Ders kurulu hemopoetiK, dolaşim ve solunum sistemiYüklə 47,92 Kb.
tarix05.05.2018
ölçüsü47,92 Kb.
#41504

DÖNEM II AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 1. DERS KURULU

HEMOPOETİK, DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ

Bu komitenin sonuna kadar öğrenciler, kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonları öğreneceklerdir.

Aşağıda her bir sisteme ait amaç ve öğrenim hedefleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.
HEMOPOETİK SİSTEM

AMAÇ

Bu bölümün sonunda öğrenciler, çeşitli maddelerin dokular arasında taşınmasını, bağışıklık mekanizmalarının gelişimini, kanama ve pıhtılaşmanın kontrolü gibi fonksiyonlara sahip olan kan dokusunun yapısını, bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonlarını öğreneceklerdir.Öğrenim Hedefleri

Öğrenciler, 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini bilir

 2. Plazmanın yapısı, içeriği, işlevleri ve bu işlevlere aracılık eden maddeleri kavrar

 3. Kan hücrelerinin yapısı, tipleri, üretimi, gelişimi ve histolojik özelliklerini öğrenir

 4. Kan hücrelerinin fonksiyonları ve bu sırada ortaya çıkan biyokimyasal tepkimeleri bilir

 5. Demir metabolizması, hemoglobin molekülünün yapısı, tipleri, özellikleri, sentezi, yıkımı ve yıkım sonucu oluşan ürünleri kavrar

 6. Eritrosit reolojisi ve metabolizmasını bilir, yorumlar

 7. Eritrosit azlığı veya fazlalığının nedenleri ve sonuçlarını öğrenir

 8. Bağışıklık mekanizmaları ve bu mekanizmaların gelişiminde kan hücrelerinin rolünü kavrar

 9. Kanama-pıhtılaşma mekanizmaları ve bu mekanizmaların gelişiminde kan hücrelerinin rolünü bilir

 10. Eritrosit-retikülosit sayımını, hemoglobin, hematokrit ve sedimentasyon ölçümünü yapar

 11. Periferik yayma, lökosit sayımı lökosit formülünün değerlendirilmesi, kemik iliği yaymasının değerlendirilmesini öğrenir ve yorumlar

 12. Kan gruplarının saptanmasını bilir ve uygular

 13. Kanama-pıhtılaşma zamanının ölçümünü gösterir

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları;

 • Dolaşım sistemi; Farklı boyuttaki damar yataklarında kanın akışkanlık özelliklerinin ve hemodinamiye katkısının öğrenilmesidir

 • Solunum sistemi; Solunum gazlarının eritrositler ile alveoller arasında taşınma mekanizmalarının kavranmasıdır.

 • Hastalıkların biyolojik temeli, Antijen-antikor etkileşimi, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immun yetmezlik mekanizmalarının bilinmesidir.

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları; • Hematolojik Hastalıklar; Anemi-polisitemi, kanama-pıhtılaşma bozukluları gibi patolojilerin öğrenilmesine zemin hazırlanmasıdır

 • İmmun sistem hastalıkları; İmmun sistem yetersizliği, otoimmun hastalıklar, alerjik hastalıklar gibi patolojilerin temelinin oluşturulmasıdır.

KALP ve DAMAR SİSTEMİ
AMAÇ:

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, kanın dokulara pompalanmasında görevli kalp ve iletiminde görev alan damar sisteminin normal yapı, fonksiyon ve dolaşımın hemodinamik özelliklerini öğreneceklerdir.


Öğrenim Hedefleri

Öğrenciler,  1. Göğüs boşluğunun yapısını, içindeki oluşumları ve komşuluklarını bilir

  2. Kalp ve damar sisteminin (arter, ven, kapiller, lenfatik) ilişkisi, morfolojik ve histolojik özellikleri ve gelişimlerini öğrenir

  3. Kalp kasının elektrofizyolojik özellikleri ve bu özelliklerin kalbin pompa fonksiyonu ile ilişkisini kavrar

  4. Elektrokardiyografinin temel ilkeleri, EKG dalgalarının anlamları, kalbin elektriksel ekseninin hesaplanmasını öğrenir

  5. Dolaşım sisteminde akım-basınç-direnç ilişkisini kavrar

  6. Uygun doku perfüzyonunun sağlanmasında kalp ve damar sisteminin işbirliği, damar sisteminde basınç-akım ilişkisi, mikrodolaşımın kontrol mekanizmalarını kavrar ve analiz eder

  7. Kan basıncının düzenlenmesinde işlev gören nörojenik ve hormonal mekanizmaları öğrenir

  8. Kalp seslerinin uygun dinleme odaklarından dinlenmesini, kan basıncının ölçülmesini yapar, EKG çekimini bilir, uygular

  9. EKG üzerinde kalp hızının hesaplanmasını, kalp ritminin değerlendirilmesini ve vektör analizinin yapılmasını öğrenir

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları; • Kan; kanın fiziksel ve reolojik özelliklerinin hemodinamik mekanizmalara katkısını öğrenir

 • Sinir sistemi; Karviyo-vasküler kontrol merkezinin yeri, fonksiyonu, kalp ve damar sistemi ile ilişkisini bilir

 • Endokrin sistem; Sıvı-elektrolit metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynayan nörojenik ve hormonal mekanizmalara temel oluşturacak bilgileri kavrar

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları; • Periferik damar: Dönem I’de görülen sistemik damar yapısının morfolojik özelliklerinin, hemodinami ve sistemik dolaşımın düzenlenmesindeki önemini öğrenir

 • Kalp kası; Dönem I’de görülen kalp kasının uyarılma-kasılma özelliklerinin kalbin fonksiyonu ve EKG ile bağdaştırılmasını kavrar

 • Kalp ve damar hastalıkları; klinik öğrenim döneminde görülecek olan kalp ve damar hastalıklarının anlaşılmasına temel oluşturan mekanizmaları kavrar, bazı sık rastlanan kalp hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılan EKG ile kalbin elektrofizyolojik özelliklerinin ilişkilendirilmesini öğrenir.

SOLUNUM SİSTEMİ
AMAÇ

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, atmosfer ile organizma arasında gaz alışverişini sağlayan solunum sisteminin normal yapı ve fonksiyonlarını öğrenecektir.


Öğrenim Hedefleri:

Öğrenciler,

1. Üst hava yollarının makroskobik ve mikroskobik yapısı ve göğüs kafesi içindeki komşuluk ilişkilerini bilir, soluk alışverişi esnasında havanın bu yollardan geçişi sırasındaki akım, direnç ilişkileri ve parsiyel gaz basınçlarındaki değişiklikleri öğrenir

2. Gaz alışverişinin yapıldığı alt hava yollarının makroskobik ve mikroskobik yapısı, akciğer loblarının yerleşim düzeni ve sayısını bilir, Bu kavramlar ile ventilasyon mekaniğini düzenleyen faktörleri (akciğerin elastik özellikleri, toraks içi negatif basınç), solunum fonksiyon testlerinin ölçülmesini ve değerlendirilmesini kavrar ve analiz eder

3. Akciğer dolaşımı ve kan akımı dinamiklerini öğrenir ve akciğerdeki gaz değişimi ile ilişkisini bilir

4. Atmosfer ile kan, kan ile hücre arasındaki oksijen ve karbondioksit alışverişinin dinamiğini, bu gazların taşınması ve bu süreçteki biyokimyasal tepkimeleri kavrar

5. Solunum aktivitesini düzenleyen beyin sapındaki merkezleri, bunların işleyişini, bu merkezlere veri taşıyan periferik ve santral kemoreseptörlerin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir.

6. Solunum sistemi fonksiyonlarının egzersiz, yükseklik ve sualtında gösterdiği değişiklikleri bilir

7. Bu dönemde öğrenilmesi hedeflenen konuların daha iyi kavranılması için çok sınırlı olarak solunum patolojilerini öğrenir
Bu konunun yatay entegrasyon unsurları;


 • Dolaşım sistemi; akciğer dolaşımı ile sistemik dolaşımın özelliklerini, farklılıklarını ve dinamiğini bir bütün olarak değerlendirebilir

 • Boşaltım sistemi; organizmadaki asit-baz dengesini düzenleyen iki önemli sistemin bu dengenin korunmasındaki rollerini kavrar

 • Sinir sistemi; Solunum aktivitesini kontrol eden beyin sapındaki merkezlerin yeri ile aralarındaki ilişkileri öğrenir

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları; • Çizgili kas; Dönem I’de görülen inspirasyon ve ekspirasyondan sorumlu çizgili kasların, bağlanma noktalarının ve innervasyonlarının ventilasyonu sürdürmedeki görevlerini ilişkilendirebilir

 • Periferik damar: Dönem I’de görülen akciğer damarlanmasının bu organın fonksiyonlarının yürütülmesindeki önemini bilir

 • Asit-baz dengesi; Dönem III’de görülecek patolojik süreçler olan asidoz ve alkaloz durumlarının asit-baz düzenleyici sistemleri ile etkileşimini yorumlayabilir

 • Akciğer hastalıkları; klinik öğrenim sürecinde akciğer hastalıkları ile ilgili en önemli tanı araçlarından biri olan solunum fonksiyon testlerinin ölçülmesini yapıp, değerlendirebilir

 1. DERS KURULU

SİNDİRİM VE BOŞALTIM SİSTEMLERİ

Bu komitenin sonuna kadar öğrenciler, boşaltım ve sindirim sistemine ait normal yapı ve fonksiyonları öğreneceklerdir.

Aşağıda her bir sisteme ait amaç ve öğrenim hedefleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.
SİNDİRİM SİSTEMİ

AMAÇ:

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, besinlerin alınması, sindirilmesi ve emilmesinde görev alan sindirim organlarının normal yapı ve fonksiyonlarını, sindirim ve emilim mekanizmalarını öğreneceklerdir.


Öğrenim Hedefleri

Öğrenciler,  1. Sindirim sistemini oluşturan organların makroskobik ve mikroskobik özelliklerini, embriyonik gelişimlerini, karın boşluğu içindeki yerleşimlerini ve komşuluklarını bilir

  2. Besinlerin sindirilmesinde görev alan salgıların salgılandıkları organları öğrenir ve salgıların özelliklerini, fonksiyonlarını, düzenlenmesini kavrar

  3. Sindirim işlevi sırasında oluşan biyokimyasal ve metabolik olayları öğrenir

  4. Sindirim sitemini düz kasının elektrofizyolojik özellikleri ile birlikte, sindirim sisteminin motor aktivitesinin özelliklerini ve kontrolünü kavrar

  5. Sindirilmiş olan besinlerin emilim yerlerini, emilme mekanizmalarını öğrenir

  6. Sindirim ve emilimin düzenlenmesinde görev alan gastrointestinal sistem kaynaklı hormonları kavrar

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları; • Sinir sistemi; sindirim sisteminin motor aktivite ve salgı fonksiyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynayan otonom sinir sistemi ile sindirim sistemi ilişkisini kavrar

 • Endokrin sistem; metabolizmanın düzenlenmesinde rol oynayan endokrin mekanizmaların öğrenilmesine temel oluşturacak bilgileri kavrar

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları; • Düz kas; Dönem I’de görülen düz kasın uyarılma-kasılma özelliklerinin sindirim sistemi fonksiyonları ile ilişkilendirilmesini kavrar

 • Sindirim sistemi ve metabolik hastalıklar; klinik öğrenim döneminde görülecek olan sindirim sistemi ve metabolik hastalıkların öğrenilmesine temel oluşturan mekanizmaları kavrar


BOŞALTIM SİSTEMİ

AMAÇ:

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, sıvı-elektrolit, asit-baz dengesinin, kan basıncının düzenlenmesi ve atık maddelerin uzaklaştırılması gibi görevleri bulunan boşaltım sisteminin normal yapı ve fonksiyonlarını öğreneceklerdirÖğrenim Hedefleri

Öğrenciler, 1. Boşaltım sistemi organlarının makroskobik ve mikroskobik yapısını, embriyonik gelişimlerini, batın içindeki yerleşimlerini ve komşuluk ilişkilerini öğrenir

 2. Böbrek dolaşımının hemodinamik özelliklerini ve bu özelliklerin fonksiyonel önemini kavrar

 3. Böbrekte sıvıların süzülme mekanizmalarını ve bunun üzerine etkili faktörleri öğrenir

 4. Böbrek tubulleri boyunca etkili olan reabsorbsiyon ve sekresyon mekanizlarını ve idrar oluşumunu kavrar

 5. Miksiyonun fonsiyonel mekanizmalarını öğrenir

 6. Bu dönemde öğrenilmesi hedeflenen konuların daha iyi kavranılması için çok sınırlı olarak boşaltım sistemi ile ilgili hastalıkların fizyopatoloji ve patolojilerini öğrenir

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları;

 • Dolaşım sistemi; boşaltım sistemininin, kan basıncının düzenlenmesindeki rolü nedeniyle dolaşım sistemi ile ilişkisini bilir

 • Solunum sistemi; organizmadaki asit-baz dengesini düzenleyen iki önemli sistemin bu dengenin korunmasındaki rollerini kavrar

 • Sinir sistemi; miksiyon aktivitesini kontrol eden merkezlerin yeri ve aralarındaki ilişkileri öğrenir

 • Endokrin Sistem; böbrek fonksiyonları ile böbrek fonksiyonlarını etkileyen hormonların etki mekanizmalarını arasındaki ilişkileri kavrar

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları;

 • Periferik damar: Dönem I’de görülen böbrek damarlanmasının bu organın fonksiyonlarının yürütülmesindeki önemini kavrar

 • Asit-baz dengesi; İleri dönemlerde görülecek olan asidoz ve alkaloz gibi patolojik süreçlerin anlaşılmasına temel oluşturacak mekanizmaları öğrenir

 • Böbrek hastalıkları; klinik öğrenim sürecinde böbrek hastalıkları ile ilgili en önemli tanı araçlarından biri olan böbrek fonksiyon testlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine temel oluşturan bilgileri öğrenir

 • İdrar yolu hastalıkları; çeşitli miksiyon bozuklukları ve idrar yolu tıkanmalarının klinik bulgularının daha iyi anlaşılmasında önemli olan yapısal ve fonksiyonel özellikleri öğrenir
 1. DERS KURULU


MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ (MSS) VE DUYU ORGANLARI

AMAÇ:

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, MSS ve duyu organlarının temel yapı ve fonksiyonlarını, diğer sistemlerle olan ilişkilerini, uyaranların algılanma ve iletilme prensiplerini öğreneceklerdir.


Öğrenim Hedefleri

Öğrenciler,  1. MSS’ni oluşturan yapıları ve bölümleri tanımlar, bu yapıların ve duyu organlarının normal makroskobik ve mikroskobik özelliklerini, gelişimlerini, yerleşimlerini ve komşuluklarını öğrenir

  2. Uyaran çeşitlerini ve çeşitli uyaranların algılanma ve iletilme mekanizmaları ile uyaranlara uygun yanıtların oluşturulma mekanizmalarını kavrar

  3. MSS’nin çeşitli bölümlerinin ve duyu organlarının normal fonksiyonlarını öğrenir

  4. MSS’nin çeşitli bölümlerinin birbiriyle olan anatomik ve fonksiyonel ilişkisini öğrenir

  5. Bilinç ve duygulanım durumlarının sinir sistemi tarafından nasıl düzenlendiğini kavrar

  6. Sinir sisteminin insan davranışlarını düzenleme mekanizmalarını kavrar

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları; • Dolaşım sistemi; Kardiyovasküler kontrol merkezinin yerini öğrenir, işleyişini kavrar

 • Solunum sistemi; Solunumun kontrolünde işlev gören solunum merkezinin yerini öğrenir, işleyişini kavrar

 • Endokrin sistem; Sinir sisteminin endokrin sistem üzerine etkisini ve etki mekanizmalarını kavrar

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları; • Hareket sistemi; Dönem I’de hareket sistemi içerisinde görülen periferik sinir sistemi ile MSS arasındaki ilişkiyi kavrar

 • Membran potansiyelleri; Dönem I’de görülen hücrelerin uyarılma özellikleri ve mekanizmaları, zar potansiyelleri, uyarının iletimi gibi temel mekanizmaları MSS ve duyu organlarının fonksiyonları ile ilişkilendirir

 • Nörolojik hastalıklar ve Lokomotor sistem hastalıkları; Dönem III ve sonrasındaki klinik öğrenim sürecinde görülecek olan bu hastalıkların kavranmasında temel oluşturacak mekanizmaları öğrenir


 1. DERS KURULU

ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMLERİ
AMAÇ:

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, temel vücut fonksiyonlarının, büyüme-gelişme ve üremenin düzenlenmesinde görev alan endokrin organların normal yapılarını, fonksiyonlarını ve etki mekanizmalarını öğreneceklerdir.


Öğrenim Hedefleri

Öğrenciler,  1. Endokrin ve üreme sistemlerini oluşturan organların makroskobik ve mikroskobik özelliklerini, embriyonik gelişimlerini, vücuttaki yerleşimlerini ve komşuluklarını öğrenir

  2. Hormonların genel ve yapısal özelliklerini, sentez ve metabolizmalarını, etki mekanizmalarını ve etki yerlerini kavrar

  3. Hormonların birbirleriyle olan etkileşimleri ve salgılanmalarının kontrolünü kavrar

  4. Büyüme-gelişme üzerine etkili hormonların, işlevlerini, etkili oldukları dönemleri ve dokuları öğrenir

  5. Metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan hormonların fonksiyonlarını öğrenir, etkili oldukları metabolik basamakları kavrar

  6. Vücut sıvı-elektrolit ve iyon dengesinin düzenlenmesinde işlev gören hormonların fonksiyonlarını öğrenir

  7. Çeşitli stres durumlarına organizmanın uyumunun sağlanmasına katkıda bulunan hormonların etki şekillerini öğrenir

  8. Üreme fonksiyonunun kazanılması sürecinde ortaya çıkan hormonal değişimleri ve bu değişimlerin sonuçlarını kavrayarak kadında ve erkekte üreme fonksiyonunun düzenlenme mekanizmalarını kavrar

  9. Gebelik döneminde ortaya çıkan hormonal ve sistemik değişikleri nedenleriyle öğrenir, doğum olayının ve laktasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan mekanizmaları kavrar

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları;

 • Dolaşım sistemi; sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesinde görev alan mekanizmalarla kan basıncı ve kan hacminin düzenlenmesinde görev alan mekanizmaları ilişkilendirir

 • Sinir sistemi; Merkezi sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi kavrar

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları; • Üreme sistemi; Dönem I’de görülen gametogenez, fertilizasyon, plasenta oluşumu ile gebelikte ortaya çıkan hormonal değişimler ve fetal büyüme arasındaki ilişkiyi kavrar

 • Endokrin sistem hastalıkları ve metabolik hastalıklar; Dönem III ve sonrasındaki klinik öğrenim sürecinde görülecek olan endokrin sistem hastalıkları ve metabolik hastalıkların öğrenilmesine temel oluşturan mekanizmaları öğrenir 1. DERS KURULU

HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ
AMAÇ

Bu bölümün sonuna kadar öğrenciler, hastalıkların oluşum mekanizmalarını, dokularda oluşturduğu değişikleri ve hastalıkların ilaçla tedavisinin temel ilkelerini öğrenecektir.Öğrenim Hedefleri

Öğrenciler, 1. Hastalıkların nedenleri veya etkenleri ile oluşum mekanizmalarını öğrenir

 2. Hastalık durumlarında ortaya çıkan biyokimyasal değişiklikleri, hücre ve dokularda gelişen makroskobik ve mikroskobik değişiklikleri öğrenir

 3. Organizmayı hastalıklara karşı koruyan savunma mekanizmalarını ve işleyiş şekillerini öğrenir

 4. Hastalıkların ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri kavrar

Bu konunun yatay entegrasyon unsurları; • Hemopoietik sistem; Bağışıklık mekanizmaları, antijen antikor kavramları ile otoimmun hastalıkların oluşma mekanizmalarını ilişkilendirir

 • Endokrin sistem; Hücre döngüsünün işleyişi ile tümör gelişim mekanizmaları arasındaki ilişkiyi kavrar

Bu konunun dikey entegrasyon unsurları;
 • Sistem hastalıkları ve tedavisi; İleri dönemlerde görülecek olan, çeşitli sistem veya dokuları etkileyen hastalıkların patogenezinin ve etkilerinin kavranmasına, bu hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların etki mekanizmalarının öğrenilmesine temel oluşturacak mekanizmaları öğrenir

Yüklə 47,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə