Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə168/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   168

354 
 
626 Hidrotexniki inşaat………………………………………… 101 
629 N
əqliyyat vasitələrinin texnikası…………………………   102 
62.3 Yerüstü n
əqliyyat vasitələri………………………………  102 
63 K
ənd təsərrüfatı ........................................…………...........   102 
630 Meşə təsərrüfatı……………………………………………. 102 
631.4 Torpaqşünaslıq ..............................................................     102 
631.5 Aqrotexnika……………………………………………… 103 
631.6 Meliorasiya........................................................................ 103 
632
 Bitkilərin mühafizəsinin metod və texnikası ………………103 
633.7/9 Texniki v
ə yeyinti əhəmiyyətli müxtəlif bitkilər……….104 
635.9 
Dekorativ bağçılıq………………………………………  104 
636 Heyvandarlıq……………………………………………… 104 
636.3 Xirdabuynuzlu heyvanlar………………………………   104 
638 Arıçılıq……………………………………………………. 104 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı ............................................104 
641/642 Yeyinti m
əhsulları. Qidalanma ..................................  104 
65  İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. İstehsalatın, 
ticar
ətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam ......................................105 
656 Nəqliyyat ...........................................................................   105 
656.7 Hava n
əqliyyatı…………………………………………  106 
657 Mühasibat. Audit  .............................................................  106 
658 İstehsalın təşkili. Müəssisələrin iqtisadiyyatı ....................  107 
66 Kimya texnologiyası. Kimya sənayesi ................................  107 
663/664 Yeyinti sənayesi .........................................................  107 
663.7/8 Spirtsiz içkil
ərin hazırlanması......................................  108 
664.1/2 Q
ənd istehsalı………………………………………….108 
7 İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Fotosənəti. 
Musiqi.Oyunlar.İdman .............................................................  108 
7.0 S
ənətşünaslıq........................................................................ 108 
71 Şəhərsalma. Yaşıllaşdırma………………………………….108 
719 Tarix v
ə mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi..................... 109 
72 Memarlıq .............................................................................  109 
73/76 T
əsviri incəsənət ............................................................  110 
741/744 Müh
əndis qrafikası....................................................   110 
745/749 Dekorativ-t
ətbiqi incəsənət ........................................ 110 
75/76 R
əsm. Qrafika. Qravyura ............................................... 111 
78 Musiqi ................................................................................. 113 
791 Kino s
ənəti..........................................................................128 
792 Теаtr sənəti.........................................................................128 
796/799 İdman ......................................................................... 130 
8 Dilçilik. Linqvistika. B
ədii ədəbiyyat.Ədəbiyyatşünaslıq ....  131 


355 
 
80/ 81 Filologiya. Dilçilik ........................................................ 131 
82  Ədəbiyyatşünaslıq .............................................................. 140 
82/821 Folklor .......................................................................... 154 
821.51. B
ədii ədəbiyyatAzərbaycan ədəbiyyatı ..................... 161 
821. 161. Xarici  
ədəbiyyat ...................................................... 204 
821.51-
93  Uşaqlar üçün bədii ədəbiyyat ................................. 217 
82/821-93 
Uşaqlar üçün xarici ədəbiyyat ................................ 220 
9 Coğrafiya. Bioqrafiya. Tarix ................................................. 221 
902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abid
ələr ................................ 221 
908 Ölk
əşünaslıq ....................................................................   222 
91 Coğrafiya .............................................................................223 
910 
Coğrafi kəşflər..................................................................  223 
911 Fiziki coğrafiya. İqtisadi coğrafiya……………………… 224 
912 X
əritələr............................................................................. 224 
93/ 94.  Tarix. Arxivl
ər ............................................................ 225 
94 Tarix ...................................................................................  225 
Avtoreferatlar ……………………………… …….................. 310 

əlliflərin əlifba göstəricisi. Azərb. dilində .......................... 310 
Rus dilind
ə ............................................................................... 331 
İngilis dilində............................................................................ 335 
Alman, fransiz, türk...................................................................335 
Başqa dillərdə…………………………………………………336 
S
ərlövhələrin  əlifba  göstəricisi. Azərb. dilində ..................... 336 
Rus dilind
ə ..............................................................................  348 
İngilis dilində............................................................................ 349 
Fransiz, türk v
ə başqa dillərdə………………………………   350 
Münd
əricat................................................................................ 351 
 
 
 


 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
 
2014 
 
 
 
N
əşriyyat redaktoru və korrektor          M.Cəfərova   
 
 
 
 
M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın mətbəəsində ofset üsulu 
il
ə  çap olunmuşdur 
Çapa imzalanmışdır: 18.11.2015 
Sifariş:  29 
Tiraj 150 nüsx
ə 
 
 

Document Outline

 • BAKI - 2015
 • /    /
 • 2014.pdf
  • 004 İnformasiya texnologiyaları
  • 008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqress
  • Əhədova, S.A. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər: mono-qrafiya /Sevda Əhədova; elmi məsl. A.Mustafayeva; elmi red. İ.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2014.- 347 s.; 21 sm.- Bibl. Azərb., rus və ing. dillərində: s. 323-345.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 9...
  • 1TQasımova, K.Q1T. Müasir qlobal proseslər və mədəniyyətlərin dialoqu: monoqrafiya /Kamilə Qasımova; elmi red. Ə.M.Tağıyev; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- Bakı: [n. y. ], 2014.- 165 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 157-165.- 8 man., 200 экз.- [Prezident k/x ]
  • 323/324 Daxili siyasət
  • 328 Parlamentlər. Xalq nümayəndələri. Hökumət. Qanunlar
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 11-ci Sessiya. Yaz: 14 mart 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 54.- 124 s.; 20 sm.- 6 man., 204 nüs.- [Azf-280043]
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları: 4-cü Çağırış, 11-ci Sessiya. Yaz: 4 aprel 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 55.- 82 s.; 20 sm.- 6 man., 204 nüs.- [Azf-280044]
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 30 sentyabr 2014-cü il.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 60.- 151 s., gerb.; 20 sm.- 4 man., 204 nüs.- [Azf-281658]
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 28 oktyabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 62.-106 s., gerb.; 20 sm.- 7 man., 204 nüs.- ...
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 18 noyabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 63.- 115 s., gerb.; 20 sm.- 7 man., 204 nüs.- ...
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 19 noyabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 64.-111 s., gerb.; 20 sm.- 7 man., 204 nüs.- [...
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 20 noyabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 65.-106 s., 20 sm.- 4 man., 204 nüs.- [Azf-283...
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 28 noyabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 66.- 75 s.; 20 sm.- 4 man., 204 nüs.- [Azf-283...
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. 13-cü sessiya. Payız: 16 dekabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 67.- 120 s., gerb.; 20 sm.- 4 man., 204 nü...
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız: 30 dekabr 2014-cü il /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2014.- Cild 68.- 79 s.; 20 sm.- 4 man., 204 nüs.- [Azf-283...
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları və Sərəncamla-rı: oktyabr - dekabr 2013-cü il /Azərb. Resp. Prezident Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2014.- 392 s.; 26 sm.- 250...
  • Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Azərbay-can Respublikasının Qanunu /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: E.L, 2014.- 16 s., faks.; 20 sm.- 4 man., 100 nüs.- [Azf-282627; Azf-282628]
  • Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında Azərbaycan Respub-likasının 26 may 2006-cı il tarixli Qanunu: 2014-cü ilin dekabrın 15-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2014.- 60 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [Prezident k/x]
  • Səlimova, N.Ə. Sənaye təhlükəsizliyi: dərslik: 050812 - “Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” ixtisası üçün /Nigar Səlimova, T.İ.Ayralova; elmi red. Ə.Y.İsayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA.- Bakı: [s. n.], 2014.- 250 s.: şək...
  • 334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları
  • 336 Maliyyə. Bank işi
  • 341 Beynəlxalq hüquq
  • Həbibli, R.Y. Nitqin elmi üslubu: beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər təmayülü: ali məktəblərin hazırlıq şöbələrində təhsil alan əcnəbi tələbələr üçün dərs vəsaiti /Reyhan Həbibli; elmi red. S.Ə.Abdullayeva.- Bakı: [s. n.], 2014.- 278, [2] s.:...
  • 342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ
  • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmişdir. 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir: 24 avqust 2002-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmiş əlavə və də...
  • Bələdiyyə Qanunvericiliyi toplusu: toplu /kitabın hazır. məsul Q.Toğrul; tərt. R.İmanov; British Counsil.- 2-ci nəşri.- Bakı: [s. n.], 2014.- 542, [2] s.: ill., cədv., xəritə; 24 sm.- 15 man., 300 nüs.- [Ar2014/363]
  • Cavadov, S.C. Təhlükəsizlik xidmətinin əsasları: mühafizə xidməti əməkdaşları üçün: dərs vəsaiti /Samir Cavadov.- Bakı: Qanun, 2014.- 232 s.: şək., cədv., gerb.; 21 sm.- 29 man., 500 nüs. (cildli).- [Azf-283068; Azf-283069]
  • 1TCəbrayılov, R.K1T. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində boşluq-lar və onların aradan qaldırılması problemləri: monoqrafiya /Rafael Cəbrayılov; elmi red. M.F.Məlikova.- Bakı: [s. n.], 2014.- 196 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 180-196.- 10 man., 500 nüs....
  • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu: 1 avqust 2014-cü ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə /burax. məsul Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2014.- 483 s., cədv., gerb.; 21 sm.- 15 man., 300 nüs. (cildli).- [Ar2014/1600]
  • Hacıyev, E.Ə. Dövlət qulluğu imtahanları: imtahanlara hazırlaşma bacarıqları, qanunvericilik toplusu, testlər toplusu, dövlət qulluğu ilə bağlı izahlı lüğət /Elvin Hacıyev; elmi red. E.Hacıyev.- 2-ci nəşri, əlavə və dəyişik.- Bakı: MSA, 2014.- 434 s.,...
  • Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyalarda: Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə ithaf olunur /kitabın tərt., oçerk və mətnlərin müəl. E.Y.Cəfərli; red. F.Y.Səfərli; elmi məsl. İ.M.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2014....
  • Oruclu, A.İ. Universal hüquq çalışmaları /Allahverən Oruclu.- Bakı: Digesta, 2014.- 263 s.: ill., portr., cədv.; 29 sm.- 20 man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-8226-8-9.- [Azf-282660; Ar2014/1662]
  • Oruclu, N. Dövlət qulluğuna hazırlaşmağın asan yolu /Nurlan Oruclu; elmi red.: F.Mustafa, E.Paşayev.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 241 s., portr.; 29 sm. + [1] elektron opt. disk (CD ROM); 12 sm.- 28 man., 500 nüs.- ISBN 978-9952-8142-9-3.- [Azf-284188...
  • Səfərov, R.A. Dövlət qulluğu: dərs vəsaiti /Rəşad Səfərov; elmi red. K.A.Şahbazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2014.- 229 s., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 227-229.- 22 man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-8241-5-5.- [Azf-28...
  • Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi: ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /müəl.: V.S.Afanasyev [və b.]; red. V.V.Lazarev; tərc. Ə.Rzabəyli; tərc. red. A.Əbilov; naşir Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2014.- 491 s.: şək., cədv.; 21 sm.- 11 man., 99 q...
  • 343 Cinayət hüququ. Kriminologiya
  • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası: Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə 25 aprel 2014-cü il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklər, məhkəmə təcrübəsi və ayrı-ayrı mütəxəssislərin tənqidi mülahizələri nəzərə alınmaqla...
  • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2000-ci il 14 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2014-cü il aprelin 30-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ...
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 1999-cu il 30 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2014-cü il sentyabrın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəb...
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 15 avqust 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2014.- 567 s.; 21 sm.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [Ar2014/1601]
  • Babayeva, S.M. Cəzanın təyin edilməsi zamanı nəzərə alınan yüngül-ləşdirici və ağırlaşdırıcı hallar və onların tətbiqi: nəzəri və təcrübi problemlər: monoqrafiya /Samirə Babayeva; elmi red. B.Zahidov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2014.- 239 s., cədv.; 21 ...
  • Əliyev, Q.İ. Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası: monoqrafiya /Qaya Əliyev; elmi red. F.Nağıyev; ön söz müəl. Z.N.Əzimov.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 205, [3] s., sxem.; 21 sm.- Əlavələr: s...
  • 1TFərzi, T1T. Silsilə qətllər törədən qatillər: araşdırma /Teymur Fərzi, N.Hacıyev; red. C.Cavanşir.- Bakı: XAN nəşriyyatı, 2014.- 136 s., foto; 20 sm.- Bibl.: s.135.- 3 man.- ISBN 978-9952-405-04-0.- [Prezident k/x]
  • Kərimov, E. Azərbaycan korporativ (şirkətlər) hüququ /Emin Kərimov; ön söz Ə.Həsənov; ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyi.- Bakı: Qanun, 2014.- 234 s., cədv.; 21 sm.- 28 man., 500 nüs.-ISBN 978-9952-26-839-3 (cildli).- [Azf-280735; Azf-2...
  • 347.6 Ailə hüququ
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 1 oktyabr 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /naşir Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2014.- 295 s.; 21 sm.- 6 man., 200 nüs. (cildli).- [Ar2014/1602]
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 1 may 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2014.- 296 s.; 21 sm.- 200 nüs.- [Prezident k/x]
  • Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində, 2013-cü il: toplu /burax. məsul R.Həsənov.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi, 2014.- 850 s., portr., fotoşək., faks.; 22 sm.- 15 man., nüs yox. (cildli).- [Azf-282606]
  • Azerbaycan Belediye Sistemi /tert. E.Zengin.- İstanbul: Anadolu Ofset, 2014.- 357 s.; 24 cm.- (Azerbaycan Araştırmaları № 1).- Türk dilində.- Bibl.: s. 343-357.- ISBN 978-605-4262-35-9.- [Prezident k/x]
  • 355/359 Hərbi iş
  • 0T 0THər şey qələbə üçün: kitab-albom /hazır. A.Rəhimov; burax. məsul Z.Abdullayev; layihənin müəl. və tərt.-red. A.Qurbani; Azərb. Resp. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti.- Bakı: OL MMC, 2014.- 175 s., rəngli fotoşək., portr.; ...
  • Silahlı Qüvvələrin Ümumqoşun nizamnamələri /Azərb. Resp. Müda-fiə Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 2014.- 486 s., cədv.: ill., not.; 21 sm.- Əlavələr: s. 147-177, 210-217, 334-359, 465-473.- nüs yox. (cildli).- [Azf-280754; Azf-280755]
  • Hüseynova, N.T. Loqopedik Atlas: dərs vəsaiti /tərt. ed. Nailə Hüseynova.- Bakı: [s. n.], 2014.- 115 s.: ill., cədv., sxem.; 29 sm.- 5 man., 200 nüs.- [Ar2014/712]
  • Onbirillik musiqi və incəsənət məktəblərinin VIII-XI sinifləri üçün tədris planları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2014.- 15 s.; 21 sm.- 2 man., nüs. yox.- [Azf-286415; Azf-286416]
  • Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üçün ödənişli təhsil üzrə tədris planları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2014.- 18 s., faks., cədv.; 21 sm.- 2 man., nüs. yox.- [Azf-286413; Azf-286414]
  • Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üçün tədris planları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: [s. n.], 2014.- 22 s., cədv., faks.; 21 sm.- 2 man., nüs. yox.- [Azf-286417; Azf-286418]
  • Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin nümunəvi əsasnaməsi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: [s. n.], 2014.- 23 s., faks.; 21 sm.- 2 man, nüs. yox.- [Azf-286411; Azf-286412]
  • Ali təhsilin bakalavriat pilləsində müəllim hazırlığı üzrə “Pedaqo-gika” fənninin kurikulumu: ixtisas: 050118 – “İbtidai sinif müəllimliyi”; 010900 – “Musiqi müəllimliyi”; 050119 – “Korreksiyaedici təlim” /elmi red. F.Rüstəmov; tərt. ed. F.Rüstəmov, Y...
  • 379.8 Turizm
  • 5 Riyaziyyat və təbiət elmləri
  • 6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika
  • Quliyeva, Z.T. Skripka sənəti tarixi: dərslik /Zəhra Quliyeva; elmi red. F.Ş.Əliyeva; rəy.: N.M.Abbaszadə, A.H.Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad-sı; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı: [s. n.], 2014.- Hissə 2.- 121, [7] s.,...
 • mundericat.pdf
  • 316 Sosiologiya ..........................................................................  42
  • 332 Regionların iqtisadiyyatı................................................        56
  • 334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları ....................  57
  • 339.9 Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr ............................................. 59
  • 347.6 Ailə hüququ …………………………………………….. 69
  • 379.8 Turizm..............................................................................   78
  • 52 Astronomiya. Astrofizika. Kosmos   ...................................    84
  • 551.7  Geologiyanın tarixi........................................................     89
  • 556 Hidrogeologiya.......................................................................89
  • 59 Zoologiya..............................................................................    91
  • 618 Ginekologiya...................................................................        97
  • 656 Nəqliyyat ...........................................................................   105
  • 72 Memarlıq .............................................................................  109Dostları ilə paylaş:
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə