EğİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaşkanlığıYüklə 211,01 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü211,01 Kb.
#2065T
KİTAPÇIK TÜRÜ

B
.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI1. GRUP: YURT MÜDÜRLÜĞÜ

28 NİSAN 2007 Saat:10.00Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

sorumlularına başvurunuz.2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:
A B C D

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.


1. T.C. Anayasası’nda “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşma-yan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.” hükmü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kişi hürriyeti ve güvenliği

B) Zorla çalıştırılma yasağı

C) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

D) Kanuni hâkim güvencesi
2. T.C. Anayasası’na göre Başbakan veya bakanlar hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile aşağıdakilerden han-gisi istenebilir?
A) Meclis soruşturması

B) Meclis araştırması

C) Gensoru

D) Genel görüşme
3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yürütmeyle ilgili görevleri arasında değildir?
A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek

B) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak

C) Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

D) Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek
4. I- Savaş

II- Seferberlik

III- Olağanüstü hâller

IV- Sıkıyönetim
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden han-gisi ya da hangileri, milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürri-yetlerin kullanılması kısmen ya da tamamen durdurulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II

C) III ve IV D) I, II, III ve IV
5. Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, egemen-lik, kanun önünde eşitlik gibi konuları düzenle-yen maddelerin tümü T.C. Anayasası’nın hangi başlığı altında yer almıştır?
A) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

B) Temel Haklar ve Ödevler

C) Genel Esaslar

D) Cumhuriyetin Temel Organları

6. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen ve bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik B) Halkçılık

C) İnkılapçılık D) Milliyetçilik
7. Bütün milletlere saygıyı esas almak ve ırkçılığa karşı olmak, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden han-gisinin temel özelliğidir?
A) Laiklik B) İnkılapçılık

C) Milliyetçilik D) Devletçilik
8. Ulusal egemenlik kavramı, Atatürk ilkelerinden hangisinin temel dayanağını oluşturur?
A) Devletçilik B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık
9. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması, Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerin gelişme-sini ve 16 Mart 1921’de de Moskova Antlaş-ması’nın imzalanmasını sağlamıştır?
A) Büyük Taarruz B) Sakarya

C) I. İnönü D) II. İnönü
10. “Kuvayımilliye’yi amil ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” kararı aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?
A) Amasya Genelgesi’nde

B) Amasya Görüşmelerinde

C) Sivas Kongresi’nde

D) Erzurum Kongresi’nde
11. İtilaf Devletleri, aşağıdaki antlaşmaların hangi-sinden sonra Anadolu’yu işgale başlamışlardır?
A) Berlin B) Uşi

C) Brest-Litowsk D) Mondros Ateşkes
12. Aşağıdakilerden hangisi halifelikle birlikte kal-dırılmıştır?
A) Şeriye ve Evkaf Vekâleti

B) Saltanat

C) Meclis hükûmeti sistemi

D) Tekke ve zaviyeler
13. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi, Lozan Barış Konferansı öncesinde gerçekleştirilmiştir?
A) Cumhuriyetin ilanı

B) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
14. Kriz yönetim merkezinin işletilmesinden aşağı-dakilerden hangisi sorumludur?
A) Cumhurbaşkanı

B) Genelkurmay Başkanı

C) Millî Güvenlik Kurulundan seçilen bir üye

D) Başbakan veya görevlendirdiği Devlet Bakanı
15. Kriz dış tehdit ise, kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin birinci aşamasında yapılması gere-kenlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olayı barışçı yolla çözmek için görüşmeler yapmak

B) Seferberlik ilân etmek

C) Fiilî çatışmaya girmek

D) Olayı kendi akışına bırakmak
16. Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bü-tünlüğünün, uluslararası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün menfaatlerinin, uluslararası antlaşmalarla tespit edilen hakla-rının her türlü iç ve dış tehditlere karşı korun-ması ve kollanması faaliyetlerine ne ad verilir?
A) Millî güç B) Millî güvenlik

C) Seferberlik D) Jeopolitik
17. “Devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç” ifa-desi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A) Millî menfaat B) Millî hedef

C) Millî güç D) Millî bütünlük
18. Yasada sayılan koşullardan birinin gerçekleş-mesi durumunda belediye başkanının, aşağı-daki yollardan hangisi ile başkanlığı düşer?
A) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı

B) İçişleri Bakanlığının talebi üzerine Danıştay kararı

C) İçişleri Bakanının kararı

D) Bakanlar Kurulu kararı
19. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin idarî yapısında bulunan yerel kuruluşlardan biri değildir?
A) İl özel idaresi

B) Belediye

C) Kamu iktisadi teşekkülleri

D) Köy
20. “Bakanlığın ana hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.” ifadesiyle aşağıdaki kuruluş-lardan hangisinin nitelikleri açıklanmaktadır?
A) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş

C) Hizmetsel kuruluş D) Mesleki kuruluş
21. 657 sayılı Kanun’a göre temininde, görevde tu-tulmasında veya belli yerlerde istihdam edilme-sinde güçlük bulunan elemanlara, aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?
A) İş güçlüğü zammı

B) İş riski zammı

C) Malî sorumluluk tazminatı

D) Eleman teminindeki güçlük zammı
22. I- Memura savunması için en çok 5 gün süre

verilir.

II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.

III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.

IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.
657 sayılı Kanun’a göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) II ve III B) II ve IV

C) I, II ve III D) I, III ve IV

23. 657 sayılı Kanun’a göre memurluktan kendi is-teğiyle çekilmiş ve tekrar memurluğa dönmek isteyenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir memur, en fazla iki kez memurluktan ayrılıp tekrar geri dönebilir.

B) Bir memur, ayrıldığı sınıfta boş kadro yoksa geri dönemez.

C) Bir memur, ayrıldığı sınıfın niteliklerini taşı-mak zorundadır.

D) Tekrar göreve dönen bir memur, borçlanması şartıyla görevinden ayrı kaldığı süreler için derece alabilir.
24. 657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emir-lerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

II- Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe başlamaları gerekir.

III- Memurların yer değiştirme suretiyle atanmaları-na ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir.
A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
25. 657 sayılı Kanun’a göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Adaylık süresi içinde başka kurumlara nakil olabilirler.

B) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.

C) Asaletleri tasdik oluncaya kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

D) Adaylık süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır.
26. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Kanun’a gö-re Devlet memurları için tesis edilen sınıflardan değildir?
A) Millî İstihbarat Hizmetleri

B) Avukatlık Hizmetleri

C) Din Hizmetleri

D) Hâkimlik ve Savcılık Hizmetleri

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Resmî yazılarda, gizlilik derecesi, birimin yet-kili amirince belirlenir.

B) Kayıt kaşesi, resmî yazıların, dilekçelerin ve mektupların ön yüzüne basılır.

C) İmza atmaya yetkili kişilerin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır.

D) Resmî yazılar, kural olarak bir asıl, bir kopya olmak üzere iki nüsha hazırlanır.
28. Resmî yazılarda ilgi tutulmasının amacı nedir?
A) Yazının konusunun ne olduğunu ve kiminle ilgili olduğunu belirtmek

B) Yazının kim tarafından hazırlandığını göstermek

C) Yazının hangi birimlere gönderildiğini belirtmek

D) Yazının konusunun yasal dayanaklarını ve yapılan işlem evrelerini göstermek
29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?
A) Yıllardır yalnız yaşadığını biliyor muydunuz.

B) Kendisine ne söyleyeceğimizi biliyor sanırım.

C) Akşam niçin geç geldiğini ben de bilmiyorum.

D) Başladığı işini bitirdi mi, bilmiyorum.
30. “Herhangi bir yerden aktarma yapılacaksa akta-rılan cümle ya da cümleler tırnak içine alınır. Aktarılan bölüm cümle değerindeyse ilk harfi büyük, değilse küçük olur.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıda vurgulanan yazım kuralına uyulmamıştır?
A) Yazar, bu kısa makalesinde “demokrasi” sözünü çok sık kullanmış.

B) Bir yazar: “Yeryüzünde söylenmedik söz yoktur.” der.

C) Olanları, her zaman “doğaldır bunlar.” diyerek geçiştiriyorsun.

D) Senin için, “Bildiğinden şaşmaz.” diyorlar
31. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) pazartesi B) suçüstü

C) kahvaltı D) kaynana
32. Dörtlüğün hangi dizesinde, sert ünsüzlerin yu-muşamasına örnek bir sözcük vardır?
A) Uçun kuşlar uçun burda vefa yok,

B) Öyle akar sular öyle hava yok,

C) Feryadıma karşı aksiseda yok,

D) Bu yangın yerinde soğuk kül vardır.
33. Türklerin kullandığı ikinci yazı sistemi hangisidir?
A) Uygur B) Arap

C) Göktürk D) Lâtin
34. Aşağıdakilerden hangisi, bir kamu görevlisinin halkla ilişki kurarken, her şeyden önce, sahip olması gereken özelliklerinden biri değildir?
A) Kendisini tanıması

B) Görev alanını tanıması

C) Görev alanındaki halkı tanıması

D) Bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini tanı-ması
35. Halkla ilişkilerde planlama esnasında belirlen-miş hedeflere göre, uygulamada elde edilen sonuçların ölçülmesine ne ad verilir?
A) Değerlendirme B) Bilgilenme

C) Yordama D) Uygulama
36. “İşbölümü ve objektiflik hâkimdir. Görev dağı-lımı hiyerarşiktir. Her şey yazılıdır ve bu yazılı belgeler saklanmak zorundadır.”
Yukarıdaki cümlelerle, aşağıdakilerden han-gisinin temel nitelikleri belirtilmiştir?
A) Danışma B) Formalite

C) Bürokrasi D) Kamuoyu araştırması
37. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerindendir?
A) Dürüstlük B) Hoşgörü

C) Liyakat D) Bilgi verme
38. Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan biridir?
A) Destek ve sponsorluk

B) Afişler

C) Sergiler

D) Radyo ve televizyon


39. Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
A) Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek

B) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolay-laştırmak

C) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştiril-mesine katkıda bulunmak

D) Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak
40. Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çaba-lara ne denir?
A) Pazarlama B) Halk eğitimi

C) Halkla ilişkiler D) Reklamcılık
41. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerin hangisine uygulanmaz?
A) Genel müdür

B) Yargı mensupları

C) Müsteşar

D) Denetim Kurulu başkanı
42. Aşağıdaki liderlik modellerinin hangisinde cezadan çok ödül sistemi uygulanmaktadır?
A) Otokratik B) Liberal

C) Demokratik D) Hümanist
43. Motivasyon ne ile başlar?
A) Dış uyarılma B) İşin delege edilmesi

C) Resmî yazı D) İç uyarılma
44. Rasyonel bir motivasyon sistemi hangi bilim ilkelerine dayanmalıdır?
A) Matematik

B) Psikoloji ve toplum bilim

C) Antropoloji

D) Tarih
45. Hangi liderlik modelinde astlar kendi inisiyatif-lerinin risklerini taşırlar?
A) Demokratik ve katılımcı liderlik modeli

B) Otokratik liderlik modeli

C) Liberal liderlik modeli

D) Doğal liderlik modeli
46. Örgütsel yapıyı değişim ve yenilenmeyi gerçek-leştirerek üstün performansa ulaştıran lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karizmatik lider B) Destekleyici lider

C) Dönüşümcü lider D) Doğal lider
47. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel bir yöneti-cinin özelliklerinden değildir?
A) Pragmatik bir stratejist olmak

B) Orta vadeli planlar yapabilmek

C) Uzun vadeli planlar yapabilmek

D) Regresyon analizi yapabilmek
48. Aşağıdakilerden hangisi ortak vizyon kavramını açıklamaktadır?
A) Benzer kıyafet tarzı

B) Ortak mesai saati

C) Aynı bölümde çalışıyor olmak

D) Ortak benimsenmiş bir ümit ve ideal
49. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen örgütün ilke-lerinden değildir?
A) Sistem düşüncesi B) Motivasyon

C) Bireysel ustalık D) Ortak vizyon
50. Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerin-den değildir?
A) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.

B) Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.

C) Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.

D) Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
51. Aşağıdakilerden hangisi yalan işareti değildir?
A) Yalan söyleyen kişilerin elleriyle yaptıkları jestler azalmaktadır.

B) Yalan söyleyen kişinin elini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme sayısı artmak-tadır.

C) Yalan söyleyen bir insanın konuşurken beden hareketlerinde bir artış olmaktadır.

D) Yalan söyleyen bir insanın yüz ifadesi büyük çoğunlukla normale çok yakındır.
52. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı kazanmada en riskli dönemdir?
A) Yetişkinlik B) İlk çocukluk

C) Son çocukluk D) Ergenlik
53. Gençlerin beklentileri arasında en çok önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırsız zaman

B) Anne - babasının onayı

C) Yetişkinlerin onayı

D) Arkadaş grubunun onayı
54. Gençleri en çok üzen durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarısı

B) Kıyaslanması

C) Ekonomik durumu

D) Arkadaşları ile olan ilişkisi
55. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası hangi dönemde gerçekleşir?
A) İlk çocukluk B) Son çocukluk

C) Gençlik D) Genç yetişkinlik
56. Aşağıdakilerden hangisi kaygıyı korkudan ayıran en temel özelliktir?
A) Kaygının kaynağının tam olarak bilinememesi

B) Kaygının yoğunluğunun yaşlara göre farklılık göstermesi

C) Kaygının bireyin varlığını koruma güdüsüne dayalı olması

D) Kaygının yoğunluğunun bireyden bireye de-ğişmesi
57. Bireyin içinde bulunduğu toplumun ve evrensel kültürün ilke ve değerlerine uyum için gerekli olan davranış ve yaklaşımları kazanma süreci, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Duygusal gelişim B) Sosyal gelişim

C) Bedensel gelişim D) Bilişsel gelişim
58. Aşağıdakilerden hangisi bir geri bildirim verme yolu değildir?
A) Karşıdaki kişiye bakış şekli

B) Sözlü yapılan söylemler

C) Sessiz kalma

D) Fiziksel yardım
59. Çok iyi tanımadığımız yabancılarla etkileşim içerisine girilen mesafeye verilen ad aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Genel mesafe B) Uzak mesafe

C) Sosyal mesafe D) Yakın mesafe
60. Aşağıdakilerden hangisi dinlemede dinleyiciden ve konuşmacıdan kaynaklanan hatalardan değildir?
A) Gürültü

B) Yorgunluk, hastalık

C) Konunun ilgisiz bulunması

D) Yanlışlıkla/ bilerek bazı hususları konuşma dışı bırakmak
61. Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi etkileyen faktörlerdendir?
A) Algı B) Ses tonu

C) İletişim D) Konuşan
62. Sözlü iletişim sürdürülmesinde lazım olan ana beceriler aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-rak verilmiştir?
A) Bağırma - Konuşma

B) Dinleme - Geri bildirim verme

C) Konuşma - Dinleme

D) Algı - İleti
63. İletişime ait tüm fikirlerde hemen hemen ortak olarak görülebilecek üç boyut vardır” aşağıda-kilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) İletişim canlılar arasında gerçekleşir.

B) İletişim bir çatışma biçimidir.

C) İletişim sembollerle yürütülür.

D) İletişim anlamların paylaşılmasını içerir.
64. “İletişim sürecinde hedeflediği kişi ya da grupta davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatandır.” tanımı iletişimin hangi öğesini tanımlamaktadır?
A) Kaynak B) İleti

C) Algı D) Geri bildirim
65. Ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderi-len merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Harcama yetkilisi

B) Muhasebe yetkilisi

C) Gerçekleştirme görevlisi

D) İdari işler şube müdürü

66. Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve para ile ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye ve gönder-meye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğru-dan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan yetkili memur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harcama yetkilisi mutemedi

B) Muhasebe yetkilisi mutemedi

C) İhale komisyon üyesi

D) Piyasa araştırma görevlisi
67. Yurtlarda barınan öğrencilere kupon karşılığı verilen yemek yardımlarına ilişkin işletmelere yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A) Fatura

B) Harcama talimatı

C) Taahhüt dosyası

D) Öğrenci sayısı, gün sayısı ve tutarları gös-terir yetkili makamca onaylı liste
68. Mutemet işin tamamlanmasından sonra avans-larda 1 ay, kredilerde 3 aylık sürelerin bitimini beklemeden son harcama tarihini takip eden kaç gün içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapat-mak zorundadır?
A) 3 iş günü B) 7 iş günü

C) 15 iş günü D) 1 ay
69. Avans verilmesi ve kullanılmasında aşağıdaki-lerden hangisi yanlıştır?
A) Avans doğrudan mutemede verilir veya banka hesabına aktarılır.

B) Avans belirlenen sınırlar dâhilinde olmak şartıyla ihtiyaç tutarı kadar verilir.

C) Avans konusu mal, hizmet alımı veya yapım işine avansın verildiği tarihten itibaren

15 gün içinde başlanılır.

D) Avans konusu işin bitirilmesinden sonra varsa avans artığı mahsup süresinin dolması veya mahsup belgelerinin tamamlanmasını beklemeden muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına yatırılmak suretiyle derhal iade edilir.

70. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerden değildir?
A) Özel bütçeli idareler

B) Kamu iktisadi teşebbüsleri

C) Sosyal güvenlik kurumları

D) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
71. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yılı, bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüz-de beşine kadar bütçeleri içinde ödenek aktar-ması yapabilirler. Bu şekilde yapılan aktarmalar kaç gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilir?
A) 17 B) 15 C) 10 D) 7
72. Aşağıdakilerden hangisi “parafe etmek”in tanımıdır?
A) Yalnız baş harf ile yazılan kısa imza

B) Paraf konulmuş paraf ile imzalanmış

C) Adının ve soyadının baş harfleri ile imzala-mak

D) Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak
73. Dağıtımlı yazılarda birim adlarını yazmak yerine numaralandırılmış olan yazıların dağıtım planı uygulanır. Bölge müdürlüklerine gönderilecek yazılar için dağıtım bölümü aşağıdakilerin han-gisinde doğru düzenlenmiştir?
A) DAĞITIM B) DAĞITIM

( D ) Planı ( C ) Planı
C) DAĞITIM D) DAĞITIM

( B ) Planı ( A ) Planı
74. Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılarda resmî yazı aşağıdaki şıklardan hangisi ile bitirilir?
A) Arz ve rica ederim. B) Gereğini rica ederim.

C) Arz ederim. D) Rica ederim.
75. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece imza yetkisi verilen görev unvanıdır?
A) Sivil savunma uzmanı

B) Müfettiş yardımcısı

C) Bölge müdür yardımcısı

D) Bilgi işlem müdürü
76. Aşağıdakilerden hangisi 30 yıl süreyle saklana-cak evraklardandır?
A) Gelen giden evrak defteri

B) Kredi başvuru kayıtları

C) Personel dosyaları

D) Ekstre ve hesap bildirimleri
77. Sabit Kıymet Teslim Alma Komisyonu en az kaç kişiden oluşur?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6
78. Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, tahsise ilişkin görevlerinden ayrıldıkları takdirde kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
79. Bakım ve onarımlarda idare tarafından işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyete ve/veya idare dışından bu işleri yap-mak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?
A) Piyasa araştırma memuru

B) Yapı denetim görevlisi

C) Yüklenici

D) Müteahhit
80. Kayıtlara alınış tarihi itibariyle, kaç yılını tamam-lamış malzemeler kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devredebilir?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7
81. Taşınırların sayım işlemlerinde taşınır, sayım tutanağına kaçıncı düzey koduyla yazılır?
A) II B) III C) IV D) V
82. Kurumumuz Akaryakıt ve Yakıt Teslim Alma Talimatı gereğince, yakıt ihtiyacı ve ihtiyaçtaki değişikliğin firmaya yazılı olarak bildirimini müteakip firma en geç kaç saat içerisinde yakıtı teslim etmesi gerekmektedir?
A) 24 B) 36 C) 48 D) 52

83. Yurt müdürlüklerince; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun uygulama yönetmeliklerinde yer alan, yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usullerden faydalanılarak yaklaşık ma-liyet tespit edilirken aşağıdaki belgelerden hangisi yer almaz?
A) Teklif mektubu B) Proforma fatura

C) Tutanak D) Fatura
84. Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarından gelen bir üniversite öğrencisi, yurt dışı iznini almak üzere başvurduğunda aşağıdaki belirtilen Kurum/Kuruluşlardan hangisinin uygun görüşü ile izinli sayılabilir?
A) Valiliklerin

B) İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin

C) Barındıkları yurt müdürlüklerinin

D) Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumunun
85. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları öğrencile-rinin aşağıda belirtilen fiil ve eylemlerden hangi-sini işlemesi hâlinde öğrencinin bursundan % 5 oranında kesinti yapılır?
A) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak

B) Öğrenci yoklama çizelgesini zamanında imzalamamak

C) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz üst üste iki gün yurdun dışında geçirmek

D) Yatakhanelerde kokuşmuş veya bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak
86. Aşağıdaki gruplardan hangisi, sosyal ve kültü-rel faaliyetlerden değildir?
A) Doğa yürüyüşü - Bilardo - Masa tenisi

B) Resim - Fotoğrafçılık - Karikatür

C) Halk oyunları - Tiyatro - Konferans

D) Bilgi yarışması - Gezi - Eğlence
87. Herhangi bir sebeple boşalan işletme yerine seçi-len yeni işleticinin sözleşme süresi ne kadardır?
A) 2 yıl

B) 3 yıl

C) O öğretim dönemi sonuna kadar

D) İlk yapılan sözleşmeden kalan süre sonuna kadar
88. Sözleşmesi sona eren işleticiler işletmeyi kaç gün içerisinde boşaltmak zorundadır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7
89. Diyetisyen veya gıda mühendisi bulundurma zorunluluğu bulunan yurtlarda kapasite en az kaç olmalıdır?
A) 300 B) 500 C) 1000 D) 1200
90. İşleticilerden; lokanta - kantin için aylık zaruri masrafın kaç katı, sözleşme düzenlenmesinden önce kesin teminat olarak alınır?
A) 7 B) 8 C) 10 D) 12
91. Kurum yurtlarında ücretsiz olarak barındırılacak toplam öğrenci sayısı, Kurumun toplam kapasi-tesinin yüzde (%) kaçını aşamaz?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
92. Yurtta barınmakta iken devam ettiği öğretim ku-rumunda kaydını donduran öğrencilere hangi işlem yapılır?
A) Yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla kayıt dondurdukları süre kadar yerleri saklı tutulur.

B) Yurttan kaydı silinir, yurt ücreti ve depozi-tosu iade edilir.

C) Yurttan kaydı silinir, depozitoları irat kay-dedilir.

D) Misafir öğrenci statüsüne alınır.
93. Öğrenciye verilen “Yurttan Süresiz Çıkarma” ce-zasının onay mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurt müdürü B) Bölge müdürü

C) Genel Müdür D) Disiplin kurulu
94. Yurt ücretinin bir yıllık erken ödenmesinde % kaç indirim uygulanır?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
95. Öğrencinin yurt malzemesine vermiş olduğu zararı karşılaması için kaç gün süre tanınır?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

96. Ayın ikinci yarısında (16’sından itibaren) kayıt yaptıranlardan ne kadar ücret alınır?
A) Kayıt tarihi dikkate alınarak ayın geriye kalan gün sayısı

B) Aylık ücretin yarısı

C) Aylık ücretin tamamı

D) Aylık ücretin 1/3’ü
97. Kurum, katkı kredisini nasıl öder?
A) Öğrenci adına öğretim kurumunun hesabına

B) Öğrenci adına fakültesine

C) Bankadaki hesabına

D) Öğrenciye defaten
98. Şehit çocuğu olduğunu belgeleyen bir öğrenci, Kurumun verdiği imkânların hangisinden yararlanamaz?
A) Öğrenim kredisi B) Katkı kredisi

C) Burs D) Yurt
99. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda, borç silinir?
A) Öğrencinin anne ve babasının ölmesi

B) Öğrencinin ödeme gücünün olmadığının tespiti

C) Öğrencinin öğretim kurumunu derece ile bitirmesi

D) Öğrenim sırasında veya öğreniminden sonra çalışamayacak hâlde sürekli sakat kalmış olduklarının tam teşekkülü bir hastanenin sağlık kuruluşu tarafından tespit edilmesi
100. Burs almakta olan bir öğrencinin başarısız olarak öğretim kurumunca bildirilmesi halinde, Kurumca öğrenci hakkında aşağıdakilerden hangi işlemin yapılması gerekmektedir?
A) Bursu devam ettirilmektedir.

B) Bursu kesilip katkı kredisi verilmektedir.

C) Bursu kesilip, öğrenim kredisine dönüştürül-mektedir.

D) Öğretim kurumunu terk işlemi uygulanmak-tadır.


TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


1. C

2. A

3. B

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

9. C

10. D

11. D

12. A

13. C

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. C

20. A

21. D

22. B

23. D

24. B

25. A


26. D

27. B

28. D

29. A

30. C

31. B

32. C

33. A

34. D

35. A

36. C

37. A

38. B

39. A

40. C

41. B

42. C

43. D

44. B

45. A

46. C

47. D

48. D

49. B

50. C
51. D

52. A

53. D

54. B

55. C

56. A

57. B

58. D

59. C

60. A

61. D

62. C

63. B

64. A

65. A

66. B

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D

72. C

73. D

74. A

75. B
76. D

77. C

78. B

79. B

80. C

81. A

82. C

83. D

84. B

85. D

86. A

87. D

88. A

89. C

90. A

91. B

92. A

93. C

94. D

95. D

96. B

97. A

98. B

99. D

100. C
Yüklə 211,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə