An evolving process of tool creation to shape and control the environment. An evolving process of tool creation to shape and control the environmentYüklə 449 b.
tarix03.05.2018
ölçüsü449 b.
#41156


An evolving process of tool creation to shape and control the environment.

 • An evolving process of tool creation to shape and control the environment.

  • a progression in the sophistication of tools.
  • continuation of evolution by other means.

Üretim süreçlerinin bilgi işlem süreçlerine dönüşmesi ---- temel paradigma değişimi

 • Üretim süreçlerinin bilgi işlem süreçlerine dönüşmesi ---- temel paradigma değişimi

  • biyoloji – canlıların yaratılması ve tasarlanması
   • Novel tools and advances on genetics constitute an integral part of ICTs since DNA is a tool for encoding genetic information to yield cell formation and thus biological forms. Genetic engineering, extends the manipulation of information codes to the realm of the living matter, thus ushering in the most fundamental biological revolution.
  • - Nanoteknoloji üretim süreçlerinde dönüşme
  • Programming- tool making - Yapay zeka --- makina yapan makinalar, bilgi üreten süjeler
  • Teknolojinin hukukun yerini alması – hukukun da bilgi işlem sürecine indirgenmesi


 

 •  

 • a) The inetrrelatedness of technology and society

 •  

 • The analysis of the relationhip between law and technology requires a comperehension of the inetraction among values, technology and society. In a historical context, all social organisations either hunter gatherer, agricultural, industrial or post industrial have accumulated their own scale of values.

 •  

 • b ) Commodification of information. 19th century the rise of IP - Second enclosure movement on the domain of information

 • - Ever incresaing share of intellectual assets in production of goods and services. With emerging technologies of software and internet infrastructure; the process of prodcution, becoming automated and tranforming into a matter of mere execution of algoriythmic instructions.Bu aşamayı bugün enformasyon toplumu veya daha doğru bir deyişle “enformasyonel toplum” olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım Castells’in satırlarında şöyle açıklanmaktadır:

 • Bu aşamayı bugün enformasyon toplumu veya daha doğru bir deyişle “enformasyonel toplum” olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım Castells’in satırlarında şöyle açıklanmaktadır:

 • "Enformasyon toplumu" ile "enformasyonel toplum" kavramları arasına bir ayrım koymam gerekiyor. "Enformasyon toplumu" terimi, enformasyonun toplumdaki önemini vurgular. An­cak ben enformasyonun, en geniş anlamıyla, bir başka deyişle bilginin iletilmesi anlamıyla, bü­tün toplumlarda önemli olduğunu savunuyorum; büyük oranda entelektüel bir çerçeve olan skolastisizm etrafında kültürel olarak yapılanmış ve bir ölçüde birleşmiş bir toplum olan Orta­çağ Avrupası da dâhil (Southern'a bakınız, 1995). Tersine "enformasyonel" terimi ise, enformas­yon üretimi, işlenmesi ve aktarımının, bu tarihsel dönemde ortaya çıkan yeni teknolojik koşul­lar nedeniyle üretkenliğin ve gücün temel kaynakları haline geldiği, özgül bir toplumsal örgüt­lenme biçiminin niteliklerine işaret eder. Terminolojim sanayi (endüstri) ile sınaî (endüstriyel) arasındaki ayrımla bir paralellik kurma çabasındadır. Bir sınaî toplumu (sosyolojik gelenekte yaygın bir terimdir), yalnızca sanayinin olduğu bir toplum değil, sınaî örgütlenmenin toplumsal ve teknolojik biçimlerinin ekonomik sistem ve askeri teknoloji çerçevesindeki başlıca etkinlik­lerden başlayarak bütün etkinlik alanlarına yayıldığı, gündelik hayatın nesnelerine ve alışkan­lıklarına dek uzandığı bir toplumdur. "Enformasyonel toplum" ve "enformasyonel ekonomi" terimlerini kullanmam, enformasyonun ve bilginin toplumlarımız için önemli olduğu yönünde­ki ortak gözlemin ötesine geçen bugünkü dönüşümleri daha somut bir biçimde anlatabilmeyi amaçlar. Ancak "enformasyonel toplum"un gerçek içeriğinin gözlemler ve analizlerle belirlen­mesi gerekir. Bu kitabın amacı da budur. Örneğin; enformasyonel toplumun kilit unsurlarından biri, temel yapısındaki ağlar oluşturma mantığıdır, bu da bu cildin sonuç Bölümünde tanımlan­dığı ve açıklandığı üzere "ağ toplumu" kavramının kullanımını açıklar. Ancak "enformasyonel toplum"un toplumsal hareketler ya da devlet gibi başka bazı bileşenleri, ağlar oluşturma man­tığından ciddi ölçüde etkilenmiş olmalarına karşın, bu mantığın ötesine geçen özellikler göste­rirler. Dolayısıyla "ağ toplumu" "enformasyonel toplum" kavramının anlamını tamamıyla karşılamaz.”New information technologies have diffused much faster than revolutionary innovations of the two industrial revolutions. And yet, countries, cultures, and social groups, are extremely different in their degree of absorption, and utilization of new technologies. But all countries, and all people, are directly or indirectly, exposed to the structural transformation mediated by this technological revolution. Because of the speed of change, and the radical novelty of these information technologies, social sciences have been rather slow in their understanding of the precise role of technology, in spite of a large amount of monographs that are quickly outdated by a new wave of technological innovation. This is why social sciences must take up the challenge to observe, and explain the interaction between technological change and social change without yielding to pop futurology.

 • New information technologies have diffused much faster than revolutionary innovations of the two industrial revolutions. And yet, countries, cultures, and social groups, are extremely different in their degree of absorption, and utilization of new technologies. But all countries, and all people, are directly or indirectly, exposed to the structural transformation mediated by this technological revolution. Because of the speed of change, and the radical novelty of these information technologies, social sciences have been rather slow in their understanding of the precise role of technology, in spite of a large amount of monographs that are quickly outdated by a new wave of technological innovation. This is why social sciences must take up the challenge to observe, and explain the interaction between technological change and social change without yielding to pop futurology.a) ekonomik ve sosyal yapı esnek, işbölümü ve uzmanlaşmanın yarattığ katılık henüz belirmemiş

 • a) ekonomik ve sosyal yapı esnek, işbölümü ve uzmanlaşmanın yarattığ katılık henüz belirmemiş

 • b) rekabet, bilginin üstünlüğü gibi temel değerler gözetiliyor. kapitalizm bilimin omuzlarında yükseliyor.

 • c) Doymamış pazarlara sürekli yeni ürünler geliştirmek, icat etmek, bulup yetiştirmek gerekiyor.

 • Toplam üretim19. yüzyılın ilk yarısında iki katına çıkarHukuk ve teknoloji arasındaki ilişkinin esası, her ikisinin de toplumu ve bunun sonucunda insan davranışını düzenleyici nitelikte olmasında aranabilir. Yazı ve matbaanın birer teknolojik araç olarak hukuk sisteminin ortaya koyduğu normatif düzenin yaratılmasındaki rolü hemen fark edilebilir. Modern hukuk düzeninin kapsayıcı ve genel nitelikte kuralları baskı sayesinde ucra köşelere ulaşmış ve bir anlamda iktidarın kapsam ve içeriğini geliştirmiştir. Böylelikle bireylerarası ilişkiler açısından farklı model ve yapılar ortaya çıkmıştır. Hukukun yazılı nitelği pek çok hukukçu için üzerinde düşünmeyi gerektirmeyecek doğal bir durum olsa da, yazının düzenleme ve yaptırım mekanizmasını görülmemiş ölçüde ileri bir aşamaya taşıdığı açıktır. Böylelikle bugün verili olarak kabul ettiğimiz normlar hiyerarşisi, soyutluk genellik gibi nitelikler belirmiştir. Hukukun yazılı hale gelmesinin yarattığı bir başka önemli sonuç, yorumlanmayı gerektirir hale gelmesidir.

 • Hukuk ve teknoloji arasındaki ilişkinin esası, her ikisinin de toplumu ve bunun sonucunda insan davranışını düzenleyici nitelikte olmasında aranabilir. Yazı ve matbaanın birer teknolojik araç olarak hukuk sisteminin ortaya koyduğu normatif düzenin yaratılmasındaki rolü hemen fark edilebilir. Modern hukuk düzeninin kapsayıcı ve genel nitelikte kuralları baskı sayesinde ucra köşelere ulaşmış ve bir anlamda iktidarın kapsam ve içeriğini geliştirmiştir. Böylelikle bireylerarası ilişkiler açısından farklı model ve yapılar ortaya çıkmıştır. Hukukun yazılı nitelği pek çok hukukçu için üzerinde düşünmeyi gerektirmeyecek doğal bir durum olsa da, yazının düzenleme ve yaptırım mekanizmasını görülmemiş ölçüde ileri bir aşamaya taşıdığı açıktır. Böylelikle bugün verili olarak kabul ettiğimiz normlar hiyerarşisi, soyutluk genellik gibi nitelikler belirmiştir. Hukukun yazılı hale gelmesinin yarattığı bir başka önemli sonuç, yorumlanmayı gerektirir hale gelmesidir.

 • 21. yy’da, hukuk, doğrudan davranışı düzenleyen klasik hukuk kurallarının yerine, yazılım ve genetik mühendisliği gibi davranış düzenleyen diğer mekanizmaları denetlemek zorunda kalacaktır.Teknolojinin bireyi ve toplumu belirleyici bir fonksiyonu var. Çünkü

 • Teknolojinin bireyi ve toplumu belirleyici bir fonksiyonu var. Çünkü

  • Toplumun kurumları, iktidar mücadelelerinde elde edilen kontroller, sınırlamalar ve toplumsal sözleşmeler de dâhil, her tarihsel dönemde mevcut olan iktidar ilişkilerini güçlendirmek üzere kurulmuşlardır


“…. ağ toplumunun yükselişi, görece özerk iki eğilim: yeni enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle, eski toplumun iktidarın teknolojisine hizmet için teknolojinin iktidarını kullanarak kendini yeniden donatması arasındaki etkileşim olmaksızın anlaşılamaz. Ancak böyle yarı bilinçli bir stratejinin tarihsel sonucu büyük ölçüde belirsizdir; çünkü teknoloji ile toplum arasındaki etkileşim, büyük ölçüde, bağımsız gibi görünen çok fazla sayıda değişken arasındaki tahmini ilişkilere bağlıdır. Tarihsel göreceliğe teslim olmaksızın, enformasyon teknolojisi devriminin kültürel, tarihsel ve uzamsal olarak gelişiminin, son derece özgül bir dizi koşula bağlı olduğu söylenebilir.”

 • “…. ağ toplumunun yükselişi, görece özerk iki eğilim: yeni enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle, eski toplumun iktidarın teknolojisine hizmet için teknolojinin iktidarını kullanarak kendini yeniden donatması arasındaki etkileşim olmaksızın anlaşılamaz. Ancak böyle yarı bilinçli bir stratejinin tarihsel sonucu büyük ölçüde belirsizdir; çünkü teknoloji ile toplum arasındaki etkileşim, büyük ölçüde, bağımsız gibi görünen çok fazla sayıda değişken arasındaki tahmini ilişkilere bağlıdır. Tarihsel göreceliğe teslim olmaksızın, enformasyon teknolojisi devriminin kültürel, tarihsel ve uzamsal olarak gelişiminin, son derece özgül bir dizi koşula bağlı olduğu söylenebilir.”Hukuk teknoloji ilişkisi

 • Hukuk teknoloji ilişkisi

 • 1) Bilginin sahipliği / kontrolü ----fikri mülkiyet ve enformasyon hukuku

 • 2) Yazılımla düzenleme ---- teknolojinin kuralları içermesi, (son noktası lex genetica) ve uygulaması-------yapay zeka ve hukuki sonuçlar

  • The ability to use optimally limited resources, including time, to achieve a set of goals.


Düzenleyici yazılımın tasarımında yapılacak tercihler, hukuk sistemini şu noktalarda etkileyebilir.

 • Düzenleyici yazılımın tasarımında yapılacak tercihler, hukuk sistemini şu noktalarda etkileyebilir.

 • kurallar şeffalığını yitirebilir.

 • kurallar geriye yürütülebilir.

 • kurallar anlaşılmaz hale gelebilir.

 • kuralları yürürlüğe koyma yetkisi tartışmalı hale gelebilir.Yüklə 449 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə