Poezja paradoksów paradoksy w poezjiYüklə 307,42 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix06.02.2018
ölçüsü307,42 Kb.
#26066
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Poezja paradoksów —

paradoksy w poezji

Poetycka teologia Jana Twardowskiego, 

Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy
NR 3235


Magdalena Ochwat

Poezja paradoksów —

paradoksy w poezji

Poetycka teologia Jana Twardowskiego, 

Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego — Katowice 2014
Redaktor serii: Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej

Ewa Jaskółowa

Recenzent

Krzysztof Biedrzycki

Redaktor: Małgorzata Pogłódek

Projektant okładki i stron działowych: Marcin Goldyszewicz

Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel

Korektor: Marzena Marczyk

Łamanie: Marek Zagniński

Copyright © 2014 by

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wszelkie prawa zastrzeżoneISSN 0208-6336

ISBN 978-83-8012-333-5

(wersja drukowana)ISBN 978-83-8012-334-2

(wersja elektroniczna)

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice

www.wydawnictwo.us.edu.pl

e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Ark. druk. 12.75. Ark wyd. 14,0.

Papier offset. III kl., 90 g.       Cena 28 zł (+ VAT)

Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K.

ul. Jacewska 89, 88-100 InowrocławSpis treści

Wstęp


Część pierwsza

Rozdział pierwszy

Paradoks  —  sprzeczność  —  aporia.  Wokół  dylematów  termino‑

logicznych

Wprowadzenie

W stronę definicji paradoksu

Aporetyczność sprzeczności — kryterium analiz paradoksu

Część druga

Rozdział pierwszy

Paradoksy słowa — Bóg i wiara w wierszach Jana Twardowskiego 

Wprowadzenie

Paradoksy Boga

Paradoksy wiary

Rozdział drugi

Paradoksy  poetyckiego  obrazowania  —  Ziemia  Święta  w  liryce 

Janusza Stanisława Pasierba

Wprowadzenie

Paradoksy czasu i przestrzeni Ziemi Świętej

Paradoksy świętych miast

Paradoksy egzystencji i człowieka Ziemi Świętej

9

29

2938

51

5959

62

9579

95

98110

1156

Spis treści

131

131


135

141


169

175


191

199


202

Rozdział trzeci

Paradoksy  poetyckich  porządków  świata  —  Judasz  w  liryce 

Wacława Oszajcy

Wprowadzenie

Sprawiedliwy i miłosierny

Paradoksy Judasza: „pomiędzy” lękiem a nadzieją

Postscriptum

Bibliografia

Indeks osobowy

Summary


Zusammenfassung


Wstęp

„Paradoksy — pisał Carl Gustav Jung w książce Psychologia a reli-gia  —  w  przedziwny  sposób  należą  do  największych  dóbr  ducho‑

wych  […],  a  wszystkie  wypowiedzi  religijne  zawierają  logiczne 

sprzeczności i zasadniczo niemożliwe stwierdzenia”

1

. Obserwację tę, niewątpliwie słuszną, potwierdza już pobieżna analiza języka, jakim 

posługuje się Biblia. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamen‑

cie,  w  tym  w  samej  nauce  Jezusa  Chrystusa,  odnajdujemy  wiele 

konstrukcji  opartych  na  sprzecznościach.  Stwierdzenia  takie,  jak: 

„ziarno,  jeśli  nie  obumrze,  nie  wyda  owocu”  (J  12,24),  „tak  ostatni 

będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt 20,16) czy „kto chce zna‑

leźć  swe  życie,  straci  je,  a  kto  straci  swe  życie  z  mego  powodu, 

znajdzie  je”  (Mt  10,38—39),  przeszło  dwa  tysiące  lat  tworzyły  pej‑

zaż chrześcijańskiej kultury i do dziś stanowią o rozpoznawalności 

charakteru  dyskursu  religijnego.  Dlatego  również  nauka  Kościoła, 

dogmaty — niepodważalne twierdzenia religijne — w nieunikniony 

sposób opierają się na paradoksie. Wystarczy wszak przywołać naj‑

ważniejsze  prawdy  wiary:  trzy  osoby  są  jednym  Bogiem,  Maryja 

jest  jednocześnie dziewicą  i  matką,  Bóg  jest  miłosierny  i  sprawied‑

liwy  zarazem,  zmarli  powstaną  z  martwych,  a  Chrystus  objawił 

się  w  postaci  Boga  Człowieka,  narodził  się  w  określonym  czasie 

oraz  miejscu  —  wieczność  spotkała  się  ze  śmiertelnością.  Chrześ‑

cijaństwo  cechuje  się  więc  znaczącym  nasyceniem  sprzecznościami 

i  nie  zawsze  dającymi  się  pojąć  paradoksami.  Z  takimi  konstruk‑

cjami  w  sposób  szczególny  stykają  się  kapłani,  rozważając  trudne, 

czasem  ukryte,  sensy  języka  Ewangelii.  Świadomość  sprzeczności 

w  istotny  sposób  wyznacza  ich  paradygmat  myślowy,  determinuje 

1

 C.G.  Jung:  Wprowadzenie  do  psychologiczno ‑religijnej  problematyki  alchemii.W: Idem: Psychologia a religia. Tłum. J. Prokopiuk. Warszawa 1970, s. 227—228.


10

Wstęp


ich refleksję o języku i słowie, która przekłada się na poetykę wypo‑

wiedzi, a czasem stanowi jej temat.

Nie  dziwi  więc,  że  omawiani  w  niniejszej  pracy  księża  poeci 

często  podkreślali  ważność  paradoksu  i  zachwycali  się  nim.  Jan 

Twardowski,  który  według  Bożeny  Chrząstowskiej,  najważniejszej 

badaczki  polskiej  poezji  kapłańskiej,  reprezentuje  pierwsze  poko‑

lenie nestorów i patronów kapłanów piszących wiersze

2

, twierdził:Lubię  piętrzyć  paradoksy;  miłości,  wiary,  śmierci  —  dotyczące 

wymiarów naszej egzystencji […]. Tylko język paradoksów może 

wypowiadać to, co przerasta nasz rozum, mówić o Bogu […]. Lubię 

humor jako jeden z paradoksów, sposób zaskoczenia, a jednocześ‑

nie wyraz pokory. Broni przed patosem

3

.Poezja  religijna  bliska  jest  też  tradycji  myślenia  paradoksalnego. 

Posługuje się ona poznaniem intuicyjnym, pozornie nielogicznym, 

a jednak niezwykle trafnym, docierającym szybko do sedna rzeczy. 

Taka poezja rodzi się z głębi człowieka […]. Dobre wiersze muszą 

być poszukiwaniem tajemnicy, posługiwać się językiem niedomó‑

wień, unikać patosu, z nutą humoru

4

.

Fascynacja  paradoksem  wydaje  się  w  przypadku  Twardow‑skiego  zrozumiała.  Księdzu  poecie  paradoks  pozwala  wypowiadać 

rzeczy  wykraczające  swym  formatem  poza  możliwości  ludzkiego 

rozumu  i  granice  poznania  —  bez  zbędnego  dystansu  czy  patosu, 

które uniemożliwiają bezpośrednie komunikowanie się. Deklarując, 

iż  lubi  „piętrzyć”  paradoksy,  poeta  uchyla  także  rąbka  tajemnicy 

swojego  filozoficznego  i  poetyckiego  warsztatu.  Ponieważ,  jak  sam 

twierdził, „to chyba po prostu myślenie paradoksalne, tzn. nieocze‑

kiwane, nieprawdopodobne, zbliża bardziej do tajemnicy niż inne”

5Poezja  posługująca  się  językiem  niedomówień  pozwala  mu  podjąć próbę wyrażenia niewyrażalnego — mówienia trafnie i o egzysten‑

cji, i o transcendencji, i o Bogu.

Twardowski  nie  jest  w  swojej  fascynacji  paradoksem  odosob‑

niony. Podobnie jak on, również Janusz Stanisław Pasierb, urodzony 

2

 Korzystam  z  podziału  poezji  kapłańskiej  według  B.  Chrząstowskiej.  Por. B.  Chrząstowska:  „Wierzę  wierszem”.  O  poezji  kapłańskiej.  W:  Religijne  aspekty  litera-

tury polskiej XX wieku. Red. M. Jasińska -Wojtkowska, J. Święch. Lublin 1997.

3

Poeta i paradoksy. Z J. Twardowskim rozmawiał M. Zieliński. „Nowe Książki” 1981, nr 1, s. 57.

4

 J.  Twardowski:  Łaską  zdumiony.  Moje  szczęśliwe  wspomnienia.  Warszawa  2002, s. 87—88.

5

 Z. Dolecki: Zawsze fascynował mnie cud życia. Rozmowa z księdzem Janem Twar-dowskim. „Kierunki” 1981, nr 25, s. 1.Yüklə 307,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə