6- sinf i-variant (оддий) Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘ullanadi?Yüklə 24,18 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü24,18 Kb.
#7856

Aim.uz

6- sinf I-Variant (оддий)

1. Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘ullanadi?

A) numizmatika B) arxeologiya C) antropologiya D) epigrafika2. Qadimgi numizmatika - bu ...

A) tilshunoslik fani B) tangashunoslik fani C) qazishmalar fani D) bitikshunoslik fani3. Eng qadimgi shahsrlar va davlatlar tashkil topish davrini olimlar nima deb ataydiiar?

A) sivilizitsiya B) diktatura C) demokratiya D) respublika4. Dastlabki sivilizalsiya tarixi qayerdan boshlangan edi?

A) Qadimgi Yunoniston B) Qadimgi Rim C) O‘rta Osiyo D) Qadimgi Sharq5.Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?

A) G‘arbiy Rim imperiyasini qulashi B) Sharqiy Rim imperiyasini qulashi

C Yer yuzida odamning paydo bo‘lishi D. Eng qadimgi shaharlar davlatlami tashkil topish

6. Qadimgi dunyo tarixi qaysi manbalar asosida o‘rganildi?

A) arxeologik va antopo‘logik manbalar B) etnografik va lingvistik

C) numizniatik va yozma manbalar D) arxeologik va yozma manbalar

7. Qadimgi dunyo tarixlni o‘rganishda qaysi yozma manbalar katta ahamiyat kasb etadi?

A) O‘rta Osiyo tarixchi va geograflarning asarlari

B) Hind va Xitoy tarixchi va geograflarning asarlari

С) Yunon va Rim tarixchi va geograflarining asarlari

D) Yunon, Rim va Xitoy tarixchi va geograflarining asarlari

8. Qadimgi dunyo tarixi qanday yozma manbalarda o‘z aksini topgan?

A) Qadimgi Sharq, Yunoniston va Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi biografiyalarida

B) Qadimgi Sharq saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

C) Yunoniston saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

D) Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, biografiyalarida

9. Qadimgi dunyo tarixining yozma manbalarida nimalar haqida hikoya qillnadi?

A) yurishlar va janglar haqida hikoya qilinadi

B) ibodatxonalar, saroylar va qal'alar quri lishi haqida hikoya qilinadi

C) qadimgi fanlar va san'at haqida hikoya qilinadi

D) yurishlar va janglar, ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi, hunarmandchilik va dehqonchilik, qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi

10. “Marhumlar kitobi” va “Piramklalar matnlari” qaysi xalq tarixi haqida hikoya qildi?

A) yahudiylar tarixi B) hindlar tarixi C) O‘rta Osiyo xalqlari tarixi D) misrliklar tarixi11. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf nechanchi asrda yashagan?

A) mil. av. IV asr B) mil. av. V asr C) mil. av. VI asr D) milodiy I asr12. Yunon tarixchisi Arrianning yozgan asarini aniqlang.

A) “Geograiiya” B) “Tarix” C) “Umumiy tarix” D) “AIeksandming harbiy yurishlari”13. Yunon tarixchisi Arrian nechanchi asrda yashagan?

A) milodiy I asr B) milodiy II asr C) milodiy III asr D) milodiy IV asr14. Quyidagi qaysi tarixchilar Makedoniyalik Ateksandrning Markaziy Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma'lumotlarni beradi?

A) Ksenofont va Ktesiy B) Kvint Kursiy Ruf va Arrian

C) Gerodot va Strabon D) Strabon va Kvint Kursiy Ruf

15. “Avesto”, Behistun bitiklari va yunon-rim tarixchiiarining asarlarida o‘lkamiz haqida qanday ma'lumot beriladi?

A) o‘lkamizda yashagan qadimgi xalqlar, alohida joylar, tog‘Iar, daryolar va ko‘llar, afsonaviy qahramonlar va podsholar nomlari, mamlakatimiz xalqlarining tuimushi, dini, madaniyati, iqtisodiy va siyosiy tuzumi to‘g‘risida B) o‘lkamizda bo‘lib o‘tgan qo‘zg‘olonlar haqida


C) o‘lkamiz madaniyali, san'ati va ilm-fani haqida

D) o‘lkamizning tabiati, qadimgi xalqimizning urf-odatlari haqida16. Qadimgi so‘g‘d yozuvi qaysi asrlarda shakllangan?

A) mil. av. V-1V asrlarda B) mil. av. IV-1II asrlarda

C) mil. av. 1I-I asrlarda D) mil. av. III-V asrlarda

17. Quyidagi qaysi hududlar qadimgi tuzumda eng dastlabki sivilizatsiya niarkazlari bo‘lgan?

l) Nil daryosi vodiysi; 2) Apennin yarimoroli; 3) Peririey yarimoroli; 4)DajlavaFrotdaryolari oralig‘i; 5) Sirdayo va Amudaryo vodiylari; 6) Kavkazorti

A) l,2,3,4,5,6 B) 1,4,5 C) 1,2,6 D)2,3,5

18. O‘lkamiz tarixiga tegishli eng qadimgi yozma yodgorliklar qanday buyumlarga bitilgan?

1) tosh; 2) sopol; 3) papirus; 4) kumush;

5) qog‘oz; 6) yog‘och; 7) shisha buyumlar; 8) charim buyumlar

A) l, 2,3,7 B) 2,3,5,6,8 C) 1,2,4,6,8 D) 1,2,4,6,719. Qachondan boshlab Kichik Osiyo shaharlarida yashagan yunonlar yurtimizning aholisi, viloyatlari haqidagi ma'lumollarga ega bo‘lganlar?

A) mil. av. VI-V asrlardan B) mil. av. 1V-1I1 asrlardan

C) mil. av. VII-V1I asrlardan D) mil. av. Vll-Vl asrlardan

20. Qadimgi yozma manbalarda O‘zbekistonning ayrini viloyatlari qanday noinlar bilan mashhur bo‘lgan?

l)"lkkidaryo oralig‘i"; 2) "Ming shahar o‘lkasi"; 3) "Yuksak bayroqli go‘zal mamlakat"; 4) "Qora luproq yerli o‘lka"; 5) "Saklar mamlakati"; 6) "Buzoqchalar mamlakati"; 7) "Sayhun va Jayhun oralig‘ i"; 8) "Serquyosh o‘lka"

A) l,2,5,8 B) l,2,3,7 C) 2,4,5,6 D) 2,3,8

21. O‘zbekistonning qadimgi aholisi Sharqda ...davrda madaniy aloqalar yanada kuchaydi.

A) yirik saltanatlar gullab-yashnagan B) temir kashf etilganidan

C) ilk davlatlar tashkil topgan D) qabilalar o‘rtasida nizolar keskinlashgan

22. Qachondan boshlab O‘zbekistonning qadimgi aholisi bllan Qadimgi Sharq elatlari o‘rtasida keng madaniy aloqalar boshlagan?

A) bundan 4-3 ming yillar avval B) bundan 5-4 ming yillar aval

C) bundan 3-2 ming yillar avval D) bundan 6-5 ming yillar aval

23. Sharqda qadimgi yirik saltanatlar qachon gullab-yashnadi?

A) mil. av. Ill ming yillikda B) mil. av. IV ming yillikda

C)rnil. av. V ming yillikda D)mil. av. I ming yillikda

24. Sog‘d tilidagi yozma yodgorliklar Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‘g‘uliston zaminidan topib tekshirilishining sababinianiqiang.

A) Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat so‘g‘dlaming yangi yerlami o‘zlashtirish faoliyati va so‘g‘d savdogarilarining Buyuk Ipakyo‘lidagi harakatlar bilan bog‘lanishi

B) Buyuk Ipak yo‘lidagi mamlakatlarda so‘g‘d tilining qo‘llanilishi

C) So‘g‘d olimlarinuig Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‘g‘uliston zaminida faoliyat ko‘rsatganliklari

D) Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‘g‘uliston zaminidan ko‘plab ilm toliblarining So‘g‘diyonada o‘qiganliklari tufayli

25. Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi nima deb nomlanadi?A) matriarxat B) urug‘ C) ibtidoiy to‘da D) patriarxat

26. Urug‘ - bu ...

A) birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog‘larga ega bo‘lgan qarindoshlar jamoasi

B) turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi

C) eng qadimgi tuzum rivojidagi bir bosqich bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‘ va oilaboshlig‘i ayol kishi bo‘lgan davr

D) insoniyat rivojining shunday bosichidirki, unda erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqega ega bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgialngan davr

27. Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo‘lgan va hamma baravar ishlagan davr nima deb ataladi?

A) ibtidoiy to‘da B) ibtidoiy jamoatuzumi C) eng qadimgi urug‘chiliktuzumi D) patriarxat28. Qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‘ va oila boshlig‘i ayol kishi bo‘igan davr qanday nom bilan ataladi?

A) ibtidoiy to‘da B) patriarxat C) eng qadimgi urug‘chilik tuzumi D) matriarxat29. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ota tomoniga qarab belgilanadigan davr nomini aniqiang.

A) matriarxat B) harbiy demokratiya C) eng qadimgi urug‘chiliktuzumi D) patriarxat30. Eng qadimgi urug‘chilik tuzumi qaysi davrni kelishi bilan nihoyasiga yetdi?

A) harbiy demokratiya B) matriarxat C) eneolit D) patriarxat31. Mesopotamiya aholisi e’tiqod qilgan ilohlarni ko‘rsating?.

32. Mil.av. I- mingyillik boshlarida O‘rta Osiyo aholisi ikki guruhga ajratilgan. Ularni ko‘rsating?

33. Ijtimoiy tuzum taraqqiyotini aniqlang?

34.Sivilizarsiya nima?

35.Mil.av.VII-VI asrlarda O‘rta Osiyoda yashagan elatlar?

36. Qadimgi rim va yunon tarixchilarining yozishicha, saklar qanday guruhlarga bo‘lingan?

37. “Bu viloyatning poytaxti Baqtra Paropamis etagida joylashgan . Uning devorlari yonida baqtra daryosi oqib o‘tadi. Shahar viloyat shu daryoning nomi berilgan” Ushbu ma’lumotlar qaysi tarixchi qalamiga mansub?

38. Mitra bu…?

39. Afinadagi xalq majlisi qanday vakolatlarga ega bo‘lganini aniqlang?

40. Afina kimning hukmronligi davrida eng qudratli davlatga aylandi.


Aim.uz


Yüklə 24,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə