International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:141 K:231
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
4
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
(92 kadın ve 115 erkek). Katılımcıların yaşla-
rı 17-76 arasında değişmektedir (M = 32.08, 
SS  =  14.28)  Katılımcıların  gelir  düzeyleri 
850  ₤  ile  11000  ₤  arasında  değişmektedir. 
(M = 2907.63 ₤ , SS = 1443.22 ₤)  2907,63 
1443,22. Medeni hal açısından 133 katılımcı 
bekârdır  ve  74  katılımcı  evlidir.  Katılımcı-
ların  eğitim  düzeylerinin  ilkokul-ilköğretim 
(n= 26) lise (n = 104) üniversite (n = 70) ve 
lisansüstü  (n  =  7)  mezunu  şeklinde  olduğu 
gözlenmiştir.
Psikometrik Ölçüm Araçları: Katılımcılara 
yöneltilen  sosyo-demografik  özellikleri  (ör-
neğin, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi vb)  ve 
park kullanımı ile ilgili özellikleri belirleme-
ye yönelik soruların yanı sıra iki adet anket 
uygulanmıştır.
a.  Öznel İyi Oluş Değişimi Anketi:
Bu çalışmada katılımcıların öznel iyi oluşla-
rı ile ilgili olarak parkı kullanmadan önceki 
ve  sonraki  durumlarını  fiziksel,  zihinsel  ve 
sosyal  açıdan  değerlendirdikleri  üç  sorudan 
oluşan bir anket geliştirilmiştir. Katılımcılar, 
öznel  iyi  oluş  boyutları  olan  fiziksel,  zihin-
sel ve sosyal değişim sorularını 1 (berbat) ile 
10 (mükemmel) arasında değişen onlu ölçek 
üzerinde  işaretlemektedir.  Bu  çalışmada  an-
ketin  iç  tutarlılığı  Cronbach’s  Alpha  =  .90 
olarak  bulunmuş,  düzeltilmiş  madde-toplam 
korelasyonlarının .78 ile .85 arasında değişti-
ği gözlenmiştir. Anketten alınacak olası puan 
3 – 30 arasında değişmektedir.
b.  Öznel İyi Oluş Duygulanım Anketi:
Park  kullanıcılarının  duygulanım  öznel  iyi 
oluşlarını değerlendirmeye yönelik bir anket 
hazırlanmıştır. Ankette katılımcılara “parktan 
ayrılırken  kendinizi  nasıl  hissediyorsunuz?” 
şeklinde yöneltilen soru çerçevesinde kulla-
nıcıların duygularını iki yönlü zıt duygulanım 
derecelendirme  tekniği  ile  1  ile  5  arasında 
değerlendirmeleri  istenmiştir.  Örneğin,  ka-
tılımcılar  “keyifsiz” (1 puan) – “keyifli” (5 
puan) ve “sıkılmış” (1 puan) – “eğlenmiş” (5 
puan) gibi 10 farklı duygulanım ile ilgili ken-
di  hisselerini  değerlendirmişlerdir.  Anketin 
iç  tutarlılığı  Cronbach’s Alpha  =  .86  olarak 
bulunmuş,  düzeltilmiş  madde  -  toplam  ko-
relasyonlarının .44 ile .72 arasında değiştiği 
gözlenmiştir. Anketten alınacak olası puan 10 
– 50 arasında değişmektedir.
İşlem:  Katılımcılar  gönüllülük  ve  gizlilik 
esasına  dayalı  olarak  yöneltilen  sorulara  ve 
anketlere  tepki  vermişlerdir.  Anket  soruları 
parkta katılımcılara yöneltilmiştir. Anket uy-
gulamalarında  istatistikî  sonuçların  güveni-
lirliği ve geçerliği önem arz etmektedir. Aynı 
kaynaktan aynı zamanda aynı yöntemle veri 
toplanmasının  “ortak  yöntem  etkisi”  nede-
niyle sonuçların geçerliği açısından sorunlar 
yaratabileceği  (Chan,  2009;  Podsakoff  vd., 
2003), açıklanan varyansın değişkenler arası 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:141 K:231
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
5
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
ilişkilerden çok uygulanan yönteme atfedile-
ceği (Krishnaveni ve Deepa, 2013) ve Tip-I 
ve Tip-II hatanın ciddi derecede artabileceği 
(Podsakoff vd., 2003) ifade edilmektedir.  Bu 
nedenle, araştırma öncesi “ortak yöntem etki-
sini” bertaraf etmek için önlemler (ör., ölçek 
derecelendirmelerinin farklı olması, yanlış ve 
doğru  yanıtın  olmadığı  şeklinde  bilgilendir-
me, anket sorularının katılımcılara farklı sıra-
larda verilmesi  vb.) alınmıştır
BULGULAR
1. Parka Gitme Sıklığı
Parka gitme sıklığı açısından park kullanıcı-
larının % 16.43’ü (=34) haftada en az bir 
kere. % 14.01’i (= 29) iki haftada bir kere. 
% 16.91’i (= 35) ayda bir kere. % 17.38’i 
(= 36) üç ayda bir kere. % ve 35.27’si (
= 73) yılda iki kereden az parka gitmektedir. 
Katılımcıların parka gitme sıklığına yönelik 
gözlenen  değerlerin  beklenen  değerlerden 
farklı olup olmadığını test etme amacıyla ya-
pılan Tek Yönlü Ki Kare (Ki kare Uyum Testi 
) sonucu anlamlıdır, χ
2
(4, = 207) = 30.85, 
p = 3.28e-06. Katılımcılar parka beklenenden 
daha  az  gitmektedir.  Park  kullanım  sıklığı-
nın cinsiyet ile ilişkili olup olmadığının test 
edildiği İki Yönlü Ki Kare (Bağımsızlık) testi 
sonucu anlamlıdır, χ
2
(4, N = 207) = 12.07, p 
=  1.69e-02.  Erkekler  beklenenden  daha  sık, 
kadınlar ise daha seyrek olarak parkları ziya-
ret etmektedir.
2. Parka Ulaşım
Parka  ulaşım  ile  ilgili  katılımcıların  çoğun-
luğu  parka  ulaşmada  sıkıntı  yaşamadığını 
ve  rahat  ulaştığını  rapor  etmiştir.  İki Yönlü 
Ki Kare testi sonucu Altınpark (58 evet, 13 
hayır),  Gençlik  Parkı  (62  evet,  5  hayır)  ve 
Botanik Park’ın (61 evet, 8 hayır) ulaşım ko-
laylığı-zorluğu  açısından  birbirinden  farklı-
laşmadığını ortaya koymuştur χ
2
(2, N = 207) 
= 3.78, p = 1.51e-01.
3. Parkta Geçirilen Zaman
Park kullanıcılarının ortalama % 50’si park-
ta  1-2  saat  zaman  geçirdiğini  rapor  etmiş-
tir. Parkta1 saatten az, 1-2 saat, 2-3 saat ve 
4+ saat zaman geçiren katılımcı sayısı sıra-
sıyla Altınpark’ta  13,  31,  16  ve  9,  Gençlik 
Parkı’nda 7, 32, 18 ve 10 ve Botanik Parkı’nda 
10, 38, 17 ve 6 şeklinde olduğu gözlenmiştir. 
İki Yönlü Ki Kare testi sonucu parkta geçiri-
len zamanın ve park türünün birbiri ile ilişkili 
olmadığını  (birbirinden  bağımsız  olduğunu) 
ortaya koymuştur, χ
2
(6, N = 207) = 3.70, p = 
7.17e-01.
4. Öznel İyi Oluş Değişimi
Öznel İyi Oluş Değişimi Anketi sonuçlarına 
göre  katılımcılar  parkı  kullandıktan  sonra 
kendilerini fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan 
daha  olumlu  değerlendirmişlerdir  (Tablo-1). 
Parklarda sık yapılan etkinlikler ve sonrasın-
da hissedilen duygu durumlarına bakıldığın-


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə