1. Jalpaq qurtlar tipi ushin ta’n bolg’na belgilerdi tabin?Yüklə 37 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü37 Kb.
#81466
7-kl 4
3144 20.03.2019, 3144 20.03.2019, 3144 20.03.2019, Mustaqil ish, Kibr jinoyatlar

1.Jalpaq qurtlar tipi ushin ta’n bolg’na belgilerdi tabin?
1-denesi nurli simmetriyag’a iye 2-denesi eki ta’repleme simmetriyag’a iye 3-as sin’iriw bo’lip shig’ari organlari rawajlang’an 4-as sin’iriw organlari joq bolip ketken 5-seziw jinisiy organlari rawajlang’an 6-tiykarinan 3 klasqa bo’linedi 7-tiykarinan 2 klasqa bo’linedi
A) 2,3,5,6 B)1,4,5,7 C)1,3,5,6 D)2,4,5,7
2.Kirpikli qurtlar klasina tiyisli bolg’an mag’lumatlardi tabin’?
1-formasi jalpaq 2-formasi japiraq ta’rizli 3-denesi mayda kirpiksheler menen qaplang’an 4-denesi kirpikli kutikula menen qaplang’an 5-ten’iz ha’m dusshi suwlarda erkin jasaydi 6-aqpaytug’in suwlarda jasaydi 7-parazitli etedi 8-wa’kili-aq planairiya 9-wa’kili bawir qurti
A) 1,4,6,9 B)2,3,5,8 C)2,4,6,8
D)2,3,5,7
3.Aq planariyanin’ jasaw orinin duris tabin’?
1-da’rya ha’m ko’llerdin’ tu’binde tirishilik etedi 2-da’rya ha’m ko’llerdin’ jag’alarinda tirishilik etedi 3-saylardin’ tu’binde jatqan tas ha’m japiraqlar astinda da ushiratiw mu’mkin 4-ha’wizler tu’bindegi tas ha’m japiraqlar astinda ushiratiw mu’mkin
A) 1,4 B)2,3 C)1,3 D)2,4
4. Aq planariyanin’ sirtqi du’zilisine ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
1-denesinin’ uzinlig’I 3-4 sm, denesinin’ uzinlig’I 2-3sm 3-aqshil ku’l ren’li 4-aqshil ko’k ren’li 5-eki kelte o’simshege uqsas qarmalawshilari bar 6-qarmalawshilari seziw organina kiredi 7-eki qara noqat tu’rindegi ko’zsheleri bar 8-eki qara domalaq ko’zsheleri bar 9-ko’zleri seziw organlarinakiredi 10-denesinin’ sirti bir qabat kirpikli kutikula menen qaplang’an 11-denesi bir qabat kirpikli epiteliy menen qaplang’an
A) 1,4,6,9,11 B)2,3,5,8,11 C)2,3,5,7,9 D) 2,3,5,7,11
5. Aq planariya qalay ha’reket etedi?
A) kirpikleri menen ju’zedi B) burali C) vinke uqsap D)kirpikleri menen jiljip
6. Aq planariyanin’ dene simmetriyasina tiyisli belgilerdi tabin’?
1-radial simmetriyag’a iye 2-eki ta’repleme simmetriyag’a iye 3-denseinen tuwri siziq o’tkerilse qarmalawshilarinan ten’ bo’leklerge bo’linedi 4-denesinin’ ortasinan tuwri siziq o’tkerilse densei usi siziqtin’ eki ta’repinde ten’dey jaylasadi
A) 1,4 B)2,3 C)2,4 D)1,3
7.Aq planariyanin’ as sin’iriw sistemasina ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
1-awiz tesigi denesinin’ ushinda jaylasqan 2-awiz tesigi denesinin’ qarin bo’liminde jaylasqan 3-awiz qisqa jutqinshaq penen tutasqan 4-awiz uzin jutqinshaq penen tutasqan 5-jutqinshaqtan keyin eki tarmaqli ishek baslanadi 6-jutqinshaqtan keyin u’sh tarmaqli ishek baslanadi 7-ishekleridin’ birewi artqi ta’repine, ekewi alding’i ta’repine qarap ketedi 8-isheklerdin’ birewi denenin’ alding’I ta’repine, ekewi arqa ta’repine ketedi 9-awiz, jutqinshaq ha’m ishek as sin’iriw sistemasin payda etedi 10-awiz ha’m ishekler as sin’iriw sistemasin payda etedi
A) 2,3,6,7,9 B)2,3,6,8,9 C)1,4,8,9 D)2,4,7,8,9
8. Planariyanin’ as sin’iriw sisemasina tiyisli qaysi organlari rawajlanbag’an?
A) artqi ishek, sirtqa shig’ariw tesigi B)qaptal ishek, sirtqa shig’ariw tesigi C)jin’ishke ishek, artqi ishek D)sirtq shig’ariw tesigi, jin’ishke ishek
9. Planariyanin’ aziqlaniwina tiyisli bolg’an belgilerdi tabin’?
1-jirtqish haywan 2-parazit haywan 3-shayan ta’rizliler, shibin-shirkeyler lishinkalari, qurtlar menen aziqlanadi 4-mayda suw haywanlari baliq shabaqlari menen aziqlanadi 5-aziq isheginde sorilip, ishek tarmaqlari arqali denesine tarqaladi 6-aziq isheginde sorilip, sol jerde denesine tarqaladi 7-aziq qaldiqlari awiz tesigi arqali sirtqa shig’ariladi 8-aziq qaldiqlari sirtqa shig’ariw jollari arqali shig’ariladi
A) 1,3, 5,7 B)1,3,5,8 C)2,4,6,7 D)1,4,6,8
10. Aq planariyanin’ bo’lip shig’ariw sistemasina ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
A) aziq qaldiqlari awiz tesigi arqali sirtqi ortaliqqa shig’ariladi B)denesinin’ gewek toqimasinda jaylasqan C)ushi tuyiq ishek sistemasina iye D) aq planariya denesinde payda bolg’an ziyanli zatlar artiqsha suw menen birge iri tu’tiksheler ishine su’zilip o’tedi
11. Aq planariya denesindegi bo’lip shig’ariw sitemasina ta’n bolamag’an juwapti belgilen’?
A) denesinin’ gewek toqimasinda jaylasqan B) denesinin’ eki qaptal ta’repinde jaylasqan mayda tu’tiksheler arqali sirtqa shig’ariladi C) ushi tuyiq tu’tiksheler denesinin’ eki ta’repinde jaylasqan iri tu’tikshelerge birlesedi D) aq planariya denesinde payda bolg’an ziyanli zatlar artiqsha suw menen birge mayda tu’tiksheler ishine su’zilip o’tedi
12. Aq planariyanin’ nerv sistemasina ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
1-eki nerv tu’yinine iye 2-denesinin’ alding’I ta’repinde nerv tu’yinlerin payda etedi 3- denesinin’ keyingi ta’repinde nerv tu’yinlerin payda etedi 4-nerv tu’yinlerinen denenin’ keying ta’repine eki iri nerv talshig’I shig’adi 5-nerv tu’yinlerinen denenin’ alding’I ta’repine iri eki nerv talshig’I shig’adi 6-nerv kletkalari ha’m nerv talshiqlari birgelikte nerv sistemasin payda etedi
A) 1,2,5,6 B)1,2,5,6 C)1,2,4,6 D)1,2,3,6
13. Aq planariynin’ ha’r qiyli ta’sirlerdi seziw organlarin tabin’?
A) qarmalawshilar B) ko’zleri C) terisi D)kirpiksheleri
14. Aq palaniriyanin’ ko’zleri, qarmalawshilari ha’m terisi…dep ataladi?
A) nerv sistemasi B)bo’lip shig’ariw sistemasi C) as sin’iriw sistemasi D)seziw organlari
15. Eger planariyag’a birnarse tiyip ketse…
A) denesin domalaqlap aladi B) denesin sharg’a uqsatip aladi C) denesin jiyirip aladi D) denesin qisqartirip aladi
16. Aq palaniyanin’ denesinin’ alding’i-a ha’m keying-b ta’repinde jaylasqan organlarin tabin’?
1-nerv tu’yinleri 2-eki iri nerv 3-eki ishek tarmag’I 4-ko’zleri 5-isheklerdin’ bir tarmag’I 6-ma’yeklikler 7-qarmalawshilari 8-nerv stvoli
A)a-1,4,5,6,8 b-2,3,7 B)a-2,3,7 b-1,4,5,6,8
C)a-1,2,3,4 b-5,6,7,8 D)a-5,6,7,8 b-1,2,3,4
17. Aq planariyanin’ ma’yekliklerine tiyisli belgilerdi tabin’?
1-denesinin’ alding’I ta’repinde jaylasqan 2-eki analiq jinis organina iye 3-ma’yeklikten keyinrekte tuqimliqlar jaylasqan 4-ma’yeklikten aldinraqta tuqimliqlar jaylasqan 5-formasi quwiqshag’a uqsas 6-formasi sharg’a uqsas 7-ma’yek kletka jetilisedi
8-sprematazoidlar payda boladi 9-eki ma’yek jolina iye
A) 1,2,7,9 B)3,5,8 C)2,3,5,8 D)2,5,8
18. Aq planariyanin’ tuqimlig’ina ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
A) 1,2,7,9 B)3,5,8 C)2,3,5,8 D)2,5,8
19. Aq planariyanin’ tuqimlang’an ma’yek kletkalari… etip… ishine qoyadi.
A) pille, top-top B)top-top, pille C)top-top, topiraqqa D) top-top, suwlarg’a
20. Na duris pikirdi tabin’?
A) planariya denesinde bir waqitta eki tu’rli jinis kletkalari jetilisedi B) planariya germofrodit haywan C) planariya nerv stvolina iye emes D)planariya mayeklerin pillage qoyadi
21. Planariya ushin qolaysiz jag’daydi tabin’?
A) suwiq tuskende aziq jetispegende B)kislorod jetispegende, temteratura ko’terilgende C)temperature ko’terilgende, aziq jetispegende D) suw qurip qalg’anda, kislorod jetispegende
22. Aq planariyada qaysi waqitta regeneratsiya qa’siyetinen paydalanadi?
B)kislorod jetispegende, temteratura ko’terilgende C)temperature ko’terilgende, aziq jetispegende D) suw qurip qalg’anda, kislorod jetispegende
23. Aq planariya regenratsiya qalay boladi?
A) mayda bo’lekke bo’linedi, ba’r bir bo’lekten aq planariya rawajlanadi D) aq palanriyani 200 bo’lekke bo’lsek ha’r birinen planariya rawajlanadi C) planariya jaraqatlansa sol tez qayta tiklenedi D)ha’r bir organi o’z aldina regeneratsiya qa’siyetine iey
24. Soruwshi qurtlar klasina ta’n bolg’an uliwmaliq belgilerdi tabin’?
1-denesi jalpaq 2-denesi japiraq ta’rizli 3-qalin’ kutikula menen qaplang’an 4-denesi juqa kutikula menen qaplang’an 5-jetilisken da’wirinde omirtqalilarda parazitlik qiladi 6-jetiliskende omirtqasizlarda parazitlik qiladi 7-lichinkasi omirtqasizlarda parazitlik qiladi 8-lichinkasi omirtqalilarda parazitlik qiladi 9-tipik wa’kili bawir qurti 10-tipik wa’kili qaramal taspa qurti
A) 2,3,5,8,9 B) 1,4,6,7,10 C)2,3,5,7,9 D) 2,3,6,8,10
25. Bawir qurtinin’ sirtqi du’zilisine ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
1-denesinin’ uzinlig’I 3-4 sm, denesinin’ uzinlig’I 2-3sm 3-kirpikli epiteliy menen qaplang’an 4-denesi qalin’ kutikula menen qaplang’an 5-parazitlik etedi 6-erkin jasaydi 7-iri su’temiziwshiler bawirinda parazitlik etedi 8-iri su’temiziwshiler isheginde parazitlik etedi 9-eik sorg’ishqa iye 10-u’sh sorig’ishqa iye 11-araliq xojayini suw o’gizi 12-araliq xojayini qaramal
A) 1,4,5,7,9,11 B)2,3,6,7,12 C)1,3,5,7,9 D)1,4,5,7,9
26. Bawir qurti sorig’ishlari ja’rdeminde…jabisadi.
A) ishekke B)bulshiq telerde C)o’kpede D)o’t jollarinda
27. Bawir qurti ne menen aiqlanadi?
A) o’t suyiqlig’I B)ishekte sin’irilip baslag’an aziqliq C) qan D)A,C
28. Duris jaylastirin’?
1-awiz sorig’ishi 2-qarin sorig’ishi 3-awiz tesigi 4-uzin jutqinshaq 5-eki tarmaqli ishek 6-qisqa jutqinshaq
A) 1,3,6,5 B)1,2,3,4,5,6 C)1,2,3,6,5 D)2,3,6,5
29. Bawir qurtinin’ rawajlaniwinda qaysi da’wirler suwda o’tedi?
1-ma’yek 2-lichinka 3-cista 4-kirpikli lichinka 5-quyriqli lichinka 6-suw o’gizi organizminda jasawi 7-qan 8-bawir 9-ishek 10-o’t jollari
A) 2,3,4,5,6 B)1,2,4,5,8, C)2,3,5,8,9 D)1,3,6,8,9
30. Bawir qurti ishekte qaysi rawajlaniw da’wirlerino’tkeredi?
A) lichinka B) ma’yek C) cista D)lichinka, ma’yek
31. Bawir qurti rawajlaniwinin’ qaysi da’wirinde qannan o’tedi?
A) lichinka B) ma’yek C) cista D)lichinka, ma’yek
32. Baiw qurti lichinkasi qaysi waqitta kirpiklerin taslaydi?
A) suwg’a tu’skende B) suw o’gizi organizminen shiqqanda C) suw o’gizi denesine kirgende D)cista payda etende
33. Qaramal taspa ta’rizli qurtina ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
1-denesi kutikula menen qaplang’an 2-denesi kirpikli epiteliy menen qaplang’an 3-uzinlig’I 8-10m 4-uzinlig;I 5-10m 5-jetilgen da’wirinde adamda parazitlik etedi 6-jetilgende qaramaldin’ bawiri,bulshiq etlerinde parazitlik etedi 7-lichinkasi adamda parazitlik etedi 8-lichinkasi qaramaldin’ bawiri,bulshiq etlerinde parazitlik etedi 9-jin’ishke moyin. kishkene bas h’m 1000 shekem buwini bar
10-kishkene moyin jin’ishke bas h’m 1000 shekem buwini bar
A) 1,3,5,8,10 B)1,3,5,8,9 C)2,4,6,7,10 D)1,4,5,8,9
34. Aq planariya ha;m qaramal taspa ta’rizli qurti ushin uliwmaliq bolg’an belgilerdi tabin’?
A) jasaw orni B) bir klass wa’killeri C)parazitlik etedi D) germofodit haywan
35. Qaramal taspa ta’rizli qurtinin’ nozema menen uqsaalig’in tabin’?
A) jirtqish haywan B) a’piwayi du’zliske iye haywanlar C) as sin’iriw organlari joq D) germofrodit haywan
36. Qaramal taspa ta’rizli qurti ne menen aziqlanadi’?
A) qan B) o’t suyiwligi C) toqimalar D)ishekte sin’irile baslag’an aziq
37. Qaramal taspa ta’rizli qurtinin’ jinis sistemasin ta’n bolg’an belgilerdi tabin’?
1-ayrim jinisli haywan 2-germofrodit haywan 3-jinis sitemasi denesinin’ ha’r bir buwininda takirarlanip turadi 4-bir jup ma’yeklik, bir jatir ko’p sandag’I tuqimliqlar bar 5-ko’p ma’yekli eki tuqimliq ha’m bir jatirg’a iye 6-ma’yekke tolg’an birneshe buwin u’zilip ishekke tu’sedi 7-ma’yekke tolg’an birneshe buwin u’zilip qang’a tu’sedi
A) 2,3,4,6 B)2,3,5,6 C)1,4,5,7 D)2,4,5,6
38. Qaramal taspa ta’rizli qurtinin’ finnn da’wiri qaysi organizmde o’tedi?
A) adamda B) iri su’temiziwshilerde C)qaramalada D) u’y haywanlarinda
39. Qaramal taspa ta’rizli qurtinin’ eki ilmekli da’wiri qayjerde ha’m rawajlaniwdin’ qaysi da’wirinde o’tedi?
A) suw, ot-sho’p, lichinka B) suw o’t-sho’p, ma’yek C)qaramalda, lichinka D) qaramal ma’yek
40. Qaramal taspa ta’rizli qurtinin’ alti ilmekli da’wiri qayjerde ha’m rawajlaniwdin’ qaysi da’wirinde o’tedi?
A) suw, ot-sho’p, lichinka B) suw o’t-sho’p, ma’yek C)qaramalda, lichinka D) qaramal ma’yek
41. Qaramal taspa ta’rizli qurtinin’ finnasi qayjerde boladi?
A) ishekke B)bulshiq telerde C)o’kpede D)o’t jollarinda
42. Isheksiz kirpikli qurtlar-
A) jalpaq qurtlardin’ en’ a’yemmgisi B) en’ a’piwayi du’zilgeni C) duzilis a’piwayi D) parazit haywan
43. Japlaq qrtlar qaysi haywanlardan kelip shiqqan?
A) qamshililardan B) kirpiklilerden C)soriwshilardan D) ishek quwislilardan
44. Kirpikli qurtlar parazitlik etip jasawi menen….
A) du’zilisi a’piwayilasqan B)soriwshi qurtlar krlip shiqqan C)lenta ta’rizli qurtlar kelip shiqqan D) A,B,C


Yüklə 37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə