1 Aşağıdakı sıralardan hansında yalnız üzvi gübrələr verilmişdirYüklə 88,6 Kb.
tarix05.05.2018
ölçüsü88,6 Kb.
#41490

Qəbələ Peşə məktəbi

Aqronomiyanin əsaslari fənnindən

test suallari

1. Hansı gübrə kalium və fosforlu gübrəni eyni zamanda əvəz edə bilər?


A. kalium nitrat

B. ammonim fosfat

D.quş zılı

E. ocaq külü

2. Hansı gübrə meyvələrin məhsuldarlığını artırır?

A. kaliumlu

B. fosforlu

C. azotlu və kaliumlu

D. azotlu

3. Hansı torpaq daha münbit hesab olunur?


A. sarı

B. qara


C. gilli

D. qəhvəyi


4. Hansı mineral gübrə tez həll olur?
A. azotlu və kaliumlu

B. azotlu gübrə

C. fosforlu

E. kaliumlu


5. Əlavə yemləmə nəyə deyilir?

A. yayda verilməsinə

B. hər həftə verilməsinə

C.böyümə dövründə verilməsində

D. böyümədən əvvəl gübrə verilməsinə


6. Nə üçün bəzi torpaqlar quruyur?
A. gübrələr çatışmadıqda

B. rütubət çatışmadıqda

C. onu yumuşaltmadıqda

D. uzun müddət bitki becərilmədikdə


7. Bitkinin köklərinin tənəffüs etməsi nəticəsində hansı dəyişikliklər baş verir?

A. kökdəki hüceyrələr meristina vəziyyətini alır?

B. köklər formasını dəyişir

C. bitkinin inkiçafı güclənir

D. bitki inkişafdan qalır
8. Yağışın az yağması nəticəsində.... Fikri tamamla
A. bitki yaxşı tənəffüs edir

B. bitkilərin məhsuldarlığı artır

C. çox su tələb edən bitkilərin məhsuldarlığı azalır

D. torpaq yumuşalır

9. Qardığalını neçə sm-də əkmək olar?
A. 1-2

B. 7-8


C. 2-4

D. 5-6
10. Günəbaxan cərgələrinin arasında nə qədər məsafə olar?


A. 30-40

B. 7-8


C. 50-60

D. 13-15
11. Payızlıq buğda nə vaxt əkilir?


A. payızda

B. yayda


C. yazda

D. ilin istənilən fəsilində

12. Toxumlar cücərən zaman endosperimdə olan nişasta nəyə çevrilir?
A. suya

B. buxara

C.ehtiyat qida maddəsinə

D. şəkərə

13. Buğda dəninin cücərməsi üçün nə lazımdır?

A. rütubət

B. istilik

C. hava


D. rütubət,hava,istilik
14. Nə üçün toxumu əkməmişdən əvvəl yaxşı qurutmaq lazımdır?

A. meyvəyanlığı toxumun qabığından ayrılsın deyə

B. toxumu yaş əkmək lazımdır

C. kökcük kok salsın deyə

D. su keçirməyən pərdə parçalansın deyə
15. Qələm calağının hansı növləri var?
A. sadə,yarma,qabıqaltı ydirmə,qabıqaltı

B. geydirmə,qabıqaltı

C. çəp calağı,qələm calağı

D. sadə,geydirmə


16. Calaq nəyə deyilir?

A. bitkinin böyüməsinə

B. bir bitkinin budağının o biri bitkiyə köçürülməsi nə deyilir

C. suyun udulması

D. bitkinin qurumasına deyilir
17. Vegetativ çoxalma nəyə deyilir?
A. kök,meyvə və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin becərilməsinə vegetativ çoxalma deyilir

B. kök,oduncuq və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin becərilməsinə vegetativ çoxalma deyilir

C. kök,gövdə və yarpaq vasitəsilə bitki fərdlərinin becərilməsinə vegetativ çoxalma deyilir

D. kök,oduncuq və çiçək vasitəsilə bitki fərdlərinin becərilməsinə vegetativ çoxalma deyilir


18. Calağın əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
A. meyvələrə dad verir

B. meyvənin keyfiyyəti pisləşir

C. calaq bitkilərin şaxtalara və quraqlığa dəvamlığını,məhsuldarlığını artırır

D.meyvənin rəngi gözəl olur


19.Taxıllar fəsiləsinin küləş olmayan nümayəndəsi hansıdır?
A. buğda

B. arpa


C. çovdar

D. qarğıdalı


20. Alaq otları mədəni bitkiləri nələrdən məhrum edir?
A. yalnız işıqdan məhrum edir

B. havadan məhrum edir

C. heç bir şeydən məhrum etmir

D. sudan,işıqdan qida maddələrindən məhrum edir


21. Mədəni bitkilər hansılardır?
A. mədəni bitkilər insan tərəfindən becərilən bitkilərdir

B. mədəni bitkilər öz-özünə bitən bitkilərdir

C. alaqlar mədəni bitkilərdir

D. dənli bitkilər mədəni bitkilərə aid deyil


22. Parazitlər nəyə deyilir?


 1. həyatlarını hər hansı bir digər canlıların hesabına təmin edən və həmin canlını zəiflədən orqanizmdir

 2. həyatlarını öz hesablarına təmin edən orqanizmdir

 3. heç bir canlı ilə əlaqəsi olmayan orqanizmlərdir

 4. başqa canlıları daha da gücləndirən orqanizmlərdir

23. Normal şum hansı dərinlikdə aparılır?
 1. 18-22

 2. 24-26

 3. 13-15

 4. 28-30

24. Kultivasiya nəyə deyilir?


A.torpağı çevirərək yumuşaltmağa

B. torpağı çevirmədən yumuşaltmağa və eyni zamanda alaqları kəsməyə

C. yalnız alaqları kəsməyə

D. torpağı çevirərək yumuşaltmağa və alaqları kəsməyə


25. Mallama hansı dərinlikdə torpağı yumuşaldır və kəsəkləri xırdalayır?

A.8-9


B. 3-4

C. 10-15


D. 6-7
26. Dondurma şumu nə zaman aparılır?
A.yazda

B. yayda


C. qışda

D.payızda


27. Əsas şumu əkənə qədər neçə ay sərbast buraxılmalıdır?


 1. 1-2 aydan daha çox

 2. 1 aydan az

 3. 10-15 gündən sonra

 4. 20-25 gündən sonra

28. Yüksək məhsuldarlıq götürmək istəyən bağbanlar nə etməlidirlər?


A. süni tozlanma etməlidirlər

B. bu ancaq bitkinin özündən aslıdır

C. süni güllər yaradılmalıdır

D. arı pətəkləri qoyulmalıdır


29. Suvarmanın neçə növü var? 1. 1

 2. 3

 3. 6

 4. 10

30. Hansı bitkinin sələf bitki adlandırırlar?
 1. eyni tarlada keçənil becərilən bitkini

 2. müxtəlif tarlada keçənil becərilən bitkini

 3. eyni tarlada bu il becərilən bikini

 4. müxtəlif tarlada bu il becərilən bitkini

31. Yazlıq dənli bitkilər xususiyyətlərinə görə neçə qurupq bölünür?
 1. 5

 2. 2

 3. 3

 4. 4

32. Torpağın su xassələri nələrdən ibarətdir?
 1. su saxlama qabiliyyətidən ibarətdir

 2. buxarlandırma qabiliyyətindən ibarətdir

 3. su keçirmə qabiliyyətindən ibarətdir

 4. sukeçirmə,su saxlama və buxarlandırma qabiliyyətindən ibarətdir

33. Torpağın istilikudma qabiliyyəti nədir?
 1. torpağın günəş şuallarının enerjisindən qızma qabiliyyətidir

 2. soyuma qabiliyyətidir

 3. torpağın günəşin şualarını udma qabiliyyətidir

 4. torpağın günəşin şualarını əksetmə qabiliyyətidir

34. Kənd təsəfüratı bitkiləri zərərvericilərinə əsasən hansı həşaratlar aiddir?
 1. yalnız gənələr

 2. yalnız ilbizlər

 3. gənələr nematodlar,ilbizlər və gənəciklər

 4. yalnız gənəciklər

35. Zərərverici və xəstəliklərə mübarizə üsulları hansılardır?


A.aqrotexniki,bioloji,kimyəvi,karantin

B. yalnız aqrotexniki

C. yalnız bioloji

D. yalnız kimyəvi


36. Dərin şum hansı dərinlikdə aparılır?


 1. 20-23

 2. 25-35

 3. 23-24

 4. 40-50

37. Vərdənələmə nə üçün tələb olunur?
 1. torpaqda hava məsamələri çoxaltmaq üçün

 2. torpaqda iri hava məsamələri azaltmaq üçün

 3. torpaqda hava məsamələri olmaması üçün

 4. torpaqda iri hava məsamələri saxlamaq üçün

38. Manqan çatışmamazlığı bitkilərə necə təsir edir?
 1. bitkilər daha yaxşı inkişaf edir

 2. xlorofilin əmələ gəlməsi və bitkilərin böyüməsi ləngiyir

 3. bitkiyə heç biri təsir etmir

 4. xlorofilin əmələ gəlməsi daha da güclənir

39. Verilmə vaxtına görə gübrələmə neçə dəfə tətbiq edilir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

40. Aşağıdakı sıralardan hansında yalnız üzvü gübrələr verilmişdir?
 1. peyin,kül,azotlu gübrə,kaliumlu gübrə

 2. fosforlu,quş zılı,torf,kül

 3. torf,çürüntü,fosforlu gübrə

 4. torf,çürüntü,peyin,quş zılı

 5. azotlu,fosforlu,kaliumlu

41. Konvayer üsulu nədir?

A)yığım işlərin təşkilinin ən əlverişsiz üsuludur

B)yığım işlərin təşkilinin ən əlverişli və qənaətli üsuludur

C)yığım işlərin təşkilinin ən qənaətsiz üsuludur

D)yığım işlərin təşkilinin ən əlverişsiz və qənaətsiz üsuludur


42. X.romosom nədir?
A. hüceyrənin bölünən hissəsidir

B. irsi əlaməti hüceyrədən hüceyrəyə ötürən cisimcikdir

C. nüvənin membranıdır

D. plastiddir


43. Sitoplazmanın hərəkətini hansı hüceyrələrdə müşahidə etmək olar?
A. pambıqın uzun lifli hüceyrələrində

B. elodeyanın yarpaq hüceyrələrində

C. kətan lifi hüceyrələrində

D. soğan pərdəsi hüceyrələrində


44. Biri sitoplazmaya aid deyil?


 1. sitoplazmanın başqa adı membrandır

 2. sitoplazma hərəkət edə bilir

 3. rəngsizdir və qatıdır

 4. həlməşiyə bənzər şəffaf məhluldur

45. Yaşıl plastidlər hansılardır?


A. xromoplastlar

B. leykoplastlar

C. inoroplastlar

D.xloroplastlar


46. Hansı plasdidlər bitkiyə yaşıl rəng verir?
 1. xromoplastlar

 2. xloroplastlar

 3. heç biri

 4. leykoplastlar

47. Əlavə zoğlar başlanğıcını hansı tumurcuqdan götürür?
 1. təpə tumurcuq

 2. qoltuq tumurcuq

 3. pulcuq tumurcuq

 4. yatmış tumurcuq

48.Torpaqda temperator neçə dərəcə c olmalıdır ki,kartof bol məhsul versin?
 1. 19-21

 2. 21-31

 3. 12-15

 4. 19-29

49. Bitkini yandırdıqdan sonra qalan kül nədir?
 1. üzvi maddələr

 2. su

 3. nişasta

 4. qeyri-üzvi maddələr

50. Üzvi maddələr bitkinin hansı hissəsi ilə bütün orqanlara çatdırılır?
 1. ələyəbənzər borular vasitəsilə

 2. gövdənin floema qatındakı liflərlə

 3. kökün yaratdığı təzyiqlə

 4. oduncaqdakı liflərlə

51. Yarpaqlarda hazırlanan üzvi maddələr nəyin vasitəsilə bitkinin bütün orqanlarına axır?
 1. özək

 2. zoğ

 3. ələyəbənzər borular

 4. mərcimək

52. Rütubət sevən bitkilər necə adlanır?
 1. sukkulent

 2. hidrofillər

 3. mezofitlər

 4. kserofitlər

53. Quraqlığa dəvamlı bitkilər necə adlanır?
 1. mezofit

 2. sukkulent

 3. kserofit

 4. hidrofit

54. Bitkidə tənəffüs prosesi getmədikdə nə baş verir?
 1. yalnız rəngi solur

 2. su buxarlanır

 3. bitki məhv olur

 4. xloroplastlar kiçilir

55. Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr necə əmələ gəlir?


A. fotosintez prosesində qeyri-üzvi maddələrdən sintez olunması nəticəsində və həmçinində burada günəş işığı,

Su və karbon qazının böyük rolu vardır

B. təkcə günəş işığı nəticəsində

C. günəş işığı və karbon qazı nəticəsində

D. təkcə su nəticəsində
56. Oturaq yarpaq nəyə deyilir?


 1. saplağı olan yarpağa

 2. saplağı olmayan yarpağa

 3. uzun saplağı olan yarpağa

 4. qısa saplağı olan yarpağa

57. Zoğ nəyə deyilir?
 1. yarpağın və ya tumurcuğun gövdəyə birləşdiyi yerə

 2. yarpaq ilə ondan yuxarıda yerlışmiş buğumarası hissə arasında qalan bucağa

 3. yarpaqlar töküldükdən sonra qoltuqtumurcuqlarının altında tökülmüş yarpaqların yerinə

 4. üzərində yarpaqlar və tumurcuqlar olan gövdənin cavan hissəsidir

58. Böyümə nöqtəsi hansı toxumadan ibarətdir?
 1. törədici toxma

 2. örtücü toxma

 3. ötürücü toxma

 4. birləçdirici toxma

59. Təpə tumurcuğunun zoğa nə kimi faydası vardır?
 1. bitki şaxələnir

 2. zoğdakı yarpaq çapığının itməsinə səbəb olur

 3. onun heç bir faydası yoxdur

 4. bitki uzununa böyüyür

60. Buğum nəyə deyilir?
 1. yarpağın və ya tumurcuğun zoğa birləşdiyi yerə

 2. zoğun surətlə böyüməsinə

 3. üzərində yarpaqlar və tumurcuqlar olan gövdənin cavan hissəsinə

 4. yarpağın və ya tumurcuğun gövdəyə birləşdiyi yerə

Düzgün cavablarTestin №

Düzgün cavab

E

B

B

A

C

B

C

C

B

C

A

D

D

D

A

B

C

C

D

D

Testin №

Düzgün cavab

A

A

A

B

D

D

A

D

B

A

B

D

C

C

A

B

B

B

C

D

Testin №

Düzgün cavab

B

B

B

A

D

B

D

A

A

B

C

B

C

C

A

B

D

A

D

A

Yüklə 88,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə