Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A müşahidə, determinizm, inteqrativYüklə 298,03 Kb.

səhifə8/13
tarix08.09.2018
ölçüsü298,03 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

208

Hər şey sudan yaranır və suya çevrilir “fikri hansı filosofa aiddir? A) Anaksimen B) 

Empedokl  C) Fales  D) Platon E) Aristotel

209


Qədim Çində hansı müstəqil fəlsəfi məktəblər var idi? A) Milet məktəbi, Eleya məktəbi B) 

Konfusilik, Moizm, Daosizm, C) Vedanta, Mimansa, Nyaya, Yoqa  D) Yeniplatonçular, 

Daosizm, Adlar məktəbi E) Skeptiklər, Moizm, Vedanta

210


Qədim Hindistanda ənənələrə əsaslanan materialist təlim hansıdır? A) Çarvaka-lokayata B) 

Daosizm C) Konfutsilik D) Vadanta E) Eleya məktəbi

211

“Nyaya” fəlsəfəsinin əsasını nə təşkil edir? A) Təbiətin fəlsəfi anlamı B) İnsanın fəlsəfi anlamı C) Məntiq və qnoseologiya məsələləri  D) Şüur və təhtəlşüur  E) Cəmiyyətin sosial 

problemləri

212

Qədim Hindistanda kortəbii materialist cərəyanlar? A) Çarvak-lokayata, mimansa, sankhiya.  B) Buddizm, vedanta, mimansa. C) Caynizm, 

yoqa, nyaya  D) Caynizim, buddizm, çarva lokayata. E) Buddizm, vedanta, yoqa.

213

Qədim Yunanıstanda quldarlıq demokratiyasının çiçəkləndiyi dövr necə adlanır? A)  Klassik. B)  Ellinizm.  C)  Materializm.  D) İntibah.  E) Demokratik cəmiyyət

214


Qədim Babillilər hansı elmlərin əsasını qoymuşlar? A) Həndəsənin və biologiyanın.  B) 

Kimyanın və cəbrin  C) Həndəsinin və məntiqin. D) Cəbrin və coğrafiyanın.  E) Cəbrin və 

həndəsinin. 

215


Sofistlər adlanan filosoflar kimlərdir? A) Georqi, Prataqor, Gippi, Antifon. B) Sokrad, 

Demokrit, Prataqor, Pifaqor.  C) Georqi, Pifaqor, Gippi, Demokrit.  D) Pratoqor, Georqi, 

Antifon, Sokrat. E) Antifon, Georqi, Pifaqor, Heraklit.

216


Sofistlər adlanan filosoflar kimlərdir? A) Georqi, Prataqor, Gippi, Antifon. B) Sokrad, 

Demokrit, Prataqor, Pifaqor.  C) Georqi, Pifaqor, Gippi, Demokrit.  D) Pratoqor, Georqi, 

Antifon, Sokrat. E) Antifon, Georqi, Pifaqor, Heraklit.

217


Aşağıda göstərilənlərdən hansında təbiilik və fövqəltəbiilik bir-birindən fərqlənmir? A)  

elmdə  B)  dində  C)  mifologiya D)  fəlsəfədə E)  məntiqdə
218

Fəlsəfədə mif necə başa düşülür? A) fövqəltəbiiliyə inama əsaslanan dünyagörüş B) insanın 

mahiyyətinin öyrənilməsi C) fantastik nağıllar D) ibtidai insanlar tərəfindən dünyanın və 

oradakı hadisələrin vahid ayrılmaz şəkildə mifik obrazlarla başa düşülməsi  E)  nağıl, 

uydurma, qəsdən aldatma

219


Elm və fəlsəfənin qarşlıqlı münasibətini izah et: A) fəlsəfə elmin bir hissəsidir B) elm 

fəlsəfənin bir hissəsidir C) elm və fəlsəfə qicmən bir-birinə daxildir D) fəlsəfə və elm bir-

birinə istisnalıq təşkil edir E) fəlsəfə və elm bir-birinə qətiyyən aid deyil

220


Qədim Misir klassik ədəbiyyatında ilk fəlsəfi əsərlər hansılardır? A)“Arfaçının mahnısı”, 

“Ölmün tərənnümü” B)“Tərbiyyə haqqında”, “İcmanın işləri haqqında” C)“Məntiq elmi”, 

Ruh fəlsəfəsi” D)“İnsanın vəzifəsi”, Alimin vəzifəsi barədə” E)“Avesta”, “İdeyalar aləmi”

221


Fəlsəfənin metodoloji funksiyasını necə izah etmək olar? A) Fəlsəfi metod gerçəkliyin 

nəzəri tədqiqinin ən ümumi prinsipləri sistemidir  B) Fəlsəfi metod gerçəkliyin bəzi 

sahələrində çıxış edir C) Başqa elmlər fəlsəfə üçün ümumi metoddur D) Fəlsəfi metod 

gerçəkliyin duyğu ilə qəbul olunmasıdır E) Fəlsəfi metod təkcə tarixi hadisələri öyrənir

222

Dünyaya dayanıqlı baxışlar sistemi, inam, təsəvvür, insanın inancı, həyati mövqeni müəyyənləşdirən seçim, dünyaya və başqa insanlara münasibət aşağıdakılardan hansıdır?A) 

dünyanı  qəbul etmək  B) dünya hissi C) dünyagörüşü  D)dünya duyumu  E) dünyanı 

görmək

223


Fəlsəfi dünyagörüşün zəruri əlaməti hansıdır? A) konkretlik B) görünmə dərəcəsi C) 

sistemlilik D) abstraktlıq  E) təcübılik

224

Əbədi fəlsəfi suallara aiddir:  (uyğun cavabı ğöstər) A) kainatın dəqiq ölçüsü necədir?  B) insanın və dünyanın mahiyyəti nədir?  C) canlı hüceyrə hansı elementlərdən ibarətdir?  D) 

inkişafın əsas səbəbi nədir?  E) insanın gücü nədədir?

225

Fəlsəfənin əsas məsələsinin formalaşmasına aiddir:  (uyğun cavabı ğöstər) A)  kim günahkardır? B) Nə birincidir: maddi və ya ideal olan? C)  yaşanmış həyat həyatdırmı? D) 

necə xoşbəxt olmaq olar? E) nə etməli?
226

Idrakın  universal  qanununa  aid  fəlsəfəfi  təlim: (uyğun cavabı göstərin) A) Qnoseologiya. 

B) Ontologiya. C)  Estetika.D) Etika.  E) Antropologiya

227


Varlıq haqqında təlim: (uyğun cavabı göstərin) A) Etika B) Aksiologiya C) Politologiya D) 

Ontologiya

E) Antropologiya

228


Fəlsəfənin  əsas  bölmələri  hansılardır? A) Antologiya,  aksiologiya,  antropologiya, 

qnoseologiya.  B) Ontologiya,  politologiya,  sosiologiya.  C) Qnoseologiya,  sosiologiya, 

polientologiya  D)  Antropologiya, poliotologiya.

 E) Aksologiya,  frazeologiya.

229

Şərqin ilk peripatetik filosofu kim olmuşdur? A) Xaqani. B) Əl Kİndi. C) Nizami. D) Tusi. E) Nəsimi.

230


Şərq peripatetizminin görkəmli nümayəndələri? A) Bəhmənyar, Rəcəbli Təbrizi, Sədi, Tusi, 

Əl Farabi, Əl Kİnd. B) Əbu Zeyd, Nizami, Tusi, İbn Sina, Əl-Farabi. C) Xaqani, Əl-Razi, 

Əl Kindi, Bəhmənyar, İbn Əhməd. D) İbn Əhməd, İbn Sina, Ömər Xəyyam, Nəimi, Nəsimi. 

E) Əl Kindi, İbn Sina, Əl-Farabi, Bəhmənyar, İbn Əhməd. 

231

Şərq Peripatiktləri yunan filosoflarından kimlərə istinad etmişlər? A) Epikür, Heraklit. B) Platon, Sokrat. C) Platon, Aristotel D) Anoksimen, Anaksimandır E) Demosfen, Fukidid

232


Avropada “Averroizm” adlanan fəlsəfi cərəyanın əsasını kim qoymuşdur? A) Nəsimi. B) 

İbn Rüşd. C) Füzuli. D) Nəimi. E) Ömər Xəyyam.

233

Hürufiliyin əsas nümayəndələri? A) Nəimi, Nəsimi. B) Əl Kindi, Nəimi. C) Nəsimi, Əbu Zeyd. D) Əl Farabi, Nəsimi.  E) İbn Sina, Bəhmənyar.

234


Orta əsrlərdə Avropada hakim mövqe tutan fəlsəfə? A) Monizm.  B) Xristianlıq.  C) 

Mifoloğiya.  D) Sxolаstika.  E) Dualizm.

235

Orta əsrlərdə Avropada əsas fəlsəfi cərəyanlar: A) Nominalizm, realizm. B) Metafizika, realizm.  C) Nominalizm, dualizm.D) Sufilik, realizm. E) İdrak, metafizika. 

236


Orta əsrlərdə Avropada hakim din: A) İslam. B)Sxolostika.  C) Xristianlıq D) Buddizm. 

E)Sintoizm.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə