2K3-septemberYüklə 15,74 Kb.

tarix08.01.2018
ölçüsü15,74 Kb.


MAJ


 09 - 

Misteriji

 

43

Biodinamiki delamo po Steiner-

ju preparate, koncentrirane ener-

gije ‘ivljenja ali etre. Etre si lah-

ko predstavljamo kot darovan poten-

cial ozvezdij zodiaka, planeti pa so tis-

ti, ki energije ‘ivljenja prevevajo z rit-

mi. Vse ‘ivo je pre‘eto z njimi. @ivega

brez ritmov ni. Bitje srca, dihanje, de-

lovanje jeter … odseva etre, pre‘ete z

ritmi Sonca, Merkurja, Jupitra …

Steinerjevi kompostni preparati so

koncentrati energij ‘ivljenja v ina~icah

{estih klasi~nih planetov na{ega oson~ja.

Pri preparatih gnoj iz roga in kremen

iz roga sre~amo druge razse‘nosti. Gnoj

iz roga spodbuja rastlino, da se bolje

pove‘e z zemljo. Kremen iz roga pa rast-

lini pomaga, da se dobro pove‘e z ener-

gijami kozmosa, predvsem, da bolje ob-

vladuje energije svetlobe.

IZDELAVA


Preparat kremen iz roga izdelujemo

tako, da drobno strt kremen, {e bolje

kristal gorske strele, zme{amo z vodo

in nalijemo v lep kravji rog. Po 24-ih

urah odlijemo vodo, ki se je nabrala, rog

zama‘emo z glino in zakopljemo pribli‘-

no 60 cm globoko v o‘ivljeno zemljo. Rog

zakopljemo letos 18. maja, izkopljemo

pa 6. novembra.

V ~asu, ko Sonce potuje pred svetlim

zodiakom, kremen napolni rog z ener-

gijami poletja, s kozmi~no energijo svet-

lobe in toplote.

Za uporabo za naprstnik preparata

v 40 l mla~ne de‘evnice mo~no in neneh-

no me{amo eno uro zdaj v eno, zdaj v

drugo smer. ^etudi prepariran kremen

oble‘i na dnu posode, je po eni uri me-

{anja vsaka molekula vode nosilec ener-

gij, ki jih je v sebi zbral kremen.

UPORABA

Preparat deluje na rastlino preko nje-nih zelenih listov. Pravi ~as uporabe pre-

parata kremen iz roga je za vsako rastli-

no posebej dolo~en. Za ‘ita je to ~as, ko

se oblikuje drugi par listov, za korenje,

ko je koren ‘e rahlo obarvan, za solato,

ko ‘e zavija liste, za zeleno, ko ‘e dela

gomolj …

Preparat praviloma uporabimo zju-

traj. Z me{anjem za~nemo pol ure pred

son~nim vzhodom; ko je preparat zme-

{an, ga takoj kot meglo pr{imo po rastli-

nah, vsekakor najpozneje do 8. ure. [krop-

ljenje v opoldanskem ~asu ali ob napa~ni

fazi razvoja rastlini lahko {koduje; lahko

pride do o‘iga ali prehitrega zorenja.

RAZVIJA


^LOVEKOVEGA DUHA

[kropljen ob pravem ~asu preparat

pove~uje pridelke in izbolj{a kvaliteto

snovi, ki jih rastlina oblikuje. Dogodi pa

se {e veliko ve~.

Steinerjeva u~enka Marija Thun pri-

poro~a, naj bi vsako rastlino {kropili s

kremenom trikrat na za rastlino tipi~en

dan, toda pred razli~nimi zodiakalnimi

ozadji. Tako se v rastlini oblikujejo uni-

verzalne ~loveku potrebne prehranske

kvalitete. Tako denimo ‘ita, paradi‘nik

ali sadje {kropimo enkrat ko potuje Lu-

na pred Strelcem, enkrat ko potuje pred

Ovnom in enkrat ko potuje pred Levom.

Enkrat pred iz globin kozmosa delujo-

~im principom Sal – O~e, enkrat pred

principom Merkur – Sin, enkrat pred v

ozadju delujo~im principom Sulfur –

Sveti Duh.

Kremen omogo~i rastlini, da se pove-

‘e z energijami iz globin kozmosa, tudi

tistimi, ki so botrovale odlo~itvi Bogov:

»Naredimo ~loveka, podobo, ki bo nam

enaka.« Hrana, pridelana z uporabo kre-

mena iz roga, bo ~loveku prava in po-

trebna spodbuda na vseh njegovih rav-

neh, predvsem tudi na ravni du{evnosti

in duha. Spodbuda za razvoj ~loveka,

kot moramo postati.

Serafi, najvi{ja angelska hierarhija, so

kot prvi sprejeli voljo Bogov in svojo na-

logo v procesu stvarjenja. Posredovali

so jo naslednji hierarhiji, kerubom, sku-

paj z darilom iz sebi lastnega: svojo svet-

lobo. Pri kremenu iz roga ~lovek nada-

ljuje stvarni{ko delo s Serafom lastno an-

gelsko substanco.Meta Vrhunc

Informacije:

01/754 07 43, www.ajda-vrzdenec.si

BIODINAMIKABiolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (17)

Kremen iz roga

Hrana, pridelana z

uporabo kremena iz roga,

je spodbuda za duhovni

razvoj ~loveka.Biodinami~ne preparate me{amo tako, da jih

vrtin~imo izmenoma v levo in nato v desno.

F

oto L. Z.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə