ÇƏRƏKƏ TƏRTİb edəN: Haci faiq nəBİyev


Mübarək ramazan ayının gündəlik dualarıYüklə 0,83 Mb.
səhifə7/9
tarix26.09.2017
ölçüsü0,83 Mb.
#2169
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Mübarək ramazan ayının gündəlik duaları


1-ci günün duası

Əllahumməcəl siyami fihi siyaməssaimin, və qiyami fiyhi qiyaməl qaimin, və nəbbihni fihi ən novmətil ğafilin, və həb li curmi fiyhi ya ilahəl aləmin, vəfu ənni ya afiyən ənil mucrimin.2-ci günün duası

Əllahummə qərribni fiyhi ila mərzatik, və cənnibni fiyhi min səxtikə və nəqimatik, və vəffiqni fiyhi liqira-əti ayatik, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.3-cü günün duası

Əllahummərzuqni fiyhizzihnə vəttənbih, və baidni fiyhi minəssəfahəti vəttəmviyh, vəcəl li nəsibən mən kulli xəyrin tunzilu fiyhi, bi cudikə ya əcvədəl əcvədin.4-cü günün duası

Əllahummə qəvvini fiyhi əla iqaməti əmrik və əziqni fiyhi həlavətə zikrik və əvzin fiyhi li ədai şukrikə bi kərəmik. Vəhfəzni fiyhi bi hifzikə və sitrik. Ya əbsərənnazirin.5-ci günün duası

Əllahumməcəlni fiyhi minəl mustəğ firin. Vəcəlni fiyhi min ibadikəssalihinəl qanitin, vəcəlni fiyhi min ovliyaikəl muqərrəbin, bi rəfətikə ya ərhəmərrahimin.6-cı günün duası

Əllahummə la təxzulni fiyhi bi təərruzi məsiyətik, və la təzribni bi siyati nəqimətik və zəhzihni fiyhi min mucibati səxətik, bi mənnikə və əyadiyik, ya muntəha rəğbətirrağibin.7-ci günün duası

Əllahummə əinni fiyhi əla siyamihi və qiyamih, və cənnibni fiyhi min həfəvatihi və asamih, vərzuqni fiyhi zikrəkə bi dəvamih. Bi tovfiqikə ya hadiyəl muzillin.8-ci günün duası

Əllahummərzuqni fiyhi rəhmətəl əytami və itaməttəam, və ifşaəs salam və suhbətəl kiram, bi tovlikə, ya məlcəəl amilin.9-cu günün duası

Əllahumməcəl li fiyhi nəsibən min rəhmətikəl vəsiə, vəhdini fihi libərahinikəssatiəh. Və xuz bi nasiyəti ila mərzatikəl camiəh, bi həbbətikə ya əmələl muştaqin.10-cu günün duası

Əllahumməcəl fiyhi minəl mutəvəkkilinə ələyk, vəcəlni fiyhi minəl faizinə lədəyk, vəcəlni fiyhi minəl muqərrəbinə iləyk. Bi ihsanikə, ya ğayətət talibin.11-ci günün duası

Əllahummə həbbib iləyyə fiyhil ihsan, və kərrih iləyyə fiyhil fusuqə vəl isyan, və hərrim ələyyə fiyhis səxətə vənniyran, bi ovnikə ya ğiyasəl mustəğisin.12-ci günün duası

Əllahummə zəyyinni fiyhi bissətri vəl ifaf, vəsturni fiyhi bi libasil qunui vəl kəfaf, vəhmilni fiyhi ələl ədli vəl insaf, və aminni fiyhi min kulli ma əxafu bi ismətikə ya ismətəl xaifin.13-cü günün duası

Əllahummə təhhirni fiyhi minəddənəsi vəl əqzar, və səbbirni fiyhi əla kainatil əqdari, və vəffiqni fiyhi littuqa və suhbətil əbrar, bi ovnikə ya qurrətə əynil məsakin.14-cü günün duası

Əllahummə la tuaxizni fiyhi bil əsərati və əqilni fiyhi minəl xətaya vəl həfəvat, və la təcəlni fiyhi ğərəzən lil bəlaya vəl afat. Bi izzətikə ya izzəl muslimin.15-ci günün duası

Əllahummərzuqni fiyhi taətəl xaşiin, vəşrəh fiyhi sədri bi inabətil muxbitin, bi əmanikə ya əmanəl xaifin.16-cı günün duası

Əllahummə vəffiqni fiyhi li muvafiqətil əbrar, və cənnibni fiyhi murafəqətəl əşrar, və əvini fiyhi bi rəhmətikə ila daril qərar, bi iləhiyyətikəya ilahəl aləmin.17-ci günün duası

Əllahumməhdini fiyhi li salihil əmal,vəqzi li fiyhil həvaicə vəl amal, ya mən la yəhtacu iləttəfsiri vəssual, ya alimən bima fi suduril aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihittahirin.18-ci günün duası

Əllahummə nəbbihni fiyhi li bərəkati əsharih,və nəvvir fiyhi qəlbi,bi ziyai ənvarihi və xuz bi kulli əzai iləttibai asarih, bi nurikə ya munəvvirə qulubil arifin19-cu günün duası

Əllahummə vəffir fiyhi həzzi min bərəkatih, və səhhil səbili ila xəyratih, və la təhrimni qəbulə həsənatih, ya hadiyən iləl həqqil mubin.20-ci günün duası

Əllahumməftəh li fiyhi əbvabəl cinan, və əğliq ənni fiyhi əbvabənniyran, və vəffiqni fiyh li tilavətil Qur’an. Ya munziləssəkinəti fi qulubil muminin.21-ci günün duası

Əllahumməcəl fiyhi ila mərzatikə dəlilə, və la təcəl lişşəytani fiyhi ələyyə səbila, vəcəlil cənnətə li mənzilən və məqila, ya qaziyə həvaicittalibin.22-ci günün duası

Əllahummə li fiyhi əbvabi fəzlik, və ənzil ələyyə fiyhi bərəkatik, və vəffiqni fihi limucibati mərzatik, və əskinni fiyhi buhbuhati cənnatik, ya mucibə dəvatil muztərrin.23-cü günün duası

Əllahumməğsilni fiyhi minəzzunubi, və təhhirni fiyhi mənil uyub, vəmtəhin qəlbi fihi bitəqvəl qulub, ya muqiyəl əsəratil muznibin24-cü günün duası

Əllahummə inni əsəlukə fiyhi ma yurzik, və əsəlukəttovfiqə fiyhi li ən utiəkə və la əsiyək yacəvadəssailin.25-ci günün duası

Əllahumməcəlni fiyhi muhibbən liəvliyaik,və muadiyən li ədaik, mustənnən bi sunnəti xatəmi ənbiyaik, ya asimə qulubinnəbiyyi.26-cı günün duası

Əllahumməcəl səyi fiyhim məşkura, və zənbi fiyhim məğfura,və əməli fiyhim məqbula, və əybi fiyhim məstura, ya əsməəssamiin.27-ci günün duası

Əllahummərzuqni fiyhim fəzlə leylətil qədr, və səyyir umuri fiyhim minəl usri iləl yusr, vəqbəl məaziyri, və huttə ənnizzənbə vəl vizr, ya rəufən bi ibadihissalihin.28-ci günün duası

Əllahummə vəffiq həzzi fiyhi minəl nəvafil, və əkrimni , fiyhi bi ihzaril məsail, və qərrib fiyhi vəsiləti iləykə min bəynil vəsail, ya mən la yəşğəluhu ilhahul mulihhin.29-cu günün duası

Əllahummə ğəşşini fiyhi birrəhməh, vərzuqni fiyhittovfiqə vəl isməh, və təhhir qəlbi min ğəyahibit tuhəməh, yarəhimən bi ibadihil muminin.30-cu günün duası

Əllahumməcəl siyami fiyhi bişşukri vəl qəbul, əla ma tərzahu və yərzahur Rəsul, muhkəmətun furuuhu bil usul, bi həqqi səyyidina Muhəmmədin və alihittahirin, vəlhəmdu lillahi Rəbbil aləmin.


İftar duası


«Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu».

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə