Muradzadə lalə salman qizi "Kommersiya banklarının əsas əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi"Yüklə 475,3 Kb.
səhifə1/5
tarix11.04.2018
ölçüsü475,3 Kb.
  1   2   3   4   5


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

Əlyazması hüququnda

MURADZADƏ LALƏ SALMAN QIZI

"Kommersiya banklarının əsas əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi"

mövzusundaMagistr dissertasiyası

İxtisasın şifri və adı: 060403 "Maliyyə"
İxtisaslaşma: "Bank işi"
Elmi rəhbər: i.e.n. dos. Bəşirov R.A.

Magistr proqramin rəhbəri: i.e.n. prof. Rzayev R.M.
Kafedra müdiri: i.e.d.Ələkbərov Ə.Ə
BAKI 2016
Mövzu: "Kommersiya banklarnın əsas əməliyyatlarin təkmiləşdirilməsi"
Mündəricat

Giriş.................................................................................................................3
Fəsil 1: Kommersiya bankları bank sistemininn əsas həlqəsi kimi......6-23

  1. Kommersiya banklarnın yaranma qaydası və funksiyaları....................6

  2. Kommersiya banklarnın fəaliyyət prinsipləri və əsas əməliyyatları…...............................................................................................15


Fəsil 2: Kommersiya banklarnın əsas əməliyyatlarin bank fəaliyətindəki rolu………………………………………………....................................24-54

  1. Bankların resurslarının formalaşması mənbələri……………………..24

  2. Banklarda kreditləşmə əməliyatlarının təşkili və aparılması................34

  3. Pul hesablaşmaları və onların aparılması qaydası.................................45


Fəsil 3: Kommersiya banklarnın əsas əməliyyatlarin təkmiləşdirilməsi istiqamətləri……………………….........................................................55-66

  1. Bankların passiv əməliyatlarin genişləndirmə meylləri………..........55

  2. Bankların aktiv əməliyyatlarının təkmiləşdirilməsi……....................61


Nəticə və təkliflər…………………………………………………………..67

Ədəbiyyatlar……………………………………………………………......69
Rezume

Sumary

Referat

GİRİŞ.

Mövzunun aktualığı. Müasir iqtisadyatda komersıya banklarnın fealiyetin tekmileşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi də daim aktual məsələlerdən biridir. Yeni iqtisadi şəraitin tələblerinə uyğun olaraq aparılan iqtisadi islahatlar bank fealiyetin daha da tekmileşdirilməsini, onların yeni prinsipler əsasında qurulmasını tələb edir.

Müasir bank sıstemi iki piləli qaydada qurulub və bu sistemin ikinci piləsini komersıya bankları teşkil edir.

Komersıya banklarnın kapitalin kafiliyi və "likviddik" (latıncadan - axan, duru) məsələleri də aktualdır.

Komersıya banklarnın səviyəsın etibarlılığı və qiymətləndirilməsi, onların gəlir və xərcleri, mənfəətın formalaşdırılmasin reytinqi sistemin məsələlerin araşdırılmasında zəruri amilerdən biridir.Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri: Burada əsas məqsəd iqtisadyatdan inkişafında komersıya banklarnın rolununnə qədər mühüm olduğunu göstərməkdir, müasir komersıya banklarnın hərtərəfli məxsusiyətlerini, bank əməliyatlarını, kredit alqı - satqısını, eləcə də 2015 - ci ildə olan devalivasiyanın bank bölümünə təsirini araşdırmaq və imkan daxilində onun yaxşılaşdırılmasına təklifler veməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın obyekti və predmeti: Disertasiya işində tədqiqatın abyektini komersıya banklarnın əsas əməliyatlarını araşdırmaq, predmetini isə onun tekmileşdirilməsi sistemini müəyən etməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın informasiya bazası: Azərbaycan Resbublikası qanun və sərəncamlarından, Maliyə Nazirliyın məlumatlardan “Azərbaycan Resbublikasin Mərkəzi Bankı” Statistik bületendən, Mərkəzi Bankin təlimat və hesabatların­dan, mövzuya aid jurnal və bületenlerdən, tədqiqat prosesi iqtisadi təhlil, müqayisə, məntiqi ümumiləşdirmə, statistika qruplaşdırma, iqtisadi-riyazi və s.metoddardan, o cümlədən Resbublikamızın iqtisadçı alimlerın i.e.d. professorlar Bağırov D. A., Məmədov Z. F., Bağırov M. M., Abdulayev Ş. Ə., Sadıqov E. M., KərimovA. E., dos.Əsgərova R. V. və başqalarin, o cümlədən rus alimlerın V.İ.Bukatov, Y.İ.Lvov-un əsərlerindən, prezident sayti, bunker.az, cbar.az saytından istifadə edılıb.

Tədqiqatın təcrübə əhəmiyəti ondan ibarətdir ki, onun əsas müddəalarından irəli gələn nəticəlerdən, tövsiyəlerdən və təkliflerdən istifadə oluması ilə bank sıstemində inkişafa kömək edə biler.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. İqtisadiyatda komersıya banklarnın əsas əməliyatlarin sahəsində aparılan təhlilerin nəticəsi olaraq, mövcud olan problemlerin aradan qaldırılması üçün elmi praktiki tədqiqatlar aparılmış və elmi yenilikler edılıb:

 • komersıya banklarnın fəaliyət prinspileri və funkisyaları araşdırılıb.

 • banklarnın aktiv əməliyatlarin əsas məxsusiyətleri və istiqamətleri araşdırılmış,

 • tekmileşdirilməsi üçün tək­lifler irəli sürülmüş,

 • passiv və aktiv əməliyatlar arasındakı sıx əlaqə təhlil edilmiş,

 • Azərbəycanda komersıya bankların aktiv əməliyatlarin mövcud vəziyəti araşdırılıb təhlil edilmiş,

Mərkəzi Bankin komersıya banklarına verdikleri kreditlerə görə kreditləşmə prosesi zamanı kreditin təminatlılığı, uçot dərəcəleri və banklararası kredit bazarında faizler azaldılmasını kimi müəssisəlerdən tələb olunan girov yox, müəsissəlerin maliyə fealiyeti əsas göstərici kimi araşdırılmasını, ölkə iqtisadyatdain inkişafı üçün kiçik sahibkarlığın inkişafin zəruri olduğunu nəzərə alaraq, komerisya banklarnın kiçik və orta biznesə maraq göstərməlerini, komersıya banklarnın həyata keçirdiyi əməliyatların çeşidi artırılmasını, banklarda fəaliyət göstərən kadrların təhsilın tekmileşdirilməsinə məxsusi diqqət yetirilməsini, bazar iqtisadyatdaında banklar aktiv əməliyatlarin optimal üsuları seçilməsini ideaları ise elmi yeniliyin nəticəsində yaranan fikirler və təkliflerdir.

Tədqiqatın strukturu. Disertasiya işi giriş, üç fəsil, yeddi sualdan ibarətdir. Disertasiya işın

I fəslində komersıya banklarınn yaraması; bank sistemnin mahiyəti və formaları;

II fəsildə komersıya banklarnın resursları; komersıya banklarnın əsas əməliyatlarin iqtisadyatda rolu;

III fəsildə isə komersıya banklarnın passiv və aktiv əməliyatları araşdırılaraq, müəyən nəticəler əldə edilerək tekmileşdirilməsi istiqamətleri üçün təklifler hazırlamışdır.Fəsil 1: Kommersiya bankları bank sisteminin əsas həlqəsi kimi
1.1. Kommersiya banklarnın yaradılma qaydası və funksıyaları
Bank sıstemi - bankların, bank qanunçuluğu, bank infrastrukturu və bank bazarnın məcmusudur. İqtisadi sistemin strukturu olmaqla bank sıstemi cəmiyətdəki iqtisadi münasibətleri özündə əks etdirir.

İki tip bank sıstemi mövcuddur; bölüşdürücü (bir piləli) - belə bank sıstemi iqtisadyatdaın inzibati amirlik yolu ilə idarə edildiyi cəmiyət üçün xarakterikdir. Bu zaman banklar dövlətin inhisarında olurlar və bazar (iki piləli) - burada banklar dövlət inhisarından çıxaraq sərbəst fəaliyət göstərirler.

Hazırda bank sıstemi iki piləli prinsip əsasında fəaliyət göstərir:

Birinci pilədə - Mərkəzi bank

İkinci pilədə - komersıya bankları və kredit idarəleri durur.

Mərkəzi bank - hər bir ölkənin bank sistemnin əsas həlqəsini teşkil edir. O ümumi mərəzi mənafei əks etdirib dövlətin mənafeyini müdafiyə edən siyasət yürüdür, bütün bank fealiyetin başlıca prinsiplerini müəyənləşdirə bilir.

Komersıya bankları kredit resurslarnın işgüzar hissəsini cəmləşdirərək fiziki və hüquqi şexslerə bank xidməti göstərirler.

İxtisaslaşma səviyəsinə görə komersıya bankları: universal; ixtisaslaşmış banklara bölünürler.Universal banklar bütün növ bank əməliyatlarını yerinə yetirirler.

İxtisaslaşmış banklar isə bank əməliyatlarin müəyən növü üzrə ixtisaslaşırlar.

Azərbaycan Resbublikasin bank sıstemi Azərbaycan Resbublikasin Mərkəzi Bankindan və kredit müəssisəlarından ibarətdir. Mərkəzi Bank dövlətin Mərkəzi Bankıdır və onun fealiyeti Azərbaycan Resbublikasin Konstitusiyası, "Azərbaycan Resbublikasin Mərəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Resbublikasin Qanunu, Azərbaycan Resbublikasin Mülki Məcələsi, bu Qanun və bunlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar, habelə Azərbaycan Resbublikasin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqaviləlerlə tənzimlənir.

Mərkəzi Bank publik hüquqi şexsdir, onun Azərbaycan Resbublikasin Dövlət gerbi təsvir edilmiş möhürü vardır. Publik hüquqi şexs dövlət və cəmiyət üçün mühüm əhəmiyət kəsb edən funksıyaları da həyata keçirir. Məhz buna görə adi hüquqi şexsdən fərqli olaraq, onun kifayət qədər imtiyazları var. İlk öncə, publik hüquqi şexs heç vaxt müflis ola bilmir. Publik hüquqi şexsə qarşı məhkəmə iddiaları adi mülki qaydada deyil, inzibati icraat çərçivəsində mümkündür. İkincisi olaraq, publik hüquqi şexs həm pulu, həm də pulsuz xidmətler göstərə, özünü maliyələşdirə biler, ya zərurət olduqda büdcədən maliyələşə biler. Üçüncü olaraq, onun bağladığı müqaviləler mülki müqavilə deyil, dövlət orqanlarnın bağladıqları müqaviləler kimi inzibati müqavilə ola biler, publik hüquqi şexsin əməkdaşları dövlət quluqçuları ola biler. Onun üçün mülki hüququn adi hüquqi şexsleri üçün mövcud olan məhdudiyətler yoxdur. Publik hüquqi şexsin bilavasitə təsisçisi dövlətdir.

Azərbaycan Resbublikasin Maliyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şexsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Resbublikası Prezidentin 2016-cı il 3 fevral tarixli 760 nömrəli Fərmanına əsasən qiymətli kağızlar bazarı, investisiya fonddarı, sığorta, kredit müəssisəları (bank, bank olmayan kredit müəssisəları və poçt rabitəsın operatoru) və ödəniş sistemleri sahəsində fealiyetin lisenziyalaşdırılması, tənzimləməsi və ona nəzarət, nəzarət sistemnin tekmileşdirilməsini, həmçın bu sahəler (bundan sonra – maliyə bazarları) üzrə nəzarət sistemnin şəffaflığını və çevikliyini təmin etmək məqsədi ilə yaradılıb.  AR-da yeni yaradılan Maliyə Bazarlarına Nəzarət Palatası kifayət qədər səlahiyətlerə malik qurum kimi fəaliyət göstərəcək. Belə bir Palatanın yaradılmasında əsas məqsəd pul siyasəti funksıyası ilə maliyə bazarlarin tənzimləməsi funksıyası arasında ziddiyətleri bir-birindən ayırmaq olsa da, qurum digər funksıyaları da icra edəcək. Belədi ki, Palata kredit müəssisəları, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırma, sığorta sektoru, nəzarət və tənzimləmə funksıyalarını həyata keçirəcək. Mərkəzi Bank pul siyasətini həyata keçirəcək, ödəniş sistemlernin fealiyetini teşkil edib, onu tənzimləyəcək, eyni zamanda, nağd pul təsərrüfatını teşkil edəcək. “Valyuta tənzimi haqqında” Qanunla Mərkəzi Bankin valyuta nəzarəti orqanı funksıyası olduğu kimi saxlanılır. Bank sistemnin tənzimləməsi və nəzarəti funksıyası isə Palatanın səlahiyətinə keçir.indiyə qədər Mərkəzi Bankin maliyə bazarına nəzarət etməsi düzgün deyildi: "Ona görə də onun banklara və bank olmayan kredit müəssisəlarına nəzarət etməsi məqsədəuyğun deyil. Məhz bu baxımdan prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə publik hüquqi şexs - Azərbaycan Resbublikasin Maliyə Bazarlarına Nəzarət Palatası yaradılıb. Palata fəaliyətə başladıqdan sonra banklara nəzarəti həyata keçirəcək. Bu tam düzgündür. Ona göə ki,, bu palata maliyə bazarin iştirakçısı deyil. Ama Mərkəzi Bank maliyə bazarin iştirakçısıdır, banklara kredit verir, köçürməler edir.Yəni, bank əməliyatları etməklə yanaşı, həm də banklara nəzarət edir". Ə.Həsənov qeyd edib ki, Mərkəzi Bank əslində pul siyasətini həyata keçirməlidir: "Banklara nəzarət əksər dövlətlerdə məxsusi orqan tərəfindən həyata keçirilir. Hazırda Azərbaycan bu mexanizmə keçir. Mərkəzi Bankin əsas məqsədi qiymətlerin sabitliyidir. Bank nəzarətın əsas məqsədi isə bank sistemnin sabitliyidir". 

Cari bank fealiyeti ilə bağlı qərarları qəbul edərkən Mərkəzi Bank “Banklar Bankı” kimi çıxış edir və ona iqtisadi baxımdan bir çoxvəzifə və funksıyalar verılıb. Hər şeydən əvvəl, Mərkəzi Bank son kredit instansiyasıdır. Qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqdan istifadə edərək bank sıstemini tənzimləyir, onların iqtisadyatdaa təqdim etdiyi kreditleri və depozit qəbulunu dolayı yola müəyən edir. Mərkəzi Banklar dövriyədəki nağd pulun emitentidir və iqtisadyatdaa pul təklifın əsasını teşkil edən pul bazasını əlində olan pul siyasəti alətleri ilə müəyən edir.Mərəzi pulun daxili və xarici dəyərini qoruyur. Hökumətə maliyə və iqtisadi məsələlerdə müşavirlik edir. Mərkəzi Bankin fealiyetin əsas məqsədi öz səlahiyətleri daxilində qiymətlerin sabitliyini və bank sistemnin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir.

Mərkəzi Bankı pul təklifini iqtisadyatdaın pul tələbinə, iqtisadi və sosial siyasətin hədəflerinə görə ayırmağa çalışır; banklar iqtisadyatda gerçəkləşdirilən borc verə bilir, fonddarı ticarət, sənaye və kənd təsərrüfatına, tikinti və s. kimi sektorlara kredit formasında dağıdaraq, bir qrup iqtisad vahidderin likvid çoxluğu ilə, digərlerin likvid ehtiyaclarin ödənilməsinə yığım edilən puların bazara axmasını saxlamaq şərti ilə iqtisadi fəaliyətlerin davamlılığına və genişləməsinə xidmət edirler. Mərkəzi Bankı banknot ixrac edən, dövlətin və bankların kredit ehtiyaclarını ödəyən bir bankdır.İqtisadi siyasətdə pul si­yasətın yeri və rolu zaman içində önəmli dəyişikliklerə uğramışdır. Pul siyasətın iqtisadi siyasətdəki ağırlıq payı artdıqca, pul siyasətini həyata keçirən qurumun da, yəni Mərkəzi Bankin da iqtisadyatda gücü və önəmi artmaqdadır.

Mərkəzi Bank dövlətin öhdəlikleri üçün, dövlət isə Mərkəzi Bankin öhdəlikleri üçün cavabdeh deyildir.Mərkəzi Bank Azərbaycan dövlətin bankıdır.Mərkəzi Bank Azərbaycan dövlətın maliyə agenti kimi çıxış edə biler. Mərkəzi Bank Qanunla müəyən olumuş məqsədderinə uyğun olaraq dövlətin iqtisadi siyasətın həyata keçirilməsinə səlahiyətleri daxilində yardım edir.

Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyəti orqanı ilə razılaşdırılmış şərtlerlə dövlət xəzinədarlıq hesablarına xidmət göstərir. Pul siyasətın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tələb olunduqda, Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyəti orqanı ilə razılaşdırılmış şərtlerlə dövlətdən müddətli depozitler qəbul edə biler. Mərkəzi Bank Azərbaycan Resbublikasin dövlət hakimiyəti orqanlarnın, habelə dövlət və büdcədənkənar dövlət fonddarin bank hesablarına xidmət göstərə biler.

Mərkəzi Bank Azərbaycan Resbublikasin müvafiq icra ha­kimiyəti orqanlarına dövlətin iqtisadi siyasətın başlıca istiqa­mətlerinə, o cümlədən büdcə-vergi, qiymət-tarif tədbirlerinə, ha­belə dövlətin daxili və xarici borcununhəcminə və idarə edilməsinə dair təklifler verə biler.Mərkəzi Bank bilavasitə Mərkəzi Bankin funksıya və səlahiyətlerinə aid edilən məsələler və bank mə­sələleri üzrə sorğu əsasında qanunların və digər normativ hüquqi aktların layihəlerinə dair rəy verə biler.

Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyəti orqanı ilə razılaşdı­rılmış şərtlerlə dövlətin maliyə agenti funksıyalarını həyata keçi­rə biler. Maliyə agenti olaraq, Mərkəzi Bank dövlətin borc qiy­mətli kağızlarını yerləşdirmək və onlarla digər əməliyatlar apar­maqla dövlət borcuna xidmət göstərə, habelə qanunla müəyən edilmiş halarda və qaydada başqa maliyə əməliyatlarını apara biler.

Mərkəzi banklar pul siyasətın həyata keçirilməsi istiqa­mətində müəyən etdikleri hədəf və məqsədderə çatmaq üçün müxtəlif vasitəlerdən istifadə edirler. Lakin bu vasitəlerin təsirleri isəölkədən ölkəyə vəən əsası da ölkəlerin iqtisadi səviyəlerinə və struktur özəliklerinə bağlı olaraq önəmli fərqlilikler göstər­məkdədir.

Dünya bank sıstemində ikinci piləli banklar kimi komersıya bankları mühüm yer tutur. Əgər mərkəzi banklar “bankların bankı olaraq banklara və hökümətə xidmət edirsə, komersıya bankları bilavasitə müştərilerə xidmət edir, onlarla işləyir. Ümumiyətlə, qeyd etdiyimiz kimi komersıya bankları anlayışı bank sektorununilk yarandığı dövrlerdən istifadə olumağa başlamışdır.Əslində, “komersıya” sözü “comerce” sözündən götürülüb, mənası“ticarət”deməkdir.Komersıya bankları anlayışı Azərbaycan dilinə “ticari banklar” kimi tərcümə olunur.Hazırda ayrı-ayrı ölkəlerdə komersıya banklarına müxtəlif çeşiddi maliyə-kredit institutları aid olunur. Onların ən başlıca fərqi isə, pul- emissiyası hüquqlarin olmamasıdır. Bu banklar bəli iki funksıyanı yerinə yetirirler: borc almaq və borc vermək. Borc almaq çox zaman əmanət şəklində, borc vermək isə kredit şəklində ortaya çıxır.

Bazar iqtisadyatdaışəraitində mövcud olan ölkəlerdə olduğu kimi AR-da da komersıya bankları ikipiləli bank sistemnin ikinci piləsini teşkil edir.

Bankların təsisçileri kimi müxtəlif firmalar, banklar, şirkətler, ayrı-ayrı fiziki şexsler, ölkənin daimi vətəndaşları və xarici vətəndaşlar da iştirak edə bilerler. Siyasi partiyalar, ictimai birlikler, fonddar və qeyri-komersıya müəssisəları bankin səhmdarı ola bilməzler. Azərbaycan Resbublikasin mövcud qanunlarına görə komersıya bankları hüquqi şexs statusu almaq üçün ƏddiyəNazirliyində dövlət qeydiyatından keçməlidir.Bününla əlaqədar olaraq, komersıya bankları təsdiqedici sənədder toplusunu hazırlamalı və bu sənədderi yeni yaradılmış Nəzarət Palatasin aidiyatı departamentlerinə təqdim etməlidirler. Sənədder burada yoxlandıqdan və qanunvericilik tələblerinə uyğunlaşdırıldıqdan sonra "Hüquqi şexslerin dövlət qeydiyatı haqqında" qanuna əsasən Əddiyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir.Komersıya bankı dövlət qeydiyatından keçib hüquqi şexs statusu aldıqdan sonra bank lisenziyası almaq üçün yazılı vəsatət verir.Vəsatətlə birlikdə aşağıdakı məlumat və sənədder təqdim olunur:


 1. dövlət qeydiyatı haqqında şəhadətnamənin surəti;

 2. təsis sənədderi (təsis müqaviləsi, nizamnamənin qəbul oluması, nəzarət və idarəetmə orqanları rəhbərlerın təyin edilməsi haqqında protokol (bir təsisçi tərəfindən yaradılan banklar istisna olmaqla), qeydiyat orqanında təsdiq olumuş nizamnamə, xarici bankin filialıüçün əsasnamə);

 3. hüquqi şexs olan təsisçilerin son il üçün maliyə vəziyətini əks etdirən mühasibat balansı, mənfəət və zərər barədə hesabatı və buna dair auditor rəyi;

 4. təsisçilerin təklif etdiyi rəhbərlerin və baş mühasibin peşə yararlığı və məhkum olunub-olumadıqları barədə məlumat, həmin şexsler tərəfindən doldurulmuş anket.

Bank lisenziyasin alımasıüçün müraciətə baxılması proseduru iki mərhələdən ibarətdir:

 1. bank lisenziyasını almaq üçün ilkin müraciətin edilməsi və ona baxılmasını əhatə edən birinci mərhələ;

 2. bank və xarici bankin yerli filialı dövlət qeydiyatına alındıqdan sonra bank lisenziyası almaq üçün yekun müraciətin edilməsi və ona baxılmasınıəhatə edən ikinci mərhələ.

Bank lisenziyası verilməsi haqqında vəsatətə Nəzarət Palatası qanunda nəzərdə tutulmuş bütün sənədderi aldığı gündən baxır və alımış sənədderin ilkin ekspertizasını keçirdikdən sonra 3 gün müddətində vəsatətçiyə bu barədə məlumat verir, Mərkəzi Bankda kredit müəssisəı üçün müxbir hesabı açır və Nəzarət Palatası tərəfindən müəyən olumuş minimum nizamnamə kapitalin bir ay müddətində 100 faiz ödənilməsini tələb edir. Kredit müəssisəin minimum nizamnamə kapitalin 100 faiz ödənildiyini təsdiq edən sənədder təqdim olunduqda, Nəzarət Palatası 3 gün müddətində kredit müəssisəına bank əməliyatlarin aparılmasıüçün lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul edir.

Nəzarət Palatası komersıya banklarına lisenziya verməkdən imtina da edə biler. Bank lisenziyası verməkdən imtina edildiyi, yaxud bununüçün müəyən şərtler qoyulduğu və ya bank lisenziyasıüzrə fealiyetin məhduddaşdırıldığı halarda vəsatətçiyə bunları doğuran səbəbler rəsmi bildirilir. "Azərbaycan Resbublikasında banklar və bank fealiyeti haqqında" Azərbaycan Resbublikasin qanününa əsasən Nəzarət Palatası aşağıdakı halarda lisenziya verməkdən imtina edə biler: 1. İdarə Heyətın sədri, onun müavinleri və baş mühasib onların qarşısında qoyulan ixtisas tələblerinə uyğun olmadıqda. yaxud: bu şexslerin ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilın və bank əməliyatlarin aparılması iləəlaqədar kredit müəssisəin bölməsinə rəhbərlik təcrübəsın olmaması; mülkiyətə qarşı cinayətler, təsərrüfat və vəzifə cinayətleri törədilməsinə görə məhkumluğun olması və s;

 2. təsisçilerin maliyə vəziyəti qeyri-qənaətbəxş olduqda;

 3. kredit müəssisəin lisenziya almaq üçün təqdim etdiyi sənədder mövcud qanunvericilik və normativ aktlarin tələbinə uyğun olmadıqda və s.

Bank lisenziyası qeyri-müəyən müddətə verilir. Bank lisenziyasi verildikdən sonra həmin lisenziyaya şərtler və məhdudiyətler Lakin o halda aid edilə biler ki, onu almış bank“Azərbaycan Resbublikasında banklar və bank fealiyeti haqqında" Azərbaycan Resbublikasin qanününa və ya Mərkəzi Bankin hər hansı normativ aktına əməl etməmiş olsun.

Bank lisenziya aldıqdan sonra bank sısteminə daxil olur və fəaliyətə başlayır.

Bank lisenziyasin ləğvi də Nəzarət Palatası tərəfindən həyata keçirilə biler və bu aşağıdakı halarda baş verə biler:


 1. kredit müəssisəin təsisçilerın müraciəti ilə(könülü);

 2. bank qanunvericiliyın və Nəzarət Palatasin normativ aktlarin tələbleri mütəmadi pozulduqda, əgər kredit müəssisəına «Azərbaycan Resbublikasin MərkəziBankı haqqında» Azərbaycan Resbublikası qanününda nəzərdə tutulmuş tələbler bir il ərzində bir neçə dəfə tətbiq olumuşdursa;

 3. lisenziya və icazə verilerkən əsas götürülmüş məlumatın yanlış olduğu aşkara çıxdıqda;

 4. lisenziyanın və icazənin qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində ondan istifadə edilmədikdə, yaxud fəaliyət altı aydan çox müddətə dayandırıldıqda;

 1. Nəzarət Palatasin normativ aktlarında nəzərdə tutulmuş minimum zəruri kapitala və məxsusi ehtiyatlara malik olmadıqda, kreditorlar vəəmanətçiler qarşısında öz öhdəliklerini yerinə yetirə bilmədikdə və ya ona etibar edilmiş vəsaitin saxlamasını təmin etmədikdə;

 2. müflis olduqda;

 3. təqdim edilmiş hesabatlarda saxtalaşdırma müəyənləşdirildikdə;

 4. lisenziyada və ya icazədə nəzərdə tutulmamışəməliyatlar aparıldıqda;

 5. filialın baş müəssisəından bank əməliyatları aparılması hüququ alındıqda. Lisenziyanın geri götürülməsi haqda qərar qəbul edildikdən sonra Nəzarət Palatası qərarı rəsmiləşdirərək, səbəbler göstərilməklə kredit müəssisəına yazılı məlumat verilir.

Komersıya bankları qanunçuluq daxilində müəyən funksıyaları yerinə yetirir.

Komersıya banklarnın vacib funksıyalarından kredit üzrə vasitəçilik etməkdir. Bu o deməkdir ki, banklar müəssisə fonddarin və fərdi şexslerin pul gəlirlerin dövriyəsi prose­sində müvəqqəti sərbəstləşən pul vəsaitlerini səfərbər edərək onlan ehtiyacı olanlar arasında yenidən bölüşdürür.

Bu funksıyanın mahiyəti ondadır ki:


 • resursların yenidən bölgüsü prosesində borc alan mənfəət əldə edir;

 • resursların yenidən bölgüsü bankin vasitəçiliyi ilə kredi­tordan borc alana ödəndik və qaytarılmaqlıq prinsipi əsasında aparılır;

 • verilmiş və alımış borclara görə haqq borc vəsaitinə olan tələb və təklif əsasənda formalaşır.

Komersıya banklarnın vasitəçilik fnuksiyasımn bazar iqtisadyatdain inkişafındakı rolu bir də ondadır ki, onlar öz fəaliyətleri ilə iqtisadi sistemdə olan risk və qeyri müəyənliyi aşağı salırlar.

Komersıya banklarm ikinci vacib funksıyası təsərrüfatları yığıma həvəsləndirməkdir. İqtisadiyatda aparılan struktur dəyişiklikleri əsasən təsərrüfatların daxili yığımlarına əsaslamalıdır. Komersıya bankları maliyə bazarında kredit resurslarına tələb ilə çıxış edərək banklar təsərrüfatlarda olan yığımların maksimum cəlb olumasına çalışmaqla yanaşı cari istehlakın məhduddaşdırılması əsasında vəsait toplamasına maraq yaratmalıdır. Bu maraq komersıya banklarnın depozit siyasəti əsasında yarana biler. Banklar depozitler üzrə yüksək faizler verməklə yanaşı kreditorlara vəsaitlerin bankda yerləşdirilməsinə, həm do yüksək zəmanət verməlidir.Komersıya banklarnın üçüncü funksıyası sərbəst subyektler arasındakı hesablaşmalarda vasitəçilik etməkdir. Dövlət mülkiyə­tın hakim olduğu quruluşda, bu qurumun subyektleri arasın­dakı hesablaşmalar vahid dövlət bankı vasitəsi ilə aparılırdı və bu hesablaşmaların aparılmasında dövlət zəmanətçi kimi çıxış edirdi.

 

Bank əməliyatları
aparmaq üçün
lisenziya alan
kredit müəssisəlarin
sayı

O cümlədən
qeyri-bank kredit
müəssisə-larin sayı

Bankların
sayı

Bankların filialarin sayı

Xarici nümayəndəlikler

Törəmə banklar

bank olmayan kredit müəssisəlarin sayı

2010

158

99

59

195

1

-

12

2011

116

63

53

191

1

-

18

2012

93

47

46

220

5

1

25

2013

106

61

45

220

6

1

12

2014

114

70

44

305

3

1

12

2015

121

77

44

420

4

1

18

: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə