Devlet destekli hayvan hayat sigortasi genel şartlariYüklə 65,33 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü65,33 Kb.
#41900
növüYazı

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.A.2.Teminat Kapsamındaki Riskler  

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda;a) A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, yavru atma ve yavru ölümü,

b) Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,

c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

e) Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller  

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır: 1. Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz,  şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç)

 2. Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri,

 3. Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

 4. Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,

 5. Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

 6. Koyun, keçi ve sığırlarda, iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

 7. Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,

 8. Teknik şartlar doğrultusunda kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,

 9. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar (paraziter, mikrobiyel, viral) nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri,

 10. Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,

 11. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

 12. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

 13. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,

 14. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

 15. Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

 16. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigorta ettirenin başvurusu, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi formu Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

Sigorta ettirenin beyanı ile Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe, Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.A.7. Aşkın Sigorta 

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait olan kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.A.8. Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, sigortacı, aksine bir sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise zararın o kadarından sorumludur.B. Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde ekspere, sigortacıya, acentesine, Havuz merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere,


 1. Adı, soyadı ve adresini,

 2. T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,

 3. Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,

 4. Hasar nedenini,

 5. Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,

 6. Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini,

belirterek, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde mezbahanede kesimi ve mezbahane kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.

Sigortalı, poliçede kayıtlı hayvanlar için meydana gelebilecek tüm hasarları; 24 saat içinde poliçede isimleri belirtilen veya yetkili diğer Havuz Eksperlerine bildirmekle yükümlüdür. Hasar incelemesi söz konusu eksperler tarafından yapılır.

Havuz, hasar ihbarlarının yapılacağı eksperi ve yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigortalı; 1. Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde bir veteriner hekim marifetiyle gerekli tedbirleri almak,

 2. Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuz veya eksperin sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

 3. Havuzun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Havuza veya ekspere vermek

yükümlülüğündedir.

Sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde; 1. Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,

 2. Hastalığı Havuza  ve Tarım il/ilçe müdürlüklerine bildirmek,          

 3. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

 4. Sigortalanan hayvanlarını poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,

 5. Havuzun yaptıracağı kontroller sonucunda önereceği tedbirleri almak,

ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun ve Sigortacının Hakları


Havuz, kendi elemanları veya eksperler aracılığıyla sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını makul surette kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca;


 1. Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,

 2. Teknik şartlarda yer alan aşı programında belirtilen aşıların yapılmaması,

 3. Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

 4. Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,

 5. Bakım ve gıda noksanlığı,

 6. Hayvanın aşırı derecede çalıştırılması,

 7. Hayvanın poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,

 8. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması

gibi sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde sigortacı tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş hayvanlarda meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Havuz  veya eksperlerin belirlemelerine göre taraflar arasında mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun teknik şartlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

Ödenecek tazminat tutarı, eksperin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

Yavru atma teminatı ile ilgili tazminat hesabı teknik şartlarda belirtildiği şekilde uygulanır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek Kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta ettiren/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı hayvanın mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları  

Havuz, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları tazmin ettiği bedel nispetinde Havuza intikal eder. Sigortalı, Havuza ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigortalının Temerrüdü


Sigorta priminin tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigorta ettiren, prim yükümlülüğünün tamamını veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır. Sigorta ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin ödenecek tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, Havuzun sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim kısa dönem esası üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir.C.2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı, bu sigortayı sigorta ettirenin ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerine dayanarak yapar.

Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; 

sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Havuz, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin kasıtlı olarak gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılırsa, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun, sigortacı durumu öğrenmeden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde veya çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş ön soy ve soy kütüğü kayıtlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı sekiz gün içinde durumu Havuza bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;


 1. Sigortacı  değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

 2. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme müteakip sekiz gün içerisinde feshedilebilir.      

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise, sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene iade eder.

Sigortacının, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

Yapılan risk inceleme sonuçları Havuz tarafından onaylandıktan sonra şirket tarafından poliçeleştirilmemesi halinde yapılan risk inceleme masrafları şirketten tahsil edilir.


C.4. Birden Çok Sigorta


Sigortalanmış hayvanlar üzerine sigortalı başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy ve soy kütüğü kayıtlarında yer kayıtları ile belgelenmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.


C.6. Tebligatlar


Sigortalının, sigortacının ve Havuzun tebligatlarında, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve Havuz adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, sigorta ettirene/sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Havuz veya sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Havuzun, sigortacının merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde; sigortacı veya Havuz veya yetkili kıldığı kimseler tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
C.10. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yüklə 65,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə