ya da seçenekler kendi görüşünü yansıtmıyor, 1 = Yetersiz görüş, 2 = Kabul edilebilir görüş, 3 = Gerçekçi görüş
Tablo 2’de görüldüğü gibi bilim nedir? sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar genel olarak “kabul edilebilir” düzeydedir (%58.3). Burada öğretmen adayları bilimin fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlardan oluştuğunu ve problemleri çözmek için yapılan deneyler olduğunu ifade etmişlerdir. Cinsiyete göre bakıldığındaysa bayan öğretmen adaylarının baylara kıyasla kabul edilebilir cevap oranlarının biraz fazla olduğu görülmektedir (%59.2 ve %54.5).

Bilimin tanımıyla ilgili gerçekçi cevaplarda dikkate değer orandadır (%36.7). Bay ve bayan öğretmen adaylarınınsa gerçekçi görüşlerinin benzer oranlara sahip olduğu görülmektedir (Bay: %36.4, Bayan: %36.7).Bu öğretmen adaylarımız bilimi, dünyamız ve evren hakkında bilinmeyenleri araştırmak, yeni şeyleri ve nasıl çalıştıklarını keşfetmek olarak tanımlamışlardır. Genel olarak öğretmen adaylarının bilimin tanımı ile ilgili eksik ya da yetersiz bilgiye sahip olmadıkları; büyük oranda kabul edilebilir veya gerçekçi görüşlere sahip oldukları görülmektedir.

Bilim insanlarının karakteristik özellikleri hakkında öğretmen adaylarının büyük oranda gerçekçi görüşlere sahip oldukları söylenebilir (%57.4). Bununla beraber dikkate değer oranda kabul edilebilir görüşler mevcuttur (%24.2). Kısmen de yetersiz görüşler vardır (%14.4). Bilim insanının karakteristik özellikleriyle ilgili bay ve bayan öğretmen adaylarının görüşleriyle ilgili oranların genel olarak benzer oldukları söylenebilir.

Bilimsel bilginin sosyal yapısı hakkında öğretmen adaylarının çoğunlukla “kabul edilebilir” görüş bildirmelerine karşın(%54.9) çok az bir kısmı gerçekçi görüş belirtmiştir (%14.0). Burada dikkate değer oranda yetersiz görüşlerin de olduğu görülmektedir (%28.0). Bay ve bayan öğretmenlerin görülerinde ciddi oranda farklılıklar görülmemektedir.

Bilimsel bilginin karakteristik özellikleri hakkında ise ilginç bir tablo ortaya çıkmıştır.%40.5 yetersiz görüş belirtilirken, hemen hemen aynı oranda da (%40.3) gerçekçi görüşler ifade edilmiştir. Kısmen kabul edilebilir görüş vardır (%15.2).Yetersiz görüşün yaygın olmasının nedeni öğretmen adaylarının neredeyse tamamının hipotezlerin teoriye, teorilerin ise kanuna dönüştüğü fikrine sahip olmalarıdır (Ek.’e göre Erkekler %100, Kızlar %91.8).Öğretmen adaylarının yine neredeyse tamamı bilimsel bilginin gelecekte değişebileceği “gerçekçi” düşüncesine sahiptirler (Ek.’e göre Erkekler %100, Kızlar %89.8).

Bay ve Bayan öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşlerindeki küçük farklılıkların anlamlı olup olmadıkları Mann-Whitney U testi yapılarak incelenmiştir. Mann-Whitney U testi bağımsız örneklem t testinin parametrik olmayan karşılığıdır (Pallant, 2007, s.249). Bay ve bayan öğretmen aday sayılarının birbirinden çok farklı olması ve bayların sayısının 20 civarında olmamasından dolayı bu parametrik olmayan istatistiksel yöntem kullanılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2007, s.202).Fen bilimleri öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre bilimin doğasının alt boyutlarından aldıkları puanların Mann-Whitney U testi sonuçları Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3. Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası ve alt boyutları hakkındaki görüşlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması

Boyutlar

Cinsiyet

N

Medyan

U

z

p

r

Bilimin tanımı

Kız

50

66.67

330

-.028

.978

.004

Erkek

13

66.67

Toplam

63

66.67

Bilim insanının karakteristik özellikleri

Kız

50

83.33

328

-.059

.953

.007

Erkek

13

78.27

Toplam

63

83.33

Bilimsel bilginin sosyal yapısı

Kız

50

60.00

238.5

-1.576

.115

.197

Erkek

13

59.88

Toplam

63

60.00

Bilimsel bilginin karakteristik özellikleri

Kız

50

64.44

312

-.329

.742

.041

Erkek

13

58.33

Toplam

63

64.43

Genel olarak bilimin doğası

Kız

50

70.41

280.5

-.851

.395

.106

Erkek

13

69.13

Toplam

63

70.20

Sonuçlar incelendiğinde bay ve bayan öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşlerinin boyutlara göre ve toplamda anlamlı düzeyde farklılık göstermediği varsayılabilir (bütün p değerleri .05’in üzerindedir). Etki büyüklükleri olan “r” Tablo 3’te verilen z puanlarının √N ‘e bölünmesiyle elde edilmiştir (N toplam örneklem sayısı). Etki büyüklükleri için Cohen kriterleri 0.1 küçük, 0.3 orta, 0.5 büyüktür (Pallant, 2007, s.223). Etki büyüklükleri incelendiğinde bir tek bilimsel bilginin sosyal yapısında bay ve bayanların görüşlerinde küçük bir fark vardır (r = 0.197).

Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası ile ilgili görüşlerinin basit elektrik devreleri ile ilgili üç aşamalı sorulara tutarlı bir şekilde cevap verebilme becerileriyle ilişkisini incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Zira BEDTT’deki cevapların doğru cevap (başarı puanları) ve kavram yanılgısı (kavram yanılgısı puanları) sayılabilmesi için her bir sorunun üç aşamasına tutarlı cevap vermek gerekir. Bu da öğretmen adaylarının karar verme becerileriyle ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda çoklu regresyon analiziyle bir nevi bilimin doğasıyla ilgili görüşlerle karar verme becerileri arasındaki ilişki incelenmektedir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının BDGA ve başarı ve kavram yanılgı puanları ile ilgili betimsel istatistikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir (Tablo 4 ve Tablo 5’e bakınız).
BDGA ile ilgili Betimsel İstatistikler

Tablo 4’te fen bilimleri öğretmen adaylarının genel olarak BDGA’dan aldıkları puanların ortalaması 67,22’dir.Tablo 4. Fen bilimleri öğretmen adaylarının BDGA puanlarının betimsel analizi
Grup

NSS

Min.

Maks.

Çarpıklık

Basıklık

Bilimin doğası hakkında görüşler

Kız

50

67,44

7,59

50,00

83,33

-,175

-,462

Erkek

13

66,41

8,08

52,38

79,63

-,266

-,340

Toplam

63

67,23

7,64

50,00

83,33

-,193

-,492

Bilimin doğası hakkındaki görüşler anketi alt boyutları

Bilimin tanımı

Kız

50

77,71

19,44

0,00

100,00

-,894

3,481

Erkek

13

75,81

19,68

33,33

100,00

-,318

,364

Toplam

63

77,32

19,35

0,00

100,00

-,766

2,652

Bilim insanlarının karakteristik özellikleri ön test

Kız

50

79,46

13,36

33,33

100,00

-,949

1,755

Erkek

13

77,82

18,43

50,00

100,00

-,400

-1,395

Toplam

63

79,12

14,40

33,33

100,00

-,776

,567

Bilimsel bilginin sosyal özellikleri ön test

Kız

50

60,63

10,45

33,33

80,00

-,293

,089

Erkek

13

58,73

9,06

40,00

77,97

,147

1,662

Toplam

63

60,24

10,14

33,33

80,00

-,205

,139

Bilimsel bilginin karakteristik özellikleri ön test

Kız

50

64,40

10,89

41,67

83,33

-,066

-,976

Erkek

13

64,33

8,99

54,17

83,33

1,001

-,169

Toplam

63

64,39

10,45

41,67

83,33

,051

-,882

Tablo 4’e göre bilimin doğası anketinde kızların BDGA puan ortalaması 67,44 iken erkeklerin ortalaması 66,41 olmuştur. Bilimin doğası alt boyutlarından bilimin tanımı alt boyutunda kızların ortalaması 77,71 iken erkeklerin puan ortalaması 75,81 olmuştur. Bilim insanlarının karakteristik özellikleri alt boyutunda kızların ortalaması 79,46 iken erkeklerin 77,82 olmuştur. Bilimsel bilginin sosyal özellikleri alt boyutunda kızların ortalaması 60,63 iken erkeklerin ortalaması 58,73 olmuştur. Bilimsel bilginin karakteristik özellikleri alt boyutunda kızların ortalaması 64,40 iken erkeklerin ortalaması 64,33 olmuştur.Başarı ve Kavram Yanılgısı Puanlarının Betimsel İstatistikleri

Kız ve erkek öğretmen adaylarının başarı puanlarından alabileceği en yüksek puan 12 en düşük puan ise sıfırdır. Tablo 5’e bakıldığında öğretmen adaylarının başarı testinden genel olarak aldıkları puan ortalamaları 4,06 olmuştur.


Tablo 5. Fen bilimleri öğretmen adaylarının başarı ve kavram yanılgısı puanlarının betimsel analizi


Grup

NSS

Min.

Maks.

Çarpıklık

Basıklık

Başarı puanı

Kız

50

3,98

2,08

0,00

8,00

-,176

-,698

Erkek

13

4,39

1,80

1,00

7,00

-,307

,362

Toplam

63

4,06

2,01

0,00

8,00

-,219

-,657

Kavram yanılgısı puanı

Kız

50

2,59

1,38

0,00

5,00

-,073

-,678

Erkek

13

3,29

1,04

2,00

5,00

,390

-,829

Toplam

63

2,73

1,34

0,00

5,00

-,148

-,540

Tablo 5’e göre kızların başarı puan ortalamaları 3,98 iken erkeklerin ortalamaları 4,39 olmuştur. Kızların kavram yanılgısı puan ortalamaları 2,59 iken erkeklerin ortalamaları 3,29 olmuştur.Çoklu regresyon analizi sayıltıları

Çoklu regresyon analizinin sağlıklı yapılabilmesi için örneklem boyutunun 50 + 8m’den (m kullanılan bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir) fazla olması istenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2007, s. 123). Bu çalışmada iki bağımsız değişken vardır: fen öğretmen adaylarının BEDTT’de aldıkları başarı ve kavram yanılgısı puanları. Formüle göre bu çalışmada örneklem büyüklüğü 66 veya üzerinde olmalıdır. Bu çalışmada örneklem sayısı 63 (13 erkek, 50 kız) olup 3 eksiğin sorun olmayacağı varsayılarak çoklu regresyon analizi açısından örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir.

Çoklu regresyon analizinde başka bir sayıltı ise çoklu doğrusallık (multicollinearity)’tır. Tablo 4’te gösterilen ilgileşimler (korelasyonlar) göz önüne alınarak bu durum incelenmiştir. Buna göre bağımlı değişken olan BDGA’nın her iki bağımsız değişkenle de 0.30 civarı bir büyüklükte ilgileşimde olduğu görülmektedir. Buna karşın bağımsız değişkenler arasında hiç ilgileşim olmadığı görülmektedir (r = 0.03). Dolayısıyla bu çalışmada çoklu ortak doğrusallık çoklu regresyon analizi için bir tehdit değildir.

Tablo 4. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilgileşimler


BDG

Başarı

Kavram Yanılgısı

BDG

1.00Başarı

0.27*

1.00
Kavram Yanılgısı

0.32*

0.03

1.00

*. 0,05 düzeyinde ilgileşim anlamlıdır (2-yönlü).

Çoklu regresyon analizinde verilen Normal P-P grafiği incelendiğinde noktaların sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru bir köşegen boyunca uzandıkları görülmektedir. Buna göre çoklu regresyon analizi için normallik sayıltısının da sağlandığı varsayılabilir.

Standartlaştırılmış artıkların standartlaştırılmış tahmin edilen değerlere göre saçılım grafiğinde (Şekil 1) verilerin çoğunun sıfır noktası civarında yoğunlaştığı ve dikdörtgenimsi bir dağılım sergilediği söylenebilir. Bu dikdörtgenimsi yoğunluğun dışında seyrek noktalar da vardır; fakat, bu noktalar da -3 ve +3 aralığının içerisindedir. Bundan dolayı çalışmayı tehdit eden uç değerlerin olduğu iddia edilemez (Tabachnick ve Fidell, 2007, s. 128). Aşağıdaki grafikte bu çalışmanın verilerinin merkezde yoğunlaştığı ve yaklaşık olarak bir dikdörtgene benzediği görülmektedir. Çoklu regresyon aykırı değerlere (Outliers) çok duyarlı (çok yüksek veya çok düşük değerler) olduğundan, bu dağılım grafiğinde var olan aykırı değer tespit edilmelidir. Çoklu regresyon analizini kullanmada bu aykırı değerlerin kontrol edilmesi hem bağımlı hem de bağımsız tüm değişkenler için yapılmalıdır (Pallant, 2007, s.149).

Tabachnick ve Fidell (2007, s. 128) +3,3’ten daha fazla ya da -3,3’ten daha az standartlaştırılmış artıklara (standardised residual) sahip olan durumları aykırı değerler (outliers) olarak tanımlamaktadır. Buna göre bu grafikte aykırı değerlerin olmadığı görülmekte ve çoklu regresyon analizini yapmaya engel bir durum oluşturmamaktadır.

Şekil 1. Standartlaştırılmış artıkların standartlaştırılmış tahmin edilen değerlere göre saçılım grafiği

Tabacknick ve Fidell (2001, s.69)’e göre verilerdeki uç değerleritespit edebilmenin bir başka yolu da Cook Mesafesi değerlerine bakmaktır. Buna göre Cook Mesafesi 1’den büyük olan değer varsa o vakanın problemli olduğu anlamına gelmektedir (Pallant, 2007, s.152). Yapılan bu çalışmada maksimum Cook Mesafesi değeri 0.18 çıkmıştır. Bu durum çalışmanın verilerinde sıra dışı bir vakanın olmadığını göstermektedir.

Çoklu regresyon analizi sonuçları

Çoklu regresyon analizi bize bağımlı değişkendeki varyansın ne kadarının bu model tarafından açıklandığını söylemektedir. Yani bu çalışmaya göre "öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerini başarı puanları ve kavram yanılgısı puanları ne kadar açıklamaktadır" sorusunun cevabı aranmıştır. Bu değer 0.17’dir; yani öğretmen adaylarının kavram yanılgısı ve başarı puanları, bilimin doğası hakkında görüşlerindeki varyansın % 17’sini açıklamaktadır. Bu çalışmada ortaya konan modelin analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için ANOVA sonucuna bakılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa ulaşılmıştır (F(2-60) = 6.20, p = 0.004).

Tablo 5. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının BDGA Puanlarının Başarı ve Kavram Yanılgısı Puanlarıyla ilişkisi


Değişken

B

Standart Hata B

β

t

p

İkili r

Kısmi r

Sabit

53.755

3.896

-

13.799

.000

-

-

Başarı puanları

0.140

0.063

0.260

2.213

.031

0.268

0.260

Kavram yanılgısı puanları

0.257

0.096

0.315

2.682

.009

0.322

0.315

R = 0.414

R2 = 0.171

F(2, 62) = 6.200

p = .004
Tablo 5’te fen Bilimleri öğretmen adaylarının BDGA puanları ile başarı puanları arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde ilişkinin pozitif, büyüklüklerin ise 0.27 ve 0.26 olduğu görülmektedir. Buna göre BDGA puanlarındaki toplamda %17 olarak açıklanan çeşitliliğin %6.8’ini başarı puanlarındaki çeşitlilik tek başına açıklamaktadır. Kavram yanılgısı puanları ile BDGA puanları arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, bu ilişkinin de pozitif ve büyüklüklerin de 0.32 olduğu görülmüştür. Yani toplamda %17 olarak açıklanan çeşitliliğin %10’unu tek başına kavram yanılgıları puanlarındaki çeşitlilik açıklamaktadır. Bir başka husus da BDGA puanlarını başarı puanlarına kıyasla kavram yanılgısı puanlarının neredeyse iki kat daha fazla açıkladığı görülmektedir. Zira modeldeki regresyon katsayıları (B) sırasıyla 0,14 ve 0,26’dır.Yüklə 367,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə