Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi (yyu journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 856-887Yüklə 367,49 Kb.
səhifə1/5
tarix03.05.2018
ölçüsü367,49 Kb.
#41144
  1   2   3   4   5

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of EducationFaculty),2017; 14(1):856-887,http://efdergi.yyu.edu.traçıklama: açıklama: açıklama: açıklama: açıklama: açıklama: e:\web\zefdergi\logo.png

http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.32    ISSN:1305-020Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşleri ve Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişki

Haki PEŞMAN*, Üzeyir ARI**, Oktay BAYKARA***Öz: Fen bilimleri dersinin önemli amaçlarından biri öğrencilerin bilimin doğasını uygun bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Ancak, bilimin doğasıyla ilgili çok sayıda söylenceler mevcuttur. Bu tür söylencelerin okullarda verilen fen eğitiminin bir sonucu olabileceği bilinmektedir. Ayrıca, bilimin doğasıyla ilgili geleneksel görüşlerin yaygın olduğu bolca rapor edilmesine rağmen bilimin doğasıyla ilgili görüşlere sahip olmanın başarıyı ya da daha iyi karar verici olmayı sağlayıp sağlamadığına dair kesin kanıtlar yoktur. Bu bağlamda, fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası ile ilgili görüşleri incelenmiş; bu görüşlerinin karar verme becerileriyle ilişkisi açıklanmıştır. Çalışma kesitsel anket çalışması olup, Bilimin Doğası Görüş Anketi (BDGA) ve Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (BEDTT) kullanılarak 63Fen Bilimleri öğretmen adayından veri toplanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının (1) bilimin tanımı ve bilim insanının karakteristik özellikleriyle ilgili kabul edilebilir ve gerçekçi görüşlere, (2) bilimsel bilginin sosyal yapısıyla ilgili yetersiz ve kabul edilebilir görüşlere ve (3) bilimsel bilginin karakteristik özellikleriyle ilgili olarak yetersiz ve gerçekçi görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşleriyle karar verme becerileri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilimin doğası hakkında görüşler, basit elektrik devreleri tanı testi, karar verme becerisi, fen bilimleri öğretmen adayları,

Relationship between Views about Nature of Science and Decision-Making Skills

Abstract: One of the significant goals of science classes is to make students to understand nature of science appropriately. However, there are many myths related to nature of science. It is known that those myths may be as a result of science education in schools. Although the traditional views about nature of science are widely reported to be quite common, there is no certain evidence whether a person who has got realistic views about nature of science is more successful or better decision-maker. In this context, pre-service science teachers’ views about nature of science was examined and the relationship of their views with their decision-making skills. This research is a cross-sectional survey study and the data was collected through the use of Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) and Simple Electric Circuits Three-Tier Test (SECTT) from64preservice science teachers. Consequently, it has been observed that pre-service science teachers possess (1) merit and realistic views about definition of science and characteristics of scientists, (2) naïve and merit views about social structure of scientific knowledge, and (3)naïve and realistic views about characteristics of scientific knowledge. Also, a statistically significant relationship between pre-service science teachers’ views about nature of science and their decision-making skills was observed.
Keywords: Views about nature of science, simple electric circuit diagnostic test, decision-making skill, pre-service science teachers.


Giriş

Fen bilimleri dersinin önemli amaçlarından biri öğrencilerin “bilimin doğasını” uygun bir şekilde anlamalarını sağlamaktır (Lederman, 2007). Bilimin doğasını doğru düzgün anlamanın gerekliliklerini Driver, Leach, Millar ve Scott (1996, ss. 16 - 32) şu şekilde açıklamaktadır:

1. Faydacılık – Bilimin doğasını anlamak bilimi anlamak, günlük hayatta karşılaşılan teknolojik nesneleri ve işlemleri yönetebilmek için gereklidir.

2. Demokratik – Bilimin doğasını anlamak sosyo-bilimsel konuları anlamak ve karar verme sürecine müdahil olmak için gereklidir.

3. Kültürel – Bilimin doğasını anlamak çağdaş kültürün bir öğesi olarak bilime kıymet vermek için gereklidir.

4. Ahlaki – Bilimin doğasını anlamak toplumda gösterilen genel değerler olan ahlaki yükümlülükleri içeren bilim toplumunun normlarını anlamayı geliştirmek için gereklidir.

5. Feni Öğrenmek – Bilimin doğasını anlamak fen konularını başarılı bir şekilde öğrenmeye imkan sağlar.

Bilimin doğasını tanımlamaya yönelik olarak farklı görüşler olmasına karşın araştırmacılar arasında fikir birliği olan durumlar söz konusudur. Bazı araştırmacılar bilimin doğasını, bilimin tarihi, sosyolojisi ve felsefesi gibi çeşitli çalışma alanlarını bir araya getiren ve bilim nedir, bilim nasıl işler, bilim insanları nasıl çalışır, sosyal ve kültürel bağlamların bilime etkisi nedir? gibi sorulara verilen yanıtlardan oluştuğunu ifade etmektedirler (Lederman, 1992; McComas ve Olson, 2000). Ayrıca bilimin doğası bilimin epistemolojisine, bilmenin bir yolu olarak bilime, bilimsel bilgiye ve gelişimine özgü değer ve inançları olarak ta ifade edilmektedir(Lederman, 1992).Bilimin doğasının ne olduğu onun özelliklerini tanımlayınca (Lederman, 2007) daha iyi anlaşılabilir. Bilimin doğasının ilk özelliğinde öğrenci, gözlem ve çıkarım arasındaki önemli ayrımı anlamalıdır. Gözlemler duyuların doğrudan erişebildiği ve birkaç gözlemcinin göreli kolaylıkla fikir birliğine varabileceği doğal olaylarla ilgili açıklayıcı ifadelerdir. Öte yandan çıkarımlar duyuların ötesine geçmektedir. Örneğin bilim insanları, gözlemlenen dinozor fosillerine dayanarak bir dinozorun neye benzediği hakkında çıkarımlar yapabilmektedirler (morfoloji). Başka bir deyişle, bilim insanları gözlemledikleri karmaşık olayları açıklamak amacıyla çıkarımlar yaparak model veya mekanizmalar geliştirebilmektedirler. İkinci özelliği bilimsel kanunlar (yasalar) ve teoriler arsındaki ayrımdır. Bireyler delillerle desteklenmesi halinde teorilerin kanuna dönüştüğünü düşünmekte ve kanunlar ile teoriler arsındaki ilişkiyi basitçe hiyerarşik olarak sık sık dile getirmektedirler. Bu kavramlardan bilimsel kanunların bilimsel teorilerden daha yüksek bir statüde olduğunu düşünmektedirler. Başka bir deyişle kanunların teorilerden daha doğru veya kesin olduklarını düşünmektedirler. Ancak bu böyle değildir. Teoriler ve kanunlar farklı bilimsel bilgi türleri olup birinin diğerine dönüşmesi söz konusu değildir. Kanunlar, gözlenebilen olgular arasındaki ilişkileri açıklayan ifadelerdir. Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncının hacmine bağlı olduğunu ifade eden Boyle Yasası,ışığın kırılmasında geliş açısı ile kırılma açısı arasındaki ilişkiyi açıklayan Snell Yasası, esmer anne ve babayla sarışın çocukları arasındaki ilişkiyi açıklayan Mendel Yasaları, bir cisme etkiyen net kuvvet ile ivmesi arasındaki ilişkiyi açıklayan Newton Kanunu gibi çok sayıda örnekler verilebilir. Buna karşın teoriler ise, gözlenebilir olgular için çıkarımlara dayalı açıklamalardır. Örneğin Kinetik Moleküler Teori Boyle Yasasında tanımlanan ilişkiyi açıklamaktadır. Benzer şekilde ışığın bir ortamdan başka ortama geçerken neden kırıldığını da ışık teorileri (tanecik ve dalga modeli) açıklamaktadır. Ayrıca, yasalar ne kadar bilimsel bilgilerse teoriler de aynı derecede bilimsel bilgilerdir. Yani, yasalar teorilere göre, teoriler de yasalara göre daha kabul edilebilir değildirler. Üçüncü özelliği ise bilimsel açıklamalar (yasa ve teoriler) keşiften ziyade icattır. Bilimsel bilgiler bilim insanlarının yaratıcılığına dayalı ortaya çıkan açıklamaları içermektedir. Dolayısıyla, atomlar karadelikler, türler ve yerçekimiyle ilgili teoriler gerçekliğin kati olarak birer kopyası olmaktan ziyade insanoğlunun ürettiği açıklamalardır. Yani, atom teorileri bir yerlerde vardı da; insanoğlu onu keşfetti diyemeyiz. Hâlbuki öğrenciler derslerde gördükleri teori ve kanunları, doğada gizli olarak bulunan ve bilim insanlarının laboratuvarda çalışarak onları gizlendikleri yerden ortaya çıkardığı somut bir nesne olarak düşünebilmektedirler (Cotham, 1982). Dördüncü özelliği bilimsel bilginin öznel ve / veya teori yüklü olmasıdır. Bilim insanlarının teorik yorumları, inançları, önceki bilgileri, eğitimi, deneyimleri ve beklentileri aslında onların çalışmalarını etkilemektedir. Tüm bu faktörler bilim insanlarının araştırdığı problemleri ve araştırmaları nasıl yaptıklarını, gözlemlediklerini ve gözlemlerini nasıl anlamlandırdıklarını veya yorumladıklarını etkilemektedir. Beşinci özelliği bir insan teşebbüsü olan bilim daha büyük bir kültür bağlamında uygulanmakta ve uygulamacıları olan bilim insanları bu kültürün ürünüdürler. Bilim, yerleşmiş olduğu kültürün çeşitli öğelerini ve aydın kitlelerini takip etmekte, etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Bu öğelerin bazıları sosyal doku, iktidar yapıları, siyaset, sosyo-ekonomik faktörler, felsefe ve dindir. Altıncı özelliği bilimsel bilginin mutlak veya kesin olmadığıdır. Hakikatleri de içerecek şekilde teoriler ve kanunlar değişime açıktır. Teori ve teknolojilerdeki ilerlemeler sayesinde ortaya çıkan yeni kanıtların mevcut olan teori veya kanunlarla çelişmesi durumunda; ya da yeni teorik ilerlemeler veya belirlenmiş araştırma programları ışığında eski kanıtların yeniden yorumlanmasıyla bilimsel iddialar değişime uğrarlar. Mesela, sıçramalı evrim veya kesintili denge fosil kayıtlarının farklı bir bakış açısıyla yorumlanması neticesinde geliştirilmiştir. Darwin’in evrim teorisindeki türlerin aşamalı olarak değişiminden ziyade, ara türlerin yokluğu klasik evrim teorisinin yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. Son olarak bireylerin bilimin doğasını çoğu zaman bilimsel süreçler veya bilimsel sorgulamayla karıştırdıklarını belirtmek gerekmektedir. Bilimin bu yönleri önemli ölçüde örtüşüp etkileşime girse de, her ikisini de ayırt etmek önemlidir. Bilimsel süreçler, veri toplamak, analiz etmek ve sonuç çıkarmak ile ilgili faaliyetlerdir (AAAS, 1990, 1993; NRC, 1996). Örneğin gözlemleme ve türetme bilimsel süreçlerdir. Öte yandan bilimin doğası, bilim faaliyetlerinin epistemolojik temellerini ve elde edilen bilginin özelliklerini ifade eder (Lederman, 2007; McComas, Almazroa ve Clough, 1998).

Yukarıda bilimin doğasının ne olduğu ve özellikleri genel olarak sunulmuştur. Buna ek olarak, literatürde bireylerin bilimin doğası hakkında bazı söylencelere(mitler) sahip olduğu belirlenmiştir;

1. Hipotezler teorilere, teoriler kanunlara dönüşür

2. Bilimsel kanunlar ve diğer bu tür fikirler kesindir

3. Hipotez eğitimli bir kişi tarafından yapılan bir tahmindir

4. Genel ve evrensel bilimsel bir metot vardır

5. Dikkatlice bir araya getirilen kanıtlar ile kesin bilgiler oluşur

6. Bilimsel metotlar mutlak kanıtlar sağlar

7. Bilim yaratıcılıktan ziyade yöntemlere/metotlara dayanır

8. Bilim ve yöntemleri her soruya cevap verebilir

9. Bilim insanları tamamen objektiftir/nesnedir

10. Bilgiye ulaşmak için esas yol deneydir.

11. Bilimsel sonuçlar doğrulanmak için gözden geçirilir

12. Yeni bilimsel bilgiler kolaylıkla kabul görür

13. Bilimsel modeller gerçeği temsil eder

14. Bilim ve teknoloji aynı şeydir

15. Bilim tek başına yapılan bir uğraştır (McComas, 1998, ss.53-70).

Bu tür söylencelerin okullarda verilen fen eğitiminin bir sonucu olabileceği bilinmektedir (Lucas ve Roth, 1996; Songer ve Linn, 1991). Fen bilimleri öğretmenlerinin doğru düzgün bir şekilde bilimsel bilginin nasıl ortaya çıktığını anlamaları, bunları anlamlı sınıf deneyimleri ve uygun sınıf tartışmaları için kullanabilmeleri bilimin doğası ile ilgili alan-yazının çetin görevlerindendir (McComas, Clough ve Almazroa, 1998, s.5). Çünkü öğretmenlerin, bilimsel bilgi ve bilim insanının karakteristiğini, toplumun bilimle, bilimin toplum ile olan ilişkisini doğru bir şekilde aktarmaları öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerinin gelişmesine de olumlu yönde katkı sağlar(Khishfe, 2008; Zeidler, Walker, Ackett, ve Simmons, 2000). Öğrencilerin bilimin doğası konusundaki kavramlarının fen bilimleri dersindeki kavramların öğrenilmesinde etkisi olduğu da ileri sürülmüştür (Ryder, Leach ve Driver, 1999). Genellikle, genel düzeyde bilimin doğasını anlamak, bilim okur-yazarlığının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir (NSTA, 1982). Çünkü bilimsel okur-yazar bir birey bilimsel bilginin temel kaynakları ve oluşturulma yöntemleri üzerinde değerlendirme yapabilir (NRC, 1996; Bell, 2008). Bilimin doğasını anlamanın yukarıda bahsedilen önemi dikkate alındığında fen eğitimi ve fen eğitimi araştırmaları için öğretmenlerin ve öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki anlayışlarının yüksek önceliği bulunmaktadır (Lederman, 2007).

Bilimin doğasını anlamanın gerekliliği ile ilgili bu maddeler fen öğretmenlerine ve öğrencilere bilimin doğası ile ilgili kabul edilebilir görüşleri kazandırmayı hayati derecede önemli kılmaktadır. Lakin bu gerekliliklerin içgüdüselliğin ötesine geçemediği ve bilimin doğasını anlamanın fen eğitimine bu denli katkılar sağladığına dair literatürde somut kanıtlar henüz bulunmamaktadır (Lederman, 2007). Başka bir deyişle, bilimin doğasını anlayan bireyler fen konularında daha iyi karar verme becerisine sahip midirler; ya da daha başarılı mıdırlar? Zira öğrencilerin sosyo-bilimsel meselelerle ilgili karar verme becerilerine sahip olmaları bilim okur-yazarı olmanın önemli özelliklerinden olup, fen eğitiminin de esas amaçlarındandır (Lee, 2007). Örnek vermek gerekirse kapalı mekanlarda (işyerleri ve kamu alanları) sigara içilip içilmemesiyle ilgili mevzuatla ilgili olarak öğrencilerin kişisel fikirlerden ziyade bilimsel bilgi ya da kanıtlara dayalı olarak karar verebilmeleri beklenir (Lee, 2007). İçgüdüsel olarak bu iddia edilmektedir ancak bunlarla ilgili literatürde somut kanıtlara ihtiyaç vardır. Mesela Bell ve Lederman (2003) yaptıkları bir çalışmada öğrencilerin bilim ve teknoloji tabanlı karar verme becerilerini incelemişler ve öğrencilerin karar verme becerilerini bilimsel bilgilerinden ziyade kişisel değerlerinin daha çok etkilediğini gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla bilimin doğası anlayışı gelişmiş olan bireylerin hangi becerileri daha iyi yapabildiği araştırılmaya değer bir konudur. Fakat bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu öğrencilerin ve öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak için yapılmış olan çalışmalardan oluşmaktadır. Buna göre öğrenci ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilimin doğası ile ilgili yetersiz görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir (Aikenhead, Fleming ve Ryan, 1987; Andersen, 1978; Broadhurst 1970; Griffiths ve Barry, 1993; Korth, 1969; Mackay, 1971; Mead ve Metraux, 1957; Rubba veLederman, 1992).

Sonuç olarak bu çalışmanın iki esas amacı vardır:

1 – Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası ile ilgili görüşlerini incelemek

2 – Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası ile ilgili görüşlerinin basit elektrik devreleri ile ilgili üç aşamalı sorulara tutarlı bir şekilde cevap verebilme becerileriyle ilişkisini incelemekYüklə 367,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə