Santral sinir sistemi farmakolojisinin temelleri Doç. Dr. M. Kemal YıldırımYüklə 445 b.
tarix30.05.2018
ölçüsü445 b.
#46769


Santral sinir sistemi farmakolojisinin temelleri

 • Doç.Dr.M.Kemal Yıldırım


 • Santral sinir sistemine (SSS’ne) etkili ilaçlar, esas olarak bu sistemdeki sinapsları etkilerler.

 • Sinapslarda, impulsun aşırımında ve modülasyonunda (düzenlenmesinde) rol oynayan bir dizi olaydan birini veya birkaçını değiştirerek sinaptik etkinliği azaltırlar (inhibisyon) veya artırırlar (fasilitasyon).Nöronlar arasındaki iletişim araçları (nöromediyatörler)

 • SSS’nin kendi hücreleri arasındaki veya SSS ile endokrin sistem arasındaki iletişimde ulak olarak belirli kimyasal maddeler kullanılır.

 • Bu maddelere nöroregülatörler denir.

 • Nöroregülatörler; nörotransmiterler, nöromodülatörler ve nörohormonlar diye üç gruba ayrılırlar. • Nörotransmiterler ve nöromodülatörler bir sinaps içinde iletişim görevi yapmaları nedeniyle pek çok yönden birbirine benzerler ve nöromediyatörler diye ortak bir ad altında toplanabilirler. • Nörotransmiterler, SSS’de iki nöron arasındaki iletişimden sorumlu olan temel öğelerdir.

 • Sinapslarda, akson ucundan (presinaptik uç) salıverilirler ve diğer hücrenin membranını (postsinaptik membran) etkilerler. Böylece impulsun presinaptik uçtan postsinaptik membrana aşırımını sağlarlar ve orada yayılan aksiyon potansiyelini tetiklerler.

 • Nörotransmiterler, nöron membranını nöromodülatörlere göre hızlı bir şekilde etkilerler ve etkileri kısa sürer. • Nöromodülatörler, ana sinapsta impuls aşırımını sağlamazlar, fakat impuls aşırımını ayarlarlar.

 • Bu maddeler presinaptik ucun veya postsinaptik membranın eksitabilitesini değiştirirler ve böylece presinaptik ucun veya postsinaptik membranın cevap verme olasılığını değiştirirler.Sinapslar ve ilaçların etkisi

 • Sinapslar, impuls aşırımını yapan nöromediyatörün türüne göre adlandırılırlar.

 • Örneğin, presinaptik uçtan nöromediyatör olarak noradrenalin’in salıverildiği sinapslar noradrenerjik (veya periferde adrenerjik) sinapslar ve asetilkolin’in salıverildiği sinapslar kolinerjik sinapslar diye adlandırılır.

 • Bunun gibi SSS’de dopaminerjik, gaberjik, serotonerjik ve peptiderjik sinapslar da vardır. • Sinaptik membranlar üzerinde bulunan ve nöromediyatör tarafından etkilenen reseptörler de sinapslar gibi, mediyatörün türüne göre adlandırılırlar (örneğin; dopaminerjik, noradrenerjik, kolinerjik reseptörler gibi).

 • SSS’deki bir nöron, çok sayıda ve bazen farklı nöromediyatör salıveren sinir uçları ile sinaps yapabilir.

 • Böylece, nöronlar aynı zamanda inhibitör ve eksitatör tipteki nöromediyatörlerin etkisi altındadırlar.Sinapslarda ilaçların etkiledikleri başlıca olaylar şunlardır:

 • 1.Nöromediyatör biyosentezinin inhibisyonu.

 • 2.Presinaptik uçta membran düzeyinde yerleşmiş bulunan ve sinaps aralığına salıverilen nöromediyatörün geri alınmasından (reuptake’ten) sorumlu aktif transport olayının inhibisyonu.

 • 3.Presinaptik uçtan nöromediyatör salıverilmesinde artma. • 4.Presinaptik uçtaki veziküllerin nöromediyatör depolama mekanizmasının bozulması.

 • 5.İlacın presinaptik uçta nöromediyatör biyosentezi ile ilgili kademelerde substrat yerine geçmesi.

 • 6.Nöromediyatörü inaktive eden enzimin inhibisyonu.

 • 7.Postsinaptik membrandaki reseptörler üzerinde nöromediyatörünkine benzeyen etki oluşturma. • 8.Postsinaptik membrandaki reseptörlerin bloke edilmesi.

 • 9.Presinaptik uçta bulunan ve buradan nöromediyatör salıverilmesini etkileyen reseptörlerin aktivasyonu veya blokajı.

 • 10.Reseptör desensitizasyonu veya sayısının azaltılması.

 • 11.Reseptör afinitesinin veya sayısının artırılması.

 • 12.Eksitasyon ve inhibisyondan sorumlu iyon kanallarının reseptör-dışı mekanizmalarla bloke edilmesi veya fasilitasyonu.SSS’deki nöromediyatörler

 • SSS’deki nöromediyatörler kimyasal yapılarına göre:

 • İ)Amin yapılı nöromediyatörler

 • İİ)Amino asit nöromediyatörler

 • İİİ)Peptit nöromediyatörler (nöropeptitler) olarak üç grupta toplanırlar.

 • Ayrıca SSS’de nöromodülatör etkinlik gösteren adenozinerjik, nitrerjik ve nörosteroid sistemler de vardır.1.Amin yapılı nöromediyatörler

 • SSS’deki amin yapılı nöromediyatörler dopamin, noradrenalin ve adrenalin gibi katekolaminler, serotonin, asetilkolin ve histamin’dir.

 • Bunlar daha ziyade nörotransmiter görevi yaparlar.

 • Katekolaminler ve serotonin, monoaminler diye de adlandırılırlar.Dopamin

 • SSS’de serotonin gibi yaygın olarak bulunan bir katekolamindir.

 • Dopamin, dopaminerjik sinir uçlarında, noradrenerjik sinir uçlarındaki noradrenalin prekürsörü dopamin gibi sentez edilir.

 • Dopaminerjik uçlarda, dopamin β-hidroksilaz enzimi bulunmaz ve sentez zinciri dopaminde sonlanır.

 • Bütün dopaminerjik reseptör tipleri (D1,2,3,4,5), G proteini çeşitleri ile kenetlenen 7 transmembranal segmentli reseptörlerdir.Fizyolojik rolü

 • Dopaminerjik nöronların afekt (duygulanım) ile ilgili olaylarda, lokomotor fonksiyonun başlatılmasında, eşgüdümünde ve optimizasyonunda ve ön hipofiz salgılama fonksiyonunun düzenlenmesinde önemli katkıları vardır.

 • Dopaminerjik sistemin aşırı etkinlik kazanması psikoz nedeni olabilir.

 • Şizofreninin gelişmesinde beyindeki dopaminerjik aşırı etkinliğin katkısının olabileceği ve bu hastalıktaki pozitif belirtilerden bu durumun sorumlu olduğu varsayım olarak ileri sürülmüştür. • Dopaminerjik sistemin duygulanımın düzenlenmesi ile ilişkisini gösteren bir indirekt kanıt, bazı depresyonlu hastalarda serebrospinal sıvıda HVA düzeyinin azalmış olması ve bunlarda dopamin agonisti levodopa veya piribedil’le depresyonun düzeltilebilmesidir. • Kokain ve amfetaminler gibi ilaçların pozitif pekiştirici (keyif verici) etkilerinde, n. accumbens’te mezolimbik dopaminerjik akson uçlarındaki sinapslarda dopaminerjik aşırımın bu ilaçlar tarafından güçlendirilmesi rol oynar. • Tuberoinfundibuler dopaminerjik sistem tarafından hipotalamohipofizeal portal damarlar içine salıverilen dopamin, nörohormon görevi yapar ve ön hipofizden prolaktin, büyüme hormonu ve gonadotropin salgılanmasını inhibe eder.Noradrenalin

 • SSS’de noradrenerjik nöronların büyük bir kısmının somaları locus coeruleus (LC)’ta toplanmıştır.

 • Bu çekirdek, beyin ve omuriliğe uzanan noradrenerjik innervasyonun “santral”ını oluşturur.

 • SSS’de noradrenalinin majör metaboliti, 3-metoksi-4-hidroksifeniletilenglikol (MHPG)’dür. • MHPG çok liposolübl bir metabolittir ve beyin dokusundan kan dolaşımına kolayca geçer.

 • İdrar içinde atılan MHPG miktarı SSS’de noradrenalin metabolizma hızının güvenilir bir ölçüsüdür.

 • Halbuki, idrarla atılan vanililmandelik asit (VMA), normetanefrin ve noradrenalinin hemen hemen tümü periferden gelir ve periferik sempatik etkinliğin ölçüsü olarak değerlendilir.Fizyolojik önemi

 • Bu sistemin aktivasyonu ile ortaya çıkan davranış kalıbı kısaca; dikkat kesilme,korku veya alarm durumu diye özetlenebilir.

 • Anksiyete,tremor ve periferde sempatik hiperaktivasyon belirtileri bu davranışın öğelerini oluştururlar.

 • LC’den omuriliğin yan boynuzlarına inen noradrenerjik yolakların buradaki sempatik nöronları etkileyerek sempatik aktivasyon yapması muhtemeldir. • Opiyat abstinensi (yoksunluk) sendromu esnasında ortaya çıkan ve klonidin ile kontrol altına alınabilen sempatik hiperaktivitenin oluşmasında, LC’nin aracılık edebileceği ileri sürülmüştür.

 • LC’den omuriliğe inen noradrenerjik yolağın REM uykusu sırasında oluşan kas gevşemesinde rol oynadığı ileri sürülmüştür.

 • Majör depresyonlu bazı olgularda depresyon nedeni, beyinde noradrenerjik etkinliğin azalması olabilir.Adrenalin

 • Adrenerjik nöronlar SSS’de kısıtlı bir bölgede ve az sayıda bulunur.

 • Bu sinir uçlarının noradrenerjik uçlardan farkı, feniletanolamin N-metil transferaz (PNMT) enzimi içermeleridir, bu enzim noradrenalini adrenaline dönüştürür.

 • SSS’deki adrenerjik nöronların ruhsal durum ve davranışa olan katkıları tartışmalıdır.Serotonin

 • Serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT), beyindeki nörotransmiter ve nöromodülatör görevi etraflı bir şekilde incelenmiş bir monoamindir.

 • Serotonin, MAO (özellikle MAO A) enzimi tarafından 5-hidroksiindolasetik asit’e (5-HİAA) oksitlenerek inaktive edilir.

 • Serotonin salıverilmesinin arttığı durumlarda bu asitin vücut sıvılarındaki ve idrardaki miktarı yükselir. • Beyindeki serotonerjik nöronların büyük kısmı “raphe sistemi” içinde yerleşmiştir.

 • Serotonin reseptörlerinin halen SSS’de ve periferde 7 tipinin varlığı gösterilmiştir (5-HT1-7).

 • 5-HT3 reseptörler, reseptörle kenetli iyon (sodyum) kanalı niteliğinde, diğerlerinin hepsi G-proteini ile adenilat siklaza veya fosfoinozitidaz ya da potasyum kanallarına pozitif veya negatif şekilde kenetli membran reseptörleridir.Fizyolojik rolü

 • Beyindeki serotonerjik sistemin, normal davranış kalıbının sürdürülmesine katkısı vardır.

 • Majör depresyon olgularının bir alt grubunda, bu klinik durumun SSS’de serotonerjik sistemin hipoaktivitesine bağlı olduğu ileri sürülmüştür.

 • Amfetamin ve kokain gibi hiperaktivite ve pozitif pekiştiri (keyif artması) yapan ilaçlar, n.accumbens ve striatumda serotonin salıverilmesini de artırırlar. • Serotonin panik ve anksiyete bozukluklarında rol oynayabilir.

 • Beyinde serotonin salıverilmesini artıran ve reuptake’ini azaltan fenfluramin, duyarlı kimselerde anksiyete reaksiyonu oluşturabilir.

 • Serotonerjik sistemin

 • “uyanıklık→NREM uyku→REM uyku” siklusunun düzenlenmesine de katkısı vardır, bu nedenle uyku fizyolojisinde rol oynar. • Fenfluramin, onun aktif izomeri olan deksfenfluramin iştah kesici etki yapar.

 • Serotonerjik etkinliğin artması, prolaktin ve ACTH salgılanmasını belirgin şekilde artırır.Asetilkolin

 • SSS’de asetilkolin yaygın olarak bulunan bir nörotransmiterdir.

 • Kolinerjik reseptörler;

 • Periferde olduğu gibi SSS’de de kolinerjik reseptörlerin 2 tipi olan muskarinik ve nikotinik reseptörler bulunur.

 • Muskarinik reseptörler daha fazla ve daha yaygındır.

 • SSS’de muskarinik reseptörlerin 5 tipi vardır. • Alzheimer hastalığında korteksin ve hipokampusun M2 reseptörlerinin, buralardaki kolinerjik sinir uçlarının kısmen yıkılması nedeniyle azaldığı gösterilmiştir.

 • Nikotinik reseptörler, pentamerik bir protein yapısının ortasında Na+ kanalını içerir, kanalla reseptör direkt olarak kenetlenmiştir ve muskarinik reseptörlerin aksine arada bir transdüksiyon mekanizması bulunmaz.Fizyolojik önemi

 • Asetilkolin ekstrapiramidal sistemin dengeli çalışmasında rol oynar.

 • Korteks ve hipokampusda kolinerjik nöronların öğrenme ve bellekle ilgili olaylara katkısı vardır.

 • Duygudurumun dengeli bir şekilde sürdürülmesinde rol oynar. Bir hipoteze göre, kolinerjik/dopaminerjik dengenin kolinerjik etkinliğin lehine bozulması depresyona yol açar. • Kolinerjik sistemin, uyanıklık halinin sürdürülmesine ve uykunun REM döneminin başlatılmasına katkıda bulunduğu ileri sürülmüştür.

 • Hipotalamik kolinerjik nöronlar ile onların etkilediği nikotinik reseptörlü nöronlar ön ve arka hipofizin endokrin fonksiyonunun düzenlenmesinde rol oynarlar.

 • Kolinerjik agonistlerin veya fizostigmin’in intraserebroventriküler veya intratekal verilmesi antinosiseptif (analjezik) etki oluşturur.Histamin

 • Beyinde histamin kısmen mast hücreleri içinde ve kısmen de histaminerjik nöronlar içinde bulunur.

 • Deney hayvanlarında intraserebroventriküler injeksiyonu şu etkilere neden olur:

 • -Sempatik merkezlerin aktivasyonu

 • -Vazopressin salgılanmasında artış

 • -EEG’de delta aktivitesinde artış.2.Amino asit nöromediyatörler

 • SSS’ndeki sinapsların %60’dan fazlasında sinaptik aşırıma amino asid nöromediyatörlerin aracılık ettiği düşünülür.

 • Tek nöron düzeyindeki etkilerinin niteliğine göre ikiye ayrılırlar:

 • i)İnhibitör amino asitler: GABA (gama-aminobütirik asit), glisin, taurin ve prolin.

 • İİ)Eksitatör amino asitler: Glutamat ve aspartat.GABA (gama-aminobütirik asit)

 • GABA salıveren (gaberjik) nöronlar beyinin ve daha az olarak omuriliğin her tarafına yayılmışlardır.

 • Çoğu kısa ara nöronlardır.

 • Beyinin ana inhibitör nöromediyatörüdür.

 • GABA, gaberjik sinir uçlarında glutamik asitin dekarboksillenmesiyle yapılır.

 • Sitoplazmaya geçen GABA, GABA transaminaz (GABA-T) enzimi tarafından süksinik semialdehite yıkılır. • GABAerjik reseptörlerin alt-tipleri:

 • A)GABA-A reseptörleri veya reseptör kompleksleri klasik postsinaptik GABA reseptörleridir. Oligomerik bir protein kompleksi içinde klorür kanalı içermeleridir. Bu, inhibitör nöromediyatör olmasının esasını teşkil eder. • Tipik bir GABA-A reseptör kompleksi üzerinde en az aşağıdaki bağlanma yerleri veya reseptörler bulunur:

 • I)GABA-A reseptörü:GABA, musimol ve izoguvasin gibi agonistleri ve kompetitif antagonist olan bikukulin’i selektif olarak bağlar.

 • II)Benzodiazepin reseptörü:Benzodiazepin türevi ilaçları, onların agonistlerini ve antagonistlerini selektif olarak bağlar. • III)Barbitürat-pikrotoksinin reseptörü:Barbitüratları ve onların kompetitif antagonisti olan pikrotoksinin’i selektif olarakbağlar.

 • IV)GABA-A reseptör kompleksi üzerinde etanol, ivermektin (bir antihelmintik ilaç), bazı steroidler ve pirazolopiridinler için de bağlanma yeri bulunur. • B)GABA-B reseptörleri:

 • 3-aminopropilfosfonik asid (3-APFA) tarafından selektif olarak aktive edilen ve iyon kanalı niteliğinde olmayan reseptörlerdir.

 • Genellikle presinaptik uçlarda (glutamerjik ve somatostatinerjik uçlar gibi) heteroreseptör olarak veya GABAerjik uçlarda otoreseptör olarak bulunurlar ve adıgeçen nöromediyatörlerin salıverilmelerinin inhibisyonuna aracılık ederler. • Sinaps düzeyinde, GABA-mimetik etki aşağıdaki mekanizmalarla meydana getirilir:

 • I)GABA reseptörleri üzerinde direkt agonist etki

 • II)Endojen GABA’nın reseptöre bağlanmasının fasilitasyonu:Bu etki benzodiazepinler, barbitüratlar ve etanol tarafından oluşturulur. • III)GABA-T enziminin inhibisyonu:Yeni bulunan vigabatrin, GABA-T’yi irreversibl olarak inhibe eder.Bu madde kan-beyin engelini aşar, sistemik olarak uygulandığında SSS’de GABA düzeyinde belirgin ve uzun süren yükselme yapar.

 • IV)GABA salıverilmesinin ve postsinaptik bağlanma yerlerinin artırılması.Fizyolojik önemi

 • GABA’nın en önemli fizyolojik özelliği, beyinin en yaygın inhibitör nöromediyatörü olmasıdır.

 • SSS’de GABA düzeyinin azaltılması veya reseptörlerinin inhibisyonu hiperrefleksi, hipereksitasyon ve konvülsiyon oluşturur.

 • Beyinde GABA düzeyini yükselten ilaçlar ise antikonvülsan etki yaparlar.Glisin

 • Omurilik ve beyin sapında yer alan önemli bir inhibitör nöromediyatördür.

 • Omurilik gri maddesindeki ara nöronların büyük bir kısmını glisinerjik nöronlar ve daha az bir kısmını gabarjik nöronlar oluşturur.

 • GABA gibi inhibitör etkinlik gösterir. • GABA’dan farkı, yaptığı inhibisyonun bikukulin ile değil, diğer bir konvülsan madde olan striknin tarafından inhibe edilmesidir.

 • Glisin reseptörü, GABA reseptörü gibi, membranda klorür kanalları ile kenetlenme gösterir. • Striknin, glisin’in etkisini reseptör düzeyinde değil, klorür kanalı düzeyinde antagonize eder.

 • Tetanus toksini sinir uçlarından glisin salıverilmesini inhibe ederek konvülsiyon yapar.Glutamik asit

 • Beyin ve omurilikte bulunan eksitatör bir nöromediyatördür.

 • Halen en fazla incelenmiş olan glutamat reseptörleri, NMDA (N-metil-D-aspartat) reseptörleridir.

 • Nöronlar üzerinde postsinaptik yerleşim gösterirler.

 • Bu reseptörler bir kanal proteini (katyon veya Ca2+ /Na+ kanalı) ile kenetlenmişlerdir. • Katyon kanalı; Mg2+ ve fensiklidin ve benzerleri tarafından voltaja-bağımlı bir şekilde bloke edilir.

 • Glisin ise iyon kanallarının açılmasını fasilite eder; fizyolojik olarak glutamatın ko-agonisti diye nitelendirilir.

 • Çinko iyonu, glisinin etkisini azaltır.

 • Doğal poliaminler, glutamatın etkisini glisinin yaptığı gibi artırırlar. • Bazı öğrenme ve bellek olaylarında rol oynadıkları sanılmaktadır.

 • Serebral veya spinal iskemi sırasında iskemik bölgedeki sinir uçlarından aşırı miktarda glutamat ve aspartat salıverilmesi sonucu, NMDA reseptörlerinin aşırı aktivasyonu ile reseptörlere bağlı iyon kanallarından nöronların içine aşırı miktarda Ca++ girmesinin nöronlarda nekroza (eksitotoksisiteye) neden olduğu ileri sürülmüştür. • Gerek kompetitif ve gerekse non-kompetitif NMDA reseptör antagonistlerinin antiepileptik, nöroprotektif ve anksiyolitik ilaç olarak tedavide kullanılma potansiyelleri vardır.3.Peptit yapılı nöromediyatörler P maddesi (substance P) ve diğer taşikininler

 • P maddesinin periferden gelen ve nosiseptif uyarıları SSS’ne taşıyan primer duyusal nöronların akson uçlarında glutamat ile birlikte bulunduğu gösterilmiştir.

 • Ağrılı impulsların duyusal birinci nörondan duyusal ikinci nörona taşınmasını sağlar. • İntradermal injekte edilen histaminin yaptığı Lewis’in üçlü cevabında olduğu gibi, akson refleksi ile cilt damarlarında oluşan vazodilatasyondan da sorumludur.

 • Omurilikte nöromodülatör görevi de yapar; omurilik nöronlarında glutamatın eksitatör etkisini artırır.

 • P maddesi, nöron düzeyinde genellikle eksitatör etki yapar.Endojen opioid peptitler

 • SSS’deki üç opioid peptid grubu (sistemi) şunlardır:

 • I)POMK sistemi:Bu grupta β-endorfin adlı opioid peptid bulunur. Β-endorfin mü reseptörlere yüksek afinite gösterir.

 • II)Pro-enkefalin A sistemi:Bu grupta bulunan başlıca endojen opioid peptidler met-enkefalin ve lö-enkefalin’dir.

 • III)Pro-enkefalin B (prodinorfin) sistemi:Bu prekürsörden oluşan başlıca opioid peptidler; dinorfin A(1-17), dinorfin A(1-8), dinorfin A(1-19), dinorfin B(1-13),rimorfin, α-neo-endorfin ve β-neo-endorfin’dir. Opiyat reseptörlerinin kappa türüne yüksek afinite gösterirler.Opiyat (opioid) reseptörleri

 • 1.µ (mü), yeni adıyla OP3 reseptörler: β-endorfin’in ve morfin’in yüksek afiniteli şekilde bağlandığı reseptörlerdir. Morfinin supraspinal analjezik etkisine aracılık ederler.

 • 2.δ (delta), yeni adıyla OP1 reseptörler:

 • Enkefalinlere selektif olan reseptörlerdir. Heyecan ve duygulanım ile ilgili ruhsal olayların ve kognitif fonksiyonların oluşmasında ve düzenlenmesinde rol oynayan limbik sistemdeki nöronlar bu tür reseptörlerden zengindir. • 3.K (kappa), yeni adıyla OP2 reseptörler:

 • Serebral kortekste bulunan kappa reseptörler, morfin ve benzeri opioidlerin yaptığı sedasyonda ve omuriliktekiler spinal analjezide ve bu arada morfin ve morfin-benzeri ilaçların intratekal veya epidural verilmesi ile meydana gelen analjezide rol oynarlar.

 • Yukarıda belirtilen üç opioid reseptör türünün nalokson’a afinitesi farklıdır, bu reseptörler nalokson tarafından aşağıdaki duyarlılık sırasına göre bloke edilirler:

 • µ > δ > KAdenozinerjik nöromodülatör sistem

 • Adenozin çeşitli nörotransmiterlerin sinir uçlarından salıverilmesini inhibe eder.

 • Ayrıca postsinaptik membranın eksitatör nöromediyatörlere duyarlılığını azaltır.

 • Adenozin hipokampus, serebral korteks ve serebellar korteksteki sinapslarda önemli bir inhibitör nöromediyatör olması muhtemeldir.Nitrerjik sistem

 • Nöral NO periferik ve santral sinir sistemindeki sinapslarda aşırımın modülasyonunda rol oynar.

 • Hipokampusta, glutamatın NMDA reseptörlerini aktive etmesi sonucu nöronlardan salıverilen NO, NMDA reseptörleri tarafından tetiklenen uzun süreli potansiyalizasyonu (LTP) güçlendirir.

 • NMDA reseptörlerinin aktivasyonu sonucu NO salıverilmesinin artması fizyolojik düzeyde bellek ve öğrenme performansını artırır. • NO’nun omurilik arka boynuzunda ağrılı impulsların aşırımını modüle ettiği (potansiyalize ettiği) bulunmuştur. Bu bölgede NO birikmesi hiperaljeziye neden olur.

 • NO’nun diğer bir santral etkisi, beyin kan akımının lokal düzenlenmesidir; NO çevredeki damarları genişletir.Nörosteroid sistem

 • Esas olarak oligodendrosit türü glia hücreleri tarafından ve ufak ölçüde olmak üzere nöronlar tarafından kolesterolden sentez edilip salıverildikleri bulunmuştur. Bunlara nörosteroidler denir.

 • İlk bulunan nörosteroidler pregnenolon ve dehidroepiandrosteron ve bunların sülfat konjügatlarıdır. • GABA A reseptörü-klorür kanalı kompleksi ve glisin reseptörü-klorür kanalı kompleksi üzerindeki steroid bağlanma yerlerinin belirli bazı nörosteroidler tarafından aktivasyonu, GABAerjik ve glisinerjik inhibitör etkinliği artırarak sedasyon, antiepileptik ve anksiyolitik etkinlik meydana getirir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə