Азярбайъан дювлят игтисад университети кафедра: “Qida məhsullarının texnologiyası” Doktorluq üzrə suallarYüklə 23,72 Kb.
tarix02.05.2018
ölçüsü23,72 Kb.
#40902

АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ
Кафедра: “Qida məhsullarının texnologiyası”

Doktorluq üzrə suallar:

 1. Kulinar məhsulları hazırlanmasında zülallarda hidratlaşma prosesləri.

 2. Zülallar yeni formalı qida məhsulları istehsalında quruluş yaradıcısı kimi.

 3. Yeyinti sistemlərində polişəkərlərdən pektinin təyini metodları. Kulinar və qənnadı məhsulları istehsalı zamanı nişastanın dəyişilməsi və onun keyfiyyətinə təsiri.

 4. Çörək-bulka məmulatları üçün əsas xammallar.

 5. Süni qida məhsullarının təsnifləşdirilməsi.

 6. Qida məhsulları texnologiyasının predmeti və vəzifələri, digər texniki fənlərlə əlaqəsi.

 7. Kulinar məhsulları hazırlanmasında qızardılmış üsulları və temperatur rejimi.

 8. Dəniz yosunlarından alınan polişəkərlər və onların süni qida məhsulları üçün istifadəsi.

 9. Yeni formalı və ənənəvi məhsulların istehsalında oxşar və fərqləndirici xüsusiyyətlər.

 10. Nişastanın və şəkərlərin yeyinti sistemlərində təyini.

 11. Ərzaq xammalının əsas rəngləyici maddələri və onların xarakteristikası.

 12. Texnologiya elminin qısa inkşaf tarixi, kütləvi qidalanma məhsulları istehsalında rolu.

 13. Yeni formalı məhsullar istehsalında işlədilən zülalların denaturasiyası və nişastanın kleysterizə olunmasının mahiyyəti.

 14. Üzüm şirəsi və şərabın mikroorqanizmləri.

 15. Mikroorqanizmlərdən alınan zülallar və onların kimyəvi tərkib xarakteristikası.

 16. Zülallarda dehidratlaşma prosesinin emal zamanı hazırlanacaq məhsulların keyfiyyətinə təsiri.

 17. Balıq və dəniz məhsullarından və digər mənbələrdən zülal alınması üsulları.

 18. Kulinar məhsulları hazırlanmasında qızardılma üsulları və temperatur rejimi.

 19. İlk və isti emal zamanı məhsullarda şəkərlərin dəyşirilməsi. Qıcqırma və karamelləşmə prosesi.

 20. Soyuq xörəklər və qəlyanaltılar, təsnifatı, çeşidləri. Banket qəlyanaltıları.

 21. Qida məhsulları istehsalında hidromexaniki və termiki proseslər.

 22. Yumurta zülalının köpükəmələgətirmə qabiliyyətinin təyini.

 23. Çörək-bulka məmulatlarının texnologiyası. Xəmirin yumşaldılması üsulları.

 24. Qida məhsulları istehsalında nişastanın rolu, əhəmiy- yəti, köhnəlməsi prosesləri.

 25. Yeni formalı qida məhsulları alınması üçün işlədilən zülalların növləri.

 26. Ət və balıq xammalının zülalları, toxumlar üzrə onların xarakteristikası.

 27. Məhsulların qidalılıq dəyəri və bioloji dəyərliyi anlayışları, qida rasionları ücün onların əhəmiyyəti.

 28. Duzlu balıq məhsullarının istehsal texnologiyası.

 29. Üzüm şərablarının şəffaflaşdırılması və tərkibinin sabitləşdirilməsi.

 30. Propektin, hüceyrə divarının formalaşmasında onun rolu.

 31. Ət və ət məhsullarının soyudulması, dondurulması və saxlanması.

 32. Azərbaycan və xarici ölkə xalqlarının milli xörəkləri və kulinar məmulatlarından nümunələr, onların hazırlanması.

 33. Yağların fiziki-imyəvi xassələri, məhsullarda öz-özünə oksidləşmə və hidrolizi.

 34. Vitaminlər, suda bişirilmə və qızardılma zamanı onların məhsullarında dəyişilməsi.

 35. Şərabların təsnifatı, üzüm şərablarının kimyəvi

 36. tərkibi və xüsusiyyəti.

 37. Müxtəlif amillərin kulinar emalı zamanı kallogenin destruksiyasına təsiri.

 38. Qida məhsulları istehsalında nişastanın rolu, əhəmiyyəti, köhnəlmə prosesləri.

 39. Süd və yumurta zülalları, kulinar emalı zamanı onların dəyişməsi, hazır məhsulların keyfiyyətinə təsiri.

 40. Nişastanın kleysterləşmə və destriləşmə prosesləri, kulinar məmulatları keyfiyyətinə təsiri.

 41. Azərbaycanın milli xörəkləri, kulinar məmulatlarından nümunələr və onların hazırlanması.

 42. Ətin və digər kəsim məhsullarının kimyəvi tərkibi və xüsusiyyətləri.

 43. Kulinar-texnoloji emal zamanı ərzaq xammalında və yarımfabrikatlarda vitaminlərin dəyişilməsi.

 44. Vitaminlər, suda bişirilmə və qızardılma zamanı onların məhsullarında dəyişilməsi.

 45. Nar meyvələrinin emalı tullantıları və müasir şəraitdə istifadə problemləri.

 46. İsti kulinar emalı üsullarının səciyyələndirilməsi.

 47. Qızardılmış balıq məhsullarından hazırlanan xörəklər, onların tərtibi.

 48. Suda bişirmə zamanı ətdən ayrılan və həll olan maddələrin miqdarına texnoloji amillərin təsiri.

 49. Balıq və balıq məhsullarından hazırlanan yarımfabrikatlar və xörəklərin hazırlanmasının texnoloji prinsipləri.

 50. Tərəvəzlərdə olan rəngləyici maddələrin emal zamanı dəyişilməsi.

 51. Bitki xammalında olan zülallar və karbohidratlar, onların kulinar emalı zamanı dəyişilməsi.

 52. Ərzaq xammalının əsas rəngləyici maddələri və onların xarakteristikası.

 53. Balıq və balıq məhsullarından hazırlanan yarım-fabrikat və xörəklər.

 54. Ətin bürləşdirici toxuması, onun zülalları kollagen və elastiki emalı zamanı dəyişməsi.

 55. Balıq və balıq məhsullarından yarımfabrikatlar və xörəklərin hazırlanmasının texnoloji prinsipləri.

 56. İsti emal zamanı suyun və quru maddələrin miqdarca dəyişilməsi ilə əlaqədar baş verən dəyişikliklər.

 57. Bitki xammalından toz şəkilli preparatların alınması problemləri və onların tətbiqi.

 58. Qida məhsulları texnologiyasının predmeti və metodu.

 59. Paylıq və xırda tikələrə doğranmış ətdən hazırlanmış yarımfabrikat və xörəklər.

 60. Balıq və balıq məhsullarından hazırlanan xörəklərin texnoloji prinsipləri.

 61. Qığırdaq skletli balıqların növləri və emalı, yarımfabrikatların hazırlanması.

 62. Doğranmış ət məhsullarından hazırlanmış yarımfabrikat və xörəklərin çeşidləri.

 63. Qidalılıq dəyəri və bioloji dəyərlilik anlayışları, kulinar məhsullar üçün onların vacibliyi.

 64. Balıq və balıq olmayan dəniz xammallarından yarımfabrikatlar istehsalı.

 65. Pörtlədilmiş və suda bişirilmiş ət xörəklərinin hazırlanması texnologiyası.

 66. Süd və süd məhsullarından hazırlanan yarım-fabrikatların çeşidləri və təsnifatı.

 67. Meyvə-tərəvəzlərdən və göbələklərdən hazırlanan xörəklər.

 68. Qidalılıq dəyəri və bioloji dəyərlilik anlayışları, kulinar məhsullar üçün onların vacibliyi.

 69. İsti kulinar emalı zamanı məhsullarda pektin maddələrinin dəyişilməsi, onun hazır məhsulun keyfiyyətinə təsiri.

 70. Zülalların həllolma qabiliyyətinə istiliyin təsiri və onun təyin olunma yolları.

 71. Tərəvəzlərdən hazırlanan soyuq xörəklər və qəlyanaltılar.

 72. Yağ-piy sənayesi istehsalı tullantılarından qida məhsulları və komponentlər istehsalında istifadənin problemləri.

 73. Şəkər istehsalında xammal və tullantılardan rasional istifadə olunması.

 74. Tomat toxumundan bitki yağı istehsalının texnoloji sxemi və onun izahı.

 75. Müasir qida nəzəriyyələrinin qida məhsulları istehsalında tətbiqi məsələləri.


Кафедра мцдири: dos. Məhərrəmova M.H.

Имтащан гябул едян мцяллим

18.10.2017
Yüklə 23,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə