Značajan izvor informacija za ocenu finansijskih mogućnosti investitoraYüklə 2,35 Mb.
tarix17.09.2018
ölçüsü2,35 Mb.
#68909


Sponzor projekta je preduzeće koje je u stanju da realizuje određeni pozitivno ocenjeni projekat putem sopstvenog finansiranja i/ili putem drugih izvora finansiranja

 • Sponzor projekta je preduzeće koje je u stanju da realizuje određeni pozitivno ocenjeni projekat putem sopstvenog finansiranja i/ili putem drugih izvora finansiranja

 • Da bi privukao finansijere (investitore i kreditore) sponzor mora da predstavi svoje finansijske mogućnosti (finansijski izveštaji i finansijski pokazatelji)

 • Izvodljivost projekta zavisi od mogućnosti sponzora projekta (kredibiliteta menadžmenta, strategije, ali i finansijske moći)

 • Finansijska mogućnost sponzora se posmatra kroz njegovu zarađivačku snagu (profitabilnost), solventnost i finansijsku fleksibilnost.


1. Na finansijske mogućnosti sponzora utiče veliki broj faktora: karakteristike delatnosti (poljoprivreda), tehnologija (velike zalihe u proizvodnji čelika), stepen zaduženosti (osiguravajuća društva i trgovinski lanci) i poslovni koncept (na primer, način prodaje)

 • 1. Na finansijske mogućnosti sponzora utiče veliki broj faktora: karakteristike delatnosti (poljoprivreda), tehnologija (velike zalihe u proizvodnji čelika), stepen zaduženosti (osiguravajuća društva i trgovinski lanci) i poslovni koncept (na primer, način prodaje)

 • 2. Bitna je razlika između profita i novčanog toka

  • Posledica 2. načela: Profitabilna preduzeća mogu biti nesolventna (na primer, prebrz rast profitabilnog preduzeća, neadekvatna naplata potraživanja)


Značajan izvor informacija za ocenu finansijskih mogućnosti investitora

 • Značajan izvor informacija za ocenu finansijskih mogućnosti investitora

 • Vrste izveštaja: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o neraspodeljenoj dobiti (bilans kapitala), izveštaj o gotovinskim tokovima, izveštaj o kapitalu.

 • Principi dvojnog knjigovodstva

 • Jednačina bilansne ravnoteže

 • Bitno: Numerička jednakost leve i desne strane potreban ali ne i dovoljan uslov korektnog finansijskog izveštavanja!

 • Tri elementa bilansa stanja (balance sheet): aktiva (po osnovu ulaganja, pozajmljivanja i stvaranja), obaveze, kapital (uplaćeni, naknadno uplaćeni, neraspodeljena dobit, rezerve)Tekuća aktiva- current assets (gotovina-cash, kratkoročne hartije-marketable securities, kupci-accounts receivable, zalihe robe i gotovih proizvoda-inventories, AVR-prepaid expenses)

 • Tekuća aktiva- current assets (gotovina-cash, kratkoročne hartije-marketable securities, kupci-accounts receivable, zalihe robe i gotovih proizvoda-inventories, AVR-prepaid expenses)

 • Dugoročna aktiva- long-term assets (zemljište-land, građevinski objekti i oprema-plant and equipment, menice-note receivable, dugoročne hartije od vrednosti-long-term securities)

 • Nematerijalna aktiva- intangibles (patent, trgovačko ime, good-will)Tekuće obaveze- current liabilities (dobavljači- accounts payable, plate- wages payable, kamate- interest payable, porez na dohodak- income taxes payable, kratkoročne obaveze po osnovu dugoročnih kredita- current maturities long-term debts)

 • Tekuće obaveze- current liabilities (dobavljači- accounts payable, plate- wages payable, kamate- interest payable, porez na dohodak- income taxes payable, kratkoročne obaveze po osnovu dugoročnih kredita- current maturities long-term debts)

 • Dugoročne obaveze- long-term liabilities (dugoročne menice- long-term notes payable, dugoročne obveznice- long-term bonds payable)Uplaćeni kapital- Contributed Capital

 • Uplaćeni kapital- Contributed Capital

 • Naknadno uplaćeni kapital- Additional-paid-in capital

 • Neraspodeljena dobit– Retained earnings

 • Rezerve - Reserves

Portretiše finansijski rezultat (prihode, rashode i neto-rezultat) za određeni period

 • Portretiše finansijski rezultat (prihode, rashode i neto-rezultat) za određeni period

 • Prihodi: 1. Poslovni prihodi- sales ili fees earned, 2. Drugi prihodi- other revenues (kamate, prihodi od zakupa prostora, lizinga opreme)

 • Rashodi: 1. Poslovni rashodi – cost of goods sold (cena koštanja kod proizvodnih preduzeća, nabavna cena kod trgovinskih preduzeća; uključuje i druge troškove), 2. Ostali rashodi- other expenses (kamate, zakupnine, knjigovodstveni gubici od prodaje aktive ispod stvarne vrednosti)

Pokazatelj neto-dobitka koji nije isplaćen kroz dividende

 • Pokazatelj neto-dobitka koji nije isplaćen kroz dividende

 • Saldo na početku plus dobitak u tekućoj godini minus isplaćene dividende jednako saldo na kraju godine

 • Bilans uspeha praktično deo izveštaja o neraspodeljenoj dobiti

Ranije rečeno: 1. Bilans uspeha evidentira i prinose koji nemaju karakter gotovine, 2. Evidentira gotovinske tokove samo po osnovu poslovnih aktivnosti. Gde su prilivi i odlivi gotovine po osnovu investiranja i finansiranja?

 • Ranije rečeno: 1. Bilans uspeha evidentira i prinose koji nemaju karakter gotovine, 2. Evidentira gotovinske tokove samo po osnovu poslovnih aktivnosti. Gde su prilivi i odlivi gotovine po osnovu investiranja i finansiranja?

 • Izveštaj o gotovinskim tokovima analizira promet na računu gotovine za određeni vremenski period

 • Tri dela:

 • G.t. iz poslovnih aktivnosti (ne moraju se poklapati sa prihodima i rashodima u b.u.)

 • G.t. iz investicionih aktivnosti (npr. kupovina i prodaja osnovnih sredstava)

 • G.t. iz finansijskih aktivnosti (prilivi i odlivi po osnovu obaveza i uplaćenog kapitala)

Pozicija gotovina u bilansu stanja se prati na izveštaju o gotovinskim tokovima

 • Pozicija gotovina u bilansu stanja se prati na izveštaju o gotovinskim tokovima

 • Početni saldo neraspodeljene dobiti se preuzima iz bilansa stanja prethodne godine u izveštaj o neraspodeljenoj dobiti

 • Ostvareni neto-rezultat se preuzima iz bilansa uspeha u izveštaj o neraspodeljenoj dobiti

 • Krajnji bilans stanja preuzima krajnji saldo sa izveštaja o gotovinskim tokovima i završni saldo neraspodeljene dobiti sa izveštaja o neraspodeljenoj dobiti

Finansijski izveštaji su podložni verifikaciji, reinterpretaciji i dopunskoj analizi

 • Finansijski izveštaji su podložni verifikaciji, reinterpretaciji i dopunskoj analizi

 • Značaj nezavisnih revizora (auditors)

 • U skladu sa domaćim i stranim računovodstvenim standardima (IAS) revizor može dati: 1. mišljenje bez rezerve (unqualified opinion), 2. mišljenje sa rezervom (qualified opinion), 3. uzdržavanje (disclaimor), 4. suprotno mišljenje (adverse opinion)

 • Posebna pažnja posvećena bitnim transakcijama ili događajima (statusne promene, otpis potraživanja ili zaliha, otkup sopstvenih akcija, promene u računovodstvenim standardima, itd.) • Analizu vrše finansijeri (potencijalni investitori i kreditori)

 • Likvidnost i profitabilnost povezani koncepti

 • 3 razloga analize:

 • utvrditi trenutni bonitet finansijskog položaja (“as is”)

 • procena budućih performansi preduzeća sa i bez projekta

 • kontrola upraveBilans stanja- primarni izvor informacija za kreditore (odnos tekuće i trajne aktive, struktura tekuće aktive, sopstveni kapital, struktura sopstvenog kapitala).

 • Bilans stanja- primarni izvor informacija za kreditore (odnos tekuće i trajne aktive, struktura tekuće aktive, sopstveni kapital, struktura sopstvenog kapitala).

 • Bilans uspeha – interes investitora (pozitivan rezultat merilo zarađivačke moći preduzeća)

 • Izveštaj o neraspodeljenoj dobiti- interes investitora (visina dobitka i procenat reinvestiranih sredstava u rast)

 • Izveštaj o gotovinskim tokovima- kreditor (4 pravila analize cash flow izveštaja)Ideja: Projekcija budućih novčanih tokova u dobroj meri zavisi od trenutne zarađivačke snage (earning power) i solventnosti (solvency) sponzora projekta.

 • Ideja: Projekcija budućih novčanih tokova u dobroj meri zavisi od trenutne zarađivačke snage (earning power) i solventnosti (solvency) sponzora projekta.

 • Investitora interesuje poslovni profit (B.U.) zbog uticaja na dividende i kapitalni dobitak (equity investment)

 • Kreditora (debt investment) interesuje solventnost sponzora projekta tokom perioda otplate kredita (B.S. i C.F. izveštaj). Na osnovu procene buduće solventnosti kreditor određuje kreditne uslove.Investitori usmeravaju upravu ka maksimizaciji vrednosti. Zato sistem nagrađivanja vezuju za profit.

 • Investitori usmeravaju upravu ka maksimizaciji vrednosti. Zato sistem nagrađivanja vezuju za profit.

 • Kreditori štite svoje interese praćenjem odluka menadžera (strah od mismanagement-a) i nametanjem dodatnih restriktivnih uslova (ograničavanje dividendi, sprečavanje otkupa sopstvenih akcija, minimum NOF-a, tekući racio ne sme biti ispod 1, zabranjena dupla kolaterizacija, itd.)1. Računovodstveni konzervatizam (istorijski podaci, zanemarivanje tržišnih vrednosti, zanemarivanje inflacije)

 • 1. Računovodstveni konzervatizam (istorijski podaci, zanemarivanje tržišnih vrednosti, zanemarivanje inflacije)

 • 2. Pristrasnost uprave u pripremi finansijskih izveštaja (kreativno računovodstvo)- primer Enron-a

 • 3. Zanemarivanje bitnih izvora informacija (makroekonomskih i mikroekonomskih)

 • Zaključak: Finansijski izveštaji imaju dosta mana ali sadrže visoko relevantne i suštinske informacije za ocenu finansijskog stanja sponzora projekta. Analizom finansijskih izveštaja dobijaju se finansijski pokazatelji performansi i poluge kontrole.To su smislene kombinacije pojedinačnih pozicija iz osnovnih finansijskih izveštaja (3 grupe: profitabilnost, likvidnost i aktivnost)

 • To su smislene kombinacije pojedinačnih pozicija iz osnovnih finansijskih izveštaja (3 grupe: profitabilnost, likvidnost i aktivnost)

 • 1. Profitabilnost- četiri bitna pokazatelja: ROI, ROE, P/E, prirast dividende

 • a) ROI (Return on Investment)= profit / ukupna investicija

 • Daje informaciju o kvalitetu menadžmenta (efikasnost upotrebe sredstava), uporediv sa drugim investicionim aranžmanima (kupovina obveznica, štednja...)

 • Drugi način izražavanja:

 • ROI = koef. obrta * profitna stopa profit/investicija= prodaja/investicija * profit/prodajaDuPont metod finansijske kontrole (suština je u razlaganju ROI na sastavne komponente i formulisanju različitih strategija za povećanje ROI)

 • DuPont metod finansijske kontrole (suština je u razlaganju ROI na sastavne komponente i formulisanju različitih strategija za povećanje ROI)

 • b) ROE (return on equity) - meri prinos na ulaganje iz ugla vlasnika za razliku od ROI koji meri prinos iz ugla preduzeća. ROE=ROI samo ako preduzeće nema kredita.

 • U slučaju da postoje krediti javljaju se efekti finansijskog leveridža. Bitno: krediti dovode do rasta ROE sve dok je ROI veći od cene pozajmljenih sredstava

 • Interesantan je odnos između ROI, ROE i koeficijenta solventnosti.

 • ROI * koef. solventnosti = ROE

 • Prodaja/investicije * profit/prodaja * investicije/s.k. = ROE

 • ROI utiče na odluke o (dez)investiranju menadžera pojedinačnih biznisa preduzećaPravilo: Menadžeri biznis segmenata obično odbacuju projekte koji smanjuju nivo ROI segmenta. Slično, menadžeri biznis segmenata mogu povećati ROI dezinvestiranjem aktive iz projekata čiji je ROI ispod ROI biznis segmenta. (primer)

 • Pravilo: Menadžeri biznis segmenata obično odbacuju projekte koji smanjuju nivo ROI segmenta. Slično, menadžeri biznis segmenata mogu povećati ROI dezinvestiranjem aktive iz projekata čiji je ROI ispod ROI biznis segmenta. (primer)

 • Na nivou preduzeća: prihvatiti projekat čiji ROI je iznad cene kapitala. Često se prihvataju i tzv. profitno neutralni projekti.

 • c) P/E (price/earning ratio) = TC akcije / Zarada po akciji

 • Visok racio – investiciona javnost dobro gleda na preduzeće (max. vrednost u mladim preduzećima sa brzim rastom)

 • Nizak racio – 2 razloga (pad poverenja investitora, precenjivanje zarade od strane menadžmenta)

 • d) prirast dividende (dividend yield) – Količnik isplaćenih dividendi i tržišne vrednosti akcijaLikvidnost podrazumeva 2 stvari istovremeno: raspoloživost i brzinu konverzije kratkoročne aktive u gotovinu.

 • Likvidnost podrazumeva 2 stvari istovremeno: raspoloživost i brzinu konverzije kratkoročne aktive u gotovinu.

 • Likvidnost aktive i pasive

 • Pravilo: Neophodno upariti ročnost sredstava i izvora sredstava

 • 2 pokazatelja: tekući racio i brz racio.

 • a) Tekući racio= kratkoročna aktiva / kratkoročne obaveze (MIN 2)

 • Govori o rezervi sigurnosti u slučaju nepredviđenih šokova

 • Slabosti: nema uvida u ročnost pojedinih delova kratkoročne aktive, različiti izvori gotovine (npr. prodaja mašina), subjektivna primena računovodstvenih standarda

 • b) Brz racio = (kratkoročna aktiva – zalihe) / kratkoročne obaveze

 • Pravilo: MIN 1Aktivnost se meri preko koeficijenata obrta sredstava

 • Aktivnost se meri preko koeficijenata obrta sredstava

 • Dve grupe:

 • 1. Obrt ukupne aktive (prodaja / prosečna vrednost ukupne aktive; 365/k.o. = prosečno vreme vezivanja aktive)

 • 2. Obrt specifičnih aspekata aktive (zalihe, potraživanja, obrtna sredstva, trajna aktiva)

 • Povećanje obrta: povećanjem prodaje, smanjenjem investicija ili kombinovano.Svodna ocena finansijskih mogućnosti investitora podrazumeva ocenu zarađivačke snage i solventnosti.

 • Svodna ocena finansijskih mogućnosti investitora podrazumeva ocenu zarađivačke snage i solventnosti.

 • Za ocenu zarađivačke snage bitne su dve grupe informacija: kapitalne transakcije i operativne transakcije.

 • 1.Kapitalne transakcije podrazumevaju investiranje, finansiranje produktivnih kapaciteta kao i raspodelu stvorenog prinosa na vlasnike.

 • Tangiraju dva računa bilansa stanja, ne i bilans uspeha

 • Ako tangiraju račun gotovina, transakcija se prikazuje i u izveštaju o gotovinskim tokovima (investicione i finansijske aktivnosti)

 • Četiri vrste kapitalnih transakcija: transakcije sa kapitalom, promena struktura finansiranja, zaduživanje i otplata duga, transakcije sa neposlovnom aktivom2. Poslovne transakcije se odnose na kupovinu i prodaju proizvoda i usluga

 • 2. Poslovne transakcije se odnose na kupovinu i prodaju proizvoda i usluga

 • Prihodi i rashodi se mogu grupisati u tri nivoa (A, B, C)

 • Solventnost predstavlja sposobnost preduzeća da odgovori svojim obavezama u trenutku njihovog dospeća. Analizira se preko dve bitne komponente: tajming priliva i tajming odliva gotovine.

 • Na tajming i iznos odgovarajućih gotovinskih tokova utiču tri faktora:

 • Poslovne mogućnosti

 • Finansijska fleksibilnost

 • Likvidnost1. Poslovne mogućnosti pokazuju zarađivačku snagu, odnosno sposobnost preduzeća da uveća neto imovinu kroz poslovne transakcije.

 • 1. Poslovne mogućnosti pokazuju zarađivačku snagu, odnosno sposobnost preduzeća da uveća neto imovinu kroz poslovne transakcije.

 • Za procenu solventnosti bitan poslovni aspekt izveštaja o gotovinskim tokovima, kao i racio brojevi aktivnosti (k.o. kupaca i robe)

 • 2. Finansijska fleksibilnost – sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz alternativnih izvora.

 • Za procenu solventnosti bitne su obe komponente finansijske fleksibilnosti (prilivi i odlivi gotovine)

 • Finansijska fleksibilnost se može proceniti pomoću racio brojeva likvidnosti (tekući i brzi racio), finansijskog gearing-a ili finansijskog leveridža.

 • Za procenu fin. fleks. bitne su i fusnote i aneksi finansijskih izveštaja (aktiva za neotplaćene kredite), pokazatelj zarada po akciji (za izvodljivost novih emisija akcija u kontekstu razvodnjavanja vrednosti postojećih akcija)Likvidnost je deo finansijske fleksibilnosti. Predstavlja brzinu konverzije tekuće aktive u gotovinu.

 • Likvidnost je deo finansijske fleksibilnosti. Predstavlja brzinu konverzije tekuće aktive u gotovinu.

 • Likvidnost aktive bitna za solventnost (mogućnost otplate dospelih obaveza ili kao hipoteka za neotplaćene kredite)

 • Bitne su pozicije aktive u bilansu stanja kao i koeficijenti obrta kupaca i zaliha.

 • Za procenu solventnosti bitan je odnos između poslovnih mogućnosti, finansijske fleksibilnosti i likvidnosti.

Sistematičan način da se proceni:

 • Sistematičan način da se proceni:

  • Mogućnost plaćanja finansijskih obaveza o roku
  • Kapacitet oporavka kreditora u slučaju nesolventnosti debitora
 • Kredit rejting obavljaju:

  • Banke i institucionalni investitori (credit risk assessment)
  • Preduzeća (nonpayment risk)
 • Suštinu kredit rejtinga čini:

  • Procena rejtinga (marks, scores, ratings) kao indikatora rizika
  • Određivanje kreditne premije
  • Dugoročna evaluacija kreditnog rizika
  • Procena sposobnosti oporavka kreditora u slučaju nesolventnosti debitora


Sistemski pristup:

 • Sistemski pristup:

  • “Zid od cigala” (building-block approach)
 • Koncept “5 Cs”

  • Character
   • Reputacija, performanse i strategija preduzeća
  • Capacity
   • Sposobnost generisanja finansijskih sredstava da bi se ispunile obaveze
  • Capital
   • Stepen kapitalizacije
  • Conditions
   • Uticaj okruženja na poslovanje
  • Collateral
   • Analiza drugih izvora za plaćanje duga


Merila kredit rejtinga kombinuju dva tipa rizika:

 • Merila kredit rejtinga kombinuju dva tipa rizika:

  • RIZIK NEMOGUĆNOSTI PLAĆANJA (default risk):
   • 90 dana po isteku roka kada se mora platiti obligacija (uključujući i period odlaganja otplate) ili posle iniciranja postupka stečaja
   • Meri se kapacitetom i spremnošću preduzeća da svoje obaveze servsira o roku
  • PERSPEKTIVE OPORAVKA (recovery prospects):
   • Procena mogućnosti oporavka kreditora u slučaju nemogućnosti plaćanja debitora
   • Meri se na bazi procene strukture i karakteristika kredita kao i ocene kolaterala


Kreditni rizici preduzeća (corporate credit risks):

 • Kreditni rizici preduzeća (corporate credit risks):

  • Rizik zemlje (sovereign and country risks)
   • Regulativa, carine i porezi, devizni kurs
  • Rizik grane (industry risk)
   • Uticaj ekonomskih promana na poziciju
  • Specifični rizik preduzeća (company specific risk)
   • “5 konkuretskih sila”
  • Menadžerski rizik (corporate governance risk)
   • CG rejting
  • Finansijski rizik (financial risk)
   • Analiza performansi i mišljenja revizora
 • Kreditni rizici instrumenata finansiranja (credit risk of debt instruments):

  • Struktura duga
  • Procena novčanog toka


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)

Yüklə 2,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə